خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - تفسير صوتي قرآن استاد قرائتي

  
 • فهرست سوره ها
  • سوره حمد، جزء 1
   • سوره حمد مقدمه
   • سوره حمد آيه 1
   • سوره حمد آيه 2
   • سوره حمد آيه 3
   • سوره حمد آيه 4
   • سوره حمد آيه 5
   • سوره حمد آيه 6
   • سوره حمد آيه 7
  • سوره بقره، جزء 1
   • سوره بقره آيه 1
   • سوره بقره آيه 2
   • سوره بقره آيه 3
   • سوره بقره آيه 4
   • سوره بقره آيه 5
   • سوره بقره آيه 6
   • سوره بقره آيه 7
   • سوره بقره آيه 8
   • سوره بقره آيه 9
   • سوره بقره آيه 10
   • سوره بقره آيه 11
   • سوره بقره آيه 12
   • سوره بقره آيه 13
   • سوره بقره آيه 14
   • سوره بقره آيه 15
   • سوره بقره آيه 16
   • سوره بقره آيه 17
   • سوره بقره آيه 18
   • سوره بقره آيه 19
   • سوره بقره آيه 20
   • سوره بقره آيه 21
   • سوره بقره آيه 22
   • سوره بقره آيه 23 تا 24
   • سوره بقره آيه 25
   • سوره بقره آيه 26
   • سوره بقره آيه 27
   • سوره بقره آيه 28
   • سوره بقره آيه 29
   • سوره بقره آيه 30
   • سوره بقره آيه 31
   • سوره بقره آيه 32
   • سوره بقره آيه 33
   • سوره بقره آيه 34
   • سوره بقره آيه 35
   • سوره بقره آيه 36
   • سوره بقره آيه 37
   • سوره بقره آيه 38 تا 39
   • سوره بقره آيه 40
   • سوره بقره آيه 41
   • سوره بقره آيه 42 تا 43
   • سوره بقره آيه 44
   • سوره بقره آيه 45
   • سوره بقره آيه 46
   • سوره بقره آيه 47
   • سوره بقره آيه 48
   • سوره بقره آيه 49
   • سوره بقره آيه 50
   • سوره بقره آيه 51
   • سوره بقره آيه 52 تا 53
   • سوره بقره آيه 54
   • سوره بقره آيه 55 تا 56
   • سوره بقره آيه 57
   • سوره بقره آيه 58
   • سوره بقره آيه 59
   • سوره بقره آيه 60
   • سوره بقره آيه 61
   • سوره بقره آيه 62
   • سوره بقره آيه 63
   • سوره بقره آيه 64
   • سوره بقره آيه 65
   • سوره بقره آيه 66
   • سوره بقره آيه 67
   • سوره بقره آيه 68
   • سوره بقره آيه 69
   • سوره بقره آيه 70 تا 71
   • سوره بقره آيه 72
   • سوره بقره آيه 73
   • سوره بقره آيه 74
   • سوره بقره آيه 75
   • سوره بقره آيه 76
   • سوره بقره آيه 77
   • سوره بقره آيه 78
   • سوره بقره آيه 79
   • سوره بقره آيه 80 تا 81
   • سوره بقره آيه 82 تا 83
   • سوره بقره آيه 84
   • سوره بقره آيه 85
   • سوره بقره آيه 86
   • سوره بقره آيه 87
   • سوره بقره آيه 88
   • سوره بقره آيه 89
   • سوره بقره آيه 90
   • سوره بقره آيه 91
   • سوره بقره آيه 92 تا 93
   • سوره بقره آيه 94
   • سوره بقره آيه 95
   • سوره بقره آيه 96
   • سوره بقره آيه 97 تا 99
   • سوره بقره آيه 100 تا 101
   • سوره بقره آيه 102
   • سوره بقره آيه 103
   • سوره بقره آيه 104
   • سوره بقره آيه 105
   • سوره بقره آيه 106
   • سوره بقره آيه 107
   • سوره بقره آيه 108
   • سوره بقره آيه 109
   • سوره بقره آيه 110
   • سوره بقره آيه 111
   • سوره بقره آيه 112
   • سوره بقره آيه 113
   • سوره بقره آيه 114
   • سوره بقره آيه 115
   • سوره بقره آيه 116
   • سوره بقره آيه 117
   • سوره بقره آيه 118
   • سوره بقره آيه 119
   • سوره بقره آيه 120
   • سوره بقره آيه 121
   • سوره بقره آيه 122
   • سوره بقره آيه 123
   • سوره بقره آيه 124
   • سوره بقره آيه 125
   • سوره بقره آيه 126
   • سوره بقره آيه 127
   • سوره بقره آيه 128
   • سوره بقره آيه 129
   • سوره بقره آيه 130
   • سوره بقره آيه 131
   • سوره بقره آيه 132
   • سوره بقره آيه 133
   • سوره بقره آيه 134
   • سوره بقره آيه 135
   • سوره بقره آيه 136
   • سوره بقره آيه 137
   • سوره بقره آيه 138
   • سوره بقره آيه 139
   • سوره بقره آيه 140
   • سوره بقره آيه 141
   • سوره بقره آيه 142
   • سوره بقره آيه 143
   • سوره بقره آيه 144
   • سوره بقره آيه 145
   • سوره بقره آيه 146
   • سوره بقره آيه 147 تا 148
   • سوره بقره آيه 149 تا 150
   • سوره بقره آيه 150 تا 151
   • سوره بقره آيه 152
   • سوره بقره آيه 153
   • سوره بقره آيه 154
   • سوره بقره آيه 155 تا 156
   • سوره بقره آيه 155
   • سوره بقره آيه 157
   • سوره بقره آيه 158
   • سوره بقره آيه 159
   • سوره بقره آيه 160
   • سوره بقره آيه 161 تا 163
   • سوره بقره آيه 164
   • سوره بقره آيه 165
   • سوره بقره آيه 166 تا 167
   • سوره بقره آيه 168
   • سوره بقره آيه 169
   • سوره بقره آيه 170
   • سوره بقره آيه 171
   • سوره بقره آيه 172
   • سوره بقره آيه 173
   • سوره بقره آيه 174
   • سوره بقره آيه 175
   • سوره بقره آيه 176
   • سوره بقره آيه 177
   • سوره بقره آيه 178
   • سوره بقره آيه 179
   • سوره بقره آيه 180
   • سوره بقره آيه 181
   • سوره بقره آيه 182
   • سوره بقره آيه 183
   • سوره بقره آيه 184
   • سوره بقره آيه 185
   • سوره بقره آيه 186
   • سوره بقره آيه 187
   • سوره بقره آيه 188
   • سوره بقره آيه 189
   • سوره بقره آيه 190
   • سوره بقره آيه 191
   • سوره بقره آيه 192
   • سوره بقره آيه 193
   • سوره بقره آيه 194
   • سوره بقره آيه 195
   • سوره بقره آيه 196
   • سوره بقره آيه 197
   • سوره بقره آيه 198
   • سوره بقره آيه 199
   • سوره بقره آيه 200
   • سوره بقره آيه 201
   • سوره بقره آيه 202
   • سوره بقره آيه 203
   • سوره بقره آيه 204
   • سوره بقره آيه 205
   • سوره بقره آيه 206
   • سوره بقره آيه 207
   • سوره بقره آيه 208
   • سوره بقره آيه 209
   • سوره بقره آيه 210
   • سوره بقره آيه 211
   • سوره بقره آيه 212
   • سوره بقره آيه 213
   • سوره بقره آيه 214
   • سوره بقره آيه 215
   • سوره بقره آيه 216
   • سوره بقره آيه 217
   • سوره بقره آيه 218
   • سوره بقره آيه 219
   • سوره بقره آيه 220
   • سوره بقره آيه 221
   • سوره بقره آيه 222
   • سوره بقره آيه 223
   • سوره بقره آيه 224
   • سوره بقره آيه 225
   • سوره بقره آيه 226 تا 227
   • سوره بقره آيه 228
   • سوره بقره آيه 229
   • سوره بقره آيه 230
   • سوره بقره آيه 231
   • سوره بقره آيه 232
   • سوره بقره آيه 233
   • سوره بقره آيه 234
   • سوره بقره آيه 235
   • سوره بقره آيه 236
   • سوره بقره آيه 237
   • سوره بقره آيه 238
   • سوره بقره آيه 239
   • سوره بقره آيه 240
   • سوره بقره آيه 241 تا 242
   • سوره بقره آيه 243
   • سوره بقره آيه 244
   • سوره بقره آيه 245
   • سوره بقره آيه 246
   • سوره بقره آيه 247
   • سوره بقره آيه 248
   • سوره بقره آيه 249
   • سوره بقره آيه 250
   • سوره بقره آيه 251
   • سوره بقره آيه 252
   • سوره بقره آيه 253
   • سوره بقره آيه 254
   • سوره بقره آيه 255
   • سوره بقره آيه 256
   • سوره بقره آيه 257
   • سوره بقره آيه 258
   • سوره بقره آيه 259
   • سوره بقره آيه 260
   • سوره بقره آيه 261
   • سوره بقره آيه 262
   • سوره بقره آيه 263
   • سوره بقره آيه 264
   • سوره بقره آيه 265
   • سوره بقره آيه 266
   • سوره بقره آيه 267
   • سوره بقره آيه 268
   • سوره بقره آيه 269
   • سوره بقره آيه 270
   • سوره بقره آيه 271
   • سوره بقره آيه 272
   • سوره بقره آيه 273
   • سوره بقره آيه 274
   • سوره بقره آيه 275
   • سوره بقره آيه 276
   • سوره بقره آيه 277
   • سوره بقره آيه 278
   • سوره بقره آيه 279
   • سوره بقره آيه 280
   • سوره بقره آيه 281
   • سوره بقره آيه 282
   • سوره بقره آيه 283
   • سوره بقره آيه 284
   • سوره بقره آيه 285
   • سوره بقره آيه 286
  • سوره آل عمران، جزء 3
   • سوره آل عمران آيه 1 تا 2
   • سوره آل عمران آيه 3
   • سوره آل عمران آيه 4
   • سوره آل عمران آيه 5 تا 6
   • سوره آل عمران آيه 7
   • سوره آل عمران آيه 8
   • سوره آل عمران آيه 9
   • سوره آل عمران آيه 10 تا 11
   • سوره آل عمران آيه 12
   • سوره آل عمران آيه 13
   • سوره آل عمران آيه 14
   • سوره آل عمران آيه 15
   • سوره آل عمران آيه 16 تا 17
   • سوره آل عمران آيه 18
   • سوره آل عمران آيه 19
   • سوره آل عمران آيه 20
   • سوره آل عمران آيه 21
   • سوره آل عمران آيه 22
   • سوره آل عمران آيه 23
   • سوره آل عمران آيه 24
   • سوره آل عمران آيه 25
   • سوره آل عمران آيه 26
   • سوره آل عمران آيه 27
   • سوره آل عمران آيه 28
   • سوره آل عمران آيه 29
   • سوره آل عمران آيه 30
   • سوره آل عمران آيه 31
   • سوره آل عمران آيه 32
   • سوره آل عمران آيه 33
   • سوره آل عمران آيه 34
   • سوره آل عمران آيه 35
   • سوره آل عمران آيه 36
   • سوره آل عمران آيه 37
   • سوره آل عمران آيه 38
   • سوره آل عمران آيه 39
   • سوره آل عمران آيه 40
   • سوره آل عمران آيه 41
   • سوره آل عمران آيه 42
   • سوره آل عمران آيه 43
   • سوره آل عمران آيه 44
   • سوره آل عمران آيه 45
   • سوره آل عمران آيه 46
   • سوره آل عمران آيه 47
   • سوره آل عمران آيه 48 تا 49
   • سوره آل عمران آيه 50
   • سوره آل عمران آيه 51
   • سوره آل عمران آيه 52
   • سوره آل عمران آيه 53
   • سوره آل عمران آيه 54
   • سوره آل عمران آيه 55
   • سوره آل عمران آيه 56 تا 59
   • سوره آل عمران آيه 60
   • سوره آل عمران آيه 61
   • سوره آل عمران آيه 62 تا 63
   • سوره آل عمران آيه 64
   • سوره آل عمران آيه 65 تا 66
   • سوره آل عمران آيه 67 تا 68
   • سوره آل عمران آيه 69
   • سوره آل عمران آيه 70
   • سوره آل عمران آيه 71
   • سوره آل عمران آيه 72
   • سوره آل عمران آيه 73
   • سوره آل عمران آيه 74 تا 75
   • سوره آل عمران آيه 76
   • سوره آل عمران آيه 77
   • سوره آل عمران آيه 78
   • سوره آل عمران آيه 79
   • سوره آل عمران آيه 80 تا 81
   • سوره آل عمران آيه 82 تا 83
   • سوره آل عمران آيه 84
   • سوره آل عمران آيه 85
   • سوره آل عمران آيه 86
   • سوره آل عمران آيه 87 تا 89
   • سوره آل عمران آيه 90
   • سوره آل عمران آيه 91
   • سوره آل عمران آيه 92
   • سوره آل عمران آيه 93 تا 95
   • سوره آل عمران آيه 96
   • سوره آل عمران آيه 97
   • سوره آل عمران آيه 98 تا 99
   • سوره آل عمران آيه 100
   • سوره آل عمران آيه 101
   • سوره آل عمران آيه 102
   • سوره آل عمران آيه 103
   • سوره آل عمران آيه 104
   • سوره آل عمران آيه 105 تا 107
   • سوره آل عمران آيه 108
   • سوره آل عمران آيه 109
   • سوره آل عمران آيه 110
   • سوره آل عمران آيه 111
   • سوره آل عمران آيه 112
   • سوره آل عمران آيه 113
   • سوره آل عمران آيه 114 تا 115
   • سوره آل عمران آيه 116 تا 117
   • سوره آل عمران آيه 118
   • سوره آل عمران آيه 119
   • سوره آل عمران آيه 120
   • سوره آل عمران آيه 121
   • سوره آل عمران آيه 122
   • سوره آل عمران آيه 123
   • سوره آل عمران آيه 124
   • سوره آل عمران آيه 125
   • سوره آل عمران آيه 126
   • سوره آل عمران آيه 127
   • سوره آل عمران آيه 128
   • سوره آل عمران آيه 129
   • سوره آل عمران آيه 130
   • سوره آل عمران آيه 131 تا 132
   • سوره آل عمران آيه 133
   • سوره آل عمران آيه 134
   • سوره آل عمران آيه 135
   • سوره آل عمران آيه 136 تا 137
   • سوره آل عمران آيه 138 تا 139
   • سوره آل عمران آيه 140
   • سوره آل عمران آيه 141
   • سوره آل عمران آيه 142
   • سوره آل عمران آيه 143 تا 144
   • سوره آل عمران آيه 145
   • سوره آل عمران آيه 146
   • سوره آل عمران آيه 147
   • سوره آل عمران آيه 148
   • سوره آل عمران آيه 149
   • سوره آل عمران آيه 150 تا 151
   • سوره آل عمران آيه 152
   • سوره آل عمران آيه 153
   • سوره آل عمران آيه 154
   • سوره آل عمران آيه 155
   • سوره آل عمران آيه 156
   • سوره آل عمران آيه 157 تا 158
   • سوره آل عمران آيه 159
   • سوره آل عمران آيه 160
   • سوره آل عمران آيه 161
   • سوره آل عمران آيه 162 تا 163
   • سوره آل عمران آيه 164
   • سوره آل عمران آيه 165
   • سوره آل عمران آيه 166 تا 167
   • سوره آل عمران آيه 168
   • سوره آل عمران آيه 169
   • سوره آل عمران آيه 170 تا 171
   • سوره آل عمران آيه 172
   • سوره آل عمران آيه 173 تا 174
   • سوره آل عمران آيه 175 تا 176
   • سوره آل عمران آيه 177
   • سوره آل عمران آيه 178
   • سوره آل عمران آيه 179
   • سوره آل عمران آيه 180
   • سوره آل عمران آيه 181 تا 182
   • سوره آل عمران آيه 183
   • سوره آل عمران آيه 184 تا 185
   • سوره آل عمران آيه 186
   • سوره آل عمران آيه 187
   • سوره آل عمران آيه 188
   • سوره آل عمران آيه 189
   • سوره آل عمران آيه 190
   • سوره آل عمران آيه 191
   • سوره آل عمران آيه 192
   • سوره آل عمران آيه 193
   • سوره آل عمران آيه 194
   • سوره آل عمران آيه 195
   • سوره آل عمران آيه 196 تا 197
   • سوره آل عمران آيه 198
   • سوره آل عمران آيه 199
   • سوره آل عمران آيه 200
  • سوره نساء، جزء 4
   • سوره نساء آيه 1
   • سوره نساء آيه 2
   • سوره نساء آيه 3
   • سوره نساء آيه 4
   • سوره نساء آيه 5
   • سوره نساء آيه 6
   • سوره نساء آيه 7 تا 8
   • سوره نساء آيه 9
   • سوره نساء آيه 10
   • سوره نساء آيه 11
   • سوره نساء آيه 12
   • سوره نساء آيه 13 تا 14
   • سوره نساء آيه 15
   • سوره نساء آيه 16
   • سوره نساء آيه 17
   • سوره نساء آيه 18
   • سوره نساء آيه 19
   • سوره نساء آيه 20
   • سوره نساء آيه 21
   • سوره نساء آيه 22
   • سوره نساء آيه 23
   • سوره نساء آيه 24
   • سوره نساء آيه 25
   • سوره نساء آيه 26
   • سوره نساء آيه 27
   • سوره نساء آيه 28
   • سوره نساء آيه 29
   • سوره نساء آيه 30
   • سوره نساء آيه 31
   • سوره نساء آيه 32
   • سوره نساء آيه 33
   • سوره نساء آيه 34
   • سوره نساء آيه 35
   • سوره نساء آيه 36
   • سوره نساء آيه 37
   • سوره نساء آيه 38
   • سوره نساء آيه 39
   • سوره نساء آيه 40
   • سوره نساء آيه 41
   • سوره نساء آيه 42
   • سوره نساء آيه 43
   • سوره نساء آيه 44 تا 45
   • سوره نساء آيه 46
   • سوره نساء آيه 47
   • سوره نساء آيه 48
   • سوره نساء آيه 49
   • سوره نساء آيه 50 تا 51
   • سوره نساء آيه 52
   • سوره نساء آيه 53
   • سوره نساء آيه 54
   • سوره نساء آيه 55 تا 56
   • سوره نساء آيه 57
   • سوره نساء آيه 58
   • سوره نساء آيه 59
   • سوره نساء آيه 60
   • سوره نساء آيه 61 تا 62
   • سوره نساء آيه 63
   • سوره نساء آيه 64
   • سوره نساء آيه 65
   • سوره نساء آيه 66
   • سوره نساء آيه 67 تا 70
   • سوره نساء آيه 71
   • سوره نساء آيه 72
   • سوره نساء آيه 73
   • سوره نساء آيه 74
   • سوره نساء آيه 75
   • سوره نساء آيه 76
   • سوره نساء آيه 77
   • سوره نساء آيه 78
   • سوره نساء آيه 79
   • سوره نساء آيه 80
   • سوره نساء آيه 81
   • سوره نساء آيه 82
   • سوره نساء آيه 83
   • سوره نساء آيه 84
   • سوره نساء آيه 85
   • سوره نساء آيه 86
   • سوره نساء آيه 87
   • سوره نساء آيه 88
   • سوره نساء آيه 89
   • سوره نساء آيه 90
   • سوره نساء آيه 91
   • سوره نساء آيه 92
   • سوره نساء آيه 93
   • سوره نساء آيه 94
   • سوره نساء آيه 95
   • سوره نساء آيه 96
   • سوره نساء آيه 97
   • سوره نساء آيه 98 تا 99
   • سوره نساء آيه 100
   • سوره نساء آيه 101
   • سوره نساء آيه 102
   • سوره نساء آيه 103
   • سوره نساء آيه 104
   • سوره نساء آيه 105 تا 106
   • سوره نساء آيه 107
   • سوره نساء آيه 108
   • سوره نساء آيه 109
   • سوره نساء آيه 110
   • سوره نساء آيه 111
   • سوره نساء آيه 112
   • سوره نساء آيه 113
   • سوره نساء آيه 114
   • سوره نساء آيه 115
   • سوره نساء آيه 116
   • سوره نساء آيه 117
   • سوره نساء آيه 118 تا 119
   • سوره نساء آيه 120 تا 121
   • سوره نساء آيه 122
   • سوره نساء آيه 123
   • سوره نساء آيه 124
   • سوره نساء آيه 125
   • سوره نساء آيه 126
   • سوره نساء آيه 127
   • سوره نساء آيه 128
   • سوره نساء آيه 129 تا 130
   • سوره نساء آيه 131 تا 132
   • سوره نساء آيه 133 تا 134
   • سوره نساء آيه 135
   • سوره نساء آيه 136
   • سوره نساء آيه 137 تا 138
   • سوره نساء آيه 139
   • سوره نساء آيه 140
   • سوره نساء آيه 141
   • سوره نساء آيه 142
   • سوره نساء آيه 143 تا 144
   • سوره نساء آيه 145 تا 147
   • سوره نساء آيه 148
   • سوره نساء آيه 149
   • سوره نساء آيه 150 تا 151
   • سوره نساء آيه 152
   • سوره نساء آيه 153
   • سوره نساء آيه 154
   • سوره نساء آيه 155
   • سوره نساء آيه 156 تا 158
   • سوره نساء آيه 159 تا 160
   • سوره نساء آيه 161
   • سوره نساء آيه 162
   • سوره نساء آيه 163
   • سوره نساء آيه 164
   • سوره نساء آيه 165
   • سوره نساء آيه 166
   • سوره نساء آيه 167 تا 169
   • سوره نساء آيه 170
   • سوره نساء آيه 171
   • سوره نساء آيه 172
   • سوره نساء آيه 173
   • سوره نساء آيه 174 تا 175
   • سوره نساء آيه 176
  • سوره مائده، جزء 6
   • سوره مائده آيه 1
   • سوره مائده آيه 2
   • سوره مائده آيه 3
   • سوره مائده آيه 4
   • سوره مائده آيه 5
   • سوره مائده آيه 6
   • سوره مائده آيه 7
   • سوره مائده آيه 8
   • سوره مائده آيه 9 تا 10
   • سوره مائده آيه 11
   • سوره مائده آيه 12
   • سوره مائده آيه 13
   • سوره مائده آيه 14
   • سوره مائده آيه 15
   • سوره مائده آيه 16
   • سوره مائده آيه 17
   • سوره مائده آيه 18
   • سوره مائده آيه 19
   • سوره مائده آيه 20
   • سوره مائده آيه 21 تا 22
   • سوره مائده آيه 23
   • سوره مائده آيه 24 تا 25
   • سوره مائده آيه 26
   • سوره مائده آيه 27
   • سوره مائده آيه 28
   • سوره مائده آيه 29 تا 30
   • سوره مائده آيه 31
   • سوره مائده آيه 32
   • سوره مائده آيه 33
   • سوره مائده آيه 34
   • سوره مائده آيه 35
   • سوره مائده آيه 36 تا 37
   • سوره مائده آيه 38
   • سوره مائده آيه 39
   • سوره مائده آيه 40
   • سوره مائده آيه 41
   • سوره مائده آيه 42
   • سوره مائده آيه 43
   • سوره مائده آيه 44
   • سوره مائده آيه 45
   • سوره مائده آيه 46
   • سوره مائده آيه 47
   • سوره مائده آيه 48
   • سوره مائده آيه 49
   • سوره مائده آيه 50
   • سوره مائده آيه 51
   • سوره مائده آيه 52
   • سوره مائده آيه 53
   • سوره مائده آيه 54
   • سوره مائده آيه 55
   • سوره مائده آيه 56
   • سوره مائده آيه 57 تا 58
   • سوره مائده آيه 59
   • سوره مائده آيه 60 تا 61
   • سوره مائده آيه 62
   • سوره مائده آيه 63
   • سوره مائده آيه 64
   • سوره مائده آيه 65 تا 66
   • سوره مائده آيه 67
   • سوره مائده آيه 68
   • سوره مائده آيه 69
   • سوره مائده آيه 70
   • سوره مائده آيه 71
   • سوره مائده آيه 72
   • سوره مائده آيه 73 تا 74
   • سوره مائده آيه 75 تا 76
   • سوره مائده آيه 77
   • سوره مائده آيه 78 تا 79
   • سوره مائده آيه 80 تا 81
   • سوره مائده آيه 82
   • سوره مائده آيه 83
   • سوره مائده آيه 84 تا 86
   • سوره مائده آيه 87
   • سوره مائده آيه 88
   • سوره مائده آيه 89
   • سوره مائده آيه 90
   • سوره مائده آيه 91
   • سوره مائده آيه 92 تا 93
   • سوره مائده آيه 94
   • سوره مائده آيه 95
   • سوره مائده آيه 96
   • سوره مائده آيه 97
   • سوره مائده آيه 98 تا 99
   • سوره مائده آيه 100
   • سوره مائده آيه 101 تا 102
   • سوره مائده آيه 103
   • سوره مائده آيه 104
   • سوره مائده آيه 105
   • سوره مائده آيه 106
   • سوره مائده آيه 107
   • سوره مائده آيه 108
   • سوره مائده آيه 109
   • سوره مائده آيه 110
   • سوره مائده آيه 111
   • سوره مائده آيه 112 تا 113
   • سوره مائده آيه 114
   • سوره مائده آيه 115
   • سوره مائده آيه 116
   • سوره مائده آيه 117
   • سوره مائده آيه 118
   • سوره مائده آيه 119 تا 120
  • سوره انعام، جزء 7
   • سوره انعام آيه 1
   • سوره انعام آيه 2
   • سوره انعام آيه 3 تا 5
   • سوره انعام آيه 6
   • سوره انعام آيه 7 تا 8
   • سوره انعام آيه 9
   • سوره انعام آيه 10
   • سوره انعام آيه 11
   • سوره انعام آيه 12
   • سوره انعام آيه 13 تا 14
   • سوره انعام آيه 15
   • سوره انعام آيه 16
   • سوره انعام آيه 17 تا 18
   • سوره انعام آيه 19
   • سوره انعام آيه 20
   • سوره انعام آيه 21
   • سوره انعام آيه 22 تا 24
   • سوره انعام آيه 25
   • سوره انعام آيه 26
   • سوره انعام آيه 27 تا 28
   • سوره انعام آيه 29 تا 30
   • سوره انعام آيه 31
   • سوره انعام آيه 32
   • سوره انعام آيه 33
   • سوره انعام آيه 34
   • سوره انعام آيه 35
   • سوره انعام آيه 36 تا 37
   • سوره انعام آيه 38
   • سوره انعام آيه 39
   • سوره انعام آيه 40 تا 41
   • سوره انعام آيه 42
   • سوره انعام آيه 43
   • سوره انعام آيه 44
   • سوره انعام آيه 45
   • سوره انعام آيه 46
   • سوره انعام آيه 47
   • سوره انعام آيه 48 تا 49
   • سوره انعام آيه 50
   • سوره انعام آيه 51
   • سوره انعام آيه 52
   • سوره انعام آيه 53
   • سوره انعام آيه 54
   • سوره انعام آيه 55
   • سوره انعام آيه 56
   • سوره انعام آيه 57
   • سوره انعام آيه 58
   • سوره انعام آيه 59
   • سوره انعام آيه 60
   • سوره انعام آيه 61
   • سوره انعام آيه 62
   • سوره انعام آيه 63 تا 64
   • سوره انعام آيه 65 تا 66
   • سوره انعام آيه 67
   • سوره انعام آيه 68
   • سوره انعام آيه 69
   • سوره انعام آيه 70
   • سوره انعام آيه 71 تا 72
   • سوره انعام آيه 73
   • سوره انعام آيه 74
   • سوره انعام آيه 75
   • سوره انعام آيه 76
   • سوره انعام آيه 77
   • سوره انعام آيه 78
   • سوره انعام آيه 79
   • سوره انعام آيه 80
   • سوره انعام آيه 81
   • سوره انعام آيه 82 تا 83
   • سوره انعام آيه 84 تا 87
   • سوره انعام آيه 88
   • سوره انعام آيه 89
   • سوره انعام آيه 90
   • سوره انعام آيه 91
   • سوره انعام آيه 92
   • سوره انعام آيه 93
   • سوره انعام آيه 94
   • سوره انعام آيه 95
   • سوره انعام آيه 96
   • سوره انعام آيه 97
   • سوره انعام آيه 98
   • سوره انعام آيه 99
   • سوره انعام آيه 100
   • سوره انعام آيه 101 تا 102
   • سوره انعام آيه 103
   • سوره انعام آيه 104
   • سوره انعام آيه 105 تا 106
   • سوره انعام آيه 107 تا 108
   • سوره انعام آيه 109
   • سوره انعام آيه 110
   • سوره انعام آيه 111
   • سوره انعام آيه 112
   • سوره انعام آيه 113
   • سوره انعام آيه 114
   • سوره انعام آيه 115
   • سوره انعام آيه 116 تا 117
   • سوره انعام آيه 118
   • سوره انعام آيه 119
   • سوره انعام آيه 120
   • سوره انعام آيه 121
   • سوره انعام آيه 122
   • سوره انعام آيه 123
   • سوره انعام آيه 124
   • سوره انعام آيه 125
   • سوره انعام آيه 126 تا 127
   • سوره انعام آيه 128
   • سوره انعام آيه 129
   • سوره انعام آيه 130
   • سوره انعام آيه 131 تا 133
   • سوره انعام آيه 134 تا 135
   • سوره انعام آيه 136
   • سوره انعام آيه 137
   • سوره انعام آيه 138
   • سوره انعام آيه 139
   • سوره انعام آيه 140
   • سوره انعام آيه 141
   • سوره انعام آيه 142
   • سوره انعام آيه 143 تا 144
   • سوره انعام آيه 145
   • سوره انعام آيه 146
   • سوره انعام آيه 147
   • سوره انعام آيه 148
   • سوره انعام آيه 149
   • سوره انعام آيه 150
   • سوره انعام آيه 151
   • سوره انعام آيه 152
   • سوره انعام آيه 153
   • سوره انعام آيه 154 تا 156
   • سوره انعام آيه 157
   • سوره انعام آيه 158
   • سوره انعام آيه 159
   • سوره انعام آيه 160
   • سوره انعام آيه 161 تا 163
   • سوره انعام آيه 164 تا 165
  • سوره اعراف، جزء 8
   • سوره اعراف آيه 1 تا 2
   • سوره اعراف آيه 3
   • سوره اعراف آيه 4 تا 5
   • سوره اعراف آيه 6 تا 7
   • سوره اعراف آيه 8 تا 9
   • سوره اعراف آيه 10
   • سوره اعراف آيه 11
   • سوره اعراف آيه 12
   • سوره اعراف آيه 13
   • سوره اعراف آيه 14 تا 15
   • سوره اعراف آيه 16 تا 17
   • سوره اعراف آيه 18
   • سوره اعراف آيه 19
   • سوره اعراف آيه 20
   • سوره اعراف آيه 21
   • سوره اعراف آيه 22
   • سوره اعراف آيه 23
   • سوره اعراف آيه 24 تا 25
   • سوره اعراف آيه 26
   • سوره اعراف آيه 27
   • سوره اعراف آيه 28
   • سوره اعراف آيه 29
   • سوره اعراف آيه 30
   • سوره اعراف آيه 31
   • سوره اعراف آيه 32
   • سوره اعراف آيه 33
   • سوره اعراف آيه 34
   • سوره اعراف آيه 35 تا 36
   • سوره اعراف آيه 37
   • سوره اعراف آيه 38
   • سوره اعراف آيه 39 تا 40
   • سوره اعراف آيه 41 تا 42
   • سوره اعراف آيه 43
   • سوره اعراف آيه 44
   • سوره اعراف آيه 45
   • سوره اعراف آيه 46
   • سوره اعراف آيه 47 تا 48
   • سوره اعراف آيه 49
   • سوره اعراف آيه 50 تا 51
   • سوره اعراف آيه 52
   • سوره اعراف آيه 53
   • سوره اعراف آيه 54
   • سوره اعراف آيه 55
   • سوره اعراف آيه 56
   • سوره اعراف آيه 57
   • سوره اعراف آيه 58
   • سوره اعراف آيه 59 تا 60
   • سوره اعراف آيه 61 تا 62
   • سوره اعراف آيه 63 تا 64
   • سوره اعراف آيه 65 تا 67
   • سوره اعراف آيه 68
   • سوره اعراف آيه 69
   • سوره اعراف آيه 70
   • سوره اعراف آيه 71
   • سوره اعراف آيه 72
   • سوره اعراف آيه 73
   • سوره اعراف آيه 74
   • سوره اعراف آيه 75 تا 76
   • سوره اعراف آيه 77 تا 78
   • سوره اعراف آيه 79
   • سوره اعراف آيه 80 تا 81
   • سوره اعراف آيه 82
   • سوره اعراف آيه 83 تا 84
   • سوره اعراف آيه 85
   • سوره اعراف آيه 86
   • سوره اعراف آيه 87
   • سوره اعراف آيه 88
   • سوره اعراف آيه 89
   • سوره اعراف آيه 90
   • سوره اعراف آيه 92
   • سوره اعراف آيه 93
   • سوره اعراف آيه 94
   • سوره اعراف آيه 95
   • سوره اعراف آيه 96
   • سوره اعراف آيه 97 تا 99
   • سوره اعراف آيه 100
   • سوره اعراف آيه 101 تا 102
   • سوره اعراف آيه 103 تا 104
   • سوره اعراف آيه 105 تا 107
   • سوره اعراف آيه 108 تا 114
   • سوره اعراف آيه 115 تا 116
   • سوره اعراف آيه 117 تا 120
   • سوره اعراف آيه 121 تا 122
   • سوره اعراف آيه 123 تا 125
   • سوره اعراف آيه 126
   • سوره اعراف آيه 127
   • سوره اعراف آيه 128
   • سوره اعراف آيه 129
   • سوره اعراف آيه 130 تا 131
   • سوره اعراف آيه 132 تا 133
   • سوره اعراف آيه 134 تا 135
   • سوره اعراف آيه 136 تا 137
   • سوره اعراف آيه 138 تا 140
   • سوره اعراف آيه 141
   • سوره اعراف آيه 142
   • سوره اعراف آيه 143
   • سوره اعراف آيه 144
   • سوره اعراف آيه 145
   • سوره اعراف آيه 146
   • سوره اعراف آيه 147 تا 148
   • سوره اعراف آيه 149 تا 150
   • سوره اعراف آيه 151 تا 152
   • سوره اعراف آيه 153 تا 154
   • سوره اعراف آيه 155
   • سوره اعراف آيه 156
   • سوره اعراف آيه 157
   • سوره اعراف آيه 158
   • سوره اعراف آيه 159
   • سوره اعراف آيه 160
   • سوره اعراف آيه 161
   • سوره اعراف آيه 162
   • سوره اعراف آيه 163
   • سوره اعراف آيه 164
   • سوره اعراف آيه 165 تا 166
   • سوره اعراف آيه 167
   • سوره اعراف آيه 168
   • سوره اعراف آيه 169
   • سوره اعراف آيه 170
   • سوره اعراف آيه 171
   • سوره اعراف آيه 172
   • سوره اعراف آيه 173 تا 174
   • سوره اعراف آيه 175
   • سوره اعراف آيه 176
   • سوره اعراف آيه 177 تا 178
   • سوره اعراف آيه 179
   • سوره اعراف آيه 180
   • سوره اعراف آيه 181
   • سوره اعراف آيه 182 تا 183
   • سوره اعراف آيه 184
   • سوره اعراف آيه 185
   • سوره اعراف آيه 186
   • سوره اعراف آيه 187
   • سوره اعراف آيه 188
   • سوره اعراف آيه 189 تا 190
   • سوره اعراف آيه 191 تا 193
   • سوره اعراف آيه 194 تا 195
   • سوره اعراف آيه 196
   • سوره اعراف آيه 197 تا 198
   • سوره اعراف آيه 199
   • سوره اعراف آيه 200
   • سوره اعراف آيه 201 تا 202
   • سوره اعراف آيه 203
   • سوره اعراف آيه 204 تا 205
   • سوره اعراف آيه 206
  • سوره انفال، جزء 9
   • سوره انفال مقدمه
   • سوره انفال آيه 1
   • سوره انفال آيه 2
   • سوره انفال آيه 3 تا 4
   • سوره انفال آيه 5
   • سوره انفال آيه 6
   • سوره انفال آيه 7
   • سوره انفال آيه 8
   • سوره انفال آيه 9
   • سوره انفال آيه 10
   • سوره انفال آيه 11
   • سوره انفال آيه 12
   • سوره انفال آيه 13 تا 15
   • سوره انفال آيه 16
   • سوره انفال آيه 17
   • سوره انفال آيه 18 تا 19
   • سوره انفال آيه 20 تا 21
   • سوره انفال آيه 22
   • سوره انفال آيه 23
   • سوره انفال آيه 24
   • سوره انفال آيه 25
   • سوره انفال آيه 26
   • سوره انفال آيه 27
   • سوره انفال آيه 28
   • سوره انفال آيه 29
   • سوره انفال آيه 30
   • سوره انفال آيه 31 تا 32
   • سوره انفال آيه 33 تا 34
   • سوره انفال آيه 35
   • سوره انفال آيه 36
   • سوره انفال آيه 37
   • سوره انفال آيه 38
   • سوره انفال آيه 39 تا 40
   • سوره انفال آيه 41
   • سوره انفال آيه 42
   • سوره انفال آيه 43
   • سوره انفال آيه 44
   • سوره انفال آيه 45
   • سوره انفال آيه 46
   • سوره انفال آيه 47
   • سوره انفال آيه 48
   • سوره انفال آيه 49
   • سوره انفال آيه 50
   • سوره انفال آيه 52
   • سوره انفال آيه 54
   • سوره انفال آيه 55
   • سوره انفال آيه 56
   • سوره انفال آيه 57
   • سوره انفال آيه 58 تا 59
   • سوره انفال آيه 60
   • سوره انفال آيه 61
   • سوره انفال آيه 62
   • سوره انفال آيه 63
   • سوره انفال آيه 64
   • سوره انفال آيه 65
   • سوره انفال آيه 66
   • سوره انفال آيه 67
   • سوره انفال آيه 68 تا 69
   • سوره انفال آيه 70
   • سوره انفال آيه 71 تا 72
   • سوره انفال آيه 73
   • سوره انفال آيه 74
   • سوره انفال آيه 75
  • سوره توبه، جزء 10
   • سوره توبه آيه 1
   • سوره توبه آيه 2 تا 3
   • سوره توبه آيه 4 تا 5
   • سوره توبه آيه 6
   • سوره توبه آيه 7
   • سوره توبه آيه 8
   • سوره توبه آيه 9 تا 10
   • سوره توبه آيه 11
   • سوره توبه آيه 12 تا 13
   • سوره توبه آيه 14
   • سوره توبه آيه 15
   • سوره توبه آيه 16
   • سوره توبه آيه 17
   • سوره توبه آيه 18
   • سوره توبه آيه 19
   • سوره توبه آيه 20 تا 22
   • سوره توبه آيه 23
   • سوره توبه آيه 24
   • سوره توبه آيه 25
   • سوره توبه آيه 26
   • سوره توبه آيه 27
   • سوره توبه آيه 28
   • سوره توبه آيه 29
   • سوره توبه آيه 30
   • سوره توبه آيه 31
   • سوره توبه آيه 32
   • سوره توبه آيه 33
   • سوره توبه آيه 34
   • سوره توبه آيه 35
   • سوره توبه آيه 36
   • سوره توبه آيه 37
   • سوره توبه آيه 38
   • سوره توبه آيه 39
   • سوره توبه آيه 40
   • سوره توبه آيه 41
   • سوره توبه آيه 42
   • سوره توبه آيه 43
   • سوره توبه آيه 44 تا 45
   • سوره توبه آيه 46
   • سوره توبه آيه 47
   • سوره توبه آيه 48
   • سوره توبه آيه 49
   • سوره توبه آيه 50 تا 51
   • سوره توبه آيه 52
   • سوره توبه آيه 53
   • سوره توبه آيه 54
   • سوره توبه آيه 55
   • سوره توبه آيه 56 تا 57
   • سوره توبه آيه 58
   • سوره توبه آيه 59
   • سوره توبه آيه 60
   • سوره توبه آيه 61
   • سوره توبه آيه 62
   • سوره توبه آيه 63
   • سوره توبه آيه 64 تا 65
   • سوره توبه آيه 66
   • سوره توبه آيه 67
   • سوره توبه آيه 68
   • سوره توبه آيه 69
   • سوره توبه آيه 70
   • سوره توبه آيه 71
   • سوره توبه آيه 72
   • سوره توبه آيه 73
   • سوره توبه آيه 74
   • سوره توبه آيه 75 تا 76
   • سوره توبه آيه 77 تا 78
   • سوره توبه آيه 79
   • سوره توبه آيه 80
   • سوره توبه آيه 81
   • سوره توبه آيه 82 تا 84
   • سوره توبه آيه 85
   • سوره توبه آيه 86 تا 88
   • سوره توبه آيه 89 تا 90
   • سوره توبه آيه 91
   • سوره توبه آيه 92
   • سوره توبه آيه 93
   • سوره توبه آيه 94
   • سوره توبه آيه 95
   • سوره توبه آيه 96
   • سوره توبه آيه 97
   • سوره توبه آيه 98
   • سوره توبه آيه 99
   • سوره توبه آيه 100
   • سوره توبه آيه 101
   • سوره توبه آيه 102
   • سوره توبه آيه 103
   • سوره توبه آيه 104
   • سوره توبه آيه 105
   • سوره توبه آيه 106
   • سوره توبه آيه 107
   • سوره توبه آيه 108
   • سوره توبه آيه 109
   • سوره توبه آيه 110 تا 111
   • سوره توبه آيه 112
   • سوره توبه آيه 113
   • سوره توبه آيه 114
   • سوره توبه آيه 115 تا 116
   • سوره توبه آيه 117
   • سوره توبه آيه 118
   • سوره توبه آيه 119 تا 120
   • سوره توبه آيه 121
   • سوره توبه آيه 122
   • سوره توبه آيه 123
   • سوره توبه آيه 124 تا 126
   • سوره توبه آيه 127 تا 129
  • سوره یونس، جزء 11
   • سوره یونس آيه 1 تا 2
   • سوره یونس آيه 3
   • سوره یونس آيه 4
   • سوره یونس آيه 5
   • سوره یونس آيه 6
   • سوره یونس آيه 7 تا 8
   • سوره یونس آيه 9
   • سوره یونس آيه 10 تا 11
   • سوره یونس آيه 12 تا 13
   • سوره یونس آيه 14 تا 15
   • سوره یونس آيه 16 تا 17
   • سوره یونس آيه 18
   • سوره یونس آيه 19 تا 20
   • سوره یونس آيه 21
   • سوره یونس آيه 22
   • سوره یونس آيه 23
   • سوره یونس آيه 24
   • سوره یونس آيه 25
   • سوره یونس آيه 26
   • سوره یونس آيه 27
   • سوره یونس آيه 28
   • سوره یونس آيه 29 تا 30
   • سوره یونس آيه 31
   • سوره یونس آيه 32 تا 33
   • سوره یونس آيه 34
   • سوره یونس آيه 35
   • سوره یونس آيه 36 تا 37
   • سوره یونس آيه 38
   • سوره یونس آيه 39
   • سوره یونس آيه 40
   • سوره یونس آيه 41
   • سوره یونس آيه 42 تا 44
   • سوره یونس آيه 45
   • سوره یونس آيه 46 تا 48
   • سوره یونس آيه 49
   • سوره یونس آيه 50 تا 53
   • سوره یونس آيه 54 تا 56
   • سوره یونس آيه 57
   • سوره یونس آيه 58
   • سوره یونس آيه 59
   • سوره یونس آيه 60
   • سوره یونس آيه 61
   • سوره یونس آيه 62 تا 63
   • سوره یونس آيه 64
   • سوره یونس آيه 65
   • سوره یونس آيه 66 تا 67
   • سوره یونس آيه 68 تا 70
   • سوره یونس آيه 71
   • سوره یونس آيه 72 تا 73
   • سوره یونس آيه 74 تا 75
   • سوره یونس آيه 76 تا 78
   • سوره یونس آيه 79 تا 82
   • سوره یونس آيه 83
   • سوره یونس آيه 84 تا 86
   • سوره یونس آيه 87
   • سوره یونس آيه 88
   • سوره یونس آيه 89
   • سوره یونس آيه 90 تا 91
   • سوره یونس آيه 92
   • سوره یونس آيه 93
   • سوره یونس آيه 94
   • سوره یونس آيه 95
   • سوره یونس آيه 96 تا 97
   • سوره یونس آيه 98
   • سوره یونس آيه 99
   • سوره یونس آيه 100 تا 101
   • سوره یونس آيه 102 تا 103
   • سوره یونس آيه 104 تا 106
   • سوره یونس آيه 107
   • سوره یونس آيه 108 تا 109
  • سوره هود، جزء 11
   • سوره هود آيه 1
   • سوره هود آيه 2 تا 3
   • سوره هود آيه 4 تا 5
   • سوره هود آيه 6
   • سوره هود آيه 7
   • سوره هود آيه 8
   • سوره هود آيه 9
   • سوره هود آيه 10
   • سوره هود آيه 11
   • سوره هود آيه 12
   • سوره هود آيه 13 تا 14
   • سوره هود آيه 15 تا 16
   • سوره هود آيه 17
   • سوره هود آيه 18
   • سوره هود آيه 19
   • سوره هود آيه 20
   • سوره هود آيه 21 تا 22
   • سوره هود آيه 23 تا 24
   • سوره هود آيه 25 تا 26
   • سوره هود آيه 27
   • سوره هود آيه 28
   • سوره هود آيه 29 تا 30
   • سوره هود آيه 31
   • سوره هود آيه 32 تا 34
   • سوره هود آيه 35 تا 36
   • سوره هود آيه 37
   • سوره هود آيه 38
   • سوره هود آيه 39 تا 40
   • سوره هود آيه 41
   • سوره هود آيه 42
   • سوره هود آيه 43
   • سوره هود آيه 44
   • سوره هود آيه 45 تا 46
   • سوره هود آيه 47
   • سوره هود آيه 48
   • سوره هود آيه 49
   • سوره هود آيه 50 تا 51
   • سوره هود آيه 52
   • سوره هود آيه 53
   • سوره هود آيه 54 تا 55
   • سوره هود آيه 56 تا 57
   • سوره هود آيه 58 تا 60
   • سوره هود آيه 61 تا 62
   • سوره هود آيه 63 تا 64
   • سوره هود آيه 65
   • سوره هود آيه 66
   • سوره هود آيه 67 تا 69
   • سوره هود آيه 70 تا 71
   • سوره هود آيه 72 تا 73
   • سوره هود آيه 74
   • سوره هود آيه 75 تا 77
   • سوره هود آيه 78
   • سوره هود آيه 79 تا 80
   • سوره هود آيه 81
   • سوره هود آيه 82 تا 83
   • سوره هود آيه 84
   • سوره هود آيه 85 تا 86
   • سوره هود آيه 87
   • سوره هود آيه 88
   • سوره هود آيه 89 تا 90
   • سوره هود آيه 91 تا 92
   • سوره هود آيه 93 تا 95
   • سوره هود آيه 96 تا 97
   • سوره هود آيه 98 تا 100
   • سوره هود آيه 101 تا 102
   • سوره هود آيه 103 تا 106
   • سوره هود آيه 107 تا 108
   • سوره هود آيه 109 تا 110
   • سوره هود آيه 111 تا 112
   • سوره هود آيه 113
   • سوره هود آيه 114
   • سوره هود آيه 115 تا 116
   • سوره هود آيه 117 تا 118
   • سوره هود آيه 118 تا 119
   • سوره هود آيه 120 تا 121
   • سوره هود آيه 123
  • سوره یوسف، جزء 12
   • سوره یوسف مقدمه
   • سوره یوسف آيه 1 تا 2
   • سوره یوسف آيه 3
   • سوره یوسف آيه 4
   • سوره یوسف آيه 5
   • سوره یوسف آيه 6
   • سوره یوسف آيه 7
   • سوره یوسف آيه 8
   • سوره یوسف آيه 9
   • سوره یوسف آيه 10
   • سوره یوسف آيه 11 تا 12
   • سوره یوسف آيه 13 تا 14
   • سوره یوسف آيه 15 تا 16
   • سوره یوسف آيه 17 تا 18
   • سوره یوسف آيه 19 تا 20
   • سوره یوسف آيه 21
   • سوره یوسف آيه 22
   • سوره یوسف آيه 23
   • سوره یوسف آيه 24
   • سوره یوسف آيه 25
   • سوره یوسف آيه 26 تا 27
   • سوره یوسف آيه 28
   • سوره یوسف آيه 29 تا 30
   • سوره یوسف آيه 31
   • سوره یوسف آيه 32
   • سوره یوسف آيه 33
   • سوره یوسف آيه 34 تا 35
   • سوره یوسف آيه 36
   • سوره یوسف آيه 37
   • سوره یوسف آيه 38
   • سوره یوسف آيه 39
   • سوره یوسف آيه 40
   • سوره یوسف آيه 41
   • سوره یوسف آيه 42
   • سوره یوسف آيه 43 تا 44
   • سوره یوسف آيه 45 تا 46
   • سوره یوسف آيه 47
   • سوره یوسف آيه 48 تا 49
   • سوره یوسف آيه 50
   • سوره یوسف آيه 51 تا 52
   • سوره یوسف آيه 53
   • سوره یوسف آيه 54
   • سوره یوسف آيه 55
   • سوره یوسف آيه 56 تا 57
   • سوره یوسف آيه 58 تا 59
   • سوره یوسف آيه 60 تا 62
   • سوره یوسف آيه 63 تا 64
   • سوره یوسف آيه 65 تا 66
   • سوره یوسف آيه 67 تا 68
   • سوره یوسف آيه 69
   • سوره یوسف آيه 70 تا 72
   • سوره یوسف آيه 73 تا 75
   • سوره یوسف آيه 76 تا 77
   • سوره یوسف آيه 78 تا 79
   • سوره یوسف آيه 80 تا 81
   • سوره یوسف آيه 82 تا 83
   • سوره یوسف آيه 84
   • سوره یوسف آيه 85 تا 87
   • سوره یوسف آيه 88 تا 89
   • سوره یوسف آيه 90
   • سوره یوسف آيه 91 تا 92
   • سوره یوسف آيه 93
   • سوره یوسف آيه 94
   • سوره یوسف آيه 95 تا 96
   • سوره یوسف آيه 97 تا 98
   • سوره یوسف آيه 99
   • سوره یوسف آيه 100
   • سوره یوسف آيه 101
   • سوره یوسف آيه 102 تا 104
   • سوره یوسف آيه 105
   • سوره یوسف آيه 106
   • سوره یوسف آيه 107 تا 108
   • سوره یوسف آيه 109 تا 110
   • سوره یوسف آيه 111
  • سوره رعد، جزء 13
   • سوره رعد آيه 1
   • سوره رعد آيه 2
   • سوره رعد آيه 3
   • سوره رعد آيه 4
   • سوره رعد آيه 5
   • سوره رعد آيه 6
   • سوره رعد آيه 7
   • سوره رعد آيه 8 تا 10
   • سوره رعد آيه 11
   • سوره رعد آيه 12 تا 13
   • سوره رعد آيه 14 تا 15
   • سوره رعد آيه 16
   • سوره رعد آيه 17
   • سوره رعد آيه 18
   • سوره رعد آيه 19
   • سوره رعد آيه 20
   • سوره رعد آيه 21
   • سوره رعد آيه 22
   • سوره رعد آيه 23
   • سوره رعد آيه 24
   • سوره رعد آيه 25
   • سوره رعد آيه 26
   • سوره رعد آيه 27
   • سوره رعد آيه 28
   • سوره رعد آيه 29
   • سوره رعد آيه 30
   • سوره رعد آيه 31
   • سوره رعد آيه 32
   • سوره رعد آيه 33
   • سوره رعد آيه 34 تا 35
   • سوره رعد آيه 36
   • سوره رعد آيه 37
   • سوره رعد آيه 38
   • سوره رعد آيه 39
   • سوره رعد آيه 40
   • سوره رعد آيه 41
   • سوره رعد آيه 42 تا 43
  • سوره ابراهیم، جزء 13
   • سوره ابراهیم آيه 1
   • سوره ابراهیم آيه 2 تا 3
   • سوره ابراهیم آيه 4
   • سوره ابراهیم آيه 5
   • سوره ابراهیم آيه 6
   • سوره ابراهیم آيه 7
   • سوره ابراهیم آيه 8 تا 9
   • سوره ابراهیم آيه 10
   • سوره ابراهیم آيه 11
   • سوره ابراهیم آيه 12
   • سوره ابراهیم آيه 13 تا 14
   • سوره ابراهیم آيه 15 تا 17
   • سوره ابراهیم آيه 18
   • سوره ابراهیم آيه 19 تا 20
   • سوره ابراهیم آيه 21
   • سوره ابراهیم آيه 22
   • سوره ابراهیم آيه 23
   • سوره ابراهیم آيه 24
   • سوره ابراهیم آيه 25
   • سوره ابراهیم آيه 26 تا 27
   • سوره ابراهیم آيه 28 تا 30
   • سوره ابراهیم آيه 31
   • سوره ابراهیم آيه 32
   • سوره ابراهیم آيه 33
   • سوره ابراهیم آيه 34
   • سوره ابراهیم آيه 35
   • سوره ابراهیم آيه 36
   • سوره ابراهیم آيه 37
   • سوره ابراهیم آيه 38 تا 40
   • سوره ابراهیم آيه 41 تا 43
   • سوره ابراهیم آيه 44 تا 45
   • سوره ابراهیم آيه 46 تا 47
   • سوره ابراهیم آيه 48 تا 50
   • سوره ابراهیم آيه 51 تا 52
  • سوره حجر، جزء 14
   • سوره حجر آيه 1
   • سوره حجر آيه 2 تا 3
   • سوره حجر آيه 4 تا 5
   • سوره حجر آيه 6 تا 8
   • سوره حجر آيه 9
   • سوره حجر آيه 10 تا 15
   • سوره حجر آيه 16 تا 18
   • سوره حجر آيه 19 تا 20
   • سوره حجر آيه 21
   • سوره حجر آيه 22
   • سوره حجر آيه 23 تا 25
   • سوره حجر آيه 26 تا 27
   • سوره حجر آيه 28 تا 31
   • سوره حجر آيه 32 تا 35
   • سوره حجر آيه 36 تا 40
   • سوره حجر آيه 41 تا 42
   • سوره حجر آيه 43 تا 48
   • سوره حجر آيه 49 تا 50
   • سوره حجر آيه 51 تا 56
   • سوره حجر آيه 57 تا 62
   • سوره حجر آيه 63 تا 66
   • سوره حجر آيه 67 تا 71
   • سوره حجر آيه 72 تا 74
   • سوره حجر آيه 75 تا 79
   • سوره حجر آيه 80 تا 84
   • سوره حجر آيه 85 تا 86
   • سوره حجر آيه 87
   • سوره حجر آيه 88
   • سوره حجر آيه 89 تا 91
   • سوره حجر آيه 92 تا 93
   • سوره حجر آيه 94 تا 96
   • سوره حجر آيه 97 تا 99
  • سوره نحل، جزء 14
   • سوره نحل آيه 1
   • سوره نحل آيه 2
   • سوره نحل آيه 3 تا 4
   • سوره نحل آيه 5
   • سوره نحل آيه 6
   • سوره نحل آيه 7 تا 8
   • سوره نحل آيه 9 تا 11
   • سوره نحل آيه 12
   • سوره نحل آيه 13 تا 14
   • سوره نحل آيه 15
   • سوره نحل آيه 16
   • سوره نحل آيه 17 تا 18
   • سوره نحل آيه 19 تا 21
   • سوره نحل آيه 22
   • سوره نحل آيه 23 تا 24
   • سوره نحل آيه 25
   • سوره نحل آيه 26
   • سوره نحل آيه 27
   • سوره نحل آيه 28 تا 29
   • سوره نحل آيه 30
   • سوره نحل آيه 31 تا 33
   • سوره نحل آيه 34 تا 35
   • سوره نحل آيه 36
   • سوره نحل آيه 37 تا 39
   • سوره نحل آيه 40 تا 42
   • سوره نحل آيه 43
   • سوره نحل آيه 44 تا 47
   • سوره نحل آيه 48 تا 50
   • سوره نحل آيه 51
   • سوره نحل آيه 52 تا 54
   • سوره نحل آيه 55 تا 56
   • سوره نحل آيه 57 تا 59
   • سوره نحل آيه 60
   • سوره نحل آيه 61
   • سوره نحل آيه 62
   • سوره نحل آيه 63
   • سوره نحل آيه 64
   • سوره نحل آيه 65
   • سوره نحل آيه 66
   • سوره نحل آيه 67
   • سوره نحل آيه 68 تا 69
   • سوره نحل آيه 70
   • سوره نحل آيه 71
   • سوره نحل آيه 72
   • سوره نحل آيه 73 تا 75
   • سوره نحل آيه 76
   • سوره نحل آيه 77
   • سوره نحل آيه 78
   • سوره نحل آيه 79
   • سوره نحل آيه 80
   • سوره نحل آيه 81
   • سوره نحل آيه 82 تا 83
   • سوره نحل آيه 84
   • سوره نحل آيه 85
   • سوره نحل آيه 86
   • سوره نحل آيه 87 تا 88
   • سوره نحل آيه 89
   • سوره نحل آيه 90
   • سوره نحل آيه 91
   • سوره نحل آيه 92
   • سوره نحل آيه 93
   • سوره نحل آيه 94
   • سوره نحل آيه 95
   • سوره نحل آيه 96
   • سوره نحل آيه 97
   • سوره نحل آيه 98 تا 99
   • سوره نحل آيه 100 تا 101
   • سوره نحل آيه 102
   • سوره نحل آيه 103
   • سوره نحل آيه 104 تا 105
   • سوره نحل آيه 106
   • سوره نحل آيه 107
   • سوره نحل آيه 108 تا 110
   • سوره نحل آيه 111
   • سوره نحل آيه 112
   • سوره نحل آيه 113 تا 114
   • سوره نحل آيه 115
   • سوره نحل آيه 116 تا 117
   • سوره نحل آيه 118 تا 119
   • سوره نحل آيه 120 تا 122
   • سوره نحل آيه 123 تا 124
   • سوره نحل آيه 125
   • سوره نحل آيه 126 تا 128
  • سوره اسراء، جزء 15
   • سوره اسراء آيه 1
   • سوره اسراء آيه 2 تا 3
   • سوره اسراء آيه 4 تا 5
   • سوره اسراء آيه 6 تا 7
   • سوره اسراء آيه 8 تا 10
   • سوره اسراء آيه 11 تا 12
   • سوره اسراء آيه 13 تا 14
   • سوره اسراء آيه 15 تا 16
   • سوره اسراء آيه 17 تا 18
   • سوره اسراء آيه 19 تا 20
   • سوره اسراء آيه 21 تا 22
   • سوره اسراء آيه 23
   • سوره اسراء آيه 24
   • سوره اسراء آيه 25
   • سوره اسراء آيه 26
   • سوره اسراء آيه 27
   • سوره اسراء آيه 28
   • سوره اسراء آيه 29
   • سوره اسراء آيه 30
   • سوره اسراء آيه 31
   • سوره اسراء آيه 32
   • سوره اسراء آيه 33
   • سوره اسراء آيه 34
   • سوره اسراء آيه 35
   • سوره اسراء آيه 36
   • سوره اسراء آيه 37 تا 39
   • سوره اسراء آيه 40
   • سوره اسراء آيه 41 تا 43
   • سوره اسراء آيه 44
   • سوره اسراء آيه 45
   • سوره اسراء آيه 46
   • سوره اسراء آيه 47 تا 48
   • سوره اسراء آيه 49 تا 51
   • سوره اسراء آيه 52 تا 53
   • سوره اسراء آيه 54 تا 55
   • سوره اسراء آيه 56 تا 57
   • سوره اسراء آيه 58 تا 59
   • سوره اسراء آيه 60
   • سوره اسراء آيه 61
   • سوره اسراء آيه 62 تا 63
   • سوره اسراء آيه 64
   • سوره اسراء آيه 65
   • سوره اسراء آيه 66 تا 67
   • سوره اسراء آيه 68 تا 69
   • سوره اسراء آيه 70
   • سوره اسراء آيه 71
   • سوره اسراء آيه 72
   • سوره اسراء آيه 73
   • سوره اسراء آيه 74 تا 75
   • سوره اسراء آيه 76 تا 78
   • سوره اسراء آيه 79
   • سوره اسراء آيه 80
   • سوره اسراء آيه 81 تا 82
   • سوره اسراء آيه 83 تا 85
   • سوره اسراء آيه 86 تا 88
   • سوره اسراء آيه 89 تا 93
   • سوره اسراء آيه 94 تا 96
   • سوره اسراء آيه 97 تا 99
   • سوره اسراء آيه 100 تا 101
   • سوره اسراء آيه 102 تا 104
   • سوره اسراء آيه 105 تا 106
   • سوره اسراء آيه 107 تا 109
   • سوره اسراء آيه 110 تا 111
  • سوره کهف، جزء 15
   • سوره کهف آيه 1 تا 2
   • سوره کهف آيه 3 تا 6
   • سوره کهف آيه 7 تا 11
   • سوره کهف آيه 12 تا 14
   • سوره کهف آيه 15 تا 16
   • سوره کهف آيه 17 تا 18
   • سوره کهف آيه 19
   • سوره کهف آيه 20 تا 21
   • سوره کهف آيه 22
   • سوره کهف آيه 23 تا 24
   • سوره کهف آيه 25 تا 27
   • سوره کهف آيه 28
   • سوره کهف آيه 29
   • سوره کهف آيه 30 تا 31
   • سوره کهف آيه 32 تا 36
   • سوره کهف آيه 37 تا 39
   • سوره کهف آيه 40 تا 41
   • سوره کهف آيه 42
   • سوره کهف آيه 43 تا 44
   • سوره کهف آيه 45
   • سوره کهف آيه 46
   • سوره کهف آيه 47
   • سوره کهف آيه 48
   • سوره کهف آيه 49
   • سوره کهف آيه 50
   • سوره کهف آيه 51
   • سوره کهف آيه 52
   • سوره کهف آيه 53
   • سوره کهف آيه 54
   • سوره کهف آيه 55
   • سوره کهف آيه 56
   • سوره کهف آيه 57
   • سوره کهف آيه 58 تا 59
   • سوره کهف آيه 60
   • سوره کهف آيه 61 تا 62
   • سوره کهف آيه 63 تا 65
   • سوره کهف آيه 66
   • سوره کهف آيه 67 تا 70
   • سوره کهف آيه 71 تا 73
   • سوره کهف آيه 74
   • سوره کهف آيه 75 تا 76
   • سوره کهف آيه 77
   • سوره کهف آيه 78
   • سوره کهف آيه 79
   • سوره کهف آيه 80
   • سوره کهف آيه 81 تا 82
   • سوره کهف آيه 83
   • سوره کهف آيه 84 تا 85
   • سوره کهف آيه 86
   • سوره کهف آيه 87 تا 88
   • سوره کهف آيه 89 تا 91
   • سوره کهف آيه 92 تا 93
   • سوره کهف آيه 94 تا 96
   • سوره کهف آيه 96 تا 97
   • سوره کهف آيه 98
   • سوره کهف آيه 99 تا 100
   • سوره کهف آيه 101 تا 102
   • سوره کهف آيه 103 تا 104
   • سوره کهف آيه 105 تا 106
   • سوره کهف آيه 107 تا 109
   • سوره کهف آيه 110
  • سوره مریم، جزء 16
   • سوره مریم آيه 1 تا 3
   • سوره مریم آيه 4 تا 5
   • سوره مریم آيه 6 تا 8
   • سوره مریم آيه 9 تا 10
   • سوره مریم آيه 11
   • سوره مریم آيه 12 تا 13
   • سوره مریم آيه 12
   • سوره مریم آيه 14 تا 15
   • سوره مریم آيه 15
   • سوره مریم آيه 16 تا 17
   • سوره مریم آيه 18 تا 20
   • سوره مریم آيه 21 تا 23
   • سوره مریم آيه 24 تا 25
   • سوره مریم آيه 26
   • سوره مریم آيه 27 تا 30
   • سوره مریم آيه 31
   • سوره مریم آيه 32 تا 33
   • سوره مریم آيه 34 تا 35
   • سوره مریم آيه 36
   • سوره مریم آيه 37 تا 38
   • سوره مریم آيه 39
   • سوره مریم آيه 40 تا 41
   • سوره مریم آيه 42
   • سوره مریم آيه 43
   • سوره مریم آيه 44 تا 45
   • سوره مریم آيه 46
   • سوره مریم آيه 47
   • سوره مریم آيه 48
   • سوره مریم آيه 49 تا 50
   • سوره مریم آيه 51 تا 52
   • سوره مریم آيه 53 تا 55
   • سوره مریم آيه 56 تا 58
   • سوره مریم آيه 59 تا 60
   • سوره مریم آيه 61
   • سوره مریم آيه 62 تا 63
   • سوره مریم آيه 64
   • سوره مریم آيه 65
   • سوره مریم آيه 66 تا 67
   • سوره مریم آيه 68
   • سوره مریم آيه 69 تا 70
   • سوره مریم آيه 71 تا 72
   • سوره مریم آيه 73 تا 74
   • سوره مریم آيه 75
   • سوره مریم آيه 76
   • سوره مریم آيه 77 تا 80
   • سوره مریم آيه 81 تا 82
   • سوره مریم آيه 83 تا 84
   • سوره مریم آيه 85 تا 87
   • سوره مریم آيه 88 تا 92
   • سوره مریم آيه 93 تا 95
   • سوره مریم آيه 96
   • سوره مریم آيه 97 تا 98
  • سوره طه، جزء 16
   • سوره طه آيه 1 تا 4
   • سوره طه آيه 5 تا 7
   • سوره طه آيه 8
   • سوره طه آيه 9 تا 10
   • سوره طه آيه 11 تا 12
   • سوره طه آيه 13 تا 14
   • سوره طه آيه 15
   • سوره طه آيه 16
   • سوره طه آيه 17 تا 18
   • سوره طه آيه 19 تا 21
   • سوره طه آيه 22 تا 24
   • سوره طه آيه 25 تا 28
   • سوره طه آيه 29 تا 33
   • سوره طه آيه 33 تا 39
   • سوره طه آيه 40
   • سوره طه آيه 41 تا 44
   • سوره طه آيه 45 تا 46
   • سوره طه آيه 47 تا 48
   • سوره طه آيه 49 تا 52
   • سوره طه آيه 53
   • سوره طه آيه 54 تا 55
   • سوره طه آيه 56 تا 59
   • سوره طه آيه 58 تا 62
   • سوره طه آيه 63 تا 64
   • سوره طه آيه 65 تا 70
   • سوره طه آيه 71
   • سوره طه آيه 72
   • سوره طه آيه 73
   • سوره طه آيه 74 تا 76
   • سوره طه آيه 77 تا 79
   • سوره طه آيه 80
   • سوره طه آيه 81
   • سوره طه آيه 82
   • سوره طه آيه 83 تا 85
   • سوره طه آيه 86
   • سوره طه آيه 87 تا 89
   • سوره طه آيه 90 تا 91
   • سوره طه آيه 92 تا 94
   • سوره طه آيه 95 تا 96
   • سوره طه آيه 97 تا 98
   • سوره طه آيه 99 تا 103
   • سوره طه آيه 104 تا 108
   • سوره طه آيه 109
   • سوره طه آيه 110 تا 112
   • سوره طه آيه 113 تا 114
   • سوره طه آيه 115 تا 116
   • سوره طه آيه 117 تا 119
   • سوره طه آيه 120 تا 121
   • سوره طه آيه 122 تا 123
   • سوره طه آيه 124 تا 126
   • سوره طه آيه 127 تا 128
   • سوره طه آيه 129
   • سوره طه آيه 130
   • سوره طه آيه 131
   • سوره طه آيه 132
   • سوره طه آيه 133 تا 135
  • سوره انبیاء، جزء 17
   • سوره انبیاء آيه 1
   • سوره انبیاء آيه 2 تا 4
   • سوره انبیاء آيه 5 تا 6
   • سوره انبیاء آيه 7 تا 8
   • سوره انبیاء آيه 9 تا 10
   • سوره انبیاء آيه 11 تا 15
   • سوره انبیاء آيه 16 تا 18
   • سوره انبیاء آيه 19 تا 21
   • سوره انبیاء آيه 22
   • سوره انبیاء آيه 23
   • سوره انبیاء آيه 24
   • سوره انبیاء آيه 25 تا 28
   • سوره انبیاء آيه 29 تا 31
   • سوره انبیاء آيه 32 تا 35
   • سوره انبیاء آيه 36 تا 38
   • سوره انبیاء آيه 39 تا 41
   • سوره انبیاء آيه 42 تا 43
   • سوره انبیاء آيه 44
   • سوره انبیاء آيه 45 تا 46
   • سوره انبیاء آيه 47
   • سوره انبیاء آيه 48 تا 49
   • سوره انبیاء آيه 50
   • سوره انبیاء آيه 51 تا 53
   • سوره انبیاء آيه 54 تا 57
   • سوره انبیاء آيه 58
   • سوره انبیاء آيه 59 تا 64
   • سوره انبیاء آيه 65 تا 72
   • سوره انبیاء آيه 73
   • سوره انبیاء آيه 74 تا 75
   • سوره انبیاء آيه 76 تا 77
   • سوره انبیاء آيه 78 تا 79
   • سوره انبیاء آيه 80 تا 81
   • سوره انبیاء آيه 82
   • سوره انبیاء آيه 83 تا 84
   • سوره انبیاء آيه 85 تا 86
   • سوره انبیاء آيه 87 تا 88
   • سوره انبیاء آيه 89 تا 90
   • سوره انبیاء آيه 91
   • سوره انبیاء آيه 92 تا 94
   • سوره انبیاء آيه 95 تا 97
   • سوره انبیاء آيه 98 تا 100
   • سوره انبیاء آيه 101 تا 102
   • سوره انبیاء آيه 103 تا 104
   • سوره انبیاء آيه 105 تا 106
   • سوره انبیاء آيه 107
   • سوره انبیاء آيه 108 تا 111
   • سوره انبیاء آيه 112
  • سوره حج، جزء 17
   • سوره حج آيه 1
   • سوره حج آيه 2 تا 3
   • سوره حج آيه 4 تا 5
   • سوره حج آيه 6 تا 9
   • سوره حج آيه 10 تا 11
   • سوره حج آيه 12 تا 14
   • سوره حج آيه 15
   • سوره حج آيه 16
   • سوره حج آيه 17 تا 18
   • سوره حج آيه 19 تا 23
   • سوره حج آيه 24 تا 25
   • سوره حج آيه 26
   • سوره حج آيه 27
   • سوره حج آيه 28
   • سوره حج آيه 29 تا 30
   • سوره حج آيه 31
   • سوره حج آيه 32
   • سوره حج آيه 33 تا 34
   • سوره حج آيه 35
   • سوره حج آيه 36
   • سوره حج آيه 37
   • سوره حج آيه 38
   • سوره حج آيه 39 تا 40
   • سوره حج آيه 41
   • سوره حج آيه 42 تا 45
   • سوره حج آيه 46
   • سوره حج آيه 47 تا 51
   • سوره حج آيه 52
   • سوره حج آيه 53 تا 55
   • سوره حج آيه 56 تا 58
   • سوره حج آيه 59 تا 60
   • سوره حج آيه 61 تا 64
   • سوره حج آيه 65
   • سوره حج آيه 66 تا 69
   • سوره حج آيه 70 تا 72
   • سوره حج آيه 73 تا 76
   • سوره حج آيه 77 تا 78
  • سوره مؤمنون، جزء 18
   • سوره مؤمنون آيه 1 تا 2
   • سوره مؤمنون آيه 3 تا 7
   • سوره مؤمنون آيه 5 تا 11
   • سوره مؤمنون آيه 12 تا 14
   • سوره مؤمنون آيه 15 تا 17
   • سوره مؤمنون آيه 18 تا 20
   • سوره مؤمنون آيه 21 تا 23
   • سوره مؤمنون آيه 24 تا 26
   • سوره مؤمنون آيه 27
   • سوره مؤمنون آيه 28 تا 30
   • سوره مؤمنون آيه 31 تا 33
   • سوره مؤمنون آيه 34 تا 41
   • سوره مؤمنون آيه 42 تا 44
   • سوره مؤمنون آيه 45 تا 49
   • سوره مؤمنون آيه 50 تا 53
   • سوره مؤمنون آيه 54 تا 61
   • سوره مؤمنون آيه 62
   • سوره مؤمنون آيه 63 تا 67
   • سوره مؤمنون آيه 68 تا 70
   • سوره مؤمنون آيه 71
   • سوره مؤمنون آيه 72 تا 74
   • سوره مؤمنون آيه 75
   • سوره مؤمنون آيه 76 تا 77
   • سوره مؤمنون آيه 78 تا 87
   • سوره مؤمنون آيه 88 تا 89
   • سوره مؤمنون آيه 90 تا 91
   • سوره مؤمنون آيه 92 تا 96
   • سوره مؤمنون آيه 97 تا 100
   • سوره مؤمنون آيه 101 تا 104
   • سوره مؤمنون آيه 105 تا 110
   • سوره مؤمنون آيه 111 تا 114
   • سوره مؤمنون آيه 115 تا 118
  • سوره نور، جزء 18
   • سوره نور آيه 1
   • سوره نور آيه 2
   • سوره نور آيه 3 تا 4
   • سوره نور آيه 5 تا 9
   • سوره نور آيه 10 تا 11
   • سوره نور آيه 12
   • سوره نور آيه 13
   • سوره نور آيه 14 تا 16
   • سوره نور آيه 17 تا 19
   • سوره نور آيه 20 تا 21
   • سوره نور آيه 22
   • سوره نور آيه 23 تا 24
   • سوره نور آيه 25
   • سوره نور آيه 26
   • سوره نور آيه 27
   • سوره نور آيه 28
   • سوره نور آيه 29 تا 30
   • سوره نور آيه 31
   • سوره نور آيه 32
   • سوره نور آيه 33
   • سوره نور آيه 34 تا 35
   • سوره نور آيه 36
   • سوره نور آيه 37
   • سوره نور آيه 38
   • سوره نور آيه 39
   • سوره نور آيه 40
   • سوره نور آيه 41 تا 42
   • سوره نور آيه 43 تا 44
   • سوره نور آيه 45
   • سوره نور آيه 46 تا 49
   • سوره نور آيه 50 تا 52
   • سوره نور آيه 53
   • سوره نور آيه 54
   • سوره نور آيه 55
   • سوره نور آيه 56 تا 57
   • سوره نور آيه 58
   • سوره نور آيه 59
   • سوره نور آيه 60
   • سوره نور آيه 61
   • سوره نور آيه 62
   • سوره نور آيه 63 تا 64
  • سوره فرقان، جزء 18
   • سوره فرقان آيه 1
   • سوره فرقان آيه 2
   • سوره فرقان آيه 3 تا 6
   • سوره فرقان آيه 7 تا 9
   • سوره فرقان آيه 10 تا 13
   • سوره فرقان آيه 14 تا 16
   • سوره فرقان آيه 17 تا 18
   • سوره فرقان آيه 19 تا 20
   • سوره فرقان آيه 21
   • سوره فرقان آيه 22 تا 23
   • سوره فرقان آيه 24 تا 29
   • سوره فرقان آيه 30
   • سوره فرقان آيه 31 تا 32
   • سوره فرقان آيه 33 تا 34
   • سوره فرقان آيه 35 تا 36
   • سوره فرقان آيه 37 تا 39
   • سوره فرقان آيه 40 تا 42
   • سوره فرقان آيه 43
   • سوره فرقان آيه 44
   • سوره فرقان آيه 45 تا 46
   • سوره فرقان آيه 47 تا 49
   • سوره فرقان آيه 50 تا 52
   • سوره فرقان آيه 53 تا 54
   • سوره فرقان آيه 55 تا 57
   • سوره فرقان آيه 58 تا 59
   • سوره فرقان آيه 60 تا 62
   • سوره فرقان آيه 63 تا 64
   • سوره فرقان آيه 65 تا 67
   • سوره فرقان آيه 68
   • سوره فرقان آيه 69
   • سوره فرقان آيه 70
   • سوره فرقان آيه 71 تا 72
   • سوره فرقان آيه 73 تا 74
   • سوره فرقان آيه 75 تا 77
  • سوره شعراء، جزء 19
   • سوره شعراء آيه 1 تا 2
   • سوره شعراء آيه 3 تا 6
   • سوره شعراء آيه 7 تا 9
   • سوره شعراء آيه 10 تا 17
   • سوره شعراء آيه 18 تا 21
   • سوره شعراء آيه 22 تا 28
   • سوره شعراء آيه 29 تا 33
   • سوره شعراء آيه 34 تا 40
   • سوره شعراء آيه 40 تا 45
   • سوره شعراء آيه 46 تا 48
   • سوره شعراء آيه 49 تا 51
   • سوره شعراء آيه 52 تا 60
   • سوره شعراء آيه 61 تا 68
   • سوره شعراء آيه 69 تا 76
   • سوره شعراء آيه 77 تا 82
   • سوره شعراء آيه 83
   • سوره شعراء آيه 84 تا 85
   • سوره شعراء آيه 86 تا 89
   • سوره شعراء آيه 90 تا 99
   • سوره شعراء آيه 100 تا 104
   • سوره شعراء آيه 105 تا 111
   • سوره شعراء آيه 112 تا 113
   • سوره شعراء آيه 114 تا 118
   • سوره شعراء آيه 119 تا 131
   • سوره شعراء آيه 132 تا 136
   • سوره شعراء آيه 137 تا 140
   • سوره شعراء آيه 141 تا 145
   • سوره شعراء آيه 146 تا 154
   • سوره شعراء آيه 155 تا 157
   • سوره شعراء آيه 158 تا 159
   • سوره شعراء آيه 160 تا 166
   • سوره شعراء آيه 167 تا 175
   • سوره شعراء آيه 176 تا 183
   • سوره شعراء آيه 184 تا 191
   • سوره شعراء آيه 192 تا 196
   • سوره شعراء آيه 197 تا 206
   • سوره شعراء آيه 207 تا 212
   • سوره شعراء آيه 213 تا 214
   • سوره شعراء آيه 215
   • سوره شعراء آيه 216 تا 223
   • سوره شعراء آيه 224 تا 227
  • سوره نمل، جزء 19
   • سوره نمل آيه 1 تا 3
   • سوره نمل آيه 4 تا 5
   • سوره نمل آيه 6
   • سوره نمل آيه 7 تا 9
   • سوره نمل آيه 10 تا 13
   • سوره نمل آيه 14 تا 15
   • سوره نمل آيه 15
   • سوره نمل آيه 16
   • سوره نمل آيه 17 تا 18
   • سوره نمل آيه 19
   • سوره نمل آيه 20 تا 22
   • سوره نمل آيه 23 تا 24
   • سوره نمل آيه 25 تا 28
   • سوره نمل آيه 29 تا 31
   • سوره نمل آيه 32 تا 35
   • سوره نمل آيه 36
   • سوره نمل آيه 37 تا 39
   • سوره نمل آيه 40
   • سوره نمل آيه 41 تا 43
   • سوره نمل آيه 44
   • سوره نمل آيه 45 تا 47
   • سوره نمل آيه 48 تا 49
   • سوره نمل آيه 50 تا 53
   • سوره نمل آيه 54 تا 55
   • سوره نمل آيه 56 تا 58
   • سوره نمل آيه 59 تا 60
   • سوره نمل آيه 61
   • سوره نمل آيه 62
   • سوره نمل آيه 63 تا 64
   • سوره نمل آيه 65 تا 68
   • سوره نمل آيه 69 تا 70
   • سوره نمل آيه 71 تا 73
   • سوره نمل آيه 74 تا 79
   • سوره نمل آيه 80 تا 81
   • سوره نمل آيه 82
   • سوره نمل آيه 83 تا 84
   • سوره نمل آيه 85 تا 86
   • سوره نمل آيه 86 تا 87
   • سوره نمل آيه 88 تا 90
   • سوره نمل آيه 91
   • سوره نمل آيه 92 تا 93
  • سوره قصص، جزء 20
   • سوره قصص آيه 1 تا 3
   • سوره قصص آيه 4 تا 5
   • سوره قصص آيه 6 تا 8
   • سوره قصص آيه 9 تا 11
   • سوره قصص آيه 12 تا 13
   • سوره قصص آيه 14 تا 15
   • سوره قصص آيه 16 تا 17
   • سوره قصص آيه 18 تا 19
   • سوره قصص آيه 20 تا 21
   • سوره قصص آيه 22 تا 23
   • سوره قصص آيه 24 تا 25
   • سوره قصص آيه 26 تا 27
   • سوره قصص آيه 28 تا 29
   • سوره قصص آيه 30 تا 32
   • سوره قصص آيه 33 تا 34
   • سوره قصص آيه 35 تا 37
   • سوره قصص آيه 38 تا 39
   • سوره قصص آيه 40 تا 43
   • سوره قصص آيه 44 تا 45
   • سوره قصص آيه 46 تا 47
   • سوره قصص آيه 48 تا 49
   • سوره قصص آيه 50 تا 51
   • سوره قصص آيه 52 تا 55
   • سوره قصص آيه 56
   • سوره قصص آيه 57
   • سوره قصص آيه 58 تا 59
   • سوره قصص آيه 60
   • سوره قصص آيه 61
   • سوره قصص آيه 62 تا 64
   • سوره قصص آيه 65 تا 70
   • سوره قصص آيه 71 تا 72
   • سوره قصص آيه 73 تا 74
   • سوره قصص آيه 75
   • سوره قصص آيه 76
   • سوره قصص آيه 77 تا 78
   • سوره قصص آيه 79 تا 80
   • سوره قصص آيه 81 تا 82
   • سوره قصص آيه 83
   • سوره قصص آيه 84
   • سوره قصص آيه 85
   • سوره قصص آيه 86 تا 87
   • سوره قصص آيه 88
  • سوره عنکبوت، جزء 20
   • سوره عنکبوت آيه 1 تا 3
   • سوره عنکبوت آيه 4 تا 7
   • سوره عنکبوت آيه 8
   • سوره عنکبوت آيه 9 تا 10
   • سوره عنکبوت آيه 11 تا 12
   • سوره عنکبوت آيه 13
   • سوره عنکبوت آيه 14 تا 15
   • سوره عنکبوت آيه 16 تا 19
   • سوره عنکبوت آيه 20 تا 22
   • سوره عنکبوت آيه 23 تا 24
   • سوره عنکبوت آيه 25
   • سوره عنکبوت آيه 26 تا 27
   • سوره عنکبوت آيه 28 تا 30
   • سوره عنکبوت آيه 31 تا 32
   • سوره عنکبوت آيه 33
   • سوره عنکبوت آيه 34 تا 35
   • سوره عنکبوت آيه 36 تا 37
   • سوره عنکبوت آيه 38
   • سوره عنکبوت آيه 39 تا 40
   • سوره عنکبوت آيه 41
   • سوره عنکبوت آيه 42 تا 43
   • سوره عنکبوت آيه 44 تا 45
   • سوره عنکبوت آيه 46
   • سوره عنکبوت آيه 47 تا 49
   • سوره عنکبوت آيه 50 تا 51
   • سوره عنکبوت آيه 52
   • سوره عنکبوت آيه 53 تا 55
   • سوره عنکبوت آيه 56 تا 59
   • سوره عنکبوت آيه 60
   • سوره عنکبوت آيه 61 تا 62
   • سوره عنکبوت آيه 63
   • سوره عنکبوت آيه 64
   • سوره عنکبوت آيه 65
   • سوره عنکبوت آيه 66 تا 67
   • سوره عنکبوت آيه 68 تا 69
  • سوره روم ، جزء 21
   • سوره روم آيه 1 تا 5
   • سوره روم آيه 6 تا 8
   • سوره روم آيه 9
   • سوره روم آيه 10
   • سوره روم آيه 11 تا 15
   • سوره روم آيه 16 تا 18
   • سوره روم آيه 19 تا 20
   • سوره روم آيه 21
   • سوره روم آيه 22 تا 23
   • سوره روم آيه 24 تا 25
   • سوره روم آيه 26 تا 27
   • سوره روم آيه 28 تا 29
   • سوره روم آيه 30
   • سوره روم آيه 31 تا 32
   • سوره روم آيه 33
   • سوره روم آيه 34 تا 35
   • سوره روم آيه 36
   • سوره روم آيه 37
   • سوره روم آيه 38
   • سوره روم آيه 39
   • سوره روم آيه 40
   • سوره روم آيه 41
   • سوره روم آيه 42 تا 43
   • سوره روم آيه 44 تا 45
   • سوره روم آيه 46 تا 47
   • سوره روم آيه 48 تا 50
   • سوره روم آيه 51 تا 53
   • سوره روم آيه 54 تا 55
   • سوره روم آيه 56 تا 57
   • سوره روم آيه 58 تا 60
  • سوره لقمان، جزء 21
   • سوره لقمان آيه 1 تا 4
   • سوره لقمان آيه 5
   • سوره لقمان آيه 6
   • سوره لقمان آيه 7 تا 9
   • سوره لقمان آيه 10 تا 11
   • سوره لقمان آيه 12
   • سوره لقمان آيه 13
   • سوره لقمان آيه 14
   • سوره لقمان آيه 15
   • سوره لقمان آيه 16
   • سوره لقمان آيه 17
   • سوره لقمان آيه 18
   • سوره لقمان آيه 19
   • سوره لقمان آيه 20
   • سوره لقمان آيه 21
   • سوره لقمان آيه 22
   • سوره لقمان آيه 23 تا 24
   • سوره لقمان آيه 25 تا 28
   • سوره لقمان آيه 29 تا 30
   • سوره لقمان آيه 31
   • سوره لقمان آيه 32
   • سوره لقمان آيه 33
   • سوره لقمان آيه 34
  • سوره سجده، جزء 21
   • سوره سجده آيه 1 تا 2
   • سوره سجده آيه 3
   • سوره سجده آيه 4
   • سوره سجده آيه 5 تا 9
   • سوره سجده آيه 10 تا 11
   • سوره سجده آيه 12 تا 14
   • سوره سجده آيه 15 تا 18
   • سوره سجده آيه 19 تا 20
   • سوره سجده آيه 21
   • سوره سجده آيه 22 تا 25
   • سوره سجده آيه 26 تا 30
  • سوره احزاب، جزء 21
   • سوره احزاب آيه 1
   • سوره احزاب آيه 2 تا 4
   • سوره احزاب آيه 5
   • سوره احزاب آيه 6
   • سوره احزاب آيه 7 تا 9
   • سوره احزاب آيه 10 تا 13
   • سوره احزاب آيه 14 تا 15
   • سوره احزاب آيه 16 تا 18
   • سوره احزاب آيه 19
   • سوره احزاب آيه 20
   • سوره احزاب آيه 21
   • سوره احزاب آيه 22
   • سوره احزاب آيه 23
   • سوره احزاب آيه 24 تا 25
   • سوره احزاب آيه 26 تا 27
   • سوره احزاب آيه 28
   • سوره احزاب آيه 29 تا 30
   • سوره احزاب آيه 31 تا 32
   • سوره احزاب آيه 33
   • سوره احزاب آيه 34 تا 35
   • سوره احزاب آيه 36
   • سوره احزاب آيه 37
   • سوره احزاب آيه 38 تا 39
   • سوره احزاب آيه 40 تا 42
   • سوره احزاب آيه 43 تا 47
   • سوره احزاب آيه 48 تا 49
   • سوره احزاب آيه 50
   • سوره احزاب آيه 51
   • سوره احزاب آيه 52
   • سوره احزاب آيه 53 تا 54
   • سوره احزاب آيه 55 تا 56
   • سوره احزاب آيه 57 تا 58
   • سوره احزاب آيه 59
   • سوره احزاب آيه 60 تا 62
   • سوره احزاب آيه 63
   • سوره احزاب آيه 64 تا 66
   • سوره احزاب آيه 67 تا 69
   • سوره احزاب آيه 70 تا 71
   • سوره احزاب آيه 72 تا 73
  • سوره سباء، جزء 22
   • سوره سباء آيه 1
   • سوره سباء آيه 2 تا 3
   • سوره سباء آيه 4 تا 5
   • سوره سباء آيه 6
   • سوره سباء آيه 7 تا 9
   • سوره سباء آيه 10 تا 11
   • سوره سباء آيه 12 تا 13
   • سوره سباء آيه 14
   • سوره سباء آيه 15 تا 17
   • سوره سباء آيه 18 تا 20
   • سوره سباء آيه 21 تا 22
   • سوره سباء آيه 23 تا 24
   • سوره سباء آيه 25 تا 27
   • سوره سباء آيه 28 تا 32
   • سوره سباء آيه 33 تا 36
   • سوره سباء آيه 37 تا 38
   • سوره سباء آيه 39
   • سوره سباء آيه 40 تا 42
   • سوره سباء آيه 43 تا 45
   • سوره سباء آيه 46
   • سوره سباء آيه 47
   • سوره سباء آيه 48 تا 50
   • سوره سباء آيه 51 تا 54
  • سوره فاطر، جزء 22
   • سوره فاطر آيه 1
   • سوره فاطر آيه 2 تا 3
   • سوره فاطر آيه 4 تا 6
   • سوره فاطر آيه 7 تا 8
   • سوره فاطر آيه 9 تا 10
   • سوره فاطر آيه 11
   • سوره فاطر آيه 12
   • سوره فاطر آيه 13 تا 14
   • سوره فاطر آيه 15 تا 17
   • سوره فاطر آيه 18
   • سوره فاطر آيه 19 تا 26
   • سوره فاطر آيه 27
   • سوره فاطر آيه 28
   • سوره فاطر آيه 29
   • سوره فاطر آيه 30 تا 31
   • سوره فاطر آيه 32 تا 34
   • سوره فاطر آيه 35 تا 36
   • سوره فاطر آيه 37
   • سوره فاطر آيه 38 تا 40
   • سوره فاطر آيه 41
   • سوره فاطر آيه 42 تا 43
   • سوره فاطر آيه 44 تا 45
  • سوره یس، جزء 22
   • سوره یس آيه 1 تا 4
   • سوره یس آيه 5 تا 8
   • سوره یس آيه 9 تا 11
   • سوره یس آيه 12
   • سوره یس آيه 13 تا 17
   • سوره یس آيه 18 تا 21
   • سوره یس آيه 22 تا 27
   • سوره یس آيه 28 تا 29
   • سوره یس آيه 30 تا 33
   • سوره یس آيه 34 تا 36
   • سوره یس آيه 37 تا 40
   • سوره یس آيه 41 تا 44
   • سوره یس آيه 45 تا 47
   • سوره یس آيه 48 تا 50
   • سوره یس آيه 51 تا 54
   • سوره یس آيه 55 تا 58
   • سوره یس آيه 59 تا 65
   • سوره یس آيه 66 تا 68
   • سوره یس آيه 69
   • سوره یس آيه 70
   • سوره یس آيه 71 تا 76
   • سوره یس آيه 77 تا 81
   • سوره یس آيه 82 تا 83
  • سوره صافات، جزء 23
   • سوره صافات آيه 1 تا 5
   • سوره صافات آيه 6 تا 10
   • سوره صافات آيه 11 تا 24
   • سوره صافات آيه 25 تا 33
   • سوره صافات آيه 34 تا 38
   • سوره صافات آيه 39 تا 49
   • سوره صافات آيه 50 تا 61
   • سوره صافات آيه 62 تا 68
   • سوره صافات آيه 69 تا 76
   • سوره صافات آيه 76 تا 82
   • سوره صافات آيه 83 تا 87
   • سوره صافات آيه 88 تا 98
   • سوره صافات آيه 99 تا 102
   • سوره صافات آيه 103 تا 106
   • سوره صافات آيه 107 تا 113
   • سوره صافات آيه 113 تا 119
   • سوره صافات آيه 120 تا 128
   • سوره صافات آيه 129 تا 138
   • سوره صافات آيه 139 تا 144
   • سوره صافات آيه 145 تا 148
   • سوره صافات آيه 149 تا 160
   • سوره صافات آيه 161 تا 170
   • سوره صافات آيه 171 تا 173
   • سوره صافات آيه 174 تا 182
  • سوره ص، جزء 23
   • سوره ص آيه 1 تا 2
   • سوره ص آيه 3 تا 5
   • سوره ص آيه 6 تا 7
   • سوره ص آيه 8 تا 11
   • سوره ص آيه 12 تا 16
   • سوره ص آيه 17 تا 20
   • سوره ص آيه 21 تا 25
   • سوره ص آيه 26
   • سوره ص آيه 27 تا 28
   • سوره ص آيه 29
   • سوره ص آيه 30 تا 33
   • سوره ص آيه 34 تا 35
   • سوره ص آيه 36 تا 40
   • سوره ص آيه 41 تا 42
   • سوره ص آيه 43 تا 44
   • سوره ص آيه 45 تا 48
   • سوره ص آيه 49 تا 54
   • سوره ص آيه 55 تا 61
   • سوره ص آيه 62 تا 64
   • سوره ص آيه 65 تا 70
   • سوره ص آيه 71 تا 74
   • سوره ص آيه 75 تا 78
   • سوره ص آيه 79 تا 83
   • سوره ص آيه 84 تا 88
  • سوره زمر، جزء 23
   • سوره زمر آيه 1 تا 2
   • سوره زمر آيه 3
   • سوره زمر آيه 4 تا 5
   • سوره زمر آيه 6
   • سوره زمر آيه 7
   • سوره زمر آيه 8
   • سوره زمر آيه 9
   • سوره زمر آيه 10
   • سوره زمر آيه 11 تا 15
   • سوره زمر آيه 16 تا 17
   • سوره زمر آيه 18
   • سوره زمر آيه 19 تا 20
   • سوره زمر آيه 21
   • سوره زمر آيه 22
   • سوره زمر آيه 23
   • سوره زمر آيه 24 تا 26
   • سوره زمر آيه 27 تا 29
   • سوره زمر آيه 30 تا 31
   • سوره زمر آيه 32 تا 34
   • سوره زمر آيه 35 تا 37
   • سوره زمر آيه 38
   • سوره زمر آيه 39 تا 41
   • سوره زمر آيه 42
   • سوره زمر آيه 43 تا 44
   • سوره زمر آيه 45 تا 46
   • سوره زمر آيه 47 تا 48
   • سوره زمر آيه 49 تا 51
   • سوره زمر آيه 52 تا 53
   • سوره زمر آيه 54 تا 55
   • سوره زمر آيه 56 تا 59
   • سوره زمر آيه 60 تا 64
   • سوره زمر آيه 65
   • سوره زمر آيه 66 تا 67
   • سوره زمر آيه 68 تا 69
   • سوره زمر آيه 70 تا 72
   • سوره زمر آيه 73 تا 75
  • سوره مؤمن، جزء 24
   • سوره مؤمن آيه 1 تا 3
   • سوره مؤمن آيه 4
   • سوره مؤمن آيه 5
   • سوره مؤمن آيه 6 تا 7
   • سوره مؤمن آيه 8
   • سوره مؤمن آيه 9 تا 10
   • سوره مؤمن آيه 11 تا 12
   • سوره مؤمن آيه 13 تا 14
   • سوره مؤمن آيه 15 تا 16
   • سوره مؤمن آيه 17
   • سوره مؤمن آيه 18 تا 20
   • سوره مؤمن آيه 21 تا 22
   • سوره مؤمن آيه 23 تا 25
   • سوره مؤمن آيه 26 تا 27
   • سوره مؤمن آيه 28
   • سوره مؤمن آيه 29
   • سوره مؤمن آيه 30 تا 31
   • سوره مؤمن آيه 32 تا 33
   • سوره مؤمن آيه 34
   • سوره مؤمن آيه 35 تا 37
   • سوره مؤمن آيه 38 تا 40
   • سوره مؤمن آيه 41 تا 42
   • سوره مؤمن آيه 43 تا 45
   • سوره مؤمن آيه 46 تا 48
   • سوره مؤمن آيه 49 تا 50
   • سوره مؤمن آيه 51 تا 52
   • سوره مؤمن آيه 53 تا 54
   • سوره مؤمن آيه 55
   • سوره مؤمن آيه 56 تا 57
   • سوره مؤمن آيه 58 تا 59
   • سوره مؤمن آيه 60
   • سوره مؤمن آيه 61
   • سوره مؤمن آيه 62 تا 64
   • سوره مؤمن آيه 65
   • سوره مؤمن آيه 66 تا 67
   • سوره مؤمن آيه 68 تا 73
   • سوره مؤمن آيه 74 تا 75
   • سوره مؤمن آيه 76 تا 77
   • سوره مؤمن آيه 78 تا 81
   • سوره مؤمن آيه 82 تا 83
   • سوره مؤمن آيه 84 تا 85
  • سوره فصلت، جزء 24
   • سوره فصلت آيه 1 تا 4
   • سوره فصلت آيه 5 تا 7
   • سوره فصلت آيه 8 تا 9
   • سوره فصلت آيه 10
   • سوره فصلت آيه 11 تا 12
   • سوره فصلت آيه 13 تا 15
   • سوره فصلت آيه 16
   • سوره فصلت آيه 17 تا 18
   • سوره فصلت آيه 19 تا 21
   • سوره فصلت آيه 22 تا 24
   • سوره فصلت آيه 25 تا 26
   • سوره فصلت آيه 27 تا 28
   • سوره فصلت آيه 29
   • سوره فصلت آيه 30 تا 32
   • سوره فصلت آيه 33
   • سوره فصلت آيه 34
   • سوره فصلت آيه 35 تا 36
   • سوره فصلت آيه 37 تا 38
   • سوره فصلت آيه 39 تا 40
   • سوره فصلت آيه 41 تا 43
   • سوره فصلت آيه 44
   • سوره فصلت آيه 45 تا 46
   • سوره فصلت آيه 47
   • سوره فصلت آيه 48 تا 49
   • سوره فصلت آيه 50
   • سوره فصلت آيه 51
   • سوره فصلت آيه 52 تا 54
  • سوره شوری، جزء 25
   • سوره شوری آيه 1 تا 4
   • سوره شوری آيه 5
   • سوره شوری آيه 6 تا 7
   • سوره شوری آيه 8 تا 10
   • سوره شوری آيه 11
   • سوره شوری آيه 12
   • سوره شوری آيه 13
   • سوره شوری آيه 14
   • سوره شوری آيه 15
   • سوره شوری آيه 16
   • سوره شوری آيه 17 تا 18
   • سوره شوری آيه 19 تا 20
   • سوره شوری آيه 21 تا 22
   • سوره شوری آيه 23
   • سوره شوری آيه 24
   • سوره شوری آيه 25 تا 26
   • سوره شوری آيه 27
   • سوره شوری آيه 28 تا 29
   • سوره شوری آيه 30 تا 31
   • سوره شوری آيه 32 تا 34
   • سوره شوری آيه 35 تا 36
   • سوره شوری آيه 37
   • سوره شوری آيه 38
   • سوره شوری آيه 39 تا 40
   • سوره شوری آيه 41 تا 42
   • سوره شوری آيه 43 تا 44
   • سوره شوری آيه 45 تا 46
   • سوره شوری آيه 47
   • سوره شوری آيه 48
   • سوره شوری آيه 49 تا 50
   • سوره شوری آيه 51 تا 53
  • سوره زخرف، جزء 25
   • سوره زخرف آيه 1 تا 4
   • سوره زخرف آيه 5 تا 8
   • سوره زخرف آيه 9 تا 11
   • سوره زخرف آيه 12 تا 14
   • سوره زخرف آيه 15 تا 19
   • سوره زخرف آيه 20 تا 22
   • سوره زخرف آيه 23 تا 25
   • سوره زخرف آيه 26 تا 31
   • سوره زخرف آيه 32
   • سوره زخرف آيه 33 تا 35
   • سوره زخرف آيه 36 تا 37
   • سوره زخرف آيه 38 تا 44
   • سوره زخرف آيه 45 تا 50
   • سوره زخرف آيه 51 تا 52
   • سوره زخرف آيه 53 تا 56
   • سوره زخرف آيه 57 تا 59
   • سوره زخرف آيه 60 تا 62
   • سوره زخرف آيه 63 تا 66
   • سوره زخرف آيه 67 تا 71
   • سوره زخرف آيه 72 تا 76
   • سوره زخرف آيه 77 تا 80
   • سوره زخرف آيه 81 تا 83
   • سوره زخرف آيه 84 تا 86
   • سوره زخرف آيه 87 تا 89
  • سوره دخان، جزء 25
   • سوره دخان آيه 1 تا 3
   • سوره دخان آيه 4 تا 6
   • سوره دخان آيه 7 تا 8
   • سوره دخان آيه 9 تا 14
   • سوره دخان آيه 15 تا 18
   • سوره دخان آيه 19 تا 22
   • سوره دخان آيه 23 تا 28
   • سوره دخان آيه 29 تا 33
   • سوره دخان آيه 34 تا 39
   • سوره دخان آيه 40 تا 50
   • سوره دخان آيه 51 تا 59
  • سوره جاثیه، جزء 25
   • سوره جاثیه آيه 1 تا 3
   • سوره جاثیه آيه 4 تا 5
   • سوره جاثیه آيه 6 تا 8
   • سوره جاثیه آيه 9 تا 10
   • سوره جاثیه آيه 11 تا 13
   • سوره جاثیه آيه 14 تا 15
   • سوره جاثیه آيه 16 تا 17
   • سوره جاثیه آيه 18 تا 19
   • سوره جاثیه آيه 20 تا 21
   • سوره جاثیه آيه 22 تا 23
   • سوره جاثیه آيه 24 تا 27
   • سوره جاثیه آيه 28 تا 31
   • سوره جاثیه آيه 32 تا 33
   • سوره جاثیه آيه 34 تا 37
  • سوره احقاف، جزء 26
   • سوره احقاف آيه 1 تا 2
   • سوره احقاف آيه 3
   • سوره احقاف آيه 4
   • سوره احقاف آيه 5 تا 6
   • سوره احقاف آيه 7 تا 8
   • سوره احقاف آيه 9
   • سوره احقاف آيه 10
   • سوره احقاف آيه 11 تا 12
   • سوره احقاف آيه 13 تا 14
   • سوره احقاف آيه 15
   • سوره احقاف آيه 16
   • سوره احقاف آيه 17 تا 18
   • سوره احقاف آيه 19 تا 20
   • سوره احقاف آيه 21
   • سوره احقاف آيه 22 تا 25
   • سوره احقاف آيه 26 تا 28
   • سوره احقاف آيه 29 تا 30
   • سوره احقاف آيه 31 تا 32
   • سوره احقاف آيه 33 تا 35
  • سوره محمد، جزء 26
   • سوره محمد آيه 1
   • سوره محمد آيه 2
   • سوره محمد آيه 3
   • سوره محمد آيه 4
   • سوره محمد آيه 5 تا 7
   • سوره محمد آيه 8 تا 9
   • سوره محمد آيه 10 تا 11
   • سوره محمد آيه 12
   • سوره محمد آيه 13 تا 14
   • سوره محمد آيه 15
   • سوره محمد آيه 16
   • سوره محمد آيه 17
   • سوره محمد آيه 18
   • سوره محمد آيه 19
   • سوره محمد آيه 20
   • سوره محمد آيه 21 تا 22
   • سوره محمد آيه 23 تا 24
   • سوره محمد آيه 25 تا 26
   • سوره محمد آيه 27 تا 28
   • سوره محمد آيه 29 تا 30
   • سوره محمد آيه 31
   • سوره محمد آيه 32
   • سوره محمد آيه 33
   • سوره محمد آيه 34 تا 35
   • سوره محمد آيه 36 تا 37
   • سوره محمد آيه 38
  • سوره فتح، جزء 26
   • سوره فتح آيه 1 تا 3
   • سوره فتح آيه 4
   • سوره فتح آيه 5
   • سوره فتح آيه 6 تا 7
   • سوره فتح آيه 8 تا 10
   • سوره فتح آيه 11
   • سوره فتح آيه 12 تا 14
   • سوره فتح آيه 15
   • سوره فتح آيه 16 تا 17
   • سوره فتح آيه 18 تا 19
   • سوره فتح آيه 20
   • سوره فتح آيه 21
   • سوره فتح آيه 22 تا 24
   • سوره فتح آيه 25
   • سوره فتح آيه 26
   • سوره فتح آيه 27
   • سوره فتح آيه 28
   • سوره فتح آيه 29
  • سوره حجرات، جزء 26
   • سوره حجرات آيه 1
   • سوره حجرات آيه 2
   • سوره حجرات آيه 3
   • سوره حجرات آيه 4 تا 5
   • سوره حجرات آيه 6
   • سوره حجرات آيه 7 تا 8
   • سوره حجرات آيه 9
   • سوره حجرات آيه 10
   • سوره حجرات آيه 11
   • سوره حجرات آيه 12
   • سوره حجرات آيه 13
   • سوره حجرات آيه 14
   • سوره حجرات آيه 15
   • سوره حجرات آيه 16 تا 18
  • سوره ق، جزء 26
   • سوره ق آيه 1 تا 2
   • سوره ق آيه 3 تا 6
   • سوره ق آيه 7 تا 8
   • سوره ق آيه 9 تا 11
   • سوره ق آيه 12 تا 14
   • سوره ق آيه 15 تا 16
   • سوره ق آيه 17 تا 20
   • سوره ق آيه 21 تا 26
   • سوره ق آيه 27 تا 30
   • سوره ق آيه 31 تا 33
   • سوره ق آيه 34 تا 35
   • سوره ق آيه 36 تا 37
   • سوره ق آيه 38 تا 40
   • سوره ق آيه 39 تا 42
   • سوره ق آيه 43 تا 45
  • سوره ذاریات، جزء 26
   • سوره ذاریات آيه 1 تا 6
   • سوره ذاریات آيه 7 تا 11
   • سوره ذاریات آيه 12 تا 19
   • سوره ذاریات آيه 20 تا 22
   • سوره ذاریات آيه 23 تا 27
   • سوره ذاریات آيه 28 تا 30
   • سوره ذاریات آيه 31 تا 37
   • سوره ذاریات آيه 38 تا 42
   • سوره ذاریات آيه 43 تا 46
   • سوره ذاریات آيه 47 تا 51
   • سوره ذاریات آيه 52 تا 55
   • سوره ذاریات آيه 56 تا 58
   • سوره ذاریات آيه 59 تا 60
  • سوره طور، جزء 27
   • سوره طور آيه 1 تا 8
   • سوره طور آيه 9 تا 14
   • سوره طور آيه 15 تا 20
   • سوره طور آيه 21 تا 22
   • سوره طور آيه 23 تا 28
   • سوره طور آيه 29 تا 31
   • سوره طور آيه 32 تا 34
   • سوره طور آيه 35 تا 41
   • سوره طور آيه 42 تا 44
   • سوره طور آيه 45 تا 49
  • سوره نجم، جزء 27
   • سوره نجم آيه 1 تا 4
   • سوره نجم آيه 5 تا 11
   • سوره نجم آيه 12 تا 15
   • سوره نجم آيه 16 تا 18
   • سوره نجم آيه 19 تا 23
   • سوره نجم آيه 24 تا 26
   • سوره نجم آيه 27
   • سوره نجم آيه 28 تا 29
   • سوره نجم آيه 30 تا 31
   • سوره نجم آيه 32
   • سوره نجم آيه 33 تا 37
   • سوره نجم آيه 38 تا 41
   • سوره نجم آيه 42 تا 44
   • سوره نجم آيه 45 تا 49
   • سوره نجم آيه 50 تا 62
  • سوره قمر، جزء 27
   • سوره قمر آيه 1 تا 3
   • سوره قمر آيه 4 تا 6
   • سوره قمر آيه 7 تا 11
   • سوره قمر آيه 12 تا 16
   • سوره قمر آيه 17
   • سوره قمر آيه 18 تا 22
   • سوره قمر آيه 23 تا 27
   • سوره قمر آيه 28 تا 32
   • سوره قمر آيه 33 تا 40
   • سوره قمر آيه 41 تا 46
   • سوره قمر آيه 47 تا 50
   • سوره قمر آيه 51 تا 55
  • سوره الرحمن، جزء 27
   • سوره الرحمن آيه 1 تا 2
   • سوره الرحمن آيه 3 تا 4
   • سوره الرحمن آيه 5 تا 6
   • سوره الرحمن آيه 7 تا 9
   • سوره الرحمن آيه 10 تا 13
   • سوره الرحمن آيه 14 تا 16
   • سوره الرحمن آيه 17 تا 18
   • سوره الرحمن آيه 19 تا 25
   • سوره الرحمن آيه 26 تا 28
   • سوره الرحمن آيه 29 تا 30
   • سوره الرحمن آيه 31 تا 32
   • سوره الرحمن آيه 33 تا 36
   • سوره الرحمن آيه 37 تا 40
   • سوره الرحمن آيه 41 تا 45
   • سوره الرحمن آيه 46 تا 53
   • سوره الرحمن آيه 54 تا 59
   • سوره الرحمن آيه 60 تا 61
   • سوره الرحمن آيه 62 تا 67
   • سوره الرحمن آيه 68 تا 78
  • سوره واقعه، جزء 27
   • سوره واقعه آيه 1 تا 6
   • سوره واقعه آيه 7 تا 14
   • سوره واقعه آيه 13 تا 24
   • سوره واقعه آيه 25 تا 40
   • سوره واقعه آيه 41 تا 48
   • سوره واقعه آيه 49 تا 56
   • سوره واقعه آيه 57 تا 62
   • سوره واقعه آيه 63 تا 67
   • سوره واقعه آيه 68 تا 70
   • سوره واقعه آيه 71 تا 74
   • سوره واقعه آيه 75 تا 80
   • سوره واقعه آيه 81 تا 82
   • سوره واقعه آيه 83 تا 87
   • سوره واقعه آيه 88 تا 96
  • سوره حدید، جزء 27
   • سوره حدید آيه 1
   • سوره حدید آيه 2 تا 4
   • سوره حدید آيه 5 تا 7
   • سوره حدید آيه 8 تا 9
   • سوره حدید آيه 10
   • سوره حدید آيه 11
   • سوره حدید آيه 12 تا 13
   • سوره حدید آيه 14
   • سوره حدید آيه 15 تا 16
   • سوره حدید آيه 17 تا 18
   • سوره حدید آيه 19 تا 20
   • سوره حدید آيه 21
   • سوره حدید آيه 22
   • سوره حدید آيه 23
   • سوره حدید آيه 24
   • سوره حدید آيه 25
   • سوره حدید آيه 26
   • سوره حدید آيه 27
   • سوره حدید آيه 28
   • سوره حدید آيه 29
  • سوره مجادله، جزء 28
   • سوره مجادله آيه 1
   • سوره مجادله آيه 2
   • سوره مجادله آيه 3
   • سوره مجادله آيه 4
   • سوره مجادله آيه 5
   • سوره مجادله آيه 6
   • سوره مجادله آيه 7
   • سوره مجادله آيه 8
   • سوره مجادله آيه 9 تا 10
   • سوره مجادله آيه 11
   • سوره مجادله آيه 12
   • سوره مجادله آيه 13
   • سوره مجادله آيه 14 تا 15
   • سوره مجادله آيه 16 تا 17
   • سوره مجادله آيه 18
   • سوره مجادله آيه 19
   • سوره مجادله آيه 20 تا 21
   • سوره مجادله آيه 22
  • سوره حشر، جزء 28
   • سوره حشر آيه 1
   • سوره حشر آيه 2
   • سوره حشر آيه 3 تا 4
   • سوره حشر آيه 5
   • سوره حشر آيه 6 تا 7
   • سوره حشر آيه 8 تا 9
   • سوره حشر آيه 10
   • سوره حشر آيه 11
   • سوره حشر آيه 12 تا 13
   • سوره حشر آيه 14 تا 15
   • سوره حشر آيه 16 تا 17
   • سوره حشر آيه 18
   • سوره حشر آيه 19 تا 20
   • سوره حشر آيه 21 تا 22
   • سوره حشر آيه 23 تا 24
  • سوره ممتحنه، جزء 28
   • سوره ممتحنه آيه 1
   • سوره ممتحنه آيه 2
   • سوره ممتحنه آيه 3
   • سوره ممتحنه آيه 4
   • سوره ممتحنه آيه 5 تا 6
   • سوره ممتحنه آيه 7
   • سوره ممتحنه آيه 8
   • سوره ممتحنه آيه 9
   • سوره ممتحنه آيه 10
   • سوره ممتحنه آيه 11
   • سوره ممتحنه آيه 12
   • سوره ممتحنه آيه 13
  • سوره صف، جزء 28
   • سوره صف آيه 1
   • سوره صف آيه 2 تا 3
   • سوره صف آيه 4
   • سوره صف آيه 5
   • سوره صف آيه 6
   • سوره صف آيه 7
   • سوره صف آيه 8 تا 9
   • سوره صف آيه 10 تا 12
   • سوره صف آيه 13 تا 14
  • سوره جمعه، جزء 28
   • سوره جمعه آيه 1
   • سوره جمعه آيه 2
   • سوره جمعه آيه 3 تا 4
   • سوره جمعه آيه 5
   • سوره جمعه آيه 6 تا 8
   • سوره جمعه آيه 9
   • سوره جمعه آيه 10
   • سوره جمعه آيه 11
  • سوره منافقون ، جزء 28
   • سوره منافقون آيه 1
   • سوره منافقون آيه 2 تا 3
   • سوره منافقون آيه 4
   • سوره منافقون آيه 5 تا 6
   • سوره منافقون آيه 7
   • سوره منافقون آيه 8
   • سوره منافقون آيه 9
   • سوره منافقون آيه 10 تا 11
  • سوره تفابن، جزء 28
   • سوره تفابن آيه 1
   • سوره تفابن آيه 2
   • سوره تفابن آيه 3
   • سوره تفابن آيه 4 تا 5
   • سوره تفابن آيه 6
   • سوره تفابن آيه 7
   • سوره تفابن آيه 8 تا 10
   • سوره تفابن آيه 11
   • سوره تفابن آيه 12 تا 13
   • سوره تفابن آيه 14
   • سوره تفابن آيه 15
   • سوره تفابن آيه 16
   • سوره تفابن آيه 17 تا 18
  • سوره طلاق، جزء 28
   • سوره طلاق آيه 1
   • سوره طلاق آيه 2 تا 3
   • سوره طلاق آيه 4
   • سوره طلاق آيه 5
   • سوره طلاق آيه 6
   • سوره طلاق آيه 7
   • سوره طلاق آيه 8 تا 10
   • سوره طلاق آيه 11
   • سوره طلاق آيه 12
  • سوره تحریم، جزء 28
   • سوره تحریم آيه 1 تا 2
   • سوره تحریم آيه 3
   • سوره تحریم آيه 4
   • سوره تحریم آيه 5
   • سوره تحریم آيه 6
   • سوره تحریم آيه 7
   • سوره تحریم آيه 8
   • سوره تحریم آيه 9
   • سوره تحریم آيه 10
   • سوره تحریم آيه 11
   • سوره تحریم آيه 12
  • سوره ملک، جزء 29
   • سوره ملک آيه 1 تا 2
   • سوره ملک آيه 3 تا 5
   • سوره ملک آيه 6 تا 11
   • سوره ملک آيه 12 تا 14
   • سوره ملک آيه 15
   • سوره ملک آيه 16 تا 17
   • سوره ملک آيه 18 تا 19
   • سوره ملک آيه 20 تا 21
   • سوره ملک آيه 22 تا 24
   • سوره ملک آيه 25 تا 26
   • سوره ملک آيه 27 تا 28
   • سوره ملک آيه 29 تا 30
  • سوره قلم، جزء 29
   • سوره قلم آيه 1 تا 4
   • سوره قلم آيه 5 تا 7
   • سوره قلم آيه 8 تا 16
   • سوره قلم آيه 17 تا 22
   • سوره قلم آيه 23 تا 33
   • سوره قلم آيه 34 تا 41
   • سوره قلم آيه 42 تا 43
   • سوره قلم آيه 44 تا 45
   • سوره قلم آيه 46 تا 50
   • سوره قلم آيه 51 تا 52
  • سوره حاقه، جزء 29
   • سوره حاقه آيه 1 تا 5
   • سوره حاقه آيه 6 تا 8
   • سوره حاقه آيه 9 تا 12
   • سوره حاقه آيه 13 تا 18
   • سوره حاقه آيه 19 تا 24
   • سوره حاقه آيه 25 تا 34
   • سوره حاقه آيه 35 تا 43
   • سوره حاقه آيه 44 تا 52
  • سوره معارج، جزء 29
   • سوره معارج آيه 1 تا 4
   • سوره معارج آيه 5 تا 18
   • سوره معارج آيه 19 تا 23
   • سوره معارج آيه 24 تا 31
   • سوره معارج آيه 32 تا 35
   • سوره معارج آيه 36 تا 39
   • سوره معارج آيه 40 تا 44
  • سوره نوح، جزء 29
   • سوره نوح آيه 1 تا 3
   • سوره نوح آيه 4
   • سوره نوح آيه 5 تا 9
   • سوره نوح آيه 10 تا 12
   • سوره نوح آيه 13 تا 20
   • سوره نوح آيه 21 تا 23
   • سوره نوح آيه 24 تا 25
   • سوره نوح آيه 26 تا 28
  • سوره جن، جزء 29
   • سوره جن آيه 1 تا 2
   • سوره جن آيه 3 تا 5
   • سوره جن آيه 6 تا 8
   • سوره جن آيه 9 تا 12
   • سوره جن آيه 13 تا 15
   • سوره جن آيه 16 تا 17
   • سوره جن آيه 18 تا 21
   • سوره جن آيه 22 تا 23
   • سوره جن آيه 24 تا 25
   • سوره جن آيه 26 تا 28
  • سوره مزمل، جزء 29
   • سوره مزمل آيه 1 تا 5
   • سوره مزمل آيه 6 تا 9
   • سوره مزمل آيه 10 تا 16
   • سوره مزمل آيه 17 تا 19
   • سوره مزمل آيه 20
  • سوره مدثر، جزء 29
   • سوره مدثر آيه 1 تا 7
   • سوره مدثر آيه 8 تا 14
   • سوره مدثر آيه 15 تا 25
   • سوره مدثر آيه 26 تا 30
   • سوره مدثر آيه 31
   • سوره مدثر آيه 32 تا 37
   • سوره مدثر آيه 38 تا 47
   • سوره مدثر آيه 48 تا 55
   • سوره مدثر آيه 56
  • سوره قیامت، جزء 29
   • سوره قیامت آيه 1 تا 6
   • سوره قیامت آيه 7 تا 15
   • سوره قیامت آيه 16 تا 19
   • سوره قیامت آيه 20 تا 25
   • سوره قیامت آيه 26 تا 35
   • سوره قیامت آيه 36 تا 40
  • سوره انسان، جزء 29
   • سوره انسان آيه 1 تا 2
   • سوره انسان آيه 3 تا 4
   • سوره انسان آيه 5 تا 6
   • سوره انسان آيه 7 تا 10
   • سوره انسان آيه 11 تا 18
   • سوره انسان آيه 19 تا 22
   • سوره انسان آيه 23 تا 25
   • سوره انسان آيه 26 تا 31
  • سوره مرسلات، جزء 29
   • سوره مرسلات آيه 1 تا 7
   • سوره مرسلات آيه 8 تا 19
   • سوره مرسلات آيه 20 تا 24
   • سوره مرسلات آيه 25 تا 34
   • سوره مرسلات آيه 35 تا 40
   • سوره مرسلات آيه 41 تا 45
   • سوره مرسلات آيه 46 تا 50
  • سوره نبأ، جزء 30
   • سوره نبأ آيه 1 تا 5
   • سوره نبأ آيه 6 تا 11
   • سوره نبأ آيه 12 تا 20
   • سوره نبأ آيه 21 تا 30
   • سوره نبأ آيه 31 تا 37
   • سوره نبأ آيه 38 تا 40
  • سوره نازعات، جزء 30
   • سوره نازعات آيه 1 تا 5
   • سوره نازعات آيه 6 تا 14
   • سوره نازعات آيه 15 تا 19
   • سوره نازعات آيه 20 تا 26
   • سوره نازعات آيه 27 تا 33
   • سوره نازعات آيه 34 تا 41
   • سوره نازعات آيه 42 تا 46
  • سوره عبس، جزء 30
   • سوره عبس آيه 1 تا 10
   • سوره عبس آيه 11 تا 16
   • سوره عبس آيه 17 تا 23
   • سوره عبس آيه 24 تا 32
   • سوره عبس آيه 33 تا 42
  • سوره تکویر، جزء 30
   • سوره تکویر آيه 1 تا 9
   • سوره تکویر آيه 10 تا 21
   • سوره تکویر آيه 22 تا 25
   • سوره تکویر آيه 26 تا 29
  • سوره انفطار، جزء 30
   • سوره انفطار آيه 1 تا 5
   • سوره انفطار آيه 6 تا 12
   • سوره انفطار آيه 13 تا 19
  • سوره مطففین، جزء 30
   • سوره مطففین آيه 1 تا 6
   • سوره مطففین آيه 7 تا 13
   • سوره مطففین آيه 14 تا 17
   • سوره مطففین آيه 18 تا 28
   • سوره مطففین آيه 29 تا 36
  • سوره انشقاق، جزء 30
   • سوره انشقاق آيه 1 تا 15
   • سوره انشقاق آيه 16 تا 25
  • سوره بروج، جزء 30
   • سوره بروج آيه 1 تا 9
   • سوره بروج آيه 10 تا 11
   • سوره بروج آيه 12 تا 16
   • سوره بروج آيه 17 تا 22
  • سوره طارق، جزء 30
   • سوره طارق آيه 1 تا 10
   • سوره طارق آيه 11 تا 17
  • سوره اعلی، جزء 30
   • سوره اعلی آيه 1 تا 5
   • سوره اعلی آيه 6 تا 13
   • سوره اعلی آيه 14 تا 19
  • سوره غاشیه، جزء 30
   • سوره غاشیه آيه 1 تا 7
   • سوره غاشیه آيه 8 تا 16
   • سوره غاشیه آيه 17 تا 20
   • سوره غاشیه آيه 21 تا 26
  • سوره فجر، جزء 30
   • سوره فجر آيه 1 تا 5
   • سوره فجر آيه 6 تا 14
   • سوره فجر آيه 15 تا 20
   • سوره فجر آيه 21 تا 26
   • سوره فجر آيه 27 تا 30
  • سوره بلد، جزء 30
   • سوره بلد آيه 1 تا 7
   • سوره بلد آيه 8 تا 9
   • سوره بلد آيه 10 تا 16
   • سوره بلد آيه 17 تا 20
  • سوره شمس، جزء 30
   • سوره شمس آيه 1 تا 8
   • سوره شمس آيه 9 تا 15
  • سوره لیل، جزء 30
   • سوره لیل آيه 1 تا 4
   • سوره لیل آيه 5 تا 11
   • سوره لیل آيه 12 تا 21
  • سوره ضحی، جزء 30
   • سوره ضحی آيه 1 تا 5
   • سوره ضحی آيه 6 تا 11
  • سوره شرح، جزء 30
   • سوره شرح آيه 1 تا 8
  • سوره تین، جزء 30
   • سوره تین آيه 1 تا 8
  • سوره علق، جزء 30
   • سوره علق آيه 1 تا 5
   • سوره علق آيه 6 تا 14
   • سوره علق آيه 15 تا 19
  • سوره قدر، جزء 30
   • سوره قدر آيه 1 تا 5
  • سوره بینه، جزء 30
   • سوره بینه آيه 1 تا 4
   • سوره بینه آيه 5
   • سوره بینه آيه 6 تا 8
  • سوره زلزله، جزء 30
   • سوره زلزله آيه 1 تا 8
  • سوره عادیات، جزء 30
   • سوره عادیات آيه 1 تا 11
  • سوره قارعه، جزء 30
   • سوره قارعه آيه 1 تا 11
  • سوره تکاثر، جزء 30
   • سوره تکاثر آيه 1 تا 8
  • سوره عصر، جزء 30
   • سوره عصر آيه 1 تا 3
  • سوره همزه، جزء 30
   • سوره همزه آيه 1 تا 9
  • سوره فیل، جزء 30
   • سوره فیل آيه 1 تا 5
  • سوره قریش، جزء 30
   • سوره قریش آيه 1 تا 4
  • سوره ماعون، جزء 30
   • سوره ماعون آيه 1 تا 7
  • سوره کوثر، جزء 30
   • سوره کوثر آيه 1 تا 3
  • سوره کافرون، جزء 30
   • سوره کافرون آيه 1 تا 6
  • سوره نصر، جزء 30
   • سوره نصر آيه 1 تا 3
  • سوره تبت، جزء 30
   • سوره تبت آيه 1 تا 5
  • سوره اخلاص، جزء 30
   • سوره اخلاص آيه 1 تا 4
  • سوره فلق، جزء 30
   • سوره فلق آيه 1 تا 5
  • سوره ناس، جزء 30
   • سوره ناس آيه 1 تا 6
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,368,534,686