خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - واژه نامه رساله امام خمینی ره

  
 • آ
  • آب
  • آب انگور
  • آب پاشى
  • آب جویى
  • آبتنى
  • آبجو
  • آبستن
  • آبکشى
  • آتش
  • آجر
  • آخ
  • آخر
  • آداب
  • آداب اذان
  • آذوقه
  • آراستن
  • آرامش
  • آرایش
  • آروغ
  • آسان
  • آسمان
  • آشامیدن
  • آشپزخانه
  • آشنا
  • آغاز
  • آفتاب
  • آفتابه
  • آلات
  • آلودگى
  • آمادگى
  • آمپول
  • آمرزش
  • آموختن
  • آمیزش
  • آمین
  • آه
  • آهسته
  • آهسته خواندن
  • آهک
  • آهکپخته
  • آوردن
  • آیات
  • آیه
 • ا
  • ائمه
  • ابرى
  • ابریشم
  • ابطال
  • اتاق
  • اتصال
  • اتمام
  • اتومبیل
  • اثاثیه
  • اثبات
  • اثر
  • اثنا
  • اجاره
  • اجاره مکان
  • اجازه
  • اجانب
  • اجبار
  • اجرت
  • اجرت گرفتن
  • اجزاء
  • اجناس
  • اجنبى
  • اجیر
  • اجیرشدن
  • احترام
  • احتلام
  • احتیاط
  • احرام
  • احکام
  • احد
  • اخبار
  • اختیارات
  • اختیارى
  • اخذ
  • اخفاء
  • اخلاط
  • اخلال
  • اداء
  • اداره
  • اذان
  • اذن
  • اراذل
  • اربعه
  • ارتداد
  • ارتماسى
  • ارث
  • ارز
  • ارسال
  • ارشد
  • ازدواج
  • ازدیاد
  • اسامی
  • اسب
  • استبرا
  • استجابت
  • استحاضه
  • استحاله
  • استحباب
  • استخراج
  • استخوان
  • استراحت
  • استرجاع
  • استسقاء
  • استطاعت
  • استعمار
  • استعمال
  • استغفار
  • استفاده
  • استقراض
  • استکان
  • استماع
  • استمرار
  • استمنا
  • استنکاف
  • استیجار
  • اسرائیل
  • اسلام
  • اسلام آوردن
  • اسلحه
  • اسم
  • اشاره
  • اصل
  • اصول دین
  • اضافه
  • اضطرار
  • اعاده
  • اعانه ملى
  • اعتبار
  • اعتلاف
  • اعتماد
  • اعتنائى
  • اعدام
  • اعراب
  • اعراض
  • اعضا
  • اعلان
  • اعلم
  • افطار
  • افلاس
  • اقامت
  • اقامه
  • اقتدا
  • اقتصاد
  • اقرار
  • اقسام
  • اقوام
  • اکراه
  • الاجاره
  • الاحرام
  • الاغ
  • الحرام
  • الغائط
  • الکل
  • الکن
  • النبى
  • اماکن عمومى
  • اماله
  • امام
  • امام جماعت
  • امام حسین ع
  • امامزاده
  • امانت
  • امر
  • امربه معروف
  • انتقال
  • انحراف
  • اندازه
  • انزال
  • انسان
  • انصراف
  • انعقاد
  • انکار
  • انگشتر
  • انگور
  • انگورجوشیده
  • انواع
  • اهل
  • اهلى
  • ایذاء
  • ایستادن
  • اهل کتاب
 • ب
  • بائن
  • باد
  • باران
  • بازار
  • باطل
  • باطن
  • باغ
  • بام
  • بانک
  • بجاآوردن
  • بچه
  • بحول الله وقوته
  • بخت آزمائى
  • بخشش
  • بخشیدن
  • بدعت
  • بدل
  • بدن
  • بدهکار
  • بدهى
  • بدون اذن
  • بذلى
  • برات
  • برادر
  • برادرزاده
  • برادرزاده زن
  • برخاستن
  • برخورد
  • برگ
  • برگرداندن
  • برگشت
  • برنج
  • برهنه
  • بزرگتر
  • بستن
  • بسم الله
  • بسوى
  • بطلان
  • بطور
  • بقاء
  • بکارت
  • بلاتکلیف
  • بلاد
  • بلند
  • بلنداى
  • بلندخواندن
  • بلندگفتن
  • بلندى
  • بلوغ
  • بلیط
  • بنگ
  • به جماعت
  • به سکون
  • به شرط
  • به واجب النفقه
  • بها
  • بهبودى
  • بهره
  • بهشت
  • بهم خوردن
  • بواسیر
  • بول
  • بى اختیار
  • بى اعتبارى
  • بى جا
  • بى صبرى
  • بى عقد
  • بى مدت
  • بیع
  • بیعمثلبه مثل
  • بیمار
  • بیمه
  • بین الطلوعین
  • بینى
  • بیهوشى
  • بیوه
 • پ
  • پارچه
  • پاک شدن
  • پاک کنندگى
  • پاک کننده ها
  • پاکى
  • پایان
  • پدر
  • پدرشوهر
  • پرخورى
  • پرداخت
  • پرده
  • پرستار
  • پرستو
  • پرندگان
  • پزشک
  • پس گرفتن
  • پسر
  • پسرشوهر
  • پشت دست
  • پشم
  • پشه
  • پشیمانى
  • پنجره
  • پنیر
  • پوست
  • پوشاندن
  • پوشش
  • پول
  • پیازخوردن
  • پیامبر
  • پیدا
  • پیر
  • پیشدستى
  • پیشگیرى
  • پیمانه
  • پیه
  • پیوند
  • پیونداعضاء
  • پیداشده
 • ت
  • تابع
  • تاخیر
  • تارک
  • تأخیر
  • تبدیل
  • تبعض
  • تبعیت
  • تجارت
  • تجدید
  • تجهیز
  • تجوید
  • تحویل
  • تحیت
  • تخریب
  • تخلف
  • تخلى
  • تخم مرغ
  • تداخل
  • تدبر
  • تدلیس
  • تذکیه
  • تربت
  • تربیت
  • ترتیب
  • ترتیب نماز
  • ترجمه
  • ترخص
  • ترس
  • ترشحات
  • ترغیب
  • ترک
  • تزئین
  • تسبیح
  • تسبیحات اربعه
  • تسلیت
  • تسلیم
  • تشخیص
  • تشدید
  • تشریح
  • تشنه
  • تشهد
  • تشییع
  • تصدى
  • تصرف
  • تصرفات
  • تضمینى
  • تطهیر
  • تظاهر
  • تعجیل
  • تعداد
  • تعدد
  • تعذر
  • تعریف
  • تعقیب
  • تعلیم
  • تعمیر
  • تعویذ
  • تعویض
  • تغییر
  • تف
  • تفریحى
  • تقدم
  • تقدیم
  • تقسیم
  • تقلید
  • تقوى
  • تقیه
  • تکبر
  • تکبیر
  • تکبیره الاحرام
  • تکرار
  • تکفین
  • تکیه
  • تلاوت
  • تلف
  • تلف شدن
  • تلفظ
  • تلقیح
  • تلقین
  • تلویزیون
  • تماس
  • تماشا
  • تمام
  • تمام خواندن
  • تنباکو
  • تنگنا
  • تنگى
  • تنور
  • ته کفش
  • تهیه
  • توبه
  • توحید
  • توسط
  • توسعه
  • توقف
  • توهم
  • تیمم
 • ث
  • ثبوت
  • ثروت
  • ثمن
  • ثواب
 • ج
  • جائر
  • جاده
  • جارى
  • جامد
  • جان
  • جاهل
  • جایزه
  • جایگزینى
  • جبیره
  • جد
  • جدا
  • جداکردن
  • جدشوهر
  • جده
  • جراح
  • جراحت
  • جعاله
  • جلسه
  • جماع
  • جماعت
  • جمع
  • جمع خواندن
  • جمعه
  • جنابت
  • جنازه
  • جنس
  • جنون
  • جنین
  • جهل
  • جهنده
  • جهیزیه
  • جو
  • جواب
  • جواهر
  • جوشیده
  • جویدن
 • چ
  • چارپایان
  • چاه
  • چراغ
  • چرخ
  • چرم
  • چسبیدن
  • چشم
  • چشمه
  • چشیدن
  • چک
  • چموش
  • چندش آور
  • چنگال
  • چنگال دار
  • چوب
 • ح
  • حائر
  • حائض
  • حاجت
  • حاکم
  • حال
  • حالت
  • حامله
  • حبوه
  • حج
  • حجاب
  • حد
  • حدث
  • حرام
  • حرام گوشت
  • حرف زدن
  • حرکت
  • حرم
  • حرمت
  • حسادت
  • حشرات
  • حشیش
  • حصیر
  • حضانت
  • حضر
  • حضرت
  • حضور
  • حفر
  • حفظ
  • حق
  • حق الزحمه
  • حقیقى
  • حکم
  • حلال
  • حلال دانستن
  • حلال زادگى
  • حلال گوشت
  • حمد
  • حمله دار
  • حنا
  • حنوط
  • حواله
  • حیض
  • حیوان
 • خ
  • خارجى
  • خاص
  • خاک
  • خالکوبى
  • خاله
  • خاله پدر
  • خاله زاده
  • خاله شوهر
  • خانه
  • خانه دارى
  • خانواده
  • خبر
  • خبردادن
  • خدا
  • خراب
  • خراب شدن
  • خراشیدن
  • خرما
  • خروج
  • خرید
  • خریدارى
  • خریدوفروش
  • خز
  • خشوع
  • خضاب
  • خضوع
  • خطائى
  • خلال
  • خلع
  • خلوت
  • خم
  • خمشدن
  • خمس
  • خنده
  • خواب
  • خواندن
  • خواهان
  • خواهر
  • خواهرزاده زن
  • خواهرزاده شوهر
  • خواهرزن
  • خوددارى
  • خودکشى
  • خوراکى
  • خوراندن
  • خورانیدن
  • خوردن
  • خورشید
  • خوشه
  • خوک
  • خون
  • خویشان
  • خیابان
  • خیار
  • خیانت
 • د
  • دائره
  • دائم
  • دائمالسفر
  • دائى
  • دائى شوهر
  • داب
  • داخل
  • داد زدن
  • دار
  • داشتن
  • داماد
  • دانشجو
  • دایه
  • دبر
  • دختر
  • دخترخاله
  • دخترزن
  • دخترعمه
  • درآمد
  • درب
  • دربارى
  • درجنب
  • درخت
  • درختان
  • درختکارى
  • دررمضان
  • درصدقه
  • درنماز
  • دروغ
  • دریا
  • دریدن
  • دست
  • دست بسته
  • دسترس
  • دستگاه
  • دستمال
  • دستور
  • دستیابى
  • دشمنى
  • دشنام
  • دشوار
  • دعا
  • دعاکردن
  • دعوت
  • دفاع
  • دفع
  • دفن
  • دکان
  • دمیدن
  • دنبه
  • دندان
  • دهان
  • دهنده
  • دوا
  • دوستانه
  • دولت
  • دولت جائر
  • دین
  • دیه
  • دیوار
  • دیوانه
 • ذ
  • ذبح
  • ذبح شرعى
  • ذکر
  • ذکررکوع
  • ذکرسجده
  • ذمى
  • ذیقعده
  • ذیحجه
 • ر
  • ریح
  • رابطه
  • رادیو
  • راست
  • راننده
  • رؤیت
  • ربا
  • رباىحرام
  • ربیعالاول
  • رجب
  • رجعى
  • رجوع
  • رژ یم شاه
  • رساله
  • رسول اکرم
  • رسیدگى
  • رضاع
  • رطوبت
  • رفاه
  • رفتار
  • رفتن
  • رکعت
  • رکن
  • رکوع
  • رمضان
  • رنگ
  • رنگ دادن
  • رهانیدن
  • رهن
  • روابط
  • روابط تجارى
  • روایت
  • روز
  • روزه
  • روزى
  • روسا
  • روشن
  • روغن
  • رویت
  • ریاء
  • ریزش
  • ریگ
 • ز
  • زالو
  • زنا
  • زایمان
  • زخم
  • زدن
  • زردابه
  • زکات
  • زکات جو
  • زکات نداده
  • زمان
  • زمین
  • زن
  • زن برادر
  • زن پدر
  • زندگان
  • زنده
  • زیاد
  • زیادکردن
  • زیادگفتن
  • زیارت
  • زیانبار
  • زیر
  • زینت
 • س
  • ساختمان
  • ساختن
  • سال
  • سبقت
  • سبک
  • سپرده
  • سپرده هاىبانکى
  • سجده
  • سجده سهو
  • سجده شکر
  • سخت
  • سدر
  • سر
  • سراشیب
  • سرایت
  • سرفه
  • سرقفلى
  • سرکه
  • سرکه خرمائى
  • سرکه شدن
  • سرگین
  • سرمایه
  • سرمه
  • سفاهت
  • سفته
  • سفر
  • سفرحرام
  • سفره
  • سفید
  • سقط
  • سقوط
  • سکون
  • سگ
  • سلاح
  • سلاطین
  • سلام
  • سلام کردن
  • سلس
  • سلسل
  • سلسلالبول
  • سلطه
  • سلف
  • سن
  • سنجاب
  • سنگ
  • سنگسیاه
  • سنگگچ
  • سنگمرمر
  • سنگمعدن
  • سهم
  • سهو
  • سواره
  • سود
  • سوره
  • سیاسى
  • سید
  • سیدالشهداء
  • سیر
  • سیگار
 • ش
  • شاخص
  • شانه
  • شب
  • شتاب
  • شتابزدگى
  • شتر
  • شرائط
  • شرائطامربه معروف
  • شراب
  • شرایط
  • شرط
  • شرعى
  • شرکاء
  • شرکت
  • شستن
  • شعبان
  • شعرخوانى
  • شغل
  • شک
  • شکار
  • شکارچى
  • شکر
  • شکستن
  • شکسته
  • شکم
  • شمردن
  • شمرده خواندن
  • شناخت
  • شنیدن
  • شهادتین
  • شهرت
  • شهید
  • شوره زار
  • شوهر
  • شوهرکردن
  • شیاف
  • شیر
  • شیرخوار
  • شیردادن
  • شیرده
  • شیره
 • ص
  • صاحب
  • صالحان
  • صبح
  • صبر
  • صحبت
  • صحت
  • صحرانشین
  • صحن
  • صدقه
  • صرف
  • صغیر
  • صغیره
  • صف
  • صفوف
  • صلح
  • صلوات
  • صنعتگر
  • صنعتى
  • صورت
  • صید
  • صیغه
  • صیفى جات
 • ض
  • ضامن
  • ضرر
  • ضرورى
  • ضعف
  • ضمان
  • ضمانت
  • ضمن
 • ط
  • طبقات
  • طبقه
  • طرف
  • طشت
  • طعام
  • طفل
  • طلا
  • طلاب
  • طلاق
  • طلاق بائن
  • طلب
  • طلبکار
  • طمأنینه
  • طهارت
  • طهانینه
  • طواف
  • طول دادن
 • ظ
  • ظالم
  • ظرف
  • ظن
  • ظهر
 • ع
  • عاجز
  • عادت
  • عاریه
  • عاریه دادن
  • عاریه دهنده
  • عاشورا
  • عالم
  • عام
  • عامل
  • عبا
  • عبادت
  • عبث
  • عجز
  • عجله
  • عدالت
  • عدد
  • عددیه
  • عده
  • عده متعه
  • عده وفات
  • عادل
  • عذاب
  • عربى
  • عرفه
  • عرق
  • عروس
  • عزادارى
  • عزل
  • عشاء
  • عصا
  • عصر
  • عطرزدن
  • عقب
  • عقب افتادن
  • عقد
  • عقیق
  • عکس
  • عکس نداختن
  • علائم
  • علامت
  • علم
  • على ع
  • عمامه
  • عمدى
  • عمل
  • عمه
  • عمه پدر
  • عمه زاده
  • عمه شوهر
  • عمه مادر
  • عمو
  • عموزاده
  • عموىشوهر
  • عنبر
  • عهد
  • عورت
  • عیب
  • عید
  • عیدفطر
  • عیدقربان
 • غ
  • غائب
  • غائط
  • غاصب
  • غایب شدن
  • غبار
  • غبن
  • غدیر
  • غذا
  • غساله
  • غسل
  • غسل استحاضه
  • غسل جنابت
  • غسل دهنده
  • غسل مس میت
  • غسلمیت
  • غصب
  • غفلت
  • غفیله
  • غلات
  • غلط
  • غلیظ
  • غنیمت
  • غواصى
  • غوره
  • غیابى
  • غیبت
  • غیراسلحه
  • غیراعلم
  • غیربالغ
  • غیرخداوند
  • غیررکن
  • غیرشیعه
  • غیرعادل
  • غیرعادى
  • غیرعربى
  • غیرقرضى
  • غیرمسلمان
  • غیرموجود
  • غیرموقت
  • غیروطن
 • ف
  • فاسدشدنى
  • فاسق
  • فاطمه ع
  • فایده
  • فتوا
  • فدیه
  • فرادى
  • فرار
  • فراموش
  • فراموش شده
  • فراموش کردن
  • فراموشى
  • فرزند
  • فرش
  • فروش
  • فروع دین
  • فریاد
  • فسخ
  • فشار
  • فضا
  • فضله
  • فضولى
  • فضیلت
  • فطر
  • فطره
  • فطرى
  • فعالیت
  • فعل
  • فقاع
  • فقدان
  • فقر
  • فقرات
  • فلزات
  • فلس
  • فواره
  • فوت
 • ق
  • قاتل
  • قاصر
  • قاطر
  • قانون خانواده
  • قبر
  • قبل
  • قبله
  • قبول
  • قتل عمد
  • قدر
  • قرآن
  • قرآن خواندن
  • قرائت
  • قرارداد
  • قربان
  • قربانى
  • قرض
  • قرض دادن
  • قرض ربائى
  • قسم
  • قسم خوردن
  • قسم دروغ
  • قسمت شده
  • قصاب
  • قصابى
  • قصد
  • قضا
  • قضاءروزه
  • قطار
  • قطع
  • قلیل
  • قند
  • قنوت
  • قهوه خانه
  • قوام
  • قانون
  • قول
  • قى
  • قى کردن
  • قیام
  • قیمت
  • قیمتى
  • قیمى
 • ک
  • کار
  • کارد
  • کارگر
  • کاغذ
  • کافر
  • کافرشدن
  • کافرون
  • کافور
  • کالا
  • کاهش
  • کثیرالسفر
  • کثیرالشک
  • کثیره
  • کر
  • کراهت
  • کراهت خوردن
  • کرایه
  • کربلا
  • کسب
  • کسر
  • کشتن
  • کشتى
  • کشمش
  • کشور
  • کشیدن
  • کعبه
  • کف پا
  • کفار
  • کفاره
  • کفالت
  • کفایت
  • کفر
  • کفش
  • کفن
  • کفیل
  • کلوخ
  • کم
  • کم کردن
  • کمتر
  • کمک
  • کوچه
  • کوره
  • کوزه
  • کوزه گلى
  • کوفه
  • کیفیت
 • گ
  • گاو
  • گچ
  • گچ پخته
  • گذاردن
  • گذر
  • گردان
  • گرسنه
  • گرفتگى
  • گرفتن
  • گرما
  • گریه
  • گزار
  • گفتگو
  • گفتن
  • گل
  • گل ارمنى
  • گل پخته
  • گلداغستان
  • گلسرخ
  • گلسرشور
  • گمشدن
  • گمان
  • گناه
  • گنج
  • گندم
  • گنگ
  • گود
  • گودال
  • گوسفند
  • گوش
  • گوشت
  • گوینده
  • گیرنده
  • گیره
 • ل
  • لال
  • لب
  • لباس
  • لباس دریدن
  • لذت
  • لزوم
  • لغزنده
  • لوازم
  • لواط
  • لوله
  • لیسیده
 • م
  • ماءالشعیر
  • مادر
  • مادررضاعى
  • مادرزن
  • مادرشوهر
  • مال
  • مال الاجاره
  • مال مخلوط
  • مالک
  • مالیدن
  • ماموم
  • مانع
  • ماه
  • ماه گرفتگى
  • ماهى
  • ماهیت
  • مایع
  • مایعات
  • مایه
  • مؤجر
  • مؤذن
  • مؤمن
  • مباح
  • مبارات
  • مبتدئه
  • مبطلات
  • متجانس
  • متعدد
  • متعه
  • متنجس
  • متوسط
  • متوسطه
  • متولى
  • مثلبه مثل
  • مجاز
  • مجاورت
  • مجتهد
  • مجدد
  • مجسمه
  • مجلس
  • مجنون
  • مجهول
  • محرم
  • محتضر
  • محجور
  • محرومیت
  • محصول
  • محل
  • مخارج
  • مخالفت
  • مخرج
  • مخلوط
  • مدارس
  • مدت
  • مدرسه
  • مدعى
  • مدفوع
  • مدیر
  • مدینه
  • مذى
  • مراتب
  • مرتد
  • مرجع
  • مرد
  • مردار
  • مرگ
  • مرض
  • مرغ
  • مرکب
  • مریض
  • مزارعه
  • مزد
  • مژه گان
  • مس
  • مس میت
  • مسافت
  • مسافر
  • مساقات
  • مست
  • مستاجر
  • مستحاضه
  • مستحبات
  • مستحبات عیدقربان
  • مستحبات معاملات
  • مستحق
  • مستخدم
  • مستطیع
  • مسجد
  • مسجدالحرام
  • مسجدالنبى
  • مسجدساختن
  • مسح
  • مسروقه
  • مسکر
  • مسلم
  • مسلمان
  • مسلمان شدن
  • مسواک
  • مشابه
  • مشاع
  • مشترک
  • مشعر
  • مشکوک
  • مصالحه
  • مصرف
  • مصنوعى
  • مصنوى
  • مصوبات
  • مصیبت
  • مضاف
  • مضر
  • مضطربه
  • مضمضه
  • مطالبه
  • مطلق
  • مطلقه
  • مظالم
  • معاشرت
  • معالجه
  • معامله
  • معاوضه
  • معدن
  • معذور
  • معروف
  • معصیت
  • معنا
  • معین
  • معیوب
  • مغرب
  • مفعول
  • مفلس
  • مقابل
  • مقدار
  • مقدم
  • مقصر
  • مکان
  • مکث
  • مکروه
  • مکه
  • ملاعبه
  • ملخ
  • ملک
  • ممکن نبودن
  • ممنوع
  • ممنوع التصرف
  • ممیز
  • منافع
  • منافقون
  • منظم
  • منع
  • منکر
  • منى
  • مهریه
  • مهمان
  • مو
  • موارد
  • موالات
  • موت
  • موجبات
  • مورد
  • موسسات
  • موسیقى
  • موقت
  • موقوفه
  • موکل
  • مولود
  • مویز
  • میت
  • میته
  • میزبان
  • میسور
  • میوه
 • ن
  • نابالغ
  • ناخن
  • نازک
  • ناشزه
  • ناصبى
  • نافله
  • نام
  • نامحرم
  • نامناسب
  • نان
  • نبش
  • نپذیرفتن
  • نجات
  • نجاست خوار
  • نجاستخوار
  • نجس
  • نجس شدن
  • نجس شده
  • نجس کردن
  • ندیدن
  • نذر
  • نرسیدن
  • نزد
  • نساء
  • نسیه
  • نشاط
  • نشان
  • نشانه
  • نشانه دار
  • نشسته
  • نشوز
  • نصاب
  • نصف شب
  • نطفه
  • نظافت
  • نعل
  • نعمت
  • نفاس
  • نفساء
  • نفقه
  • نقاشى
  • نقد
  • نقره
  • نقص
  • نقض
  • نقل
  • نگاه
  • نگه داشتن
  • نماز
  • نمازآیات
  • نمازاحتیاط
  • نمازاستیجارى
  • نمازجماعت
  • نمازخواندن
  • نمازشب
  • نمازعید
  • نمازقضا
  • نمازمسافر
  • نمازمیت
  • نمازوحشت
  • نمک
  • نمکزار
  • نمناک
  • نهر
  • نهى از منکر
  • نوروز
  • نوشتن
  • نوشیدن
  • نوع
  • نوکر
  • نوه
  • نوه شوهر
  • نوه هوو
  • نیابت
  • نیت
  • نیمخورده
  • نیمه جان
 • و
  • واجب
  • واجب النفقه
  • وارداتى
  • وارسى
  • واسطه
  • واگذارى
  • والدین
  • وام
  • وتر
  • وجوب
  • وحشت
  • وحشى
  • ودى
  • وارث
  • ورق
  • ورود
  • وسواس
  • وسوسه کردن
  • وسیله
  • وسیله تیمم
  • وسیله سفر
  • وصف
  • وصل
  • وصى
  • وصى بودن
  • وصیت
  • وصیت نامه
  • وضعیت
  • وضو
  • وطن
  • وطى
  • وطى شده
  • وظائف
  • وظیفه
  • وفا
  • وفات
  • وقت
  • وقت نمازجمعه
  • وقف
  • وکالت
  • وکالت نامه
  • وکیل
  • ولادت
  • ولى
  • ویرانى
 • ه
  • هتک
  • هتل
  • هدف
  • هدهد
  • هدیه
  • هزینه
  • همخوابى
  • همراه
  • همراه داشتن
  • همسایه
  • همسر
  • همکارى
  • هنگام
  • هواپیما
  • هوالله
  • هوو
 • ی
  • یائسه
  • یاد
  • یادگرفتن
  • ید
  • یقه
  • یقین
  • یوم الشک
  • یومیه
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,336,349,289