خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - رساله آيت الله العظمي سبحاني

  
 • بخش اوّل : اصول عقاید اسلامى
  • نقش دین در ابعاد چهارگانه
  • 1 - تأثیر دین در ابعاد چهارگانه
  • 2 - ریشه هاى مذهب در آفرینش انسان
  • 3 - شناخت ارزشمند در اسلام کدام است؟
  • 4 - راه هاى خداشناسى
  • 5 - صفات خدا
  • 6 - با دیگر صفات ثبوتى و سلبى خدا آشنا شویم
  • 7 - نیاز بشر به راهنمایان آسمانى
  • 8 - عامل عصمت در پیامبران چیست؟
  • 9 - پیامبران و نوابغ
  • 10 - پیامبر گرامى ما آخرین سفیر الهى است
  • 11 - دلایل نبوّت پیامبر خاتم
  • 12 - قرآن وخبرهاى غیبى
  • 13 - اعجاز قرآن از جهت هاى دیگر
  • 14 - با دیگر دلایل نبوت پیامبر اسلام آشنا شویم
  • 15 - جمع قرائن و شواهد
  • 16 - خلافت و امامت
  • 17 - امامت و تعیین جانشین
  • 18 - معاد انسان وجهان
  • 19 - معـــــــــاد
   • 20 - با دیگر دلایل «معاد» آشنا شویم
  • 21 - تناسخ چیست ؟
 • بخش دوم : احکام و وظایف شرعى
  • 1-تقلید
   • احکام تقلید
  • 2- طهارت
   • اقسام آبها
   • 1- آب کُر
   • 2- آب قلیل
   • 3- آب جارى
   • 4- آب باران
   • 5- آب چاه
   • احکام آبها
   • احکام تَخَلّى
   • اِسْتِبْراءْ
   • مستحبات و مکروهات تخلى
   • نجاسات
    • 1 و 2- بول و غائط
    • 3- منى
    • 4- مردار
    • 5- خون
    • 6 و 7- سگ و خوک
    • 9- مسکر مایع
    • 10- فقّاع یا آب جو
    • 11- عرق حیوان نجاست خوار
    • عرق جنب از حرام
    • راه هاى ثابت شدن نجاست
    • راه نجس شدن چیزهاى پاک
    • احکام نجاسات
   • مطهرات
    • 1- آب
    • 2- زمین
    • 3- آفتاب
    • 4- استحاله
    • 5- کم شدن دو سوم آب انگور
    • 6- انتقال
    • 7- اسلام
    • 8- تبعیّت
    • 9- برطرف شدن عین نجاست
    • 10- استبراء حیوان نجاست خوار
    • 11- غایب شدن مسلمان
    • احکام ظرف ها
   • وضو
    • کیفیّت وضو گرفتن
    • وضوى ارتماسى
    • دعاهایى که موقع وضو گرفتن مستحب است
    • شرایط وضو
    • احکام وضو
    • چیزهایى که باید براى آنها وضو گرفت
    • چیزهایى که وضو را باطل مى کند
    • احکام وضوى جبیره
   • احکام غسل
    • غسل هاى واجب
    • احکام جنابت
    • چیزهایى که بر جنب حرام است
    • چیزهایى که بر جنب مکروه است
    • غسل جنابت
    • غسل ترتیبى
    • غسل ارتماسى
    • احکام غسل کردن
   • استحاضه
    • احکام استحاضه
    • عادت ماهانه
    • احکام حائض
    • اقسام زنان حائض
    • 1- صاحب عادت وقتیه و عددیه
    • 2- صاحب عادت وقتیه
    • مسائل متفرقه حیض
   • نفاس
   • احکام میت
    • غسل مسّ میّت
    • احکام محتضر
    • احکام پس از مرگ
    • احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت
    • احکام غسل میّت
    • احکام کفن کردن میّت
    • احکام حنوط
    • احکام نماز میّت
    • کیفیّت نماز میّت
    • مستحبّات نماز میّت
    • احکام دفن
    • مستحبات دفن
    • نماز لیلة الدفن
    • نبش قبر
    • غسل هاى مستحب
   • احکام تیمّم
    • چیزهایى که تیمّم به آنها صحیح است
    • احکام متفرقه تیمّم
  • 3- احکام نماز
   • نمازهاى واجب
   • نمازهاى واجب یومیّه
   • وقت نماز ظهر و عصر
   • وقت نماز مغرب و عشاء
   • وقت نماز صبح
   • احکام وقت نماز
   • نمازهایى که باید به ترتیب خوانده شود
   • نمازهاى مستحب
   • وقت نافله هاى یومیّه
   • نماز غفیله
   • احکام قبله
   • پوشانیدن بدن در نماز
   • لباس نمازگزار
   • مواردى که پاک بودن بدن و لباس شرط نیست
   • چیزهایى که در لباس نمازگزار مستحب است
   • چیزهایى که در لباس نمازگزار مکروه است
   • مکان نمازگزار
   • شرط اول، آنکه مباح باشد
   • شرط دوم، استقرار
   • شرط سوم، وسعت و گنجایش براى نماز.
   • شرط چهارم، پاکى از نجاست سرایت کننده.
   • شرط پنجم، تقدم مرد بر زن.
   • شرط ششم، بلندتر نبودن جاى پیشانى از محل ایستادن.
   • جاهایى که نمازخواندن در آنها مستحب است
   • جاهایى که نمازخواندن در آنها مکروه است
   • احکام مسجد
   • اذان و اقامه
   • ترجمه اذان و اقامه
   • واجبات نماز
   • نیت
   • تکبیرة الإحرام
   • قیام (ایستادن)
   • قرائت
   • رکوع
   • سجود
   • چیزهایى که سجده بر آنها صحیح است
   • مکروهات سجده
   • سجده واجب قرآن
   • تشهّد
   • سلام نماز
   • ترتیب
   • موالات
   • قنوت
   • مبطلات نماز
   • چیزهائى که در نماز مکروه است
   • مواردى که مى شود نماز واجب را شکست
   • شکیات
   • شک هاى باطل
   • شک هائى که نباید به آنها اعتنا کرد
   • شک هاى صحیح
   • طریقه نماز احتیاط
   • سجده سهو
   • کیفیت سجده سهو
   • قضاى سجده و تشهد فراموش شده
   • کم و زیاد کردن اجزاء و شرائط نماز
   • احکام نماز مسافر
   • شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعى نباشد
   • شرط دوم: قصد هشت فرسخ از آغاز سفر
   • شرط سوم: تصمیم بر ادامه سفر
   • شرط پنجم: سفر براى کار حرام نباشد
   • شرط ششم: خانه به دوش نباشد
   • شرط هفتم: سفر براى شغل نباشد
   • شرط هشتم: رسیدن به حد ترخّص
   • چیزهائى که سفر را قطع مى کند
   • اول: رسیدن به وطن
   • دوم: قصد اقامت ده روز
   • سوم: توقف یک ماه بدون قصد
   • مسائل متفرّقه
   • نماز قضا
   • نماز قضاى پدر و مادر
   • نماز جماعت
   • شرائط نماز جماعت
   • اول: نبودن حایل
   • دوم: بلند نبودن محل ایستادن امام
   • سوم: نبودن فاصله میان مأمومین
   • چهارم: مأموم جلوتر از امام نایستد
   • شرائط امام جماعت
   • احکام جماعت
   • نماز آیات
   • کیفیت نماز آیات
   • احکام نماز جمعه
   • نماز عید فطر و قربان
   • اجیر گرفتن براى نماز
  • 4- احکام روزه
   • چیزهائى که روزه را باطل مى کند
   • 1- خوردن و آشامیدن
   • 2- جماع
   • 3- استمناء
   • 4- دروغ بستن به خدا و پیغمبر
   • 5- رساندن غبار غلیظ به حلق
   • 6- فرو بردن سر در آب
   • 7- باقى ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
   • 8- تنقیه
   • 9- قى کردن
   • آنچه براى روزه دار مکروه است
   • کفّاره روزه
   • جاهائى که فقط قضاى روزه واجب است
   • احکام روزه قضا
   • احکام روزه مسافر
   • کسانى که روزه بر آنها واجب نیست
   • راه ثابت شدن اول ماه
   • روزه هاى حرام و مکروه
  • 5- اعتکاف
   • احکام اعتکاف
  • 6- خمس
   • احکام خمس
   • 1- منفعت کسب
   • 2- معدن
   • 3- گنج
   • 4- مال حلال مخلوط به حرام
   • 5 . جواهرى که با غواصى به دست مى آید
   • 6- غنیمت
   • 7- زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد
   • مصرف خمس
  • 7- احکام زکات
   • شرایط واجب شدن زکات
   • زکات گندم و جو و خرما و کشمش
   • نصاب طلا
   • نصاب نقره
   • زکات شتر و گاو و گوسفند
   • نصاب گوسفند
   • نصاب گاو
   • نصاب شتر
   • مسائل متفرقه زکات
   • مصرف زکات
   • شرایط کسانى که مستحق زکاتند
   • نیت زکات
   • مسائل متفرقه زکات
   • زکات فطره
   • مصرف زکات فطره
   • مسائل متفرقه زکات فطره
  • 8- احکام خرید و فروش
   • آداب معامله
   • معاملات مکروه
   • معاملات باطل
   • ربا
   • احکام رباى معاوضى
   • شرایط خریدار و فروشنده
   • شرائط جنس و عوض آن
   • صیغه خرید و فروش
   • خرید و فروش میوه ها
   • نقد و نسیه
   • معامله سلف
   • شرائط معامله سلف
   • احکام معامله سلف
   • فروش طلا و نقره به طلا و نقره
   • مواردى که انسان مى تواند معامله را به هم بزند
   • احکام خیارات
  • 9- شــــرکت
  • 10- صـــــلح
  • 11- اجــاره
   • شرائط اجاره
   • مسائل متفرقه اجاره
  • 12- جُعـاله
  • 13- مضاربه
  • 14- مُزارَعَه
  • 15- مُساقات
   • شرایط مُساقات
   • احکام مساقات
  • 16- محجورین
  • 17- وکالـت
  • 18- قــــرض
   • احکام قرض
  • 19- حــواله
  • 20- رَهن
  • 21- ضامن شدن
  • 22-کفالت
  • 23- ودیعه (امانت)
  • 24- عارِیَه
  • 25- غَصب
  • 26- لقطــه(اموال پیدا شده)
  • 27- نکاح یا ازدواج
   • احکام عقد
   • کیفیت خواندن عقد دائم
   • دستور خواندن عقد موقت
   • شرائط عقد
   • عیب هائى که به واسطه آنها مى شود عقد را به هم زد
   • زنانى که ازدواج با آنان حرام است
   • احکام عقد دائم
   • ازدواج موقت
   • احکام نگاه کردن
   • مسائل متفرّقه زناشوئى
   • شرائط شیر دادنى که علت محرم شدن است
   • آداب شیر دادن
   • مسائل متفرّقه شیر دادن
  • 28- طــــلاق
   • عدّه طلاق
   • عده زنى که شوهرش مرده
   • طلاق بائن و طلاق رجعى
   • احکام رجوع کردن
   • طلاق خُلع
   • طلاق مُبارات
   • احکام متفرّقه طلاق
  • 29- ارث
   • ارث زن و شوهر
   • مسائل متفرّقه ارث
  • 30- سر بریدن و شکار حیوانات
   • احکام سر بریدن و شکار حیوانات
   • حکم سر بریدن حیوانات
   • شرائط سر بریدن حیوانات
   • دستور کشتن شتر
   • چیزهائى که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
   • چیزهائى که در کشتن حیوانات مکروه است
   • احکام شکار کردن با اسلحه
   • شکار کردن با سگ شکارى
   • صید ماهى
  • 31- خوردنى ها و آشامیدنى ها
   • حیوانات حلال و حرام گوشت
   • اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت
   • خوردنى ها و آشامیدنى هاى حرام
  • 32- نذر و عهد
   • احکام قسم خوردن
  • 33- وقــــــف
  • 34- وصـــــیت
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,485,559