خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - رساله آيت الله العظمي مظاهري

  
 • پيشگفتار
  • «دين» چيست؟
  • «بخش‌هاى اصلى» تشكيل دهندۀ دين‌
  • «معرفت دينى»، هدف آفرينش انسان‌
  • «انسجام ذاتى» و «فرهنگ سازى» دين‌
  • «فطرت» زبان فراگيرِ «دين»
  • «ضرورت شناخت» بخش‌هاى سه‌گانۀ دين‌
  • «رسالۀ توضيح المسائل»، در بردارندۀ يك بخش دين‌
  • ويژگی‌هاى «رسالۀ حاضر»
 • بخش اوّل: «احكام فقهى»
  • احكام تقليد
  • احکام بلوغ
  • طهارت
   • احكام آب‌ها
   • احكام تخلّى‌
    • مستحبّات و مكروهات تخلّى‌
   • نجاسات‌
    • 1 و 2- بول و غائط
    • 3- منى‌
    • 4- مردار
    • 5- خون‌
    • 6 و 7- سگ و خوك‌
    • 8- كافر
    • 9- مايعات مست‌كننده‌
    • 10 و 11- حيوان‌نجاست‌خوار و حيوانى كه انسان ‌با آن ‌نزديكى ‌نموده‌
    • عرق جنب از حرام‌
    • راه‌هاى ثابت شدن نجاست‌
    • احكام نجاسات‌
   • مطهّرات‌
    • اقسام مطهّرات‌
     • 1- آب‌
     • 2- زمين‌
     • 3- آفتاب‌
     • 4- استحاله‌
     • 5- انقلاب‌
     • 6 انتقال‌
     • 7- اسلام‌
     • 8- تبعيّت‌
     • 9- برطرف‌شدن عين نجاست‌
     • 10- استبراء حيوان نجاست‌خوار
    • احكام مطهّرات‌
   • احكام ظرف‌ها
   • وضو
    • احكام وضوى ارتماسى‌
    • دعاهايى كه موقع وضو گرفتن مستحب است‌
    • شرايط وضو
    • احكام وضو
    • چيزهايى كه بايد براى آنها وضو گرفت‌
    • چيزهايى كه وضو را باطل مى‌كند
    • احكام وضوى جبيره‌
   • احكام غسل‌
    • احكام جنابت‌
     • چيزهايى كه بر جنب حرام است‌
     • چيزهايى كه بر جنب مكروه است‌
   • احكام استحاضه‌
   • احكام حيض‌
    • اقسام زن‌هاى حائض‌
    • احكام زن‌هاى حائض‌
   • احكام نفاس‌
   • احكام غسل مسّ ميّت‌
   • غسل‌هاى مستحب‌
   • احكام اموات‌
    • احكام محتضر
    • احكام بعد از مرگ‌
    • احكام غسل ميّت‌
    • احكام كفن‌كردن ميّت‌
    • احكام حنوط‌كردن ميّت‌
    • احكام نماز ميّت‌
    • دستور نماز ميّت‌
    • مستحبّات نماز ميّت‌
    • احكام دفن ميّت‌
    • نماز وحشت‌
    • احكام نبش قبر
    • احكام شهيد
   • تيمّم‌
    • موارد و شرايط تيمّم‌
    • چيزهايى كه تيمّم بر آنها صحيح است‌
    • دستور تيمّم‌
  • نماز
   • نمازهاى واجب‌
   • نمازهاى واجب يوميه‌
   • وقت نمازهاى يوميه‌
   • نمازهاى مستحبّ‌
   • وقت نمازهاى مستحبّ‌
   • احكام نماز غفيله‌
   • احكام قبله‌
   • احكام پوشانيدن بدن در نماز
   • لباس نمازگزار
    • احكام لباس نمازگزار
    • مستحبّات و مكروهات لباس نمازگزار
   • مكان نمازگزار
    • احكام مكان نمازگزار
    • مستحبّات و مكروهات مكان نماز گزار
   • احكام مسجد
   • احكام اذان و اقامه‌
    • ترجمۀ اذان و اقامه‌
   • واجبات نماز
    • 1-‌ نيّت‌
    • 2-‌ تكبيرة الاحرام‌
    • 3-‌ قيام‌
    • 4-‌ قرائت‌
    • 5-‌ قيام متّصل به ركوع‌
    • 6-‌ ركوع‌
    • 7-‌ سجود
     • چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است‌
     • مستحبّات سجده‌
     • احكام سجدۀ واجب قرآن‌
    • 8-‌ تشهّد
    • 9-‌ سلام نماز
    • 10-‌ ترتيب‌
    • 11-‌ مُوالات‌
   • قنوت‌
   • احكام واجبات نماز
   • تعقيب نماز
   • صلوات بر پيامبر اكرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» در نماز
   • ترجمۀ نماز
    • 1-‌ ترجمۀ سورۀ حمد
    • 2-‌ ترجمۀ سورۀ توحيد
    • 3-‌ ترجمۀ ذكر ركوع و سجود و ذكرهايى كه بعد از آنها مستحب است‌
    • 4-‌ ترجمۀ قنوت‌
    • 5-‌ ترجمۀ تسبيحات اربعه‌
    • 6-‌ ترجمۀ تشهّد و سلام‌
   • احكام مبطلات نماز
   • مكروهات نماز
   • مواردى كه مى‌شود نماز واجب را شكست‌
   • ظنّيّات نماز
   • شكيّات نماز
    • شك‌هاى مُبْطِل (باطل‌كننده)
    • شك‌هاى غير قابل اعتناء
     • 1- شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است‌
     • 2-‌ شکّ بعد از سلام‌
     • 3-‌ شکّ بعد از وقت‌
     • 4-‌ شكّ كسى كه زياد شكّ مى‌كند (كثيرالشّك)
     • 5- شکّ امام و مأموم‌
     • 6- شك در نماز مستحبّى‌
    • شك‌هاى صحيح‌
   • احكام نماز احتياط
   • احكام سهويّات نماز
    • دستور سجدۀ سهو
   • نماز مسافر
    • احكام نماز مسافر
   • نماز قضا
    • نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگ‌تر واجب است‌
   • نماز جماعت‌
    • شرايط امام جماعت‌
    • احكام نماز جماعت‌
    • مستحبّات و مكروهات نماز جماعت‌
   • نماز آيات‌
    • كيفيّت نماز آیات
   • نماز جمعه‌
    • كيفيّت نماز جمعه‌
    • شرايط نماز جمعه‌
   • نماز عيد فطر و قربان‌
   • نماز استيجارى‌
  • روزه‌
   • كارهايى كه روزه را باطل مى‌كند
    • 1-‌ خوردن و آشاميدن‌
    • 2-‌ رساندن غبار غليظ به حلق‌
    • 3-‌ اماله كردن‌
    • 4-‌ جماع‌
    • 5- استمناء
    • 6-‌ باقى‌ماندن بر جنابت، حیض و نفاس تا اذان صبح‌
    • 7-‌ قى كردن‌
   • احكام مبطلات روزه‌
   • كفّارۀ روزه‌
   • احكام قضاى روزه‌
   • كارهايى كه براى روزه‌دار مكروه است‌
   • احكام روزۀ مسافر
   • روزه‌هاى حرام و مكروه‌
   • روزه‌هاى مستحب‌
   • راه ثابت‌شدن اوّل ماه‌
   • اعتكاف‌
  • خُمس‌
   • مواردى كه خمس واجب مى‌شود
    • 1-‌ منفعت كسب‌
    • 2-‌ معدن‌
    • 3-‌ گنج‌
    • 4-‌ مال حلال مخلوط به حرام‌
    • 5-‌ جواهرى كه از آب بيرون آورده شود
    • 6-‌ غنيمت‌
    • 7-‌ زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
   • مصرف خمس‌
  • زكات‌
   • مواردى كه زكات واجب مى‌شود
    • 1، 2، 3 و 4-‌ گندم، جو، خرما و كشمش‌
    • 5 و 6-‌ طلا و نقره‌
    • 7 و 8 و 9-‌ شتر و گاو و گوسفند
   • مصرف زكات‌
   • زكات فطره‌
   • مصرف زكات فطره‌
  • حجّ‌
   • نيابت‌
  • دفاع‌
  • امر به معروف و نهى از منكر
   • شرايط امر به معروف و نهى از منكر
   • مراتب امر به معروف و نهى از منكر
  • معاملات (كسب و كار)
   • مستحبّات معاملات‌
   • معاملات مكروه‌
   • معاملات حرام و باطل‌
   • احكام ربا
   • شرايط فروشنده و خريدار
   • شرايط جنس و عوض آن‌
   • صيغۀ خريد و فروش‌
   • خريد و فروش ميوه بر درخت‌
   • خريد و فروش طلا و نقره‌
   • نقد و نسيه‌
   • احكام معاملۀ سَلَف‌
   • مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند
   • كسانى كه نمى‌توانند در مال خود تصرّف كنند
   • قمار
   • شركت‌
   • احكام صلح‌
   • احكام اجاره‌
   • شرايط اجاره‌
    • مسائل متفرّقۀ اجاره‌
    • سرقفلى‌
   • احكام مضاربه‌
   • احكام شُفْعِه‌
   • احكام جُعاله‌
   • احكام مزارعه‌
   • احكام مساقات‌
   • احكام وكالت‌
   • احكام قرض‌
   • احكام بانك‌
   • احكام بيمه‌
   • احكام حواله‌
   • احكام رهن‌
   • احكام ضمانت‌
   • احكام كفالت‌
   • احكام وديعه (امانت)
   • احكام عاريه‌
  • احکام نگاه
  • احکام حجاب و پوشش و زینت
  • احكام ازدواج‌
   • دستور خواندن عقد دائم‌
   • دستور خواندن عقد غير دائم‌
   • شرايط عقد
   • عيوبى كه به‌خاطر آن مى‌توان عقد را بر هم زد
   • كسانى كه ازدواج با آنها حرام است‌
   • احكام عقد
   • مهريه‌
   • احكام اولاد
   • احكام شير دادن‌
   • شرايط شير دادن‌
   • تلقيح‌
   • احكام طلاق‌
   • احكام رجوع كردن‌
   • احكام عدّۀ طلاق‌
   • احكام عدّۀ وفات (زنى كه شوهرش مرده)
  • احكام هبه (هديه)
  • احكام غَصب‌
  • احكام اموال گمشده‌
  • احكام خوردني‌ها و آشاميدني‌ها
   • حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت‌
   • اجزاء حرام حيوانات حلال گوشت‌
   • مستحبّات و مكروهات غذا خوردن‌
   • مستحبّات و مكروهات آشاميدن آب‌
  • احكام كشتن حيوانات و شكار
   • شرايط سر بريدن و شكار حيوانات‌
   • مستحبّات و مكروهات سر بريدن و شكار حيوانات‌
   • شكار با اسلحه‌
   • شكار با سگ‌
   • احكام صيد ماهى‌
   • احكام صيد ملخ‌
  • احكام نذر و عهد و قسم‌
  • احكام وقف‌
  • احكام وصيّت‌
  • احكام ارث‌
   • كسانى كه از ميّت ارث مى‌برند
   • ارث زن و شوهر
  • احكام انْفال (زمين و آب‌ها)
  • احكام قضا و شهادات‌
   • احكام حدود
   • احكام قصاص و ديات‌
  • احكام تشريح و پيوند
 • بخش دوّم: «مسائل اخلاقى»
  • تهذيب نفس‌
  • حفظ عفّت‌
   • الف‌. حفظ عفّت چشم‌
   • ب.‌ حفظ عفّت زبان‌
   • ج.‌ حفظ عفّت گوش‌
   • د. حفظ عفّت در زينت‌
   • هـ‌. حفظ عفّت در لباس‌
   • و.‌ حفظ عفّت به حسب زمان و مكان‌
   • ز. حفظ عفّت در معاشرت‌
   • ح.‌ حفظ عفّت فرج‌
  • احتكار
  • ارضاى غريزۀ جنسى از طريق غيرشرعى‌
  • اسراف، اتراف، تبذير
  • اشاعۀ فحشا
  • اعانت بر اثم‌
  • تجسّس و تفحّص‌
  • تَعرُّب پس از هجرت‌
  • تعيير و سرزنش‌
  • تندخويى و بدخلقى‌
  • تهمت‌
  • خلف وعده‌
  • خيانت‌
  • دروغ‌
  • دشمنى، كينه‌توزى و قهر
  • ربا
  • رشوه‌
  • سحر
  • سوء‌ظن‌
  • ظلم‌
  • عاقّ والدين‌
  • غنا
  • غيبت‌
  • فحش‌
  • فرار از جنگ‌
  • قطع رَحِم‌
  • قمار
  • كوچك شمردن اوامر و نواهى الهى‌
  • كوتاهى در حقوق فرزندان‌
  • كوتاهى در رفع حوائج مسلمانان‌
  • متابعت از شيطان درونى و برونى‌
  • مراء و جدال‌
  • مكر و خدعه‌
  • نفاق‌
  • نمّامى و سخن چينى‌
  • وسواس‌
 • بخش سوّم: «اصول اعتقادى»
  • مقدّمه‌
   • «ضرورت بحث در اعتقادات»
  • اصل اوّل: توحيد
   • فصل اوّل: اثبات وجود خدا
    • الف) برهان فطرت‌
    • ب) برهان نظم‌
    • ج) برهان امكان‌
   • فصل دوّم: اثبات توحيد
    • الف) برهان فطرت‌
    • ب) برهان نظم‌
    • ج) برهان امكان‌
   • فصل سوّم: اقسام توحيد
    • الف) توحيد ذاتى‌
    • ب) توحيد صفاتى‌
    • ج) توحيد عبادى‌
    • د) توحيد افعالى‌
   • فصل چهارم: توحيد افعالى در عالم تشريع‌
   • فصل پنجم: اللَّه، مستجمع جميع صفات كمال‌
   • فصل ششم: صفات ذات و صفات فعل‌
   • فصل هفتم: صفات جمال و صفات جلال‌
  • اصل دوّم: عدل‌
   • فصل هشتم: اثبات عدل‌
    • اسرار اعتقاد شيعه به عدل‌
  • اصل سوّم: نبوّت‌
   • فصل نهم: اثبات نبوّت‌
    • الف) عدالت اجتماعى‌
    • ب) حكومت اجتماعى‌
    • ج) اخلاق و تزكيۀ نفس‌
    • د) تعليم دين‌
    • هـ) هدايت به سوى كمال‌
   • فصل دهم: ابزار پيامبران براى هدايت انسان‌ها
    • 1) هدايت تشريعى «وحى»
    • 2) هدايت تكوينى «معجزه»
    • 3) عصمت‌
     • پاسخ به یک سؤال‌
    • 4) تزكيه‌
    • 5) تحليه‌
   • فصل يازدهم: نبوّت حضرت محمّد بن عبداللَّه«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم»‌
   • فصل دوازدهم: قرآن معجزۀ جاويد نبىّ اكرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم»‌
   • فصل سيزدهم: عدم تحريف در قرآن‌
   • فصل چهاردهم: خاتميّت پيامبر اسلام«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم»‌
   • فصل پانزدهم: جهانى بودن اسلام‌
  • اصل چهارم: امامت‌
   • فصل شانزدهم: اثبات امامت‌
   • فصل هفدهم: لزوم نصب امام‌
   • فصل هجدهم: ابزار امامان براى هدايت انسان‌ها
   • فصل نوزدهم: امامت دوازده امام«سلام‌الله‌علیهم»‌
    • 1) «روايت ثقلين»:
    • 2) «روايت سفينه»:
    • 3) «روايت ائمۀ اثنى عشر»:
   • فصل بيستم: امامت و ولايت اميرالمؤمنين على بن ابي‌طالب«سلام‌الله‌علیه»‌
    • پاسخ برخى از شبهات در مورد امامت اميرالمؤمنين«سلام‌الله‌علیه»:
     • شبهۀ اوّل: واگذارى امر ولايت و تعيين ولىّ به رأى مردم:
     • شبهۀ دوّم: شخصى بودن و غير وحيانى بودن نصب اميرالمؤمنين«سلام‌الله‌علیه»‌
     • شبهۀ سوّم: عدم وجود نام اميرالمؤمنين و فرزندانشان«سلام‌الله‌علیهم» در قرآن شريف:
   • فصل بيست و يكم: امامت حضرت مهدى‌«عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف»
   • فصل بيست و دوّم: نيابت‌
   • فصل بيست و سوّم: رَجعَت‌
   • فصل بيست و چهارم: توسّل‌
  • اصل پنجم: معاد
   • فصل بيست و پنجم: اثبات معاد
    • الف) برهان حكمت‌
    • ب) برهان عدالت‌
    • ج) برهان خلقت‌
   • فصل بيست و ششم: خبر دادن «صادقِ مُصدَّق» از معاد
   • فصل بيست و هفتم: معاد جسمانى‌
   • فصل بيست و هشتم: شبهۀ آكل و مأكول‌
   • فصل بيست و نهم: برزخ‌
    • ابطال «تناسخ»
   • فصل سى‌ام: قيامت‌
   • فصل سى و يكم: شفاعت‌
    • معانى و مراتب شفاعت‌
    • رفع یک شبهه‌
   • فصل سى و دوّم: شاهدان در قيامت‌
   • فصل سى و سوّم: تجسّم عمل‌
   • فصل سى و چهارم: نامۀ اعمال‌
   • فصل سى و پنجم: پاداش و كيفر، تكوينى است نه قراردادى‌
   • فصل سى و ششم: خلود در آتش‌
   • فصل سى و هفتم: جهنّم جايگاه معاندان‌
   • فصل سى و هشتم: ميزان اعمال‌
   • فصل سى و نهم: صراط
   • فصل چهلم: توبه‌
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,190,843