خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - رساله آيت الله العظمي نوري همداني

  
 • پیشگفتار
  • یاد گرفتن احکام خدا واجب است
 • احکام تقلید
 • احکام طهارت
  • آب مطلق و مضاف
   • 1- آب کُر
   • 2- آب قلیل
   • 3- آب جاری
   • 4- آب باران
   • 5- آب چاه
   • احکام آبها
 • احکام تخلى
  • (بول و غائط کردن)
  • استبراء
  • مستحبات و مکروهات تخلى
 • نجاسات
  • 1 و 2- بول و غائط
  • 3- منی
  • 4- مردار
  • 5- خون
  • 6 و 7- سگ و خوک
  • 8- کافر
  • 9- شراب
  • 10- فُقّاع
  • عَرَق جُنُب از حرام
  • 11- عرق شتر نجاستخوار
  • راه ثابت شدن نجاست
  • راه نجس شدن چیزهای پاک
  • احکام نجاسات
 • مُطهّرات
  • 1- آب
  • 2- زمین
  • 3- آفتاب
  • 4- اِستحاله
  • 5- کم شدن دو سوم آب انگور
  • 6- انتقال
  • 7- اسلام
  • 8- تَبَعیَّت
  • 9- برطرف شدن عین نجاست
  • 10- اِسْتِبْراء حیوان نجاستخوار
  • 11- غائب شدن مسلمان
 • احکام ظرفها
 • وضو
  • وضوی ارتماسی
  • دعاهائی که موقع وضو گرفتن مستحب است
  • شرائط وضو
  • احکام وضو
  • چیزهائی که باید برای آنها وضو گرفت
  • چیزهائی که وضو را باطل می‌کند
  • احکام وضوی جَبیرَه
 • غسل‌های واجب
  • احکام جنابت
   • چیزهائی که بر جنب حرام است
   • چیزهائی که بر جنب مکروه است
   • غسل جنابت
  • غسل ترتیبی
  • غسل اِرْتِماسی
  • احکام غسل کردن
  • اِسْتِحاضَه
   • احکام استحاضه
  • حیض
   • احکام حائض
    • اقسام زنهای حائض
     • 1- صاحب عادت وقتیه و عددیه
     • 2- صاحب عادت وقتیه
     • 3- صاحب عادت عددیه
     • 4- مُضْطَرِبه
     • 5- مُبْتَدِئَه
     • 6- ناسیه
  • مسائل متفرقه حیض
  • نفاس
  • غسل مسّ میّت
  • احکام مُحتضَر
  • احکام بعد از مرگ
  • احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
  • احکام غسل میت
  • احکام کفن میت
  • احکام حُنوط
  • احکام نماز میت
  • دستور نماز میت
  • مستحبات نماز میت
  • احکام دفن
  • نماز وحشت
  • نبش قبر
 • غسلهای مستحب
 • تیمم
  • اول: آنکه تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد.
  • دوم: عدم امکان دسترسی به آب موجود
  • سوم: خوف از استعمال آب
  • چهارم: خوف از عواقبی که بر وضو یا غسل مترتب می‌گردد
  • پنجم: معارضه وضو یا غسل با اِزالۀ خَبَث
  • ششم: وضو یا غسل مستلزم ارتکاب حرام باشد
  • هفتم: تنگی وقت
  • چیزهائی که تیمم به آنها صحیح است
  • دستور تیمم
  • احکام تیمم
 • فضلیت نماز
  • محافظت بر نمازها
  • هرگز نباید نماز را سبک شمرد
  • عواقب ترک نماز
  • عادت دادن کودکان به نماز
  • موانع قبول نماز
 • نماز‌های واجب
  • نمازهای واجب یومیه
  • وقت نماز ظهر و عصر
  • وقت نماز مغرب و عشاء
  • وقت نماز صبح
  • احکام وقت نماز
  • نمازهائی که باید به ترتیب خوانده شود
 • نمازهای مستحب
  • فضلیت سحرخیزی و نماز شب
  • کیفیت نماز شب
  • فضیلت نماز جعفر طیار
  • وقت نافله‌های یومیه
  • نماز غُفَیْلَه
  • احکام قبله
  • پوشانیدن بدن در نماز
  • لباس نمازگزار
  • مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد
  • چیزهائی که در لباس نماز گزار مستحب است
  • چیزهائی که در لباس نماز گزار مکروه است
  • مکان نماز گزار
  • جاهائی که نماز خواندن در آنها مستحب است
  • جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است
  • احکام مسجد
  • اذان و اقامه
  • ترجمه اذان و اقامه
  • واجبات نماز
  • نیت
  • تکبیرة الاحرام
  • قیام (ایستادن)
  • قرائت
  • رکوع
  • سجود
  • چیزهائی که سجده بر آنها صحیح است
  • مستحبات و مکروهات سجده
  • سجده واجب قرآن
  • تشهد
  • سلام نماز
  • ترتیب
  • موالات
  • قنوت
  • 1- ترجمه سوره حمد
  • 2- ترجمه سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
  • 3- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهائی که بعد از آنها مستحب است
  • 4- ترجمه قنوت
  • 5- ترجمه تسبیحات اربعه
  • 6- ترجمه تشهد و سلام
  • تعقیب نماز
  • صلوات بر پیغمبر
  • مبطلات نماز
  • چیزهائی که در نماز مکروه است
  • مواردی که میشود نماز واجب راشکست
  • شکیات
  • شکهای مُبطل
  • شکهائی که نباید به آنها اعتنا کرد
  • 1- شک در چیزی که محل آن گذشته است
  • 2- شک بعد از سلام
  • 3- شک بعد از وقت
  • 4- کثیرالشَّک (کسی که زیاد شک می‌کند)
  • 5- شک امام و ماموم
  • 6- شک در نماز مستحبی
  • شکهای صحیح
  • نماز احتیاط
  • سجده سهو
  • دستور سجده سهو
  • قضای سجده و تشهد فراموش شده
  • کم یا زیاد کردن اجزاء و شرائط نماز
  • نماز مسافر
  • مسائل متفرقه
  • نماز قضا
  • نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است
  • فضیلت نماز جماعت
  • نماز جماعت
  • شرائط امام جماعت
  • احکام جماعت
  • چیزهائی که در نماز جماعت مستحب است
  • چیزهائی که در نماز جماعت مکروه است
  • نماز آیات
  • دستور نماز آیات
  • نماز عید فطر و قربان
  • اجیر گرفتن برای نماز
 • فضیلت روزه
  • احکام روزه
  • نیت
  • چیزهائی که روزه را باطل می‌کند
  • 1- خوردن و آشامیدن
  • 2- جماع
  • 3- استمناء
  • 4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر|
  • 5- رساندن غبار غلیظ به حلق
  • 6- فرو بردن سر در آب
  • 7- باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
  • 8- اَماله کردن
  • 9- قَی کردن
  • احکام چیزهائی که روزه را باطل می‌کند
  • آنچه برای روزه‌دار مکروه است
  • جاهائی که قضا و کفاره واجب است
  • کفاره روزه
  • جاهائی که فقط قضای روزه واجب است
  • احکام روزه قضا
  • احکام روزه مسافر
  • کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
  • راه ثابت شدن اول ماه
  • روزه‌های حرام و مکروه
  • روزه‌های مستحب
  • مواردی که مستحب است انسان از کارهائی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید
 • فضیلت خُمس
  • احکام خُمس
  • 1- منفعت کسب
  • 2- معدن
  • 3- گنج
  • 4- مال حلال مخلوط به حرام
  • 5- جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید
  • 6- غنیمت
  • 7- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
  • مصرف خمس
 • اهمیت زکات
  • احکام زکات
  • شرایط واجب شدن زکات
  • زکات گندم و جو و خرما و کشمش
  • نصاب طلا
  • نصاب نقره
  • زکات شتر و گاو و گوسفند
  • نصاب شتر
  • نصاب گاو
  • نصاب گوسفند
  • مصرف زکات
  • شرایط کسانی که مستحقّ زکاتند
  • نیّت زکات
  • مسائل متفرقه زکات
  • زکات فطره
  • مصرف زکات فطره
  • مسائل متفرقه زکات فطره
 • فضیلت حجّ
  • احکام حجّ
  • اقتصاد و معاملات
  • 1- زراعت
  • 2- تجارت
 • احکام خرید و فروش
  • چیزهایی که در خرید و فروش مستحبّ است
  • معاملات مکروه
  • معاملات باطل
  • شرائط فروشنده و خریدار
  • شرائط جنس و عوض آن
  • صیغه خرید و فروش
  • خرید و فروش میوه‌ها
  • نقد و نسیه
  • معاملة سَلَفْ
  • شرائط معاملة سلف
  • احکام معاملة سلف
  • فروش طلا و نقره به طلا و نقره
  • مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند
  • مسائل متفرقه
  • احکام شرکت
  • احکام صلح
  • احکام اجاره
  • شرائط مالی که آن را اجاره می‌دهند
  • شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند
  • مسائل متفرقه اجاره
  • احکام جُعالَه
  • احکام مُزارَعَه
  • احکام مُساقات
  • کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصّرف کنند
  • اَحکام وکالت
  • اَحکام قَرض
  • اَحکامِ حواله دادن
  • اَحکام رَهْن
  • اَحکام ضامن شدن
  • اَحکام کَفالت
  • اَحکام وَدیعه (امانت)
  • اَحکام عارِیَه
 • اهمیت ازدواج در اسلام
  • اَحکام نِکاح یا ازدواج
  • احکام عقد
  • دستور خواندن عقد دائم
  • دستور خواندن عقد غیر دائم
  • شرائط عقد
  • عیبهائی که بواسطه آنها می‌شود عقد را بهم زد
  • عدّه‌ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است
  • اَحکامِ عقد دائم
  • مُتْعه یا صیغه
  • احکام نگاه کردن
  • مسائل متفرّقه زناشوئی
  • احکام شیر دادن
  • شرائط شیر دادنی که علّت محرم شدن است
  • آداب شیر دادن
  • مسائل متفرقه شیر دادن
  • اَحکامِ طَلاق
  • عدّه طلاق
  • عدّه زنی که شوهرش مُرده
  • طلاق بائِن و طلاق رِجعی
  • اَحکام رجوع کردن
  • طلاق خُلع
  • طلاق مُبارات
  • احکام مُتفرّقه طلاق
 • اَحکام غَصب
  • اَحکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند
 • احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
  • دستور سر بریدن حیوانات
  • شرائط سربریدن حیوانات
  • دستور کشتن شتر
  • چیزهائی که موقع سر بریدن حیوانات مستحّب است
  • چیزهائی که در کشتن حیوانات مکروه است
  • احکام شکار کردن با اسلحه
  • شکار کردن با سگ شکاری
  • صید ماهی
  • صید مَلَخ
 • احکام خوردنیها و آشامیدنیها
  • چیزهائی که موقع غذا خوردن مستحّب است
  • چیزهائی که در غذا خوردن مکروه است
  • مستحّبات آب آشامیدن
  • مکروهات آب آشامیدن
 • احکام نَذْر و عَهْد
 • اَحکام قَسَم خوردن
 • اهمیّت وقف در اسلام
  • اَحکام وَقْف
 • اهمیت وصیّت در اسلام
  • احکام وصیّت
  • اَحکام اِرث
  • ارث دسته اوّل
  • ارث دسته دوّم
  • ارث دسته سوّم
  • ارث زن و شوهر
  • مسائل متفرقه ارث
 • اهمیّت امر به معروف ونهی ازمنکر
  • معنای معروف و منکر
  • امر و نهی درای مراتبی است
  • گستردگی امر به معروف و نهی از منکر
  • امر به معروف و نهی از منکَر
  • شرایط امر به معروف ونهی از منکر
  • مراتب امر به معروف و نهی ازمنکر
 • مسائل دفاع
 • نماز جمعه
  • شرائط نمازِ جمعه
  • وقت نماز جمعه
  • کیفیّت نماز جمعه
  • احکام نمازجمعه‌
 • مسائل مستحدثه
  • بیمه
  • احکام سرقت
  • دیه
  • نماز در مناطقی که شب و روز آنها بیش از 24 ساعت است
  • نماز
  • خمس
  • ربا
  • سودهائی که بانک می‌دهد
  • رهن خانه
  • فروختن چک
  • قولنامه
  • تشریح و پیوند
  • فروختن خون
  • موسیقی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,510,699