خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - قرآن با ترجمه لاتين از شاکر

  
 • List of Suras
  • Surah Al-Faatiha، Juz 1
   • Page 1 ، Surah Al-Faatiha ، Ayah 1 ، Juz 1
  • Surah Al-Baqara، Juz 1
   • Page 2 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 1 ، Juz 1
   • Page 3 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 6 ، Juz 1
   • Page 4 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 17 ، Juz 1
   • Page 5 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 25 ، Juz 1
   • Page 6 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 30 ، Juz 1
   • Page 7 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 38 ، Juz 1
   • Page 8 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 49 ، Juz 1
   • Page 9 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 58 ، Juz 1
   • Page 10 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 62 ، Juz 1
   • Page 11 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 70 ، Juz 1
   • Page 12 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 77 ، Juz 1
   • Page 13 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 84 ، Juz 1
   • Page 14 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 89 ، Juz 1
   • Page 15 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 94 ، Juz 1
   • Page 16 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 102 ، Juz 1
   • Page 17 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 106 ، Juz 1
   • Page 18 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 113 ، Juz 1
   • Page 19 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 120 ، Juz 1
   • Page 20 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 127 ، Juz 1
   • Page 21 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 135 ، Juz 1
   • Page 22 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 142 ، Juz 2
   • Page 23 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 146 ، Juz 2
   • Page 24 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 154 ، Juz 2
   • Page 25 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 164 ، Juz 2
   • Page 26 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 170 ، Juz 2
   • Page 27 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 177 ، Juz 2
   • Page 28 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 182 ، Juz 2
   • Page 29 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 187 ، Juz 2
   • Page 30 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 191 ، Juz 2
   • Page 31 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 197 ، Juz 2
   • Page 32 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 203 ، Juz 2
   • Page 33 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 211 ، Juz 2
   • Page 34 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 216 ، Juz 2
   • Page 35 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 220 ، Juz 2
   • Page 36 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 225 ، Juz 2
   • Page 37 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 231 ، Juz 2
   • Page 38 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 234 ، Juz 2
   • Page 39 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 238 ، Juz 2
   • Page 40 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 246 ، Juz 2
   • Page 41 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 249 ، Juz 2
   • Page 42 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 253 ، Juz 3
   • Page 43 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 257 ، Juz 3
   • Page 44 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 260 ، Juz 3
   • Page 45 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 265 ، Juz 3
   • Page 46 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 270 ، Juz 3
   • Page 47 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 275 ، Juz 3
   • Page 48 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 282 ، Juz 3
   • Page 49 ، Surah Al-Baqara ، Ayah 283 ، Juz 3
  • Surah Aal-i-Imraan، Juz 3
   • Page 50 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 1 ، Juz 3
   • Page 51 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 10 ، Juz 3
   • Page 52 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 16 ، Juz 3
   • Page 53 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 23 ، Juz 3
   • Page 54 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 30 ، Juz 3
   • Page 55 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 38 ، Juz 3
   • Page 56 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 46 ، Juz 3
   • Page 57 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 53 ، Juz 3
   • Page 58 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 62 ، Juz 3
   • Page 59 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 71 ، Juz 3
   • Page 60 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 78 ، Juz 3
   • Page 61 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 84 ، Juz 3
   • Page 62 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 92 ، Juz 4
   • Page 63 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 101 ، Juz 4
   • Page 64 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 109 ، Juz 4
   • Page 65 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 116 ، Juz 4
   • Page 66 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 122 ، Juz 4
   • Page 67 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 133 ، Juz 4
   • Page 68 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 141 ، Juz 4
   • Page 69 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 149 ، Juz 4
   • Page 70 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 154 ، Juz 4
   • Page 71 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 158 ، Juz 4
   • Page 72 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 166 ، Juz 4
   • Page 73 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 174 ، Juz 4
   • Page 74 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 181 ، Juz 4
   • Page 75 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 187 ، Juz 4
   • Page 76 ، Surah Aal-i-Imraan ، Ayah 195 ، Juz 4
  • Surah An-Nisaa، Juz 4
   • Page 77 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 1 ، Juz 4
   • Page 78 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 7 ، Juz 4
   • Page 79 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 12 ، Juz 4
   • Page 80 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 15 ، Juz 4
   • Page 81 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 20 ، Juz 4
   • Page 82 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 24 ، Juz 5
   • Page 83 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 27 ، Juz 5
   • Page 84 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 34 ، Juz 5
   • Page 85 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 38 ، Juz 5
   • Page 86 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 45 ، Juz 5
   • Page 87 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 52 ، Juz 5
   • Page 88 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 60 ، Juz 5
   • Page 89 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 66 ، Juz 5
   • Page 90 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 75 ، Juz 5
   • Page 91 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 80 ، Juz 5
   • Page 92 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 87 ، Juz 5
   • Page 93 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 92 ، Juz 5
   • Page 94 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 95 ، Juz 5
   • Page 95 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 102 ، Juz 5
   • Page 96 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 106 ، Juz 5
   • Page 97 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 114 ، Juz 5
   • Page 98 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 122 ، Juz 5
   • Page 99 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 128 ، Juz 5
   • Page 100 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 135 ، Juz 5
   • Page 101 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 141 ، Juz 5
   • Page 102 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 148 ، Juz 6
   • Page 103 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 155 ، Juz 6
   • Page 104 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 163 ، Juz 6
   • Page 105 ، Surah An-Nisaa ، Ayah 171 ، Juz 6
  • Surah Al-Maaida، Juz 6
   • Page 106 ، Surah An-Nisaa,Al-Maaida ، Ayah 1 ، Juz 6
   • Page 107 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 3 ، Juz 6
   • Page 108 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 6 ، Juz 6
   • Page 109 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 10 ، Juz 6
   • Page 110 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 14 ، Juz 6
   • Page 111 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 18 ، Juz 6
   • Page 112 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 24 ، Juz 6
   • Page 113 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 32 ، Juz 6
   • Page 114 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 37 ، Juz 6
   • Page 115 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 42 ، Juz 6
   • Page 116 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 46 ، Juz 6
   • Page 117 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 51 ، Juz 6
   • Page 118 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 58 ، Juz 6
   • Page 119 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 65 ، Juz 6
   • Page 120 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 71 ، Juz 6
   • Page 121 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 77 ، Juz 6
   • Page 122 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 83 ، Juz 7
   • Page 123 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 90 ، Juz 7
   • Page 124 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 96 ، Juz 7
   • Page 125 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 104 ، Juz 7
   • Page 126 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 109 ، Juz 7
   • Page 127 ، Surah Al-Maaida ، Ayah 114 ، Juz 7
  • Surah Al-An`aam، Juz 7
   • Page 128 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 1 ، Juz 7
   • Page 129 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 9 ، Juz 7
   • Page 130 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 19 ، Juz 7
   • Page 131 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 28 ، Juz 7
   • Page 132 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 36 ، Juz 7
   • Page 133 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 45 ، Juz 7
   • Page 134 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 53 ، Juz 7
   • Page 135 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 60 ، Juz 7
   • Page 136 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 69 ، Juz 7
   • Page 137 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 74 ، Juz 7
   • Page 138 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 82 ، Juz 7
   • Page 139 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 91 ، Juz 7
   • Page 140 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 95 ، Juz 7
   • Page 141 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 102 ، Juz 7
   • Page 142 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 111 ، Juz 8
   • Page 143 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 119 ، Juz 8
   • Page 144 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 125 ، Juz 8
   • Page 145 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 132 ، Juz 8
   • Page 146 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 138 ، Juz 8
   • Page 147 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 143 ، Juz 8
   • Page 148 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 147 ، Juz 8
   • Page 149 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 152 ، Juz 8
   • Page 150 ، Surah Al-An`aam ، Ayah 158 ، Juz 8
  • Surah Al-A`raaf، Juz 8
   • Page 151 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 1 ، Juz 8
   • Page 152 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 12 ، Juz 8
   • Page 153 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 23 ، Juz 8
   • Page 154 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 31 ، Juz 8
   • Page 155 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 38 ، Juz 8
   • Page 156 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 44 ، Juz 8
   • Page 157 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 52 ، Juz 8
   • Page 158 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 58 ، Juz 8
   • Page 159 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 68 ، Juz 8
   • Page 160 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 74 ، Juz 8
   • Page 161 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 82 ، Juz 8
   • Page 162 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 88 ، Juz 9
   • Page 163 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 96 ، Juz 9
   • Page 164 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 105 ، Juz 9
   • Page 165 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 121 ، Juz 9
   • Page 166 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 131 ، Juz 9
   • Page 167 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 138 ، Juz 9
   • Page 168 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 144 ، Juz 9
   • Page 169 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 150 ، Juz 9
   • Page 170 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 156 ، Juz 9
   • Page 171 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 160 ، Juz 9
   • Page 172 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 164 ، Juz 9
   • Page 173 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 171 ، Juz 9
   • Page 174 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 179 ، Juz 9
   • Page 175 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 188 ، Juz 9
   • Page 176 ، Surah Al-A`raaf ، Ayah 196 ، Juz 9
  • Surah Al-Anfaal، Juz 9
   • Page 177 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 1 ، Juz 9
   • Page 178 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 9 ، Juz 9
   • Page 179 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 17 ، Juz 9
   • Page 180 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 26 ، Juz 9
   • Page 181 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 34 ، Juz 9
   • Page 182 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 41 ، Juz 10
   • Page 183 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 46 ، Juz 10
   • Page 184 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 53 ، Juz 10
   • Page 185 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 62 ، Juz 10
   • Page 186 ، Surah Al-Anfaal ، Ayah 70 ، Juz 10
  • Surah At-Tawba، Juz 10
   • Page 187 ، Surah At-Tawba ، Ayah 1 ، Juz 10
   • Page 188 ، Surah At-Tawba ، Ayah 7 ، Juz 10
   • Page 189 ، Surah At-Tawba ، Ayah 14 ، Juz 10
   • Page 190 ، Surah At-Tawba ، Ayah 21 ، Juz 10
   • Page 191 ، Surah At-Tawba ، Ayah 27 ، Juz 10
   • Page 192 ، Surah At-Tawba ، Ayah 32 ، Juz 10
   • Page 193 ، Surah At-Tawba ، Ayah 37 ، Juz 10
   • Page 194 ، Surah At-Tawba ، Ayah 41 ، Juz 10
   • Page 195 ، Surah At-Tawba ، Ayah 48 ، Juz 10
   • Page 196 ، Surah At-Tawba ، Ayah 55 ، Juz 10
   • Page 197 ، Surah At-Tawba ، Ayah 62 ، Juz 10
   • Page 198 ، Surah At-Tawba ، Ayah 69 ، Juz 10
   • Page 199 ، Surah At-Tawba ، Ayah 73 ، Juz 10
   • Page 200 ، Surah At-Tawba ، Ayah 80 ، Juz 10
   • Page 201 ، Surah At-Tawba ، Ayah 87 ، Juz 10
   • Page 202 ، Surah At-Tawba ، Ayah 94 ، Juz 11
   • Page 203 ، Surah At-Tawba ، Ayah 100 ، Juz 11
   • Page 204 ، Surah At-Tawba ، Ayah 107 ، Juz 11
   • Page 205 ، Surah At-Tawba ، Ayah 112 ، Juz 11
   • Page 206 ، Surah At-Tawba ، Ayah 118 ، Juz 11
   • Page 207 ، Surah At-Tawba ، Ayah 123 ، Juz 11
  • Surah Yunus، Juz 11
   • Page 208 ، Surah Yunus ، Ayah 1 ، Juz 11
   • Page 209 ، Surah Yunus ، Ayah 7 ، Juz 11
   • Page 210 ، Surah Yunus ، Ayah 15 ، Juz 11
   • Page 211 ، Surah Yunus ، Ayah 21 ، Juz 11
   • Page 212 ، Surah Yunus ، Ayah 26 ، Juz 11
   • Page 213 ، Surah Yunus ، Ayah 34 ، Juz 11
   • Page 214 ، Surah Yunus ، Ayah 43 ، Juz 11
   • Page 215 ، Surah Yunus ، Ayah 54 ، Juz 11
   • Page 216 ، Surah Yunus ، Ayah 62 ، Juz 11
   • Page 217 ، Surah Yunus ، Ayah 71 ، Juz 11
   • Page 218 ، Surah Yunus ، Ayah 79 ، Juz 11
   • Page 219 ، Surah Yunus ، Ayah 89 ، Juz 11
   • Page 220 ، Surah Yunus ، Ayah 98 ، Juz 11
  • Surah Hud، Juz 11
   • Page 221 ، Surah Yunus,Hud ، Ayah 1 ، Juz 11
   • Page 222 ، Surah Hud ، Ayah 6 ، Juz 12
   • Page 223 ، Surah Hud ، Ayah 13 ، Juz 12
   • Page 224 ، Surah Hud ، Ayah 20 ، Juz 12
   • Page 225 ، Surah Hud ، Ayah 29 ، Juz 12
   • Page 226 ، Surah Hud ، Ayah 38 ، Juz 12
   • Page 227 ، Surah Hud ، Ayah 46 ، Juz 12
   • Page 228 ، Surah Hud ، Ayah 54 ، Juz 12
   • Page 229 ، Surah Hud ، Ayah 63 ، Juz 12
   • Page 230 ، Surah Hud ، Ayah 72 ، Juz 12
   • Page 231 ، Surah Hud ، Ayah 82 ، Juz 12
   • Page 232 ، Surah Hud ، Ayah 89 ، Juz 12
   • Page 233 ، Surah Hud ، Ayah 98 ، Juz 12
   • Page 234 ، Surah Hud ، Ayah 109 ، Juz 12
  • Surah Yusuf، Juz 12
   • Page 235 ، Surah Hud,Yusuf ، Ayah 1 ، Juz 12
   • Page 236 ، Surah Yusuf ، Ayah 5 ، Juz 12
   • Page 237 ، Surah Yusuf ، Ayah 15 ، Juz 12
   • Page 238 ، Surah Yusuf ، Ayah 23 ، Juz 12
   • Page 239 ، Surah Yusuf ، Ayah 31 ، Juz 12
   • Page 240 ، Surah Yusuf ، Ayah 38 ، Juz 12
   • Page 241 ، Surah Yusuf ، Ayah 44 ، Juz 12
   • Page 242 ، Surah Yusuf ، Ayah 53 ، Juz 13
   • Page 243 ، Surah Yusuf ، Ayah 64 ، Juz 13
   • Page 244 ، Surah Yusuf ، Ayah 70 ، Juz 13
   • Page 245 ، Surah Yusuf ، Ayah 79 ، Juz 13
   • Page 246 ، Surah Yusuf ، Ayah 87 ، Juz 13
   • Page 247 ، Surah Yusuf ، Ayah 96 ، Juz 13
   • Page 248 ، Surah Yusuf ، Ayah 104 ، Juz 13
  • Surah Ar-Ra`d، Juz 13
   • Page 249 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 1 ، Juz 13
   • Page 250 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 6 ، Juz 13
   • Page 251 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 14 ، Juz 13
   • Page 252 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 19 ، Juz 13
   • Page 253 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 29 ، Juz 13
   • Page 254 ، Surah Ar-Ra`d ، Ayah 35 ، Juz 13
  • Surah Ibrahim، Juz 13
   • Page 255 ، Surah Ar-Ra`d,Ibrahim ، Ayah 1 ، Juz 13
   • Page 256 ، Surah Ibrahim ، Ayah 6 ، Juz 13
   • Page 257 ، Surah Ibrahim ، Ayah 11 ، Juz 13
   • Page 258 ، Surah Ibrahim ، Ayah 19 ، Juz 13
   • Page 259 ، Surah Ibrahim ، Ayah 25 ، Juz 13
   • Page 260 ، Surah Ibrahim ، Ayah 34 ، Juz 13
   • Page 261 ، Surah Ibrahim ، Ayah 43 ، Juz 13
  • Surah Al-Hijr، Juz 14
   • Page 262 ، Surah Al-Hijr ، Ayah 1 ، Juz 14
   • Page 263 ، Surah Al-Hijr ، Ayah 16 ، Juz 14
   • Page 264 ، Surah Al-Hijr ، Ayah 32 ، Juz 14
   • Page 265 ، Surah Al-Hijr ، Ayah 52 ، Juz 14
   • Page 266 ، Surah Al-Hijr ، Ayah 71 ، Juz 14
   • Page 267 ، Surah Al-Hijr,An-Nahl ، Ayah 1 ، Juz 14
  • Surah An-Nahl، Juz 14
   • Page 268 ، Surah An-Nahl ، Ayah 7 ، Juz 14
   • Page 269 ، Surah An-Nahl ، Ayah 15 ، Juz 14
   • Page 270 ، Surah An-Nahl ، Ayah 27 ، Juz 14
   • Page 271 ، Surah An-Nahl ، Ayah 35 ، Juz 14
   • Page 272 ، Surah An-Nahl ، Ayah 43 ، Juz 14
   • Page 273 ، Surah An-Nahl ، Ayah 55 ، Juz 14
   • Page 274 ، Surah An-Nahl ، Ayah 65 ، Juz 14
   • Page 275 ، Surah An-Nahl ، Ayah 73 ، Juz 14
   • Page 276 ، Surah An-Nahl ، Ayah 80 ، Juz 14
   • Page 277 ، Surah An-Nahl ، Ayah 88 ، Juz 14
   • Page 278 ، Surah An-Nahl ، Ayah 94 ، Juz 14
   • Page 279 ، Surah An-Nahl ، Ayah 103 ، Juz 14
   • Page 280 ، Surah An-Nahl ، Ayah 111 ، Juz 14
   • Page 281 ، Surah An-Nahl ، Ayah 119 ، Juz 14
  • Surah Al-Israa، Juz 15
   • Page 282 ، Surah Al-Israa ، Ayah 1 ، Juz 15
   • Page 283 ، Surah Al-Israa ، Ayah 8 ، Juz 15
   • Page 284 ، Surah Al-Israa ، Ayah 18 ، Juz 15
   • Page 285 ، Surah Al-Israa ، Ayah 28 ، Juz 15
   • Page 286 ، Surah Al-Israa ، Ayah 39 ، Juz 15
   • Page 287 ، Surah Al-Israa ، Ayah 50 ، Juz 15
   • Page 288 ، Surah Al-Israa ، Ayah 59 ، Juz 15
   • Page 289 ، Surah Al-Israa ، Ayah 67 ، Juz 15
   • Page 290 ، Surah Al-Israa ، Ayah 76 ، Juz 15
   • Page 291 ، Surah Al-Israa ، Ayah 87 ، Juz 15
   • Page 292 ، Surah Al-Israa ، Ayah 97 ، Juz 15
  • Surah Al-Kahf، Juz 15
   • Page 293 ، Surah Al-Israa,Al-Kahf ، Ayah 1 ، Juz 15
   • Page 294 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 5 ، Juz 15
   • Page 295 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 16 ، Juz 15
   • Page 296 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 21 ، Juz 15
   • Page 297 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 28 ، Juz 15
   • Page 298 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 35 ، Juz 15
   • Page 299 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 46 ، Juz 15
   • Page 300 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 54 ، Juz 15
   • Page 301 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 62 ، Juz 15
   • Page 302 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 75 ، Juz 16
   • Page 303 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 84 ، Juz 16
   • Page 304 ، Surah Al-Kahf ، Ayah 98 ، Juz 16
  • Surah Maryam، Juz 16
   • Page 305 ، Surah Maryam ، Ayah 1 ، Juz 16
   • Page 306 ، Surah Maryam ، Ayah 12 ، Juz 16
   • Page 307 ، Surah Maryam ، Ayah 26 ، Juz 16
   • Page 308 ، Surah Maryam ، Ayah 39 ، Juz 16
   • Page 309 ، Surah Maryam ، Ayah 52 ، Juz 16
   • Page 310 ، Surah Maryam ، Ayah 65 ، Juz 16
   • Page 311 ، Surah Maryam ، Ayah 77 ، Juz 16
  • Surah Taa-Haa، Juz 16
   • Page 312 ، Surah Maryam,Taa-Haa ، Ayah 1 ، Juz 16
   • Page 313 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 13 ، Juz 16
   • Page 314 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 38 ، Juz 16
   • Page 315 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 52 ، Juz 16
   • Page 316 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 65 ، Juz 16
   • Page 317 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 77 ، Juz 16
   • Page 318 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 88 ، Juz 16
   • Page 319 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 99 ، Juz 16
   • Page 320 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 114 ، Juz 16
   • Page 321 ، Surah Taa-Haa ، Ayah 126 ، Juz 16
  • Surah Al-Anbiyaa، Juz 17
   • Page 322 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 1 ، Juz 17
   • Page 323 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 11 ، Juz 17
   • Page 324 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 25 ، Juz 17
   • Page 325 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 36 ، Juz 17
   • Page 326 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 45 ، Juz 17
   • Page 327 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 58 ، Juz 17
   • Page 328 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 73 ، Juz 17
   • Page 329 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 82 ، Juz 17
   • Page 330 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 91 ، Juz 17
   • Page 331 ، Surah Al-Anbiyaa ، Ayah 102 ، Juz 17
  • Surah Al-Hajj، Juz 17
   • Page 332 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 1 ، Juz 17
   • Page 333 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 6 ، Juz 17
   • Page 334 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 16 ، Juz 17
   • Page 335 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 24 ، Juz 17
   • Page 336 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 31 ، Juz 17
   • Page 337 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 39 ، Juz 17
   • Page 338 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 47 ، Juz 17
   • Page 339 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 56 ، Juz 17
   • Page 340 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 65 ، Juz 17
   • Page 341 ، Surah Al-Hajj ، Ayah 73 ، Juz 17
  • Surah Al-Muminoon، Juz 18
   • Page 342 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 1 ، Juz 18
   • Page 343 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 18 ، Juz 18
   • Page 344 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 28 ، Juz 18
   • Page 345 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 43 ، Juz 18
   • Page 346 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 60 ، Juz 18
   • Page 347 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 75 ، Juz 18
   • Page 348 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 90 ، Juz 18
   • Page 349 ، Surah Al-Muminoon ، Ayah 105 ، Juz 18
  • Surah An-Noor، Juz 18
   • Page 350 ، Surah An-Noor ، Ayah 1 ، Juz 18
   • Page 351 ، Surah An-Noor ، Ayah 11 ، Juz 18
   • Page 352 ، Surah An-Noor ، Ayah 21 ، Juz 18
   • Page 353 ، Surah An-Noor ، Ayah 28 ، Juz 18
   • Page 354 ، Surah An-Noor ، Ayah 32 ، Juz 18
   • Page 355 ، Surah An-Noor ، Ayah 37 ، Juz 18
   • Page 356 ، Surah An-Noor ، Ayah 44 ، Juz 18
   • Page 357 ، Surah An-Noor ، Ayah 54 ، Juz 18
   • Page 358 ، Surah An-Noor ، Ayah 59 ، Juz 18
  • Surah Al-Furqaan، Juz 18
   • Page 359 ، Surah An-Noor,Al-Furqaan ، Ayah 1 ، Juz 18
   • Page 360 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 3 ، Juz 18
   • Page 361 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 12 ، Juz 18
   • Page 362 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 21 ، Juz 19
   • Page 363 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 33 ، Juz 19
   • Page 364 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 44 ، Juz 19
   • Page 365 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 56 ، Juz 19
   • Page 366 ، Surah Al-Furqaan ، Ayah 68 ، Juz 19
  • Surah Ash-Shu`araa، Juz 19
   • Page 367 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 1 ، Juz 19
   • Page 368 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 20 ، Juz 19
   • Page 369 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 40 ، Juz 19
   • Page 370 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 61 ، Juz 19
   • Page 371 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 84 ، Juz 19
   • Page 372 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 112 ، Juz 19
   • Page 373 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 137 ، Juz 19
   • Page 374 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 160 ، Juz 19
   • Page 375 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 184 ، Juz 19
   • Page 376 ، Surah Ash-Shu`araa ، Ayah 207 ، Juz 19
  • Surah An-Naml، Juz 19
   • Page 377 ، Surah An-Naml ، Ayah 1 ، Juz 19
   • Page 378 ، Surah An-Naml ، Ayah 14 ، Juz 19
   • Page 379 ، Surah An-Naml ، Ayah 23 ، Juz 19
   • Page 380 ، Surah An-Naml ، Ayah 36 ، Juz 19
   • Page 381 ، Surah An-Naml ، Ayah 45 ، Juz 19
   • Page 382 ، Surah An-Naml ، Ayah 56 ، Juz 20
   • Page 383 ، Surah An-Naml ، Ayah 64 ، Juz 20
   • Page 384 ، Surah An-Naml ، Ayah 77 ، Juz 20
  • Surah Al-Qasas، Juz 20
   • Page 385 ، Surah An-Naml,Al-Qasas ، Ayah 1 ، Juz 20
   • Page 386 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 6 ، Juz 20
   • Page 387 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 14 ، Juz 20
   • Page 388 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 22 ، Juz 20
   • Page 389 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 29 ، Juz 20
   • Page 390 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 36 ، Juz 20
   • Page 391 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 44 ، Juz 20
   • Page 392 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 51 ، Juz 20
   • Page 393 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 60 ، Juz 20
   • Page 394 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 71 ، Juz 20
   • Page 395 ، Surah Al-Qasas ، Ayah 78 ، Juz 20
  • Surah Al-Ankaboot، Juz 20
   • Page 396 ، Surah Al-Qasas,Al-Ankaboot ، Ayah 1 ، Juz 20
   • Page 397 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 7 ، Juz 20
   • Page 398 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 15 ، Juz 20
   • Page 399 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 24 ، Juz 20
   • Page 400 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 31 ، Juz 20
   • Page 401 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 39 ، Juz 20
   • Page 402 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 46 ، Juz 21
   • Page 403 ، Surah Al-Ankaboot ، Ayah 53 ، Juz 21
  • Surah Ar-Room، Juz 21
   • Page 404 ، Surah Al-Ankaboot,Ar-Room ، Ayah 1 ، Juz 21
   • Page 405 ، Surah Ar-Room ، Ayah 6 ، Juz 21
   • Page 406 ، Surah Ar-Room ، Ayah 16 ، Juz 21
   • Page 407 ، Surah Ar-Room ، Ayah 25 ، Juz 21
   • Page 408 ، Surah Ar-Room ، Ayah 33 ، Juz 21
   • Page 409 ، Surah Ar-Room ، Ayah 42 ، Juz 21
   • Page 410 ، Surah Ar-Room ، Ayah 51 ، Juz 21
  • Surah Luqman، Juz 21
   • Page 411 ، Surah Luqman ، Ayah 1 ، Juz 21
   • Page 412 ، Surah Luqman ، Ayah 12 ، Juz 21
   • Page 413 ، Surah Luqman ، Ayah 20 ، Juz 21
   • Page 414 ، Surah Luqman ، Ayah 29 ، Juz 21
  • Surah As-Sajda، Juz 21
   • Page 415 ، Surah As-Sajda ، Ayah 1 ، Juz 21
   • Page 416 ، Surah As-Sajda ، Ayah 12 ، Juz 21
   • Page 417 ، Surah As-Sajda ، Ayah 21 ، Juz 21
  • Surah Al-Ahzaab، Juz 21
   • Page 418 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 1 ، Juz 21
   • Page 419 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 7 ، Juz 21
   • Page 420 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 16 ، Juz 21
   • Page 421 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 23 ، Juz 21
   • Page 422 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 31 ، Juz 22
   • Page 423 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 36 ، Juz 22
   • Page 424 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 44 ، Juz 22
   • Page 425 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 51 ، Juz 22
   • Page 426 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 55 ، Juz 22
   • Page 427 ، Surah Al-Ahzaab ، Ayah 63 ، Juz 22
  • Surah Saba، Juz 22
   • Page 428 ، Surah Saba ، Ayah 1 ، Juz 22
   • Page 429 ، Surah Saba ، Ayah 8 ، Juz 22
   • Page 430 ، Surah Saba ، Ayah 15 ، Juz 22
   • Page 431 ، Surah Saba ، Ayah 23 ، Juz 22
   • Page 432 ، Surah Saba ، Ayah 32 ، Juz 22
   • Page 433 ، Surah Saba ، Ayah 40 ، Juz 22
  • Surah Faatir، Juz 22
   • Page 434 ، Surah Saba,Faatir ، Ayah 1 ، Juz 22
   • Page 435 ، Surah Faatir ، Ayah 4 ، Juz 22
   • Page 436 ، Surah Faatir ، Ayah 12 ، Juz 22
   • Page 437 ، Surah Faatir ، Ayah 19 ، Juz 22
   • Page 438 ، Surah Faatir ، Ayah 31 ، Juz 22
   • Page 439 ، Surah Faatir ، Ayah 39 ، Juz 22
  • Surah Yaseen، Juz 22
   • Page 440 ، Surah Faatir,Yaseen ، Ayah 1 ، Juz 22
   • Page 441 ، Surah Yaseen ، Ayah 13 ، Juz 22
   • Page 442 ، Surah Yaseen ، Ayah 28 ، Juz 23
   • Page 443 ، Surah Yaseen ، Ayah 41 ، Juz 23
   • Page 444 ، Surah Yaseen ، Ayah 55 ، Juz 23
   • Page 445 ، Surah Yaseen ، Ayah 71 ، Juz 23
  • Surah As-Saaffaat، Juz 23
   • Page 446 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 1 ، Juz 23
   • Page 447 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 25 ، Juz 23
   • Page 448 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 52 ، Juz 23
   • Page 449 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 77 ، Juz 23
   • Page 450 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 103 ، Juz 23
   • Page 451 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 127 ، Juz 23
   • Page 452 ، Surah As-Saaffaat ، Ayah 154 ، Juz 23
  • Surah Saad، Juz 23
   • Page 453 ، Surah Saad ، Ayah 1 ، Juz 23
   • Page 454 ، Surah Saad ، Ayah 17 ، Juz 23
   • Page 455 ، Surah Saad ، Ayah 27 ، Juz 23
   • Page 456 ، Surah Saad ، Ayah 43 ، Juz 23
   • Page 457 ، Surah Saad ، Ayah 62 ، Juz 23
  • Surah Az-Zumar، Juz 23
   • Page 458 ، Surah Saad,Az-Zumar ، Ayah 1 ، Juz 23
   • Page 459 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 6 ، Juz 23
   • Page 460 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 11 ، Juz 23
   • Page 461 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 22 ، Juz 23
   • Page 462 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 32 ، Juz 24
   • Page 463 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 41 ، Juz 24
   • Page 464 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 48 ، Juz 24
   • Page 465 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 57 ، Juz 24
   • Page 466 ، Surah Az-Zumar ، Ayah 68 ، Juz 24
  • Surah Al-Ghaafir، Juz 24
   • Page 467 ، Surah Az-Zumar,Al-Ghaafir ، Ayah 1 ، Juz 24
   • Page 468 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 8 ، Juz 24
   • Page 469 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 17 ، Juz 24
   • Page 470 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 26 ، Juz 24
   • Page 471 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 34 ، Juz 24
   • Page 472 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 41 ، Juz 24
   • Page 473 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 50 ، Juz 24
   • Page 474 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 59 ، Juz 24
   • Page 475 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 67 ، Juz 24
   • Page 476 ، Surah Al-Ghaafir ، Ayah 78 ، Juz 24
  • Surah Fussilat، Juz 24
   • Page 477 ، Surah Fussilat ، Ayah 1 ، Juz 24
   • Page 478 ، Surah Fussilat ، Ayah 12 ، Juz 24
   • Page 479 ، Surah Fussilat ، Ayah 21 ، Juz 24
   • Page 480 ، Surah Fussilat ، Ayah 30 ، Juz 24
   • Page 481 ، Surah Fussilat ، Ayah 39 ، Juz 24
   • Page 482 ، Surah Fussilat ، Ayah 47 ، Juz 25
  • Surah Ash-Shura، Juz 25
   • Page 483 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 1 ، Juz 25
   • Page 484 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 11 ، Juz 25
   • Page 485 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 16 ، Juz 25
   • Page 486 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 23 ، Juz 25
   • Page 487 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 32 ، Juz 25
   • Page 488 ، Surah Ash-Shura ، Ayah 45 ، Juz 25
  • Surah Az-Zukhruf، Juz 25
   • Page 489 ، Surah Ash-Shura,Az-Zukhruf ، Ayah 1 ، Juz 25
   • Page 490 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 11 ، Juz 25
   • Page 491 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 23 ، Juz 25
   • Page 492 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 34 ، Juz 25
   • Page 493 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 48 ، Juz 25
   • Page 494 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 61 ، Juz 25
   • Page 495 ، Surah Az-Zukhruf ، Ayah 74 ، Juz 25
  • Surah Ad-Dukhaan، Juz 25
   • Page 496 ، Surah Ad-Dukhaan ، Ayah 1 ، Juz 25
   • Page 497 ، Surah Ad-Dukhaan ، Ayah 19 ، Juz 25
   • Page 498 ، Surah Ad-Dukhaan ، Ayah 40 ، Juz 25
  • Surah Al-Jaathiya، Juz 25
   • Page 499 ، Surah Al-Jaathiya ، Ayah 1 ، Juz 25
   • Page 500 ، Surah Al-Jaathiya ، Ayah 14 ، Juz 25
   • Page 501 ، Surah Al-Jaathiya ، Ayah 23 ، Juz 25
  • Surah Al-Ahqaf، Juz 26
   • Page 502 ، Surah Al-Jaathiya,Al-Ahqaf ، Ayah 1 ، Juz 25
   • Page 503 ، Surah Al-Ahqaf ، Ayah 6 ، Juz 26
   • Page 504 ، Surah Al-Ahqaf ، Ayah 15 ، Juz 26
   • Page 505 ، Surah Al-Ahqaf ، Ayah 21 ، Juz 26
   • Page 506 ، Surah Al-Ahqaf ، Ayah 29 ، Juz 26
  • Surah Muhammad، Juz 26
   • Page 507 ، Surah Muhammad ، Ayah 1 ، Juz 26
   • Page 508 ، Surah Muhammad ، Ayah 12 ، Juz 26
   • Page 509 ، Surah Muhammad ، Ayah 20 ، Juz 26
   • Page 510 ، Surah Muhammad ، Ayah 30 ، Juz 26
  • Surah Al-Fath، Juz 26
   • Page 511 ، Surah Al-Fath ، Ayah 1 ، Juz 26
   • Page 512 ، Surah Al-Fath ، Ayah 10 ، Juz 26
   • Page 513 ، Surah Al-Fath ، Ayah 16 ، Juz 26
   • Page 514 ، Surah Al-Fath ، Ayah 24 ، Juz 26
  • Surah Al-Hujuraat، Juz 26
   • Page 515 ، Surah Al-Fath,Al-Hujuraat ، Ayah 1 ، Juz 26
   • Page 516 ، Surah Al-Hujuraat ، Ayah 5 ، Juz 26
   • Page 517 ، Surah Al-Hujuraat ، Ayah 12 ، Juz 26
  • Surah Qaaf، Juz 26
   • Page 518 ، Surah Qaaf ، Ayah 1 ، Juz 26
   • Page 519 ، Surah Qaaf ، Ayah 16 ، Juz 26
  • Surah Adh-Dhaariyat، Juz 26
   • Page 520 ، Surah Qaaf,Adh-Dhaariyat ، Ayah 1 ، Juz 26
   • Page 521 ، Surah Adh-Dhaariyat ، Ayah 7 ، Juz 26
   • Page 522 ، Surah Adh-Dhaariyat ، Ayah 31 ، Juz 27
  • Surah At-Tur، Juz 27
   • Page 523 ، Surah Adh-Dhaariyat,At-Tur ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 524 ، Surah At-Tur ، Ayah 15 ، Juz 27
   • Page 525 ، Surah At-Tur ، Ayah 32 ، Juz 27
  • Surah An-Najm، Juz 27
   • Page 526 ، Surah An-Najm ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 527 ، Surah An-Najm ، Ayah 27 ، Juz 27
  • Surah Al-Qamar، Juz 27
   • Page 528 ، Surah An-Najm,Al-Qamar ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 529 ، Surah Al-Qamar ، Ayah 7 ، Juz 27
   • Page 530 ، Surah Al-Qamar ، Ayah 28 ، Juz 27
  • Surah Ar-Rahmaan، Juz 27
   • Page 531 ، Surah Al-Qamar,Ar-Rahmaan ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 532 ، Surah Ar-Rahmaan ، Ayah 17 ، Juz 27
   • Page 533 ، Surah Ar-Rahmaan ، Ayah 41 ، Juz 27
  • Surah Al-Waaqia، Juz 27
   • Page 534 ، Surah Ar-Rahmaan,Al-Waaqia ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 535 ، Surah Al-Waaqia ، Ayah 17 ، Juz 27
   • Page 536 ، Surah Al-Waaqia ، Ayah 51 ، Juz 27
  • Surah Al-Hadid، Juz 27
   • Page 537 ، Surah Al-Waaqia,Al-Hadid ، Ayah 1 ، Juz 27
   • Page 538 ، Surah Al-Hadid ، Ayah 4 ، Juz 27
   • Page 539 ، Surah Al-Hadid ، Ayah 12 ، Juz 27
   • Page 540 ، Surah Al-Hadid ، Ayah 19 ، Juz 27
   • Page 541 ، Surah Al-Hadid ، Ayah 25 ، Juz 27
  • Surah Al-Mujaadila، Juz 28
   • Page 542 ، Surah Al-Mujaadila ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 543 ، Surah Al-Mujaadila ، Ayah 7 ، Juz 28
   • Page 544 ، Surah Al-Mujaadila ، Ayah 12 ، Juz 28
  • Surah Al-Hashr، Juz 28
   • Page 545 ، Surah Al-Mujaadila,Al-Hashr ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 546 ، Surah Al-Hashr ، Ayah 4 ، Juz 28
   • Page 547 ، Surah Al-Hashr ، Ayah 10 ، Juz 28
   • Page 548 ، Surah Al-Hashr ، Ayah 17 ، Juz 28
  • Surah Al-Mumtahana، Juz 28
   • Page 549 ، Surah Al-Mumtahana ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 550 ، Surah Al-Mumtahana ، Ayah 6 ، Juz 28
  • Surah As-Saff، Juz 28
   • Page 551 ، Surah Al-Mumtahana,As-Saff ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 552 ، Surah As-Saff ، Ayah 6 ، Juz 28
  • Surah Al-Jumu`a، Juz 28
   • Page 553 ، Surah Al-Jumu`a ، Ayah 1 ، Juz 28
  • Surah Al-Munaafiqoon، Juz 28
   • Page 554 ، Surah Al-Jumu`a,Al-Munaafiqoon ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 555 ، Surah Al-Munaafiqoon ، Ayah 5 ، Juz 28
  • Surah At-Taghaabun، Juz 28
   • Page 556 ، Surah At-Taghaabun ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 557 ، Surah At-Taghaabun ، Ayah 10 ، Juz 28
  • Surah At-Talaaq، Juz 28
   • Page 558 ، Surah At-Talaaq ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 559 ، Surah At-Talaaq ، Ayah 6 ، Juz 28
  • Surah At-Tahrim، Juz 28
   • Page 560 ، Surah At-Tahrim ، Ayah 1 ، Juz 28
   • Page 561 ، Surah At-Tahrim ، Ayah 8 ، Juz 28
  • Surah Al-Mulk، Juz 29
   • Page 562 ، Surah Al-Mulk ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 563 ، Surah Al-Mulk ، Ayah 13 ، Juz 29
  • Surah Al-Qalam، Juz 29
   • Page 564 ، Surah Al-Mulk,Al-Qalam ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 565 ، Surah Al-Qalam ، Ayah 17 ، Juz 29
  • Surah Al-Haaqqa، Juz 29
   • Page 566 ، Surah Al-Qalam,Al-Haaqqa ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 567 ، Surah Al-Haaqqa ، Ayah 9 ، Juz 29
  • Surah Al-Ma`aarij، Juz 29
   • Page 568 ، Surah Al-Haaqqa,Al-Ma`aarij ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 569 ، Surah Al-Ma`aarij ، Ayah 11 ، Juz 29
  • Surah Nooh، Juz 29
   • Page 570 ، Surah Al-Ma`aarij,Nooh ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 571 ، Surah Nooh ، Ayah 11 ، Juz 29
  • Surah Al-Jinn، Juz 29
   • Page 572 ، Surah Al-Jinn ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 573 ، Surah Al-Jinn ، Ayah 14 ، Juz 29
  • Surah Al-Muzzammil، Juz 29
   • Page 574 ، Surah Al-Muzzammil ، Ayah 1 ، Juz 29
  • Surah Al-Muddaththir، Juz 29
   • Page 575 ، Surah Al-Muzzammil,Al-Muddaththir ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 576 ، Surah Al-Muddaththir ، Ayah 18 ، Juz 29
  • Surah Al-Qiyaama، Juz 29
   • Page 577 ، Surah Al-Muddaththir,Al-Qiyaama ، Ayah 1 ، Juz 29
  • Surah Al-Insaan، Juz 29
   • Page 578 ، Surah Al-Qiyaama,Al-Insaan ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 579 ، Surah Al-Insaan ، Ayah 6 ، Juz 29
  • Surah Al-Mursalaat، Juz 29
   • Page 580 ، Surah Al-Insaan,Al-Mursalaat ، Ayah 1 ، Juz 29
   • Page 581 ، Surah Al-Mursalaat ، Ayah 20 ، Juz 29
  • Surah An-Naba، Juz 30
   • Page 582 ، Surah An-Naba ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah An-Naazi`aat، Juz 30
   • Page 583 ، Surah An-Naba,An-Naazi`aat ، Ayah 1 ، Juz 30
   • Page 584 ، Surah An-Naazi`aat ، Ayah 16 ، Juz 30
  • Surah Abasa، Juz 30
   • Page 585 ، Surah Abasa ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah At-Takwir، Juz 30
   • Page 586 ، Surah At-Takwir ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Infitaar، Al-Mutaffifin، Juz 30
   • Page 587 ، Surah Al-Infitaar,Al-Mutaffifin ، Ayah 1 ، Juz 30
   • Page 588 ، Surah Al-Mutaffifin ، Ayah 7 ، Juz 30
  • Surah Al-Inshiqaaq، Juz 30
   • Page 589 ، Surah Al-Mutaffifin,Al-Inshiqaaq ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Burooj، Juz 30
   • Page 590 ، Surah Al-Burooj ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah At-Taariq، Al-A`laa، Juz 30
   • Page 591 ، Surah At-Taariq,Al-A`laa ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Ghaashiya، Juz 30
   • Page 592 ، Surah Al-A`laa,Al-Ghaashiya ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Fajr، Juz 30
   • Page 593 ، Surah Al-Fajr ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Balad، Juz 30
   • Page 594 ، Surah Al-Fajr,Al-Balad ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Ash-Shams، Al-Lail، Juz 30
   • Page 595 ، Surah Ash-Shams,Al-Lail ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Ad-Dhuhaa، Ash-Sharh، Juz 30
   • Page 596 ، Surah Al-Lail,Ad-Dhuhaa,Ash-Sharh ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah At-Tin، Al-Alaq، Juz 30
   • Page 597 ، Surah At-Tin,Al-Alaq ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Qadr، Al-Bayyina، Juz 30
   • Page 598 ، Surah Al-Qadr,Al-Bayyina ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Az-Zalzala، Al-Aadiyaat، Juz 30
   • Page 599 ، Surah Al-Bayyina,Az-Zalzala,Al-Aadiyaat ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Qaari`a، At-Takaathur، Juz 30
   • Page 600 ، Surah Al-Aadiyaat,Al-Qaari`a,At-Takaathur ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Asr، Al-Humaza، Al-Fil، Juz 30
   • Page 601 ، Surah Al-Asr,Al-Humaza,Al-Fil ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Quraish، Al-Maa`un، Al-Kawthar، Juz 30
   • Page 602 ، Surah Quraish,Al-Maa`un,Al-Kawthar ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Kaafiroon، An-Nasr، Al-Masad، Juz 30
   • Page 603 ، Surah Al-Kaafiroon,An-Nasr,Al-Masad ، Ayah 1 ، Juz 30
  • Surah Al-Ikhlaas، Al-Falaq، An-Naas، Juz 30
   • Page 604 ، Surah Al-Ikhlaas,Al-Falaq,An-Naas ، Ayah 1 ، Juz 30
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,326,578