خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - واژه نامه قرآن کريم

  
 • آ
  • آزر
 • ا
  • ابابیل
  • ابب
  • ابد
  • ابراهیم
  • ابق
  • ابل
  • ابو
  • ابی
  • اتی
  • اثث
  • اثر
  • اثل
  • اثم
  • اجج
  • اجر
  • اجل
  • احد
  • اخذ
  • اخر
  • اخو
  • ادد
  • ادریس
  • ادم
  • ادی
  • اذن
  • اذی
  • ارب
  • ارض
  • ارک
  • ارم
  • ازر
  • ازز
  • ازف
  • اسحق
  • اسر
  • اسرائیل
  • اسس
  • اسف
  • اسماعیل
  • اسن
  • اسو - اسی
  • اشر
  • اصر
  • اصل
  • افف
  • افق
  • افک
  • افل
  • اکل
  • ال یاسین
  • الت
  • الر
  • السماء
  • الف
  • الل
  • اللائی
  • اللاتی
  • اللذان
  • اللذین
  • الم
  • اله
  • الو
  • الیاس
  • امت
  • امد
  • امر
  • امس
  • امل
  • امم
  • امن
  • امو
  • انث
  • انجیل
  • انس
  • انف
  • انم
  • اننی
  • انی
  • اهل
  • اوب
  • اود
  • اول
  • اولاء
  • اوه
  • اوی
  • ای
  • اید
  • ایکه
  • ایم
  • این
  • ایوب
  • ایی
 • ب
  • بئر
  • بئس
  • بابل
  • بتر
  • بتک
  • بتل
  • بثث
  • بحث
  • بحر
  • بخس
  • بخع
  • بخل
  • بدء
  • بدر - ببدر
  • بدع
  • بدل
  • بدن
  • بدو
  • بذر
  • برء
  • برج
  • برح
  • برد
  • برر
  • برز
  • برزخ
  • برص
  • برق
  • برک
  • برم
  • بره
  • بزغ
  • بسر
  • بسس
  • بسط
  • بسق
  • بسل
  • بسم
  • بشر
  • بصر
  • بصل
  • بضع
  • بطأ
  • بطر
  • بطش
  • بطل
  • بطن
  • بعث
  • بعثر
  • بعد
  • بعر
  • بعض
  • بعل
  • بعوضت
  • بغت
  • بغض
  • بغل
  • بغی
  • بقر
  • بقع
  • بقل
  • بقی
  • بکت
  • بکر
  • بکم
  • بکی
  • بلد
  • بلس
  • بلع
  • بلغ
  • بلو
  • بلی
  • بنن
  • بنو
  • بنی
  • بهت
  • بهج
  • بوء
  • بوب
  • بور
  • بول
  • بیت
  • بیض
  • بیع
  • بین
 • ت
  • تابو
  • تبب
  • تبر
  • تبع
  • تجر
  • تحت
  • ترب
  • ترف
  • ترک
  • تسع
  • تشیع
  • تعس
  • تفث
  • تقن
  • تلک
  • تلل
  • تلو
  • تمم
  • تنور
  • توب
  • تور
  • تورات
  • تین
  • تیه
 • ث
  • ثبت
  • ثبر
  • ثبط
  • ثبی
  • ثجج
  • ثخن
  • ثرب
  • ثعبان
  • ثقب
  • ثقل
  • ثلث
  • ثلل
  • ثم
  • ثمر
  • ثمن
  • ثمود
  • ثنی
  • ثوب
  • ثور
  • ثوی
  • ثیب
 • ج
  • جالوت
  • جبار
  • جبب
  • جبت
  • جبر
  • جبریل
  • جبس
  • جبل
  • جبن
  • جبه
  • جبی
  • جثث
  • جثم
  • جثو
  • جدد
  • جدر
  • جدل
  • جذذ
  • جذع
  • جذو
  • جرح
  • جرد
  • جرر
  • جرز
  • جرع
  • جرف
  • جرم
  • جری
  • جزأ
  • جزع
  • جزی
  • جسد
  • جسس
  • جسم
  • جعل
  • جفأ
  • جفن
  • جلأ
  • جلب
  • جلد
  • جلس
  • جلل
  • جمح
  • جمد
  • جمع
  • جمل
  • جنب
  • جنح
  • جند
  • جنف
  • جنن
  • جنی
  • جهد
  • جهر
  • جهز
  • جهل
  • جهنم
  • جوب
  • جود
  • جور
  • جوز
  • جوس
  • جوع
  • جوف
  • جوو
  • جیأ
  • جیب
  • جید
 • ح
  • حبب
  • حبت
  • حبر
  • حبس
  • حبط
  • حبک
  • حبل
  • حتم
  • حثث
  • حجب
  • حجج
  • حجد
  • حجر
  • حجز
  • حجم
  • حدب
  • حدث
  • حدد
  • حدق
  • حذر
  • حرب
  • حرث
  • حرج
  • حرر
  • حرس
  • حرص
  • حرض
  • حرف
  • حرق
  • حرک
  • حرم
  • حری
  • حزب
  • حزن
  • حسب
  • حسد
  • حسر
  • حسس
  • حسم
  • حسن
  • حشر
  • حصب
  • حصحص
  • حصد
  • حصر
  • حصل
  • حصن
  • حصی
  • حضر
  • حضض
  • حطب
  • حطط
  • حظر
  • حظظ
  • حفد
  • حفر
  • حفظ
  • حفف
  • حفی
  • حقب
  • حقف
  • حقق
  • حکم
  • حلف
  • حلق
  • حلقم / حلقوم
  • حلل
  • حلم
  • حلی
  • حم
  • حمأ
  • حمد
  • حمر
  • حمل
  • حمم
  • حمی
  • حنث
  • حنجر
  • حنذ
  • حنف
  • حنک
  • حنن
  • حوب
  • حوت
  • حوج
  • حوذ
  • حور
  • حوز
  • حوش
  • حوط
  • حول
  • حوی
  • حیت
  • حیث
  • حید
  • حیر
  • حیص
  • حیض
  • حیق
  • حین
  • حیی
 • خ
  • خبأ
  • خبت
  • خبث
  • خبر
  • خبز
  • خبط
  • خبل
  • خبو
  • ختر
  • ختم
  • خدد
  • خدع
  • خدن
  • خذل
  • خرب
  • خرج
  • خردل
  • خرر
  • خرص
  • خرطم
  • خرق
  • خزن
  • خزی
  • خسأ
  • خسر
  • خسف
  • خشب
  • خشع
  • خشی
  • خصص
  • خصف
  • خصم
  • خضد
  • خضر
  • خضع
  • خطأ
  • خطب
  • خطط
  • خطف
  • خطو
  • خفت
  • خفض
  • خفف
  • خفی
  • خلد
  • خلص
  • خلط
  • خلع
  • خلف
  • خلق
  • خلل
  • خلو
  • خمد
  • خمر
  • خمس
  • خمص
  • خمط
  • خنزر
  • خنس
  • خنق
  • خور
  • خوض
  • خوف
  • خول
  • خون
  • خوی
  • خیب
  • خیر
  • خیط
  • خیل
  • خیم
 • د
  • دأب
  • داود
  • دبب
  • دبر
  • دثر
  • دحر
  • دحض
  • دحو
  • دخر
  • دخل
  • دخن
  • درأ
  • درج
  • درر
  • درس
  • درک
  • درهم
  • دری
  • دسر
  • دسس
  • دسو
  • دعع
  • دعو
  • دف
  • دفع
  • دفق
  • دکک
  • دلک
  • دلل
  • دلو
  • دمدم
  • دمر
  • دمع
  • دمغ
  • دمی
  • دنر
  • دنو
  • دهر
  • دهق
  • دهم
  • دهن
  • دهی
  • دور
  • دول
  • دوم
  • دون
  • دین
 • ذ
  • ذأب
  • ذأم
  • ذبب
  • ذبح
  • ذبذب
  • ذخر
  • ذرأ
  • ذرر
  • ذرع
  • ذرو
  • ذعن
  • ذقن
  • ذکر
  • ذکی
  • ذلل
  • ذمم
  • ذنب
  • ذهب
  • ذهل
  • ذو
  • ذود
  • ذوق
  • ذیع
 • ر
  • رأس
  • رأف
  • رأی
  • ربب
  • ربح
  • ربص
  • ربط
  • ربع
  • ربو
  • رتع
  • رتق
  • رتل
  • رجج
  • رجز
  • رجس
  • رجع
  • رجف
  • رجل
  • رجم
  • رجو
  • رحب
  • رحق
  • رحل
  • رحم
  • رخو
  • ردأ
  • ردد
  • ردف
  • ردم
  • ردی
  • رذل
  • رزق
  • رسخ
  • رسس
  • رسل
  • رسو
  • رشد
  • رصد
  • رصص
  • رضع
  • رطب
  • رعب
  • رعد
  • رعی
  • رغب
  • رغد
  • رغم
  • رفت
  • رفث
  • رفد
  • رفر
  • رفع
  • رفق
  • رفوف
  • رقب
  • رقد
  • رقق
  • رقو
  • رقی
  • رکب
  • رکد
  • رکز
  • رکس
  • رکض
  • رکع
  • رکم
  • رکن
  • رمح
  • رمد
  • رمض
  • رمم
  • رمن
  • رمی
  • رهب
  • رهط
  • رهق
  • رهن
  • رهو
  • روح
  • رود
  • روض
  • روع
  • روغ
  • روم
  • ریب
  • ریش
  • ریع
  • رین
 • ز
  • زبد
  • زبر
  • زبن
  • زجج
  • زجر
  • زجو
  • زحزح
  • زحف
  • زخرف
  • زرب
  • زرع
  • زرق
  • زری
  • زعم
  • زفف
  • زقم
  • زکر
  • زکو
  • زلزل
  • زلف
  • زلق
  • زلل
  • زلم
  • زمر
  • زمل
  • زمهر
  • زنجبیل
  • زنم
  • زنی
  • زهد
  • زهر
  • زهق
  • زوج
  • زور
  • زول
  • زیت
  • زید
  • زیغ
  • زیل
  • زین
 • س
  • سأل
  • سأم
  • سبأ
  • سبب
  • سبت
  • سبح
  • سبط
  • سبع
  • سبغ
  • سبق
  • سبل
  • ستت
  • ستر
  • سجد
  • سجر
  • سجل
  • سجن
  • سجو
  • سحب
  • سحت
  • سحر
  • سحق
  • سحل
  • سخر
  • سخط
  • سدد
  • سدر
  • سدس
  • سدی
  • سرب
  • سربل
  • سرح
  • سرد
  • سردق
  • سرر
  • سرع
  • سرف
  • سرق
  • سرمد
  • سری
  • سطح
  • سطر
  • سعد
  • سعر
  • سعی
  • سغب
  • سفح
  • سفع
  • سفک
  • سفل
  • سفن
  • سفه
  • سقر
  • سقط
  • سقف
  • سقم
  • سقی
  • سکب
  • سکت
  • سکر
  • سکن
  • سکین
  • سلب
  • سلح
  • سلخ
  • سلسبیل
  • سلسل
  • سلط
  • سلف
  • سلق
  • سلک
  • سلل
  • سلم
  • سلو
  • سلیمان
  • سمد
  • سمر
  • سمع
  • سمک
  • سمم
  • سمن
  • سمو
  • سنبل
  • سند
  • سندس
  • سنم
  • سنن
  • سنه
  • سنو
  • سهر
  • سهل
  • سهم
  • سهو
  • سو ء
  • سوح
  • سود
  • سور
  • سوط
  • سوع
  • سوغ
  • سوف
  • سوق
  • سول
  • سوم
  • سوی
  • سیب
  • سیح
  • سیر
  • سیل
  • سین
 • ش
  • شأم
  • شأن
  • شبه
  • شتت
  • شجر
  • شحح
  • شحم
  • شخص
  • شدد
  • شرب
  • شرح
  • شرد
  • شرذم
  • شرر
  • شرط
  • شرع
  • شرق
  • شرک
  • شری
  • شطر
  • شطط
  • شطن
  • شعب
  • شعر
  • شعل
  • شغف
  • شغل
  • شفع
  • شفق
  • شفه
  • شفو
  • شفی
  • شقق
  • شقی
  • شکر
  • شکس
  • شکک
  • شکل
  • شکو
  • شماز
  • شمت
  • شمخ
  • شمس
  • شمل
  • شنأ
  • شهب
  • شهد
  • شهر
  • شهق
  • شهو
  • شوب
  • شور
  • شوظ
  • شوک
  • شوی
  • شیأ
  • شیب
  • شیخ
  • شید
 • ص
  • ص
  • صبب
  • صبح
  • صبر
  • صبع
  • صبغ
  • صبو
  • صحب
  • صحف
  • صخخ
  • صخر
  • صدد
  • صدر
  • صدع
  • صدف
  • صدق
  • صدی
  • صرح
  • صرخ
  • صرر
  • صرصر
  • صرط
  • صرع
  • صرف
  • صرم
  • صعد
  • صعر
  • صعق
  • صغر
  • صفأ
  • صفح
  • صفد
  • صفر
  • صفصف
  • صفف
  • صفن
  • صفو
  • صکک
  • صلب
  • صلح
  • صلد
  • صلصل
  • صلو
  • صلی
  • صمت
  • صمد
  • صمع
  • صمم
  • صنع
  • صنم
  • صنو
  • صهر
  • صوب
  • صوت
  • صور
  • صوع
  • صوف
  • صوم
  • صیح
  • صید
  • صیر
  • صیص
  • صیف
 • ض
  • ضأن
  • ضبح
  • ضجع
  • ضحک
  • ضحو
  • ضدد
  • ضرب
  • ضرر
  • ضرع
  • ضعف
  • ضغث
  • ضغن
  • ضفدع
  • ضلل
  • ضمر
  • ضمم
  • ضنک
  • ضنن
  • ضهی
  • ضوأ
  • ضیر
  • ضیز
  • ضیع
  • ضیف
  • ضیق
 • ط
  • طالوت
  • طبع
  • طبق
  • طحو
  • طرح
  • طرد
  • طرف
  • طرق
  • طری
  • طس
  • طسم
  • طعم
  • طعن
  • طغی
  • طفأ
  • طفف
  • طفق
  • طفل
  • طلب
  • طلح
  • طلع
  • طلق
  • طلل
  • طمث
  • طمس
  • طمع
  • طمم
  • طمن
  • طه
  • طهر
  • طود
  • طور
  • طوع
  • طوف
  • طوق
  • طول
  • طوی
  • طیب
  • طیر
  • طین
 • ظ
  • ظعن
  • ظفر
  • ظلل
  • ظلم
  • ظمأ
  • ظنن
  • ظهر
 • ع
  • عبأ
  • عبث
  • عبد
  • عبر
  • عبس
  • عبقر
  • عتب
  • عتد
  • عتق
  • عتل
  • عتو
  • عثأ
  • عثر
  • عجب
  • عجز
  • عجل
  • عجم
  • عدد
  • عدس
  • عدل
  • عدن
  • عدو
  • عذب
  • عذر
  • عرب
  • عرج
  • عرجون
  • عرر
  • عرش
  • عرض
  • عرف
  • عرم
  • عرو
  • عری
  • عزأ
  • عزب
  • عزر
  • عزز
  • عزل
  • عزم
  • عسر
  • عسس
  • عسق
  • عسل
  • عسی
  • عشأ
  • عشر
  • عصب
  • عصر
  • عصف
  • عصم
  • عصو
  • عصی
  • عضد
  • عضض
  • عضل
  • عضی
  • عطف
  • عطل
  • عطو
  • عظم
  • عفر
  • عفف
  • عفو
  • عقب
  • عقد
  • عقر
  • عقل
  • عقم
  • عکف
  • علق
  • علم
  • علن
  • علو
  • عمد
  • عمر
  • عمق
  • عمل
  • عمم
  • عمه
  • عمی
  • عنب
  • عنت
  • عند
  • عنکبوت
  • عنی
  • عهد
  • عهن
  • عوج
  • عود
  • عوذ
  • عور
  • عوق
  • عول
  • عوم
  • عون
  • عیب
  • عیر
  • عیسی
  • عیش
  • عیل
  • عین
  • عیی
 • غ
  • غبر
  • غبن
  • غثأ
  • غدر
  • غدق
  • غدو
  • غرب
  • غرر
  • غرف
  • غرق
  • غرم
  • غرو
  • غزل
  • غزو
  • غسق
  • غسل
  • غشی
  • غصب
  • غصص
  • غضب
  • غضض
  • غطأ
  • غطش
  • غفر
  • غفل
  • غلب
  • غلظ
  • غلف
  • غلق
  • غلل
  • غلم
  • غلو
  • غلی
  • غمر
  • غمز
  • غمض
  • غمم
  • غنم
  • غنی
  • غوث
  • غور
  • غوص
  • غوط
  • غول
  • غوی
  • غیب
  • غیث
  • غیر
  • غیض
  • غیظ
 • ف
  • فأد
  • فأو
  • فتأ
  • فتح
  • فتر
  • فتق
  • فتل
  • فتن
  • فجج
  • فجر
  • فجو
  • فحش
  • فخر
  • فدی
  • فرت
  • فرث
  • فرج
  • فرح
  • فرد
  • فردس
  • فرر
  • فرش
  • فرض
  • فرط
  • فرع
  • فرعون
  • فرغ
  • فرق
  • فره
  • فری
  • فزز
  • فزع
  • فسح
  • فسد
  • فسر
  • فسق
  • فشل
  • فصح
  • فصل
  • فصم
  • فضأ
  • فضح
  • فضض
  • فضل
  • فطر
  • فظظ
  • فعل
  • فقد
  • فقر
  • فقع
  • فقه
  • فکر
  • فکک
  • فکه
  • فلح
  • فلق
  • فلک
  • فلن
  • فنن
  • فنی
  • فهم
  • فوت
  • فوج
  • فور
  • فوز
  • فوض
  • فوق
  • فوم
  • فوه
  • فیأ
  • فیض
  • فیل
 • ق
  • ق
  • قارون
  • قبح
  • قبر
  • قبس
  • قبض
  • قبل
  • قتر
  • قتل
  • قثأ
  • قحم
  • قدح
  • قدد
  • قدر
  • قدس
  • قدم
  • قدو
  • قذف
  • قرأ
  • قرب
  • قرح
  • قرد
  • قرر
  • قرش
  • قرض
  • قرطس
  • قرع
  • قرف
  • قرن
  • قری
  • قسس
  • قسط
  • قسطاس - قسط
  • قسم
  • قسو
  • قسور
  • قشعر
  • قصد
  • قصر
  • قصص
  • قصف
  • قصم
  • قصو
  • قضب
  • قضض
  • قضی
  • قطر
  • قطط
  • قطع
  • قطف
  • قطمر
  • قعد
  • قعر
  • قفل
  • قفو
  • قلب
  • قلد
  • قلع
  • قلل
  • قلم
  • قلی
  • قمح
  • قمر
  • قمص
  • قمطر
  • قمع
  • قمل
  • قنت
  • قنط
  • قنطر
  • قنع
  • قنو
  • قنی
  • قهر
  • قوب
  • قوت
  • قوس
  • قوع
  • قول
  • قوم
  • قوی
  • قیض
  • قیل
 • ک
  • کأس
  • کاین
  • کبب
  • کبت
  • کبد
  • کبر
  • کبکب
  • کتب
  • کتم
  • کثب
  • کثر
  • کدح
  • کدر
  • کدی
  • کذب
  • کرب
  • کرر
  • کرس
  • کرم
  • کره
  • کسب
  • کسد
  • کسف
  • کسل
  • کسو
  • کشط
  • کشف
  • کظم
  • کعب
  • کفت
  • کفر
  • کفف
  • کفل
  • کفو
  • کفی
  • کلأ
  • کلب
  • کلح
  • کلف
  • کلل
  • کلم
  • کلو
  • کمل
  • کمم
  • کمه
  • کند
  • کنز
  • کنس
  • کنن
  • کهف
  • کهل
  • کهن
  • کهیعص
  • کوب
  • کود
  • کور
  • کوکب
  • کون
  • کوی
  • کی
  • کید
  • کیف
  • کیل
  • کین
 • ل
  • لؤلؤ
  • لات
  • لبب
  • لبث
  • لبد
  • لبن
  • لجأ
  • لجج
  • لحد
  • لحف
  • لحق
  • لحم
  • لحن
  • لحی
  • لدد
  • لدن
  • لدی
  • لذذ
  • لزب
  • لزم
  • لسن
  • لطف
  • لظی
  • لعب
  • لعل
  • لعن
  • لغب
  • لغو
  • لفت
  • لفح
  • لفظ
  • لفف
  • لفی
  • لقب
  • لقح
  • لقط
  • لقف
  • لقم
  • لقمان
  • لقی
  • لمح
  • لمز
  • لمس
  • لمم
  • لهب
  • لهث
  • لهم
  • لهو
  • لوح
  • لوذ
  • لوط
  • لوم
  • لون
  • لوی
  • لیت
  • لیس
  • لیل
  • لین
 • م
  • مأی
  • ماجوج
  • ماروت
  • متع
  • متن
  • متی
  • مثل
  • مجد
  • مجس
  • محص
  • محق
  • محل
  • محن
  • محو
  • مخر
  • مخض
  • مدد
  • مدن
  • مدین
  • مرأ
  • مرج
  • مرجان
  • مرح
  • مرد
  • مرر
  • مرض
  • مروه
  • مری
  • مریم
  • مزج
  • مزق
  • مزن
  • مسح
  • مسخ
  • مسد
  • مسس
  • مسک
  • مسی
  • مشج
  • مشی
  • مصر
  • مضغ
  • مضی
  • مطر
  • مطو
  • مع
  • معز
  • معن
  • معی
  • مقت
  • مکث
  • مکر
  • مکن
  • مکه
  • مکو
  • ملأ
  • ملح
  • ملق
  • ملک
  • ملل
  • ملی
  • منع
  • منن
  • منو
  • منی
  • مهد
  • مهل
  • مهما
  • مهن
  • موت
  • موج
  • مور
  • موسی
  • مول
  • موه
  • مید
  • میر
  • میز
  • میکال
  • میل
 • ن
  • ن
  • نأی
  • نبأ
  • نبت
  • نبذ
  • نبز
  • نبط
  • نبع
  • نتق
  • نثر
  • نجد
  • نجس
  • نجم
  • نجو
  • نحب
  • نحت
  • نحر
  • نحس
  • نحل
  • نخر
  • نخل
  • ندد
  • ندم
  • ندو
  • نذر
  • نزع
  • نزغ
  • نزف
  • نزل
  • نسأ
  • نسب
  • نسخ
  • نسرا
  • نسف
  • نسک
  • نسل
  • نسو
  • نسی
  • نشأ
  • نشر
  • نشز
  • نشط
  • نصب
  • نصت
  • نصح
  • نصر
  • نصف
  • نصو
  • نضج
  • نضخ
  • نضد
  • نضر
  • نطخ
  • نطف
  • نطق
  • نظر
  • نعج
  • نعس
  • نعق
  • نعل
  • نعم
  • نغض
  • نفث
  • نفح
  • نفخ
  • نفد
  • نفذ
  • نفر
  • نفس
  • نفش
  • نفع
  • نفق
  • نفل
  • نفی
  • نقب
  • نقذ
  • نقر
  • نقص
  • نقض
  • نقع
  • نقم
  • نکب
  • نکث
  • نکح
  • نکد
  • نکر
  • نکس
  • نکص
  • نکف
  • نکل
  • نمرق
  • نمل
  • نمم
  • نهج
  • نهر
  • نهو
  • نوأ
  • نوب
  • نوح
  • نور
  • نوس
  • نوش
  • نوص
  • نوق
  • نوم
  • نون
  • نوی
  • نیل
 • و
  • وأد
  • وأل
  • وبر
  • وبق
  • وبل
  • وتد
  • وتر
  • وتن
  • وثق
  • وثن
  • وجب
  • وجد
  • وجس
  • وجف
  • وجل
  • وجه
  • وحد
  • وحش
  • وحی
  • ودد
  • ودع
  • ودق
  • ودی
  • وذر
  • ورث
  • ورد
  • ورق
  • وری
  • وزر
  • وزع
  • وزن
  • وسط
  • وسع
  • وسق
  • وسل
  • وسم
  • وسن
  • وسوس
  • وشی
  • وصب
  • وصد
  • وصف
  • وصل
  • وصی
  • وضع
  • وضن
  • وطأ
  • وطر
  • وطن
  • وعد
  • وعظ
  • وعی
  • وفد
  • وفر
  • وفض
  • وفق
  • وفی
  • وقب
  • وقت
  • وقد
  • وقذ
  • وقر
  • وقع
  • وقف
  • وقی
  • وکأ
  • وکد
  • وکز
  • وکل
  • ولج
  • ولد
  • ولی
  • ونی
  • وهب
  • وهج
  • وهن
  • وهی
  • وی
  • ویل
 • ه
  • هأأ
  • ها
  • هاتین
  • هاروت
  • هارون
  • هامان
  • هبط
  • هبو
  • هتو
  • هجد
  • هجر
  • هجع
  • هدد
  • هدم
  • هدهد
  • هدی
  • هذان
  • هرب
  • هرع
  • هزأ
  • هزز
  • هزل
  • هزم
  • هشش
  • هشم
  • هضم
  • هطع
  • هکذا
  • هلع
  • هلک
  • هلل
  • هلم
  • همد
  • همر
  • همز
  • همس
  • همم
  • همن
  • هنأ
  • هنک- هنالک
  • ههنا
  • هود
  • هور
  • هون
  • هوی
  • هی
  • هیأ
  • هیت
  • هیج
  • هیل
  • هیم
  • هیهات
 • ی
  • یأس
  • یاجوج
  • یبس
  • یتم
  • یثرب
  • یدی
  • یس
  • یسر
  • یسع
  • یعقوب
  • یعوق
  • یغوث
  • یقت- یاقوت
  • یقطین- یقطن
  • یقظ
  • یقن
  • یم
  • یمم
  • یمن
  • ینع
  • یهود
  • یوسف
  • یوم
  • یونس
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,520,478