خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - احکام روزه مسافر - آیت الله العظمی امام خمینی

1714 - مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند،نباید روزه بگیرد. و مسافری که نمازش را تمام می خواند، مثل کسی که شغلش مسافرت ، یا سفر او سفر معصیت است ، باید در سفر روزه بگیرد.

1715 - مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد،مکروه است .

1716 - اگر غیر روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد، بنا براحتیاط واجب نباید در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد، باید قصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد، ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد، می تواند در آن روز مسافرت نماید.

1717 - اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را درسفر بجا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، بایدآن را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد،روزه بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.

1718 - مسافر می تواند برای خواستن حاجت ، سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد.

1719 - کسی که نمی داند روزه مسافر باطل است ، اگر در سفر روزه بگیرد و دربین روز مسأله را بفهمد، روزه اش باطل می شود، و اگر تا مغرب نفهمد، روزه اش صحیح است .

1720 - اگر فراموش کند که مسافر است ، یا فراموش کند که روزه مسافر باطل می باشد و در سفر روزه بگیرد، روزه او باطل است .

1721 - اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتی به حد ترخص برسد، یعنی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود، باید روزه خود راباطل کند، و اگر پیش از آن روزه را باطل کند، بنابر احتیاط کفاره نیز بر اوواجب است .

1722 - اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آن جا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده ، باید آن روزرا روزه بگیرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست .

1723 - اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روزدر آن جا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد.

1724 - مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملا خود را سیر کند.

1714 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (الخامس)3672-215

1715 - عروةالوثقى ، فى ما یتعلق بالکفارة، مسأله 253642-209

1716 - عروةالوثقى ، فى شرائطوجوب الصوم ، مسأله 43692-220

1717 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (الخامس)3672-215

1718 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (الخامس)3672-215

1719 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحة الصوم ، قبل از مسأله 1 (الخامس)3672-215

1720 - عروةالوثقى ، فى شرائط صحةالصوم ، قبل از مسأله 1 (الخامس)3672-215

1721 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم ، مسائل 1 و 33692-219

1722 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم ، مسأله 13692-219

1723 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم ، مسأله 13692-219

1724 - عروةالوثقى ، فى شرائطوجوب الصوم ، مسأله 63692-221

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,387,031