خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - مبطلات نماز - آیت الله العظمی امام خمینی

1126 - دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می گویند:اول : آنکه در بین نماز یکی از شرطهای آن از بین برود مثلا در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است .

1127 - کسی که بی اختیار خوابش برده اگر نداند که در بین نماز خوابش برده یابعد از آن بنابر احتیاط واجب باید نمازش را دوباره بخواند ولی اگرتمام شدن نماز را بداند و شک کند که خواب در بین نماز بوده یا بعد نمازش صحیح است .

1128 - اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده یا دربین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است .

1129 - اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجده آخر نمازاست یا در سجده شکر باید آن نماز را دوباره بخواند.

1130 - هرگاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشدبنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، ولی اگر از روی فراموشی یاناچاری یا برای کار دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن ، دستها را روی هم بگذارد،اشکال ندارد.

1131 - اگر عمدا همه صورت را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند نمازش باطل است ، بلکه اگر سهوا هم صورت را به این مقدار برگرداند احتیاطواجب آن است که نماز را دوباره بخواند و لازم نیست که نماز اول را تمام نماید،ولی اگر سر را کمی بگرداند عمدا باشد یا اشتباها نمازش باطل نمی شود.

1132 - اگر کلمه ای بگوید که یک حرف دارد چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل (ق ) که در زبان عرب به معنای این است که "نگهداری کن " چنانچه معنی آن رابداند و قصد آن را نماید نمازش باطل می شود، بلکه اگر قصد معنای آن رانکند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.

1133 - سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد ولی گفتن آخ وآه و مانند اینها که دو حرف است اگر عمدی باشد نماز را باطل می کند.

1134 - اگر کلمه ای را به قصد ذکر بگوید، مثلا به قصد ذکر بگوید: "الله اکبر" ودر موقع گفتن آن ، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکال ندارد ولی چنانچه به قصد این که چیزی به کسی بفهماند بگوید اگرچه قصد ذکر هم داشته باشدنماز باطل می شود.

1135 - خواندن قرآن در نماز غیر از چهار سوره ای که سجده واجب دارد و دراحکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد اگر چه به فارسی یا زبان دیگر باشد.

1136 - اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدا یا احتیاطا چند مرتبه بگوید اشکال ندارد.

1137 - در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد مثلا بگوید: "السلام علیکم " یا "سلام علیکم " و نباید "علیکم السلام " بگوید.

1138 - انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید و اگرعمدا یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز نباشدجواب دادن واجب نیست .

1139 - باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود، ولی اگر سلام کننده کر باشد چنانچه انسان بطور معمول جواب او را بدهد کافی است .

1140 - نمازگزار جواب سلام را به قصد جواب بگوید نه به قصد دعا.

1141 - اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد به نمازگزار سلام کند نمازگزار باید جواب او را بدهد.

1142 - اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده ، ولی نمازش صحیح است .

1143 - اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند به طوری که سلام حساب نشود جواب او واجب نیست .

1144 - جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می کند واجب نیست و احتیاط واجب آن است که در جواب سلام مرد و زن غیر مسلمان بگوید:"سلام " یا فقط "علیک ".

1145 - اگر کسی به عده ای سلام کند جواب سلام او بر همه آنان واجب است ، ولی اگریکی از آنان جواب دهد کافی است .

1146 - اگر کسی به عده ای سلام کند و کسی که سلام کننده قصد سلام دادن به او رانداشته ، جواب دهد باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب است .

1147 - اگر به عده ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او را هم داشته یا نه نباید جواب بدهد و همچنین است اگربداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد، اما اگر بداند که قصد اورا هم داشته و دیگری جواب ندهد باید جواب او را بگوید.

1148 - سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است که سواره به پیاده وایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند.

1149 - اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند بر هر یک واجب است جواب سلام دیگری را بدهد.

1150 - در غیر نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلا اگر کسی گفت : "سلام علیکم " در جواب بگوید: "سلام علیکم و رحمة الله ".

1151 - اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند مثلا رنگش سرخ شود چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود باید نمازش را دوباره بخواند.

1152 - اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که نگویند نماز می خواند نمازش باطل می شود.

1153 - اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شک کند که نماز به هم خورده یا نه ، نمازش صحیح است .

1154 - احتیاط واجب آن است که در نماز هیچ چیز نخورد و نیاشامد چه موالات نماز به هم بخورد یا نخورد و چه بگویند نماز می خواند یا نگویند.

1155 - اگر در بین نماز غذایی را که لای دندانها مانده فرو ببرد نمازش باطل نمی شود و اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نمازکم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می کند.

1156 - اگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کندانجام داده یا نه ، نمازش صحیح است .

1126 - عروة الوثقى ، مبطلات الصلاة،قبل از مسأله (الثانى )2451-706

1127 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 412501-720

1128 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 412501-720

1129 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، قبل از مسأله 1(الثالث )2451-706

1130 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، قبل از مسأله 1 (الرابع)2451-706

1131 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة،قبل از مسأله 1 (الخامس)2461-707

1132 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، قبل از مسأله 1 (الخامس)2461-707

1133 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 62461-709

1134 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 122461-709

1135 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسائل 9 و 102461-709

1136 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 142471-710

1137 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسائل 15 تا 182471-710

1138 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 252481-713

1139 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 262481-714

1140 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 172471-711

1141 - عروةالوثقى ،مبطلات الصلاة، مسأله 202471-712

1143 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 192471-712

1144 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسائل 32 و 342491-716

1145 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 302481-715

1146 - عروةالوثقى ،مبطلات الصلاة، مسأله 302481-715

1147 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 242481-713

1148 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة،مسأله 332491-716

1149 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، مسأله 362491-716

1150 - عروةالوثقى ،مبطلات الصلاة، مسأله 382491-717

1151 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، بعد از مسأله 39 (الثامن )2491-718

1152 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، بعد از مسأله 39 (الثامن )2491-719

1153 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، بعد ازمسأله 39 (التاسع)2501-719

1154 - عروةالوثقى ، مبطلات الصلاة، بعد از مسأله 39 (التاسع)2501-719

1155 - عروةالوثقى ،قبل از مسأله 40 (الثانى عشر)2501-720

1156 - عروةالوثقى مسأله 402501-720

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,093,077