خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - تفسير نور استاد قرائتي

  
 • فهرست سوره ها
  • سوره حمد، جزء 1
   • صفحه 1 از آیه 1تا آیه 7
  • سوره بقره، جزء 1
   • صفحه 2 از آیه 1تا آیه 5
   • صفحه 3 از آیه 6تا آیه 16
   • صفحه 4 از آیه 17تا آیه 24
   • صفحه 5 از آیه 25تا آیه 29
   • صفحه 6 از آیه 30تا آیه 37
   • صفحه 7 از آیه 38تا آیه 48
   • صفحه 8 از آیه 49تا آیه 57
   • صفحه 9 از آیه 58تا آیه 61
   • صفحه 10 از آیه 62تا آیه 69
   • صفحه 11 از آیه 70تا آیه 76
   • صفحه 12 از آیه 77تا آیه 83
   • صفحه 13 از آیه 84تا آیه 88
   • صفحه 14 از آیه 89تا آیه 93
   • صفحه 15 از آیه 94تا آیه 101
   • صفحه 16 از آیه 102تا آیه 105
   • صفحه 17 از آیه 106تا آیه 112
   • صفحه 18 از آیه 113تا آیه 119
   • صفحه 19 از آیه 120تا آیه 126
   • صفحه 20 از آیه 127تا آیه 134
   • صفحه 21 از آیه 135تا آیه 141
   • صفحه 22 از آیه 142تا آیه 145
   • صفحه 23 از آیه 146تا آیه 153
   • صفحه 24 از آیه 154تا آیه 163
   • صفحه 25 از آیه 164تا آیه 169
   • صفحه 26 از آیه 170تا آیه 176
   • صفحه 27 از آیه 177تا آیه 181
   • صفحه 28 از آیه 182تا آیه 186
   • صفحه 29 از آیه 187تا آیه 190
   • صفحه 30 از آیه 191تا آیه 196
   • صفحه 31 از آیه 197تا آیه 202
   • صفحه 32 از آیه 203تا آیه 210
   • صفحه 33 از آیه 211تا آیه 215
   • صفحه 34 از آیه 216تا آیه 219
   • صفحه 35 از آیه 220تا آیه 224
   • صفحه 36 از آیه 225تا آیه 230
   • صفحه 37 از آیه 231تا آیه 233
   • صفحه 38 از آیه 234تا آیه 237
   • صفحه 39 از آیه 238تا آیه 245
   • صفحه 40 از آیه 246تا آیه 248
   • صفحه 41 از آیه 249تا آیه 252
   • صفحه 42 از آیه 253تا آیه 256
   • صفحه 43 از آیه 257تا آیه 259
   • صفحه 44 از آیه 260تا آیه 264
   • صفحه 45 از آیه 265تا آیه 269
   • صفحه 46 از آیه 270تا آیه 274
   • صفحه 47 از آیه 275تا آیه 281
   • صفحه 48 از آیه 282تا آیه 282
   • صفحه 49 از آیه 283تا آیه 286
  • سوره آل عمران، جزء 3
   • صفحه 50 از آیه 1تا آیه 9
   • صفحه 51 از آیه 10تا آیه 15
   • صفحه 52 از آیه 16تا آیه 22
   • صفحه 53 از آیه 23تا آیه 29
   • صفحه 54 از آیه 30تا آیه 37
   • صفحه 55 از آیه 38تا آیه 45
   • صفحه 56 از آیه 46تا آیه 52
   • صفحه 57 از آیه 53تا آیه 61
   • صفحه 58 از آیه 62تا آیه 70
   • صفحه 59 از آیه 71تا آیه 77
   • صفحه 60 از آیه 78تا آیه 83
   • صفحه 61 از آیه 84تا آیه 91
   • صفحه 62 از آیه 92تا آیه 100
   • صفحه 63 از آیه 101تا آیه 108
   • صفحه 64 از آیه 109تا آیه 115
   • صفحه 65 از آیه 116تا آیه 121
   • صفحه 66 از آیه 122تا آیه 132
   • صفحه 67 از آیه 133تا آیه 140
   • صفحه 68 از آیه 141تا آیه 148
   • صفحه 69 از آیه 149تا آیه 153
   • صفحه 70 از آیه 154تا آیه 157
   • صفحه 71 از آیه 158تا آیه 165
   • صفحه 72 از آیه 166تا آیه 173
   • صفحه 73 از آیه 174تا آیه 180
   • صفحه 74 از آیه 181تا آیه 186
   • صفحه 75 از آیه 187تا آیه 194
   • صفحه 76 از آیه 195تا آیه 200
  • سوره نساء، جزء 4
   • صفحه 77 از آیه 1تا آیه 6
   • صفحه 78 از آیه 7تا آیه 11
   • صفحه 79 از آیه 12تا آیه 14
   • صفحه 80 از آیه 15تا آیه 19
   • صفحه 81 از آیه 20تا آیه 23
   • صفحه 82 از آیه 24تا آیه 26
   • صفحه 83 از آیه 27تا آیه 33
   • صفحه 84 از آیه 34تا آیه 37
   • صفحه 85 از آیه 38تا آیه 44
   • صفحه 86 از آیه 45تا آیه 51
   • صفحه 87 از آیه 52تا آیه 59
   • صفحه 88 از آیه 60تا آیه 65
   • صفحه 89 از آیه 66تا آیه 74
   • صفحه 90 از آیه 75تا آیه 79
   • صفحه 91 از آیه 80تا آیه 86
   • صفحه 92 از آیه 87تا آیه 91
   • صفحه 93 از آیه 92تا آیه 94
   • صفحه 94 از آیه 95تا آیه 101
   • صفحه 95 از آیه 102تا آیه 105
   • صفحه 96 از آیه 106تا آیه 113
   • صفحه 97 از آیه 114تا آیه 121
   • صفحه 98 از آیه 122تا آیه 127
   • صفحه 99 از آیه 128تا آیه 134
   • صفحه 100 از آیه 135تا آیه 140
   • صفحه 101 از آیه 141تا آیه 147
   • صفحه 102 از آیه 148تا آیه 154
   • صفحه 103 از آیه 155تا آیه 162
   • صفحه 104 از آیه 163تا آیه 170
   • صفحه 105 از آیه 171تا آیه 175
   • صفحه 106 از آیه 176 تا انتهاي سوره
  • سوره مائده، جزء 6
   • صفحه 106 سوره مائده از آیه 1 تا آیه 2
   • صفحه 107 از آیه 3تا آیه 5
   • صفحه 108 از آیه 6تا آیه 9
   • صفحه 109 از آیه 10تا آیه 13
   • صفحه 110 از آیه 14تا آیه 17
   • صفحه 111 از آیه 18تا آیه 23
   • صفحه 112 از آیه 24تا آیه 31
   • صفحه 113 از آیه 32تا آیه 36
   • صفحه 114 از آیه 37تا آیه 41
   • صفحه 115 از آیه 42تا آیه 45
   • صفحه 116 از آیه 46تا آیه 50
   • صفحه 117 از آیه 51تا آیه 57
   • صفحه 118 از آیه 58تا آیه 64
   • صفحه 119 از آیه 65تا آیه 70
   • صفحه 120 از آیه 71تا آیه 76
   • صفحه 121 از آیه 77تا آیه 82
   • صفحه 122 از آیه 83تا آیه 89
   • صفحه 123 از آیه 90تا آیه 95
   • صفحه 124 از آیه 96تا آیه 103
   • صفحه 125 از آیه 104تا آیه 108
   • صفحه 126 از آیه 109تا آیه 113
   • صفحه 127 از آیه 114تا آیه 120
  • سوره انعام، جزء 7
   • صفحه 128 از آیه 1تا آیه 8
   • صفحه 129 از آیه 9تا آیه 18
   • صفحه 130 از آیه 19تا آیه 27
   • صفحه 131 از آیه 28تا آیه 35
   • صفحه 132 از آیه 36تا آیه 44
   • صفحه 133 از آیه 45تا آیه 52
   • صفحه 134 از آیه 53تا آیه 59
   • صفحه 135 از آیه 60تا آیه 68
   • صفحه 136 از آیه 69تا آیه 73
   • صفحه 137 از آیه 74تا آیه 81
   • صفحه 138 از آیه 82تا آیه 90
   • صفحه 139 از آیه 91تا آیه 94
   • صفحه 140 از آیه 95تا آیه 101
   • صفحه 141 از آیه 102تا آیه 110
   • صفحه 142 از آیه 111تا آیه 118
   • صفحه 143 از آیه 119تا آیه 124
   • صفحه 144 از آیه 125تا آیه 131
   • صفحه 145 از آیه 132تا آیه 137
   • صفحه 146 از آیه 138تا آیه 142
   • صفحه 147 از آیه 143تا آیه 146
   • صفحه 148 از آیه 147تا آیه 151
   • صفحه 149 از آیه 152تا آیه 157
   • صفحه 150 از آیه 158تا آیه 165
  • سوره اعراف، جزء 8
   • صفحه 151 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 152 از آیه 12تا آیه 22
   • صفحه 153 از آیه 23تا آیه 30
   • صفحه 154 از آیه 31تا آیه 37
   • صفحه 155 از آیه 38تا آیه 43
   • صفحه 156 از آیه 44تا آیه 51
   • صفحه 157 از آیه 52تا آیه 57
   • صفحه 158 از آیه 58تا آیه 67
   • صفحه 159 از آیه 68تا آیه 73
   • صفحه 160 از آیه 74تا آیه 81
   • صفحه 161 از آیه 82تا آیه 87
   • صفحه 162 از آیه 88تا آیه 95
   • صفحه 163 از آیه 96تا آیه 104
   • صفحه 164 از آیه 105تا آیه 120
   • صفحه 165 از آیه 121تا آیه 130
   • صفحه 166 از آیه 131تا آیه 137
   • صفحه 167 از آیه 138تا آیه 143
   • صفحه 168 از آیه 144تا آیه 149
   • صفحه 169 از آیه 150تا آیه 155
   • صفحه 170 از آیه 156تا آیه 159
   • صفحه 171 از آیه 160تا آیه 163
   • صفحه 172 از آیه 164تا آیه 170
   • صفحه 173 از آیه 171تا آیه 178
   • صفحه 174 از آیه 179تا آیه 187
   • صفحه 175 از آیه 188تا آیه 195
   • صفحه 176 از آیه 196تا آیه 206
  • سوره انفال، جزء 9
   • صفحه 177 از آیه 1تا آیه 8
   • صفحه 178 از آیه 9تا آیه 16
   • صفحه 179 از آیه 17تا آیه 25
   • صفحه 180 از آیه 26تا آیه 33
   • صفحه 181 از آیه 34تا آیه 40
   • صفحه 182 از آیه 41تا آیه 45
   • صفحه 183 از آیه 46تا آیه 52
   • صفحه 184 از آیه 53تا آیه 61
   • صفحه 185 از آیه 62تا آیه 69
   • صفحه 186 از آیه 70تا آیه 75
  • سوره توبه، جزء 10
   • صفحه 187 از آیه 1تا آیه 6
   • صفحه 188 از آیه 7تا آیه 13
   • صفحه 189 از آیه 14تا آیه 20
   • صفحه 190 از آیه 21تا آیه 26
   • صفحه 191 از آیه 27تا آیه 31
   • صفحه 192 از آیه 32تا آیه 36
   • صفحه 193 از آیه 37تا آیه 40
   • صفحه 194 از آیه 41تا آیه 47
   • صفحه 195 از آیه 48تا آیه 54
   • صفحه 196 از آیه 55تا آیه 61
   • صفحه 197 از آیه 62تا آیه 68
   • صفحه 198 از آیه 69تا آیه 72
   • صفحه 199 از آیه 73تا آیه 79
   • صفحه 200 از آیه 80تا آیه 86
   • صفحه 201 از آیه 87تا آیه 93
   • صفحه 202 از آیه 94تا آیه 99
   • صفحه 203 از آیه 100تا آیه 106
   • صفحه 204 از آیه 107تا آیه 111
   • صفحه 205 از آیه 112تا آیه 117
   • صفحه 206 از آیه 118تا آیه 122
   • صفحه 207 از آیه 123تا آیه 129
  • سوره یونس، جزء 11
   • صفحه 208 از آیه 1تا آیه 6
   • صفحه 209 از آیه 7تا آیه 14
   • صفحه 210 از آیه 15تا آیه 20
   • صفحه 211 از آیه 21تا آیه 25
   • صفحه 212 از آیه 26تا آیه 33
   • صفحه 213 از آیه 34تا آیه 42
   • صفحه 214 از آیه 43تا آیه 53
   • صفحه 215 از آیه 54تا آیه 61
   • صفحه 216 از آیه 62تا آیه 70
   • صفحه 217 از آیه 71تا آیه 78
   • صفحه 218 از آیه 79تا آیه 88
   • صفحه 219 از آیه 89تا آیه 97
   • صفحه 220 از آیه 98تا آیه 106
   • صفحه 221 از آیه 107 تا انتهاي سوره
  • سوره هود، جزء 11
   • صفحه 221 سوره هود از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 222 از آیه 6تا آیه 12
   • صفحه 223 از آیه 13تا آیه 19
   • صفحه 224 از آیه 20تا آیه 28
   • صفحه 225 از آیه 29تا آیه 37
   • صفحه 226 از آیه 38تا آیه 45
   • صفحه 227 از آیه 46تا آیه 53
   • صفحه 228 از آیه 54تا آیه 62
   • صفحه 229 از آیه 63تا آیه 71
   • صفحه 230 از آیه 72تا آیه 81
   • صفحه 231 از آیه 82تا آیه 88
   • صفحه 232 از آیه 89تا آیه 97
   • صفحه 233 از آیه 98تا آیه 108
   • صفحه 234 از آیه 109تا آیه 117
   • صفحه 235 از آیه 118 تا انتهاي سوره
  • سوره یوسف، جزء 12
   • صفحه 235 سوره یوسف از آیه 1 تا آیه 4
   • صفحه 236 از آیه 5تا آیه 14
   • صفحه 237 از آیه 15تا آیه 22
   • صفحه 238 از آیه 23تا آیه 30
   • صفحه 239 از آیه 31تا آیه 37
   • صفحه 240 از آیه 38تا آیه 43
   • صفحه 241 از آیه 44تا آیه 52
   • صفحه 242 از آیه 53تا آیه 63
   • صفحه 243 از آیه 64تا آیه 69
   • صفحه 244 از آیه 70تا آیه 78
   • صفحه 245 از آیه 79تا آیه 86
   • صفحه 246 از آیه 87تا آیه 95
   • صفحه 247 از آیه 96تا آیه 103
   • صفحه 248 از آیه 104تا آیه 111
  • سوره رعد، جزء 13
   • صفحه 249 از آیه 1تا آیه 5
   • صفحه 250 از آیه 6تا آیه 13
   • صفحه 251 از آیه 14تا آیه 18
   • صفحه 252 از آیه 19تا آیه 28
   • صفحه 253 از آیه 29تا آیه 34
   • صفحه 254 از آیه 35تا آیه 42
   • صفحه 255 از آیه 43 تا انتهاي سوره
  • سوره ابراهیم، جزء 13
   • صفحه 255 سوره ابراهیم از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 256 از آیه 6تا آیه 10
   • صفحه 257 از آیه 11تا آیه 18
   • صفحه 258 از آیه 19تا آیه 24
   • صفحه 259 از آیه 25تا آیه 33
   • صفحه 260 از آیه 34تا آیه 42
   • صفحه 261 از آیه 43تا آیه 52
  • سوره حجر، جزء 14
   • صفحه 262 از آیه 1تا آیه 15
   • صفحه 263 از آیه 16تا آیه 31
   • صفحه 264 از آیه 32تا آیه 51
   • صفحه 265 از آیه 52تا آیه 70
   • صفحه 266 از آیه 71تا آیه 90
   • صفحه 267 از آیه 91 تا انتهاي سوره
  • سوره نحل، جزء 14
   • صفحه 267 سوره نحل از آیه 1 تا آیه 6
   • صفحه 268 از آیه 7تا آیه 14
   • صفحه 269 از آیه 15تا آیه 26
   • صفحه 270 از آیه 27تا آیه 34
   • صفحه 271 از آیه 35تا آیه 42
   • صفحه 272 از آیه 43تا آیه 54
   • صفحه 273 از آیه 55تا آیه 64
   • صفحه 274 از آیه 65تا آیه 72
   • صفحه 275 از آیه 73تا آیه 79
   • صفحه 276 از آیه 80تا آیه 87
   • صفحه 277 از آیه 88تا آیه 93
   • صفحه 278 از آیه 94تا آیه 102
   • صفحه 279 از آیه 103تا آیه 110
   • صفحه 280 از آیه 111تا آیه 118
   • صفحه 281 از آیه 119تا آیه 128
  • سوره اسراء، جزء 15
   • صفحه 282 از آیه 1تا آیه 7
   • صفحه 283 از آیه 8تا آیه 17
   • صفحه 284 از آیه 18تا آیه 27
   • صفحه 285 از آیه 28تا آیه 38
   • صفحه 286 از آیه 39تا آیه 49
   • صفحه 287 از آیه 50تا آیه 58
   • صفحه 288 از آیه 59تا آیه 66
   • صفحه 289 از آیه 67تا آیه 75
   • صفحه 290 از آیه 76تا آیه 86
   • صفحه 291 از آیه 87تا آیه 96
   • صفحه 292 از آیه 97تا آیه 104
   • صفحه 293 از آیه 105 تا انتهاي سوره
  • سوره کهف، جزء 15
   • صفحه 293 سوره کهف از آیه 1 تا آیه 4
   • صفحه 294 از آیه 5تا آیه 15
   • صفحه 295 از آیه 16تا آیه 20
   • صفحه 296 از آیه 21تا آیه 27
   • صفحه 297 از آیه 28تا آیه 34
   • صفحه 298 از آیه 35تا آیه 45
   • صفحه 299 از آیه 46تا آیه 53
   • صفحه 300 از آیه 54تا آیه 61
   • صفحه 301 از آیه 62تا آیه 74
   • صفحه 302 از آیه 75تا آیه 83
   • صفحه 303 از آیه 84تا آیه 97
   • صفحه 304 از آیه 98تا آیه 110
  • سوره مریم، جزء 16
   • صفحه 305 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 306 از آیه 12تا آیه 25
   • صفحه 307 از آیه 26تا آیه 38
   • صفحه 308 از آیه 39تا آیه 51
   • صفحه 309 از آیه 52تا آیه 64
   • صفحه 310 از آیه 65تا آیه 76
   • صفحه 311 از آیه 77تا آیه 95
   • صفحه 312 از آیه 96 تا انتهاي سوره
  • سوره طه، جزء 16
   • صفحه 312 سوره طه از آیه 1 تا آیه 12
   • صفحه 313 از آیه 13تا آیه 37
   • صفحه 314 از آیه 38تا آیه 51
   • صفحه 315 از آیه 52تا آیه 64
   • صفحه 316 از آیه 65تا آیه 76
   • صفحه 317 از آیه 77تا آیه 87
   • صفحه 318 از آیه 88تا آیه 98
   • صفحه 319 از آیه 99تا آیه 113
   • صفحه 320 از آیه 114تا آیه 125
   • صفحه 321 از آیه 126تا آیه 135
  • سوره انبیاء، جزء 17
   • صفحه 322 از آیه 1تا آیه 10
   • صفحه 323 از آیه 11تا آیه 24
   • صفحه 324 از آیه 25تا آیه 35
   • صفحه 325 از آیه 36تا آیه 44
   • صفحه 326 از آیه 45تا آیه 57
   • صفحه 327 از آیه 58تا آیه 72
   • صفحه 328 از آیه 73تا آیه 81
   • صفحه 329 از آیه 82تا آیه 90
   • صفحه 330 از آیه 91تا آیه 101
   • صفحه 331 از آیه 102تا آیه 112
  • سوره حج، جزء 17
   • صفحه 332 از آیه 1تا آیه 5
   • صفحه 333 از آیه 6تا آیه 15
   • صفحه 334 از آیه 16تا آیه 23
   • صفحه 335 از آیه 24تا آیه 30
   • صفحه 336 از آیه 31تا آیه 38
   • صفحه 337 از آیه 39تا آیه 46
   • صفحه 338 از آیه 47تا آیه 55
   • صفحه 339 از آیه 56تا آیه 64
   • صفحه 340 از آیه 65تا آیه 72
   • صفحه 341 از آیه 73تا آیه 78
  • سوره مؤمنون، جزء 18
   • صفحه 342 از آیه 1تا آیه 17
   • صفحه 343 از آیه 18تا آیه 27
   • صفحه 344 از آیه 28تا آیه 42
   • صفحه 345 از آیه 43تا آیه 59
   • صفحه 346 از آیه 60تا آیه 74
   • صفحه 347 از آیه 75تا آیه 89
   • صفحه 348 از آیه 90تا آیه 104
   • صفحه 349 از آیه 105تا آیه 118
  • سوره نور، جزء 18
   • صفحه 350 از آیه 1تا آیه 10
   • صفحه 351 از آیه 11تا آیه 20
   • صفحه 352 از آیه 21تا آیه 27
   • صفحه 353 از آیه 28تا آیه 31
   • صفحه 354 از آیه 32تا آیه 36
   • صفحه 355 از آیه 37تا آیه 43
   • صفحه 356 از آیه 44تا آیه 53
   • صفحه 357 از آیه 54تا آیه 58
   • صفحه 358 از آیه 59تا آیه 61
   • صفحه 359 از آیه 62 تا انتهاي سوره
  • سوره فرقان، جزء 18
   • صفحه 359 سوره فرقان از آیه 1 تا آیه 2
   • صفحه 360 از آیه 3تا آیه 11
   • صفحه 361 از آیه 12تا آیه 20
   • صفحه 362 از آیه 21تا آیه 32
   • صفحه 363 از آیه 33تا آیه 43
   • صفحه 364 از آیه 44تا آیه 55
   • صفحه 365 از آیه 56تا آیه 67
   • صفحه 366 از آیه 68تا آیه 77
  • سوره شعراء، جزء 19
   • صفحه 367 از آیه 1تا آیه 19
   • صفحه 368 از آیه 20تا آیه 39
   • صفحه 369 از آیه 40تا آیه 60
   • صفحه 370 از آیه 61تا آیه 83
   • صفحه 371 از آیه 84تا آیه 111
   • صفحه 372 از آیه 112تا آیه 136
   • صفحه 373 از آیه 137تا آیه 159
   • صفحه 374 از آیه 160تا آیه 183
   • صفحه 375 از آیه 184تا آیه 206
   • صفحه 376 از آیه 207تا آیه 227
  • سوره نمل، جزء 19
   • صفحه 377 از آیه 1تا آیه 13
   • صفحه 378 از آیه 14تا آیه 22
   • صفحه 379 از آیه 23تا آیه 35
   • صفحه 380 از آیه 36تا آیه 44
   • صفحه 381 از آیه 45تا آیه 55
   • صفحه 382 از آیه 56تا آیه 63
   • صفحه 383 از آیه 64تا آیه 76
   • صفحه 384 از آیه 77تا آیه 88
   • صفحه 385 از آیه 89 تا انتهاي سوره
  • سوره قصص، جزء 20
   • صفحه 385 سوره قصص از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 386 از آیه 6تا آیه 13
   • صفحه 387 از آیه 14تا آیه 21
   • صفحه 388 از آیه 22تا آیه 28
   • صفحه 389 از آیه 29تا آیه 35
   • صفحه 390 از آیه 36تا آیه 43
   • صفحه 391 از آیه 44تا آیه 50
   • صفحه 392 از آیه 51تا آیه 59
   • صفحه 393 از آیه 60تا آیه 70
   • صفحه 394 از آیه 71تا آیه 77
   • صفحه 395 از آیه 78تا آیه 84
   • صفحه 396 از آیه 85 تا انتهاي سوره
  • سوره عنکبوت، جزء 20
   • صفحه 396 سوره عنکبوت از آیه 1 تا آیه 6
   • صفحه 397 از آیه 7تا آیه 14
   • صفحه 398 از آیه 15تا آیه 23
   • صفحه 399 از آیه 24تا آیه 30
   • صفحه 400 از آیه 31تا آیه 38
   • صفحه 401 از آیه 39تا آیه 45
   • صفحه 402 از آیه 46تا آیه 52
   • صفحه 403 از آیه 53تا آیه 63
   • صفحه 404 از آیه 64 تا انتهاي سوره
  • سوره روم ، جزء 21
   • صفحه 404 سوره روم از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 405 از آیه 6تا آیه 15
   • صفحه 406 از آیه 16تا آیه 24
   • صفحه 407 از آیه 25تا آیه 32
   • صفحه 408 از آیه 33تا آیه 41
   • صفحه 409 از آیه 42تا آیه 50
   • صفحه 410 از آیه 51تا آیه 60
  • سوره لقمان، جزء 21
   • صفحه 411 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 412 از آیه 12تا آیه 19
   • صفحه 413 از آیه 20تا آیه 28
   • صفحه 414 از آیه 29تا آیه 34
  • سوره سجده، جزء 21
   • صفحه 415 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 416 از آیه 12تا آیه 20
   • صفحه 417 از آیه 21تا آیه 30
  • سوره احزاب، جزء 21
   • صفحه 418 از آیه 1تا آیه 6
   • صفحه 419 از آیه 7تا آیه 15
   • صفحه 420 از آیه 16تا آیه 22
   • صفحه 421 از آیه 23تا آیه 30
   • صفحه 422 از آیه 31تا آیه 35
   • صفحه 423 از آیه 36تا آیه 43
   • صفحه 424 از آیه 44تا آیه 50
   • صفحه 425 از آیه 51تا آیه 54
   • صفحه 426 از آیه 55تا آیه 62
   • صفحه 427 از آیه 63تا آیه 73
  • سوره سباء، جزء 22
   • صفحه 428 از آیه 1تا آیه 7
   • صفحه 429 از آیه 8تا آیه 14
   • صفحه 430 از آیه 15تا آیه 22
   • صفحه 431 از آیه 23تا آیه 31
   • صفحه 432 از آیه 32تا آیه 39
   • صفحه 433 از آیه 40تا آیه 48
   • صفحه 434 از آیه 49 تا انتهاي سوره
  • سوره فاطر، جزء 22
   • صفحه 434 سوره فاطر از آیه 1 تا آیه 3
   • صفحه 435 از آیه 4تا آیه 11
   • صفحه 436 از آیه 12تا آیه 18
   • صفحه 437 از آیه 19تا آیه 30
   • صفحه 438 از آیه 31تا آیه 38
   • صفحه 439 از آیه 39تا آیه 44
   • صفحه 440 از آیه 45 تا انتهاي سوره
  • سوره یس، جزء 22
   • صفحه 440 سوره یس از آیه 1 تا آیه 12
   • صفحه 441 از آیه 13تا آیه 27
   • صفحه 442 از آیه 28تا آیه 40
   • صفحه 443 از آیه 41تا آیه 54
   • صفحه 444 از آیه 55تا آیه 70
   • صفحه 445 از آیه 71تا آیه 83
  • سوره صافات، جزء 23
   • صفحه 446 از آیه 1تا آیه 24
   • صفحه 447 از آیه 25تا آیه 51
   • صفحه 448 از آیه 52تا آیه 76
   • صفحه 449 از آیه 77تا آیه 102
   • صفحه 450 از آیه 103تا آیه 126
   • صفحه 451 از آیه 127تا آیه 153
   • صفحه 452 از آیه 154تا آیه 182
  • سوره ص، جزء 23
   • صفحه 453 از آیه 1تا آیه 16
   • صفحه 454 از آیه 17تا آیه 26
   • صفحه 455 از آیه 27تا آیه 42
   • صفحه 456 از آیه 43تا آیه 61
   • صفحه 457 از آیه 62تا آیه 83
   • صفحه 458 از آیه 84 تا انتهاي سوره
  • سوره زمر، جزء 23
   • صفحه 458 سوره زمر از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 459 از آیه 6تا آیه 10
   • صفحه 460 از آیه 11تا آیه 21
   • صفحه 461 از آیه 22تا آیه 31
   • صفحه 462 از آیه 32تا آیه 40
   • صفحه 463 از آیه 41تا آیه 47
   • صفحه 464 از آیه 48تا آیه 56
   • صفحه 465 از آیه 57تا آیه 67
   • صفحه 466 از آیه 68تا آیه 74
   • صفحه 467 از آیه 75 تا انتهاي سوره
  • سوره مؤمن، جزء 24
   • صفحه 467 سوره مؤمن از آیه 1 تا آیه 7
   • صفحه 468 از آیه 8تا آیه 16
   • صفحه 469 از آیه 17تا آیه 25
   • صفحه 470 از آیه 26تا آیه 33
   • صفحه 471 از آیه 34تا آیه 40
   • صفحه 472 از آیه 41تا آیه 49
   • صفحه 473 از آیه 50تا آیه 58
   • صفحه 474 از آیه 59تا آیه 66
   • صفحه 475 از آیه 67تا آیه 77
   • صفحه 476 از آیه 78تا آیه 85
  • سوره فصلت، جزء 24
   • صفحه 477 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 478 از آیه 12تا آیه 20
   • صفحه 479 از آیه 21تا آیه 29
   • صفحه 480 از آیه 30تا آیه 38
   • صفحه 481 از آیه 39تا آیه 46
   • صفحه 482 از آیه 47تا آیه 54
  • سوره شوری، جزء 25
   • صفحه 483 از آیه 1تا آیه 10
   • صفحه 484 از آیه 11تا آیه 15
   • صفحه 485 از آیه 16تا آیه 22
   • صفحه 486 از آیه 23تا آیه 31
   • صفحه 487 از آیه 32تا آیه 44
   • صفحه 488 از آیه 45تا آیه 51
   • صفحه 489 از آیه 52 تا انتهاي سوره
  • سوره زخرف، جزء 25
   • صفحه 489 سوره زخرف از آیه 1 تا آیه 10
   • صفحه 490 از آیه 11تا آیه 22
   • صفحه 491 از آیه 23تا آیه 33
   • صفحه 492 از آیه 34تا آیه 47
   • صفحه 493 از آیه 48تا آیه 60
   • صفحه 494 از آیه 61تا آیه 73
   • صفحه 495 از آیه 74تا آیه 89
  • سوره دخان، جزء 25
   • صفحه 496 از آیه 1تا آیه 18
   • صفحه 497 از آیه 19تا آیه 39
   • صفحه 498 از آیه 40تا آیه 59
  • سوره جاثیه، جزء 25
   • صفحه 499 از آیه 1تا آیه 13
   • صفحه 500 از آیه 14تا آیه 22
   • صفحه 501 از آیه 23تا آیه 32
   • صفحه 502 از آیه 33 تا انتهاي سوره
  • سوره احقاف، جزء 26
   • صفحه 502 سوره احقاف از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 503 از آیه 6تا آیه 14
   • صفحه 504 از آیه 15تا آیه 20
   • صفحه 505 از آیه 21تا آیه 28
   • صفحه 506 از آیه 29تا آیه 35
  • سوره محمد، جزء 26
   • صفحه 507 از آیه 1تا آیه 11
   • صفحه 508 از آیه 12تا آیه 19
   • صفحه 509 از آیه 20تا آیه 29
   • صفحه 510 از آیه 30تا آیه 38
  • سوره فتح، جزء 26
   • صفحه 511 از آیه 1تا آیه 9
   • صفحه 512 از آیه 10تا آیه 15
   • صفحه 513 از آیه 16تا آیه 23
   • صفحه 514 از آیه 24تا آیه 28
   • صفحه 515 از آیه 29 تا انتهاي سوره
  • سوره حجرات، جزء 26
   • صفحه 515 سوره حجرات از آیه 1 تا آیه 4
   • صفحه 516 از آیه 5تا آیه 11
   • صفحه 517 از آیه 12تا آیه 18
  • سوره ق، جزء 26
   • صفحه 518 از آیه 1تا آیه 15
   • صفحه 519 از آیه 16تا آیه 35
   • صفحه 520 از آیه 36 تا انتهاي سوره
  • سوره ذاریات، جزء 26
   • صفحه 520 سوره ذاریات از آیه 1 تا آیه 6
   • صفحه 521 از آیه 7تا آیه 30
   • صفحه 522 از آیه 31تا آیه 51
   • صفحه 523 از آیه 52 تا انتهاي سوره
  • سوره طور، جزء 27
   • صفحه 523 سوره طور از آیه 1 تا آیه 14
   • صفحه 524 از آیه 15تا آیه 31
   • صفحه 525 از آیه 32تا آیه 49
  • سوره نجم، جزء 27
   • صفحه 526 از آیه 1تا آیه 26
   • صفحه 527 از آیه 27تا آیه 44
   • صفحه 528 از آیه 45 تا انتهاي سوره
  • سوره قمر، جزء 27
   • صفحه 528 سوره قمر از آیه 1 تا آیه 6
   • صفحه 529 از آیه 7تا آیه 27
   • صفحه 530 از آیه 28تا آیه 49
   • صفحه 531 از آیه 50 تا انتهاي سوره
  • سوره الرحمن، جزء 27
   • صفحه 531 سوره الرحمن از آیه 1 تا آیه 16
   • صفحه 532 از آیه 17تا آیه 40
   • صفحه 533 از آیه 41تا آیه 67
   • صفحه 534 از آیه 68 تا انتهاي سوره
  • سوره واقعه، جزء 27
   • صفحه 534 سوره واقعه از آیه 1 تا آیه 16
   • صفحه 535 از آیه 17تا آیه 50
   • صفحه 536 از آیه 51تا آیه 76
   • صفحه 537 از آیه 77 تا انتهاي سوره
  • سوره حدید، جزء 27
   • صفحه 537 سوره حدید از آیه 1 تا آیه 3
   • صفحه 538 از آیه 4تا آیه 11
   • صفحه 539 از آیه 12تا آیه 18
   • صفحه 540 از آیه 19تا آیه 24
   • صفحه 541 از آیه 25تا آیه 29
  • سوره مجادله، جزء 28
   • صفحه 542 از آیه 1تا آیه 6
   • صفحه 543 از آیه 7تا آیه 11
   • صفحه 544 از آیه 12تا آیه 21
  • سوره حشر، جزء 28
   • صفحه 545 سوره حشر از آیه 1 تا آیه 3
   • صفحه 546 از آیه 4تا آیه 9
   • صفحه 547 از آیه 10تا آیه 16
   • صفحه 548 از آیه 17تا آیه 24
  • سوره ممتحنه، جزء 28
   • صفحه 549 از آیه 1تا آیه 5
   • صفحه 550 از آیه 6تا آیه 11
   • صفحه 551 از آیه 12 تا انتهاي سوره
  • سوره صف، جزء 28
   • صفحه 551 سوره صف از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 552 از آیه 6تا آیه 14
  • سوره جمعه، جزء 28
   • صفحه 553 از آیه 1تا آیه 8
   • صفحه 554 از آیه 9 تا انتهاي سوره
  • سوره منافقون ، جزء 28
   • صفحه 554 سوره منافقون از آیه 1 تا آیه 4
   • صفحه 555 از آیه 5تا آیه 11
  • سوره تفابن، جزء 28
   • صفحه 556 از آیه 1تا آیه 9
   • صفحه 557 از آیه 10تا آیه 18
  • سوره طلاق، جزء 28
   • صفحه 558 از آیه 1تا آیه 5
   • صفحه 559 از آیه 6تا آیه 12
  • سوره تحریم، جزء 28
   • صفحه 560 از آیه 1تا آیه 7
   • صفحه 561 از آیه 8تا آیه 12
  • سوره ملک، جزء 29
   • صفحه 562 از آیه 1تا آیه 12
   • صفحه 563 از آیه 13تا آیه 26
   • صفحه 564 از آیه 27 تا انتهاي سوره
  • سوره قلم، جزء 29
   • صفحه 564 سوره قلم از آیه 1 تا آیه 16
   • صفحه 565 از آیه 17تا آیه 42
   • صفحه 566 از آیه 43 تا انتهاي سوره
  • سوره حاقه، جزء 29
   • صفحه 566 سوره حاقه از آیه 1 تا آیه 8
   • صفحه 567 از آیه 9تا آیه 34
   • صفحه 568 از آیه 35 تا انتهاي سوره
  • سوره معارج، جزء 29
   • صفحه 568 سوره معارج از آیه 1 تا آیه 10
   • صفحه 569 از آیه 11تا آیه 39
   • صفحه 570 از آیه 40 تا انتهاي سوره
  • سوره نوح، جزء 29
   • صفحه 570 سوره نوح از آیه 1 تا آیه 10
   • صفحه 571 از آیه 11تا آیه 28
  • سوره جن، جزء 29
   • صفحه 572 از آیه 1تا آیه 13
   • صفحه 573 از آیه 14تا آیه 28
  • سوره مزمل، جزء 29
   • صفحه 574 از آیه 1تا آیه 19
   • صفحه 575 از آیه 20 تا انتهاي سوره
  • سوره مدثر، جزء 29
   • صفحه 575 سوره مدثر از آیه 1 تا آیه 17
   • صفحه 576 از آیه 18تا آیه 47
   • صفحه 577 از آیه 48 تا انتهاي سوره
  • سوره قیامت، جزء 29
   • صفحه 577 سوره قیامت از آیه 1 تا آیه 19
   • صفحه 578 از آیه 20 تا انتهاي سوره
  • سوره انسان، جزء 29
   • صفحه 578 سوره انسان از آیه 1 تا آیه 5
   • صفحه 579 از آیه 6تا آیه 25
   • صفحه 580 از آیه 26 تا انتهاي سوره
  • سوره مرسلات، جزء 29
   • صفحه 580 سوره مرسلات از آیه 1 تا آیه 19
   • صفحه 581 از آیه 20تا آیه 50
  • سوره نبأ، جزء 30
   • صفحه 582 از آیه 1تا آیه 30
   • صفحه 583 از آیه 31 تا انتهاي سوره
  • سوره نازعات، جزء 30
   • صفحه 583 سوره نازعات از آیه 1 تا آیه 15
   • صفحه 584 از آیه 16تا آیه 46
  • سوره عبس، جزء 30
   • صفحه 585 از آیه 1تا آیه 42
  • سوره تکویر، جزء 30
   • صفحه 586 از آیه 1تا آیه 29
  • سوره انفطار، جزء 30
   • صفحه 587 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره مطففین، جزء 30
   • صفحه 587 سوره مطففین از آیه 1 تا آیه 6
   • صفحه 588 از آیه 7تا آیه 34
  • سوره انشقاق، جزء 30
   • صفحه 589 سوره انشقاق از آیه 1 تا آیه 25
  • سوره بروج، جزء 30
   • صفحه 590 از آیه 1تا آیه 22
  • سوره طارق، جزء 30
   • صفحه 591 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره اعلی، جزء 30
   • صفحه 591 سوره اعلی از آیه 1 تا آیه 15
   • صفحه 592 از آیه 16 تا انتهاي سوره
  • سوره غاشیه، جزء 30
   • صفحه 592 سوره غاشیه از آیه 1 تا آیه 26
  • سوره فجر، جزء 30
   • صفحه 593 از آیه 1تا آیه 23
   • صفحه 594 از آیه 24 تا انتهاي سوره
  • سوره بلد، جزء 30
   • صفحه 594 سوره بلد از آیه 1 تا آیه 20
  • سوره شمس، جزء 30
   • صفحه 595 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره لیل، جزء 30
   • صفحه 595 سوره لیل از آیه 1 تا آیه 14
  • سوره ضحی، جزء 30
   • صفحه 596 سوره ضحی
  • سوره شرح، جزء 30
   • صفحه 596 سوره شرح از آیه 1 تا آیه 8
  • سوره تین، جزء 30
   • صفحه 597 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره علق، جزء 30
   • صفحه 597 سوره علق از آیه 1 تا آیه 19
  • سوره قدر، جزء 30
   • صفحه 598 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره بینه، جزء 30
   • صفحه 598 سوره بینه از آیه 1 تا آیه 7
   • صفحه 599 از آیه 8 تا انتهاي سوره
  • سوره زلزله، جزء 30
   • صفحه 599 سوره زلزله
  • سوره عادیات، جزء 30
   • صفحه 599 سوره عادیات از آیه 1 تا آیه 9
  • سوره قارعه، جزء 30
   • صفحه 600 سوره قارعه
  • سوره تکاثر، جزء 30
   • صفحه 600 سوره تکاثر از آیه 1 تا آیه 8
  • سوره عصر، جزء 30
   • صفحه 601 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره همزه، جزء 30
   • صفحه 601 سوره همزه
  • سوره فیل، جزء 30
   • صفحه 601 سوره فیل از آیه 1 تا آیه 5
  • سوره قریش، جزء 30
   • صفحه 602 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره ماعون، جزء 30
   • صفحه 602 سوره ماعون
  • سوره کوثر، جزء 30
   • صفحه 602 سوره کوثر از آیه 1 تا آیه 3
  • سوره کافرون، جزء 30
   • صفحه 603 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره نصر، جزء 30
   • صفحه 603 سوره نصر
  • سوره تبت، جزء 30
   • صفحه 603 سوره تبت از آیه 1 تا آیه 5
  • سوره اخلاص، جزء 30
   • صفحه 604 از آیه 1 تا انتهاي سوره
  • سوره فلق، جزء 30
   • صفحه 604 سوره فلق
  • سوره ناس، جزء 30
   • صفحه 604 سوره ناس از آیه 1 تا آیه 6
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,166,833