خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - ديوان سعدي تبيان

  
 • بوستان
  • در نیایش خداوند
   • سر آغاز - به نام خدايى كه جان آفريد
   • فى نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام - كريم السجايا جميل الشيم
   • در سبب نظم کتاب - در اقصاى گيتى بگشتم بسى
   • ابوبکر بن سعد بن زنگى - همه وقت مردم ز جور زمان
   • محمد بن سعد بن ابوبکر - اتابك محمد شه نيكبخت
   • حکایت - حكايت كنند از بزرگان دين
  • باب اول در عدل و تدبیر و راى
   • سر آغاز - شنيدم كه در وقت نزع روان
   • حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست - ز درياى عمان برآمد كسى
   • گفتار اندر بخشایش بر ضعیفان - نه بر حكم شرع آب خوردن خطاست
   • در معنى شفقت بر حال رعیت - شنيدم كه فرماندهى دادگر
   • حکایت در شناختن دوست و دشمن را - شنيدم كه داراى فرخ تبار
   • گفتار اندر نظر در حق رعیت مظلوم - تو كى بشنوى ناله ى دادخواه
   • هم در این معنى - خبر يافت گردن كشى در عراق
   • حکایت در معنى شفقت - يكى از بزرگان اهل تميز
   • حکایت اتابک تکله - در اخبار شاهان پيشينه هست
   • حکایت ملک روم با دانشمند - شنيدم كه بگريست سلطان روم
   • حکایت مرزبان ستمگار با زاهد - خردمند مردى در اقصاى شام
   • گفتار اندر نگه داشتن خاطر درویشان - مها زورمندى مكن با كهان
   • حکایت در معنى رحمت با ناتوانان در حال توانایى - چنان قحط شد سالى اندر دمشق
   • حکایت - شبى دود خلق آتشى برفروخت
   • اندر معنى عدل و ظلم و ثمره ى آن - خبردارى از خسروان عجم
   • حکایت برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشان - شنيدم كه در مرزى از باختر
   • صفت جمعیت اوقات درویشان راضى - مگو جاهى از سلطنت بيش نيست
   • حکایت عابد و استخوان پوسیده - شنيدم كه يك بار در حله اى
   • گفتار اندر نکوکارى و بد کارى و عاقبت آنها - نكوكار مردم نباشد بدش
   • حکایت شحنه مردم آزار - گزيرى به چاهى در افتاده بود
   • حکایت حجاج یوسف - حكايت كنند از يكى نيكمرد
   • در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان - الا تا بغفلت نخفتى كه نوم
   • حکایت در این معنی - يكى را حكايت كنند از ملوك
   • گفتار اندر بی‌وفائی دنیا - جهان اى پسر ملك جاويد نيست
   • در تغیر روزگار و انتقال مملکت - شنيدم كه در مصر ميرى اجل
   • حکایت قزل ارسلان با دانشمند - قزل ارسلان قلعه اى سخت داشت
   • حکایت - چو الپ ارسلان جان به جان بخش داد
   • حکایت پادشاه غور با روستایی - شنيدم كه از پادشاهان غور
   • حکایت مأمون با کنیزک - چو دور خلافت به مأمون رسيد
   • حکایت زورآزمای تنگدست - يكى مشت زن بخت روزى نداشت
   • حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد - حكايت كنند از جفا گسترى
   • گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکر کشی - همى تا برآيد به تدبير كار
   • گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن - دلاور كه بارى تهور نمود
   • گفتار اندر تقویت مردان کار آزموده - به پيكار دشمن دليران فرست
   • گفتار اندر دلداری هنرمندان - دو تن، پرور اى شاه كشور گشاى
   • گفتار اندر حذر کردن از دشمنان - نگويم ز جنگ بد انديش ترس
   • گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر - ميان دو بد خواه كوتاه دست
   • گفتار اندر ملاطفت با دشمن از روی عاقبت اندیشی - چو شمشير پيكار برداشتى
   • گفتار اندر حذر از دشمنی که در طاعت آید - گرت خويش دشمن شود دوستدار
   • گفتار اندر پوشیدن راز خویش - به تدبير جنگ بد انديش كوش
   • حکایت درویش صادق و پادشاه بیدادگر - شنيدم که از نيکمردي فقير
  • باب دوم در احسان
   • سر آغاز - اگر هوشمندى به معنى گراى
   • گفتار اندر نواخت ضعیفان - پدرمرده را سايه بر سر فكن
   • حکایت ابراهیم علیه السلام - شنيدم كه يك هفته ابن السبيل
   • گفتار اندر احسان با نیک و بد - گره بر سر بند احسان مزن
   • حکایت عابد با شوخ دیده - زبان دانى آمد به صاحبدلى
   • حکایت ممسک و فرزند ناخلف - يكى رفت و دينار از او صد هزار
   • حکایت - بزاريد وقتى زنى پيش شوى
   • حکایت - شنيدم كه پيرى به راه حجاز
   • حکایت - به سرهنگ سلطان چنين گفت زن
   • حکایت کرم مردان صاحبدل - يكى را كرم بود و قوت نبود
   • حکایت - يكى در بيان سگى تشنه يافت
   • گفتار اندر گردش روزگار - تو با خلق سهلى كن اى نيكبخت
   • حکایت در معنى رحمت بر ضعیفان و اندیشه در عاقبت - بناليد درويشى از ضعف حال
   • حکایت - يكى سيرت نيكمردان شنو
   • گفتار اندر ثمره جوانمردى - ببخش اى پسر كدمى زاده صيد
   • حکایت در معنى صید کردن دلها به احسان - به ره در يكى پيشم آمد جوان
   • حکایت درویش با روباه - يكى روبهى ديد بى دست و پاى
   • حکایت - شنيدم كه مردى است پاكيزه بوم
   • حکایت حاتم طائى و صفت جوانمردى او - شنيدم در ايام حاتم كه بود
   • حکایت در آزمودن پادشاه یمن حاتم را به آزاد مردى - ندانم كه گفت اين حكايت به من
   • حکایت دختر حاتم در روزگار پیغمبر(ص) - شنيدم كه طى در زمان رسول
   • حکایت حاتم طائی - ز بنگاه حاتم يكى پيرمرد
   • حکایت - يكى را خرى در گل افتاده بود
   • حکایت - شنيدم كه مغرورى از كبر مست
   • حکایت - يكى را پسر گم شد از راحله
   • حکایت - ز تاج ملك زاده اى در ملاخ
   • حکایت پدر بخیل و پسر لاابالی - يكى زهره ى خرج كردن نداشت
   • حکایت - جوانى به دانگى كرم كرده بود
   • حکایت در معنی ثمرات نکوکاری در آخرت - كسى ديد صحراى محشر به خواب
   • حکایت - شنيدم كه مردى غم خانه خورد
  • باب سوم در عشق و مستى و شور
   • سر آغاز - خوشا وقت شوريدگان غمش
   • تقریر عشق مجازى و قوت آن - تو را عشق همچون خودى ز آب و گل
   • در محبت روحانى - چو عشقى كه بنياد آن بر هواست
   • حکایت در معنى تحمل محب صادق - شنيدم كه وقتى گدا زاده اى
   • حکایت در معنى اهل محبت - شنيدم كه بر لحن خنياگرى
   • حکایت در معنى غلبه وجد و سلطنت عشق - يكى شاهدى در سمرقند داشت
   • حکایت در فدا شدن اهل محبت و غنیمت شمردن - يكى تشنه مي گفت و جان مي سپرد
   • حکایت صبر و ثبات روندگان - چنين نقل دارم ز مردان راه
   • حکایت - شنيدم كه پيرى شبى زنده داشت
   • حکایت - يكى در نشابور دانى چه گفت
   • حکایت در صبر بر جفاى آن که از او صبر نتوان کرد - شكايت كند نوعروسى جوان
   • حکایت - طبيبى پرى چهره در مرو بود
   • حکایت در معنى استیلاى عشق بر عقل - يكى پنجه ى آهنين راست كرد
   • حکایت در معنى عزت محبوب در نظر محب - ميان دوعم زاده وصلت فتاد
   • حکایت مجنون و صدق محبت او - به مجنون كسى گفت كاى نيك پى
   • حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز - يكى خرده بر شاه غزنين گرفت
   • حکایت - قضا را من و پيرى از فارياب
   • گفتار در معنى فناى موجودات در معرض وجود بارى - ره عقل جز پيچ بر پيچ نيست
   • حکایت دهقان در لشکر سلطان - رئيس دهى با پسر در رهى
   • حکایت - به شهرى در از شام غوغا فتاد
   • حکایت صاحب نظر پارسا - يكى را چو من دل به دست كسى
   • گفتار اندر سماع اهل دل و تقریر حق و باطل آن - اگر مرد عشقى كم خويش گير
   • حکایت - شكر لب جوانى نى آموختى
   • حکایت پروانه و صدق محبت او - كسى گفت پروانه را كاى حقير
   • مخاطبه شمع و پروانه - شبى ياد دارم كه چشمم نخفت
  • باب چهارم در تواضع
   • سر آغاز - ز خاك آفريدت خداوند پاك
   • حکایت در این معنى - يكى قطره باران ز ابرى چكيد
   • حکایت در معنى نظر مردان در خود به حقارت - جوانى خردمند پاكيزه بوم
   • حکایت بایزید بسطامى - شنيدم كه وقتى سحرگاه عيد
   • حکایت عیسى (ع) و عابد و ناپارسا - شنيدستم كه از راويان كلام
   • حکایت دانشمند - فقيهى كهن جامه اى تنگدست
   • حکایت توبه کردن ملک زاده ى گنجه - يكى پادشه زاده در گنجه بود
   • حکایت - شكر خنده اى انگبين مي فروخت
   • حکایت در معنى تواضع نیکمردان - شنيدم كه فرزانه اى حق پرست
   • حکایت در معنى عزت نفس مردان - سگى پاى صحرا نشينى گزيد
   • حکایت خواجه نیکوکار و بنده نافرمان - بزرگى هنرمند آفاق بود
   • حکایت معروف کرخى و مسافر رنجور - كسى راه معروف كرخى بجست
   • حکایت در معنى سفاهت نااهلان - طمع برد شوخى به صاحبدلى
   • حکایت - ملك صالح از پادشاهان شام
   • حکایت در محرومى خویشتن بینان - يكى در نجوم اندكى دست داشت
   • حکایت - به خشم از ملك بنده اى سربتافت
   • حکایت در معنى تواضع و نیازمندى - ز ويرانه ى عارفى ژنده پوش
   • حکایت حاتم اصم - گروهى برآنند از اهل سخن
   • حکایت زاهد تبریزى - عزيزى در اقصاى تبريز بود
   • حکایت در معنى احتمال از دشمن از بهر دوست - يكى را چو سعدى دلى ساده بود
   • حکایت لقمان حکیم - شنيدم كه لقمان سيه فام بود
   • حکایت جنید و سیرت او در تواضع - شنيدم كه در دشت صنعا جنيد
   • حکایت زاهد و بربط زن - يكى بربطى در بغل داشت مست
   • حکایت صبر مردان بر جفا - شنيدم كه در خاك وخش از مهان
   • حکایت امیرالمومنین علی (ع) و سیرت پاک او - كسى مشكلى برد پيش على
   • حکایت - گدايى شنيدم كه در تنگ جاى
   • حکایت - يكى خوب كردار، خوش خوى بود
   • حکایت ذوالنون مصری - چنين ياد دارم كه سقاى نيل
  • باب پنجم در رضا
   • سر آغاز - شبى زيت فكرت همى سوختم
   • حکایت - مرا در سپاهان يكى يار بود
   • حکایت تیرانداز اردبیلى - يكى آهنين پنجه در اردبيل
   • حکایت طبیب و کرد - شبى كردى از درد پهلو نخفت
   • حکایت - يكى روستايى سقط شد خرش
   • حکایت - شنيدم كه دينارى از مفلسى
   • حکایت - فرو كوفت پيرى پسر را به چوب
   • حکایت مرد درویش و همسایه ى توانگر - بلند اخترى نام او بختيار
   • حکایت - يكى مرد درويش در خاك كيش
   • حکایت کرکس با زغن - چنين گفت پيش زغن كركسى
   • حکایت - چه خوش گفت شاگرد منسوج باف
   • مثل - شتر بچه با مادر خويش گفت
   • گفتار اندر اخلاص و برکت آن و ریا و آفت آن - عبادت به اخلاص نيت نكوست
   • حکایت - شنيدم كه نابالغى روزه داشت
   • حکایت - سيهكارى از نردبانى فتاد
  • باب ششم در قناعت
   • سر آغاز - خدا را ندانست و طاعت نكرد
   • حکایت - مرا حاجيى شانه ى عاج داد
   • حکایت - يكى پر طمع پيش خوارزمشاه
   • حکایت - يكى را تب آمد ز صاحبدلان
   • حکایت در مذلت بسیار خوردن - چه آوردم از بصره دانى عجب
   • حکایت - شكم صوفيى را زبون كرد و فرج
   • حکایت در عزت قناعت - يكى نيشكر داشت در طيفرى
   • حکایت - يكى را ز مردان روشن ضمير
   • حکایت - يكى نان خورش جز پيازى نداشت
   • حکایت - يكى گربه در خانه ى زال بود
   • حکایت مرد کوته نظر و زن عالى همت - يكى طفل دندان برآورده بود
   • حکایت - شنيدم كه صاحبدلى نيكمرد
   • حکایت - يكى سلطنت ران صاحب شكوه
   • گفتار در صبر بر ناتوانى به امید بهى - كمال است در نفس مرد كريم
   • حکایت در معنى آسانى پس از دشوارى - شنيدم ز پيران شيرين سخن
  • باب هفتم در عالم تربیت
   • سر آغاز - سخن در صلاح است و تدبير وخوى
   • گفتار اندر فضیلت خاموشى - اگر پاى در دامن آرى چو كوه
   • حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار - تكش با غلامان يكى راز گفت
   • حکایت در معنى سلامت جاهل در خاموشى - يكى خوب خلق خلق پوش بود
   • حکایت - يكى ناسزا گفت در وقت جنگ
   • حکایت عضد و مرغان خوش آواز - عضد را پسر سخت رنجور بود
   • حکایت - شنيدم كه در بزم تركان مست
   • حکایت - دوكس گرد ديدند و آشوب و جنگ
   • حکایت در فضیلت خاموشى و آفت بسیار سخنى - چنين گفت پيرى پسنديده دوش
   • حکایت در خاصیت پرده پوشى و سلامت خاموشى - يكى پيش داود طائى نشست
   • گفتار اندر غیبت و خللهایى که از وى صادر شود - بد اندر حق مردم نيك و بد
   • حکایت - مرا در نظاميه ادرار بود
   • حکایت - كسى گفت حجاج خون خواره اى است
   • حکایت - شنيدم كه از پارسايان يكى
   • حکایت روزه در حال طفولیت - به طفلى درم رغبت روزه خاست
   • حکایت - طريقت شناسان ابت قدم
   • گفتار اندر کسانى که غیبت ایشان روا باشد - سه كس را شنيدم كه غيبت رواست
   • حکایت دزد و سیستانى - شنيدم كه دزدى درآمد ز دشت
   • حکایت اندر نکوهش غمازى و مذلت غمازان - يكى گفت با صوفيى در صفا
   • حکایت فریدون و وزیر و غماز - فريدون وزيرى پسنديده داشت
   • گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان - زن خوب فرمانبر پارسا
   • حکایت - جوانى ز ناسازگارى جفت
   • گفتار اندر پروردن فرزندان - پسر چون زده بر گذشتش سنين
   • حکایت - شبى دعوتى بود در كوى من
   • گفتار اندر پرهیز کردن از صحبت احداث - خرابت كند شاهد خانه كن
   • حکایت - در اين شهربارى به سمعم رسيد
   • حکایت درویش صاحب نظر و بقراط حکیم - يكى صورتى ديد صاحب جمال
   • گفتار اندر سلامت گوشه‌نشینی و صبر بر ایذاء خلق - اگر در جهان از جهان رسته اى است،
   • حکایت - چوانى هنرمند فرزانه بود
  • باب هشتم در شکر بر عافیت
   • سر آغاز - نفس مي نيارم زد از شكر دوست
   • حکایت - جوانى سر از رأى مادر بتافت
   • گفتار اندر صنع بارى عز اسمه در ترکیب خلقت انسان - ببين تا يك انگشت از چند بند
   • حکایت اندر معنى شکر منعم - ملك زاده اى ز اسب ادهم فتاد
   • گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها - شب از بهر آسايش تست و روز
   • گفتار اندر بخشایش بر ناتوانان و شکر نعمت حق در توانایى - نداند كسى قدر روز خوشى
   • حکایت سلطان طغرل و هندوى پاسبان - شنيدم كه طغرل شبى در خزان
   • حکایت - يكى را عسس دست بر بسته بود
   • حکایت - برهنه تنى يك درم وام كرد
   • حکایت - يكى كرد بر پارسايى گذر
   • حکایت - ز ره باز پس مانده اى مي گريست
   • حکایت - فقيهى بر افتاده مستى گذشت
   • نظر در اسباب وجود عالم - نهاده ست بارى شفا در عسل
   • در سابقه ى حکم ازل و توفیق خیر - نخست او ارادت به دل در نهاد
   • حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان - بتى ديدم از عاج در سومنات
  • باب نهم در توبه و راه صواب
   • سر آغاز - بيا اى كه عمرت به هفتاد رفت
   • حکایت پیرمرد و تحسر او بر روزگار جوانى - شبى در جوانى و طيب نعم
   • حکایت - كهن سالى آمد به نزد طبيب
   • گفتار اندر غنیمت شمردن جوانى پیش از پیرى - جوانا ره طاعت امروز گير
   • حکایت در معنى ادراک پیش از فوت - شبى خوابم اندر بيابان فيد
   • حکایت - قضا زنده اى رگ جان بريد
   • حکایت در معنى بیدارى از خواب غفلت - فرو رفت جم را يكى نازنين
   • حکایت - يكى پارسا سيرت حق پرست
   • حکایت عداوت در میان دو شخص - ميان دو تن دشمنى بود و جنگ
   • حکایت - شبى خفته بودم به عزم سفر
   • موعظه و تنبیه - خبر دارى اى استخوانى قفس
   • حکایت در عالم طفولیت - ز عهد پدر يادم آيد همى
   • حکایت - يكى برد با پادشاهى ستيز
   • حکایت - يكى مال مردم به تلبيس خورد
   • حکایت - همى يادم آيد ز عهد صغر
   • حکایت مست خرمن سوز - يكى غله مرداد مه توده كرد
   • حکایت - يكى متفق بود بر منكرى
   • حکایت زلیخا با یوسف (ع) - زليخا چو گشت از مى عشق مست
   • مثل - پليدى كند گربه بر جاى پاك
   • حکایت سفر حبشه - غريب آمدم در سواد حبش
   • حکایت - يكى را به چوگان مه دامغان
   • حکایت - به صنعا درم طفلى اندر گذشت
  • باب دهم در مناجات و ختم کتاب
   • سر آغاز - بيا تا برآريم دستى ز دل
   • حکایت - سيه چرده اى را كسى زشت خواند
   • حکایت بت پرست نیازمند - مغى در به روى از جهان بسته بود
   • حکایت - شنيدم كه مستى ز تاب نبيد
 • موعظات
  • غزلیات
   • ثنا و حمد بي پايان خدا را
   • ما قلم در سر كشيديم اختيار خويش را
   • اى كه انكار كنى عالم درويشان را
   • غافلند از زندگى مستان خواب
   • دريغ صحبت ديرين و حق ديد و شناخت
   • اى يار ناگزير كه دل در هواى تست
   • درد عشق از تندرسيت خوشترست
   • آن را كه جاى نيست همه شهر جاى اوست
   • آن به كه چون منى نرسد در وصال دوست
   • به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوست
   • از جان برون نيامده جانانت آرزوست
   • هر كه هر بامداد پيش كسيست
   • خوشتر از دوران عشق ايام نيست
   • چون عيش گدايان به جهان سلطنتى نيست
   • صبحدمى كه بركنم، ديده به روشناييت
   • تن آدمى شريفست به جان آدميت
   • نادر از عالم توحيد كسى برخيزد
   • ذوق شراب انست، وقتى اگر بباشد
   • دنيى آن قدر ندارد كه برو رشك برند
   • نه هر چه جانورند آدميتى دارند
   • بيفكن خيمه تا محمل برانند
   • اگر خداى نباشد ز بنده اى خشنود
   • شرف نفس به جودست و كرامت به سجود
   • بسيار سالها به سر خاك ما رود
   • وقت آنست كه ضعف آيد و نيرو برود
   • از صومعه رختم به خرابات برآريد
   • تا بدين غايت كه رفت از من نيامد هيچ كار
   • ره به خرابات برد، عابد پرهيزگار
   • گناه كردن پنهان به از عبادت فاش
   • گر مرا دنيا نباشد خاكدانى گو مباش
   • هر كه با يار آشنا شد گو ز خود بيگانه باش
   • صاحبا عمر عزيزست غنيمت دانش
   • اى روبهك چرا ننشينى به جاى خويش
   • برخيز تا تفرج بستان كنيم و باغ
   • عمرها در سينه پنهان داشتيم اسرار دل
   • دوش در صحراى خلوت گوى تنهايى زدم
   • بر سر آنم كه پاى صبر در دامن كشم
   • در ميان صومعه سالوس پر دعوى منم
   • باد گلبوى سحر خوش مي وزد خيز اى نديم
   • ما اميد از طاعت و چشم از واب افكنده ايم
   • ساقيا مى ده كه ما دردى كش ميخانه ايم
   • خرما نتوان خوردن ازين خار كه كشتيم
   • خداوندى چنين بخشنده داريم
   • تو پس پرده و ما خون جگر مي ريزيم
   • برخيز تا به عهد امانت وفا كنيم
   • برخيز تا طريق تكلف رها كنيم
   • خلاف راستى باشد، خلاف راى درويشان
   • عشقبازى چيست سر در پاى جانان باختن
   • اى به باد هوس درافتاده
   • آستين بر روى و نقشى در ميان افكنده اى
   • شبى در خرقه رندآسا، گذر كردم به ميخانه
   • چو كسى درآمد از پاى و تو دستگاه دارى
   • يارب از ما چه فلاح آيد اگر تو نپذيرى
   • هر روز باد مي برد از بوستان گلى
   • اى صوفى سرگردان، در بند نكونامى
   • پاكيزه روى را كه بود پاكدامنى
   • اگر لذت ترك لذت بدانى
   • يارى آنست كه زهر از قبلش نوش كنى
   • مبارك ساعتى باشد كه با منظور بنشينى
   • مقصود عاشقان دو عالم لقاى تست
   • منزل عشق از جهانى ديگرست
   • فلك با بخت من دايم به كينست
   • روى در مسجد و دل ساكن خمار چه سود؟
   • هر كسى در حرم عشق تو محرم نشود
   • بربود دلم در چمنى سرو روانى
  • قصاید
   • شكر و سپاس و منت و عزت خداى را
   • در ستایش علاء الدین عطاملک جوینى صاحب دیوان - اگر مطالعه خواهد كسى بهشت برين را
   • در ستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه - آن روى بين كه حسن بپوشيد ماه را
   • در وداع شاه جهان سعدبن ابی بکر - رفتى و صدهزار دلت دست در ركيب
   • در وصف بهار - علم دولت نوروز به صحرا برخاست
   • موعظه و نصیحت - هران نصيبه كه پيش از وجود ننهادست
   • موعظه و نصیحت - ايهاالناس جهان جاى تن آسانى نيست
   • اندرز و نصیحت - خوشست عمر دريغا كه جاودانى نيست
   • در نصیحت و ستایش - جهان بر آب نهادست و زندگى بر باد
   • در ستایش حضرت رسول (ص) - چو مرد رهرو اندر راه حق ابت قدم گردد
   • توحید - فضل خداى را كه تواند شمار كرد؟
   • در ستایش اتابک محمد - بناز اى خداوند اقبال سرمد
   • وله فى مدح ابش بنت سعد - فلك را اين همه تمكين نباشد
   • برگشت به شیراز - سعدى اينك به قدم رفت و به سر باز آمد
   • در ستایش حضرت رسول (ص) - ماه فروماند از جمال محمد
   • در ستایش قاضى رکن الدین - بسا نفس خردمندان كه در بند هوا ماند
   • در ستایش علاء الدین عطاملک جوینى صاحب دیوان - كدام باغ به ديدار دوستان ماند
   • وله فى مدح اتابک مظفرالدین سلجوقشاه - چه نيكبخت كسانى كه اهل شيرازند
   • در ستایش شمس الدین حسین علکانى - احمدالله تعالى كه به ارغام حسود
   • در ستایش اتابک سعدبن ابوبکر بن سعدبن زنگى بن مودود - مطرب مجلس بساز زمزمه ى عود
   • در وصف بهار - بامدادى كه تفاوت نكند ليل و نهار
   • در ستایش شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان - به هيچ يار مده خاطر و به هيچ ديار
   • مطلع دوم - كجا همى رود اين شاهد شكر گفتار؟
   • در مدح امیر انکیانو - بس بگرديد و بگردد روزگار
   • تغزل در ستایش شمس‌الدین محمد جوینی صاحب دیوان - نظر دريغ مدار از من اى مه منظور
   • در وصف شیراز - خوشا سپيده دمى باشد آنكه بينم باز
   • در لیلةالبراة فرموده‌است - شبى چنين در هفت آسمان به رحمت باز
   • در مدح امیر سیف‌الدین (محمد) - شكر و فضل خداى غزوجل
   • در ستایش علاء الدین جوینی صاحب دیوان - هر آدمى كه نظر با يكى ندارد و دل
   • در تنبیه و موعظه - ان هوى النفس يقد العقال
   • پند و موعظة - توانگرى نه به مالست پيش اهل كمال
   • در ستایش امیرانکیانو - بسى صورت بگرديدست عالم
   • در تهنیت اتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن سلغر - خداى را چه توان گفت شكر فضل و كرم
   • بازگردیدن پادشاه اسلام از سفر عراق - المنةلله كه نمرديم و بديديم
   • تغزل و ستایش صاحب دیوان - من آن بديع صفت را به ترك چون گويم
   • در انتقال دولت از سلغریان به قوم دیگر - اين منتى بر اهل زمين بود از آسمان
   • در وداع ماه رمضان - برگ تحويل مي كند رمضان
   • در مدح شمس‌الدین حسین علکانی - تمام گشت و مزين شد اين خجسته مكان
   • در ستایش علاء الدین عطاملک جوینی صاحب دیوان - شكر به شكر نهم در دهان مژده دهان
   • مطلع دوم - تو را كه گفت كه برقع برافكن اى فتان
   • در ستایش شمس‌الدین حسین علکانی - اى محافل را به ديدار تو زين
   • در ستایش صاحب دیوان - تبارك الله از آن نقشبند ماء مهين
   • در ستایش ملکه ترکان خاتون - اى بيش از آنكه در قلم آيد ناى تو
   • درستایش اتابک مظفرالدین سلجوقشاه - در بهشت گشادند در جهان ناگاه
   • پند و اندرز - به نوبت اند ملوك اندرين سپنج سراى
   • در ستایش ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد - چه دعا گويمت اى سايه ى ميمون هماى
   • تنبیه و موعظت - دريغ روز جوانى و عهد برنايى
   • تغزل و ستایش صاحب دیوان - شبى و شمعى و گوينده اى و زيبايى
   • پند - اى كه پنجاه رفت و در خوابى
   • در ستایش - به خرمى و به خير آمدى و آزادى
   • در پند و ستایش - بزن كه قوت بازوى سلطنت دارى
   • در ستایش - گرين خيال محقق شود به بيدارى
   • در پند و اندرز - اى نفس اگر به ديده ى تحقيق بنگرى
   • در ستایش ابوبکر بن سعد - وجودم به تنگ آمد از جور تنگى
   • در ستایش امیر انکیانو - دنيا نيرزد آنكه پريشان كنى دلى
   • قصیده - تو را ز دست اجل كى فرار خواهد بود
   • تنبیه و موعظت - روزى كه زير خاك تن ما نهان شود
   • كسى كه او نظر مهر در زمانه كند
   • جهان بگشتم و آفاق سر به سر ديدم
   • هر چيز كزان بتر نباشد
   • نصیحت - اى دل به كام خويش جهان را تو ديده گير
  • قصاید و قطعات عربى
   • فى مرثیة امیرالمومنین المعتصم بالله و ذکر واقعة بغداد - حبست بجفنى المدامع لاتجرى
   • یمدح نورالدین بن صیاد - مادام ينسرح الغزلان فى الوادى
   • یمدح السعید فخرالدین المنجم - الحمدلله رب العالمين على
   • فی الغزل - تعذر صمت الواجدين فصاحوا
   • ایضا - رضينا من وصالك بالوعود
   • ایضا فی الغزل - امطلع شمس باب دارك ام بدر؟
   • فی الشیب - ان هجرت الناس واخترت النوى
   • فی الغزل - على قلبى العدوان من عينى التى
   • ایضا فی‌الغزل - ملك الهوى قلبى وجاش مغيرا
   • ایضا فی الغزل - حدائق روضات النعيم وطيبها
   • و له فی‌الغزل - فاح نشر الحمى و هب النسيم
   • و له ایضا - على ظاهرى صبر كنسج العناكب
   • ایضا فی الغزل - ان لم امت يوم الوداع تأسفا
   • فی‌الموعظة: - عيب على و عدوان علي الناس
   • فی‌الغزل - اصبحت مفتونا باعين اهيفا
   • ایضا فی‌الغزل - متى جمع شملى بالحبيب المغاضب
   • فی‌الغزل - قوماء اسقيانى على الريحان واس
   • ایضا - يا نديمى قم تنبه واسقنى واسق الندامى
   • وله ایضا - يا ملوك الجمال رفقا باسرى
   • وله ایضا - الحمدالله رب العالمين على
   • قصیده - جاء الشتاء ببرد لامرد له
   • وله ایضا - انا دلادل ابنة الكرم لابناء الكرام
   • فی مدح صاحب دیوان - ما هذه الدنيا بدار مخلد
  • مراثى
   • ذکر وفات امیرفخرالدین ابی‌بکر طاب ثراه - وجود عاريتى دل درو نشايد بست
   • در مرثیهٔ عز الدین احمد بن یوسف - دردى به دل رسيد كه آرام جان برفت
   • در مرثیهٔ اتابک ابوبکر بن سعد زنگی - به اتفاق دگر دل به كس نبايد داد
   • در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر - به هيچ باغ نبود آن درخت مانندش
   • در مرثیهٔ ابوبکر سعد بن زنگی - دل شكسته كه مرهم نهد دگربارش؟
   • در زوال خلافت بنی‌عباس - آسمان را حق بود گر خون بگريد بر زمين
   • ترجیع بند در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر - غريبان را دل از بهر تو خونست
  • قطعات
   • جوشن بيار و نيزه و بر گستوان ورد
   • خون دار اگرچه دشمن خردست زينهار
   • در جهان با مردمان دانى كه چون بايد گذاشت
   • مرد ديگر جوان نخواهد بود
   • ملك ايمن درخت بارورست
   • آن را كه تو دست پيش دارى
   • آدمى فضل بر دگر حيوان
   • تو خود جفا نكنى بي گناه بر بنده
   • ديو اگر صومعه دارى كند اندر ملكوت
   • طمع خام كه سودى بكنم
   • شد غلامى به جوى كاب آرد
   • من هرگز آب چاه نديدم چنين مداد
   • مر تو را چون دو كار پيش آيد
   • دانى كه بر نگين سليمان چه نقش بود
   • ز دست ترشروى خوردن تبرزد
   • روزى به سرش نبشته بودند
   • از دست تهى كرم نيايد
   • كسى به حمد و ناى برادران عزيز
   • گر جهان فتنه گيرد از چپ و راست
   • كاملانند در لباس حقير
   • سخن گفته دگر باز نيايد به دهن
   • اگر صد دفتر شيرين بخوانى
   • خر به سعى آدمى نخواهد شد
   • تشنه ى سوخته در چشمه ى روشن چو رسيد
   • هيچ دانى كه آب ديده ى پير
   • دوستان سخت پیمان را ز دشمن باک نیست - صد هزاران خيط يكتو را نباشد قوتى
   • حريف عمر به سر برده در فسوق و فجور
   • ياد دارم ز پير دانشمند
   • بسا بساط خداوند ملك دولت را
   • وفا با هيچكس كردست گيتى
   • نه سام و نريمان و افراسياب
   • هر كه مقصود و مرادش خور و خوابست از عمر
   • چو دولت خواهد آمد بنده اى را
   • بسيار برفتند و به جايى نرسيدند
   • تا سگان را وجود پيدا نيست
   • اگر خونى نريزد شاه عالم
   • نكنى دفع ظالم از مظلوم
   • هر كجا دردمندى از سر شوق
   • حاكم ظالم به سنان قلم
   • ز دور چرخ چه نالى ز فعل خويش بنال
   • نفس ظالم، مال زنبورست
   • آسيا سنگ ده هزار منى
   • بدين الحان داودى عجب نيست
   • چو نيكبخت شدى ايمن از حسود مباش
   • رسم و آيين پادشاهانست
   • نشان آخر عهد و زوال ملك ويست
   • آنكه در حضرت بيچون تو قربى دارد
   • دامن آلوده اگر خود حكمت گويد
   • آدمي سان و نيك محضر باش
   • تا نگويى كه عاملان حريص
   • رحمت صفت خداى باقيست
   • هيچ فرصت وراى آن مطلب
   • الحق امناى مال ايتام
   • ناكسان را فراستيست عظيم
   • امير ما عسل از دست خلق مي نخورد
   • چه گنجها بنهادند و ديگرى برداشت
   • خواهى از دشمن نادان كه گزندت نرسد
   • متكلف به نغمه در قرآن
   • مرغ جايى كه علف بيند و چيند گردد
   • هزار سال به اميد تو توانم بود
   • هر كه بر روى زمين مهلت عيشى دارد
   • اگر ملازم خاك در كسى باشى
   • نگر تا نبينى ز ظلم شهى
   • روز قالى فشاندنست امروز
   • گر خردمند از اوباش جفايى بيند
   • هر كه بينى مراد و راحت خويش
   • براى ختم سخن دست بر دعا داريم
   • به قفل و پره ى زرين همى توان بستن
   • بردند پيمبران و پاكان
   • حدي وقف به جايى رسيد در شيراز
   • چو رنج برنتوانى گرفتن از رنجور
   • خداوند كشور خطا مي كند
   • عنكبوت ضعيف نتواند
   • فرياد پيرزن كه برآيد ز سوز دل
   • نگين ختم رسالت پيمبر عربى
   • هاونا گفتم از چه مي نالى
   • هر كه خيرى كرد و موقوفى گذاشت
   • هر كه مشهور شد به بي ادبى
   • گر بشنوى نصيحت مردان به گوش دل
   • دل منه بر جهان كه دور بقا
   • جزاى نيك و بد خلق با خداى انداز
   • گروهى از سر بي مغز بيخبر گويند
   • هر چه مي كرد با ضعيفان دزد
   • پدر كه جان عزيزش به لب رسيد چه گفت؟
   • ملكدارى با ديانت بايد و فرهنگ و هوش
   • پادشاهان پاسبانانند مر درويش را
   • پروردگار خلق خدايى به كس نداد
   • دل مبند اى حكيم بر دنيا
   • شجر مقل در بيابانها
   • اى كه دانش به مردم آموزش
   • دوش مرغى به صبح مي ناليد
   • مشمر برد ملك آن پادشاه
   • مگسى گفت عنكبوتى را
   • پيدا شود كه مرد كدامست و زن كدام
   • دشمنت خود مباد وگر باشد
   • چنانكه مشرق و مغرب به هم نپيوندند
   • خواجه تشريفم فرستادى و مال
   • كسان كه تلخى حاجت نيازمودستند
   • به مرگ خواجه فلان هيچ گم نگشت جهان
   • خطاب حاكم عادل مال بارانست
   • ضرورتست كه آحاد را سرى باشد
   • مراد و مطلب دنيا و آخرت نبرد
   • طبيب و تجربت سودى ندارد
   • مردكى غرقه بود در جيحون
   • سگى شكايت ايام بر كسى مي كرد
   • خدايا فضل كن گنج قناعت
   • گدايان بينى اندر روز محشر
   • چو مي دانستى افتادن به ناچار
   • صبر بر قسمت خدا كردن
   • هر بد كه به خود نمي پسندى
   • هان اى نهاده تير جفا در كمان حكم
   • دوران ملك ظالم و فرمان قاطعش
   • نه نيكان را بد افتادست هرگز
   • زمان ضايع مكن در علم صورت
   • جامع هفت چيز در يك روز
   • تا تو فرمان نبرى خلق به فرمان نروند
   • چنان زندگانى كن اى نيكراى
   • نخواهى كز بزرگان جور بينى
   • اميد عافيت آنگه بود موافق عقل
   • خداوندان نعمت را كرم هست
   • طبيبى را حكايت كرد پيرى
   • ضمير مصلحت انديش هر چه پيش آيد
   • مرا گر صاحب ديوان اعلى
   • بشن از من سخنى حق پدر فرزندى
   • رحم الله معشر الماضين
   • نجس ار پيرهن شبلى و معروف بپوشد
   • خواستم تا زحلى گويمت از روى قياس
   • دامن جامه كه در خار مغيلان بگرفت
   • غماز را به حضرت سلطان كه راه داد؟
   • اگر ممالك روى زمين به دست آرى
   • اى پسنديده حيف بر درويش
   • شنيده ام كه فقيهى به دشتوانى گفقت
   • گر از خراج رعيت نباشدت بارى
   • ديگران در رياضتند و نياز
   • هر كجا خط مشكلى بكشند
   • آن مكن در عمل كه در عزلت
   • مكافات بدى كردن حلالست
   • دوش در سلك صحبتى بودم
   • ز لوح روى كودك بر توان خواند
   • بس دست دعا بر آسمان بود
   • حاجت خلق از در خداى برآيد
   • نظر كردم به چشم راى و تدبير
   • بي هنر را ديدن صاحب هنر
   • نبايدت كه پريشان شود قواعد ملك
   • اى طفل كه دفع مگس از خود نتوانى
   • خرم تن آنكه نام نيكش
   • مقابلت نكند با حجر به پيشانى
   • نظر به چشم ارادت مكن به صورت دنيا
   • ياران كجاوه، غم ندارند
   • چو بندگان كمر بسته شرط خدمت را
   • اى كه گر هر سر موييت زبانى دارد
   • از من بگوى شاه رعيت نواز را
   • هر دم زبان مرده همى گويد اين سخن
   • در پند و اخلاق و غیر آن - خداونديست تدبير جهان را
   • مظلوم دست بسته ى مغلوب را بگوى
   • سپاس دار خداى لطيف دانا را
   • ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است - سخن به ذكر تو آراستن مراد آنست
   • طريق و رسم صاحبدولتانست
   • در ستایش - هر كه در بند تو شد بسته ى جاويد بماند
   • ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است - تو آن نكرده اى از فعل خير با من و غير
   • مباش غره به گفتار مادح طماع
   • احدا سامع المناجات
   • به سكندر نه ملك ماند و نه مال
   • چو خويشتن نتواند كه مي خورد قاضى
   • چنين كه هست نماند قرار دولت و ملك
   • علاج واقعه پيش از وقوع بايد كرد
   • مرا گويند با دشمن برآويز
   • يكى از بخت كامران بينى
   • به راه راست توانى رسيد در مقصود
   • عيب آنان مكن كه پيش ملوك
   • گر اهل معرفتى هر چه بنگرى خوبست
   • اميد خلق برآور چنانكه بتوانى
   • هرگز پر طاووس كسى گفت كه زشتست؟
   • مركب از بهر راحتى باشد
   • پدرم بنده ى قديم تو بود
   • در چشمت ار حقير بود صورت فقير
   • كسى گفت عزت به مال اندرست
   • دست بر پشت مار ماليدن
   • گر سفيهى زبان دراز كند
   • هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام
   • در عزت نفس - گويند سعديا به چه بطال مانده اى
   • ره نمودن به خير ناكس را
   • دشمن اگر دوست شود چند بار
   • دهل را كاندرون زندان بادست
   • ماه را ديد مرغ شب پره گفت
   • خواست تا عيبم كند پرورده ى بيگانگان
   • اى نفس چون وظيفه ى روزى مقررست
   • در سراى به هم كرده از پس پرده
   • شهى كه پاس رعيت نگاه مي دارد
   • صاحب كمال را چه غم از نقص مال و جاه
   • ضرورتست به توبيخ با كسى گفتن
   • اگر خود بردرد پيشانى پيل
   • در حدود رى يكى ديوانه بود
   • بيا كه پرده برانداختم ز صورت حال
   • به تماشاى ميوه راضى شو
   • چه سود از دزدى آنگه توبه كردن
   • شنيدم كه بيوه زنى دردمند
   • ظاهرا در ستایش صاحب دیوان است - يارب كمال عافيتت بر دوام باد
   • مرا از بهر دينارى نا گفت
   • بر تربت دوستان ماضى
   • اى بلند اختر خدايت عمر جاويدان دهاد
   • پسر نورسيده شايد بود
   • بيا بگوى كه پرويز از زمانه چه خورد
   • ظاهرا در مدح صاحب دیوان است - به سمع خواجه رسانيد اگر مجال بود
   • ناگهان بانگ در سراى افتد
   • يارب اين نامه سيه كرده ى بيفايده عمر
   • حقيقتيست كه دانا سراى عاريتى
   • در مدح صاحب دیوان - سفينه ى حكميات و نظم و نر لطيف
   • نه آدميست كه در خرمى و مجموعى
   • روز گم گشتن فرزند مقادير قضا
   • صانع نقشبند بى مانند
   • يكى نصيحت درويش وار خواهم كرد
   • اى غره به رحمت خداوند
   • بندگان را ز حد به در منواز
   • بود در خاطرم كه يك چندى
   • لحا الله بعض الناس يأتى جهالة
   • مثل وقوفک عندالله فى ملاء - مل وقوفك عندالله فى ملاء
   • يا اسعد الناس جدا ما سعى قدم
   • در مدح - نظر كه با همه دارى به چشم بخشايش
   • آن ستمديده نديدى كه به خونخواره چه گفت
   • خلق در ملك خداى از همه جنسى باشد
   • گر بدانستى كه خواهد مرد ناگه در ميان
   • اگر گويندش اندر نار جاويد
   • نكويى بابدان كردن وبالست
   • در مدح و نصیحت - يارب تو هر چه بهتر و نيكوترش بده
   • پسران فلان سه بدبختند
  • مثنویات
   • مثنویات مواعظ سعدی - اى چشم و چراغ اهل بينش
   • همه را ده چو مي دهى موسوم
   • عدل و انصاف و راستى بايد
   • نظر كن درين موى باريك سر
   • نخست انديشه كن آنگاه گفتار
   • چو نيكو گفت ابراهيم ادهم
   • يكى را ديدم اندر جايگاهى
   • چه سرپوشيدگان مرد بودند
   • نكويى گرچه با ناكس نشايد
   • نميرد گر بميرد نيكنامى
   • هيچ دانى كه چيست دخل حرام
   • نشنيدم كه مرغ رفته ز دام
   • زخم بالاى يكدگر بزنند
   • چه رند پريشان شوريده بخت
   • دشنام تو سر به سر شنيدم
   • دانى چه بود كمال انسان
   • سگ بر آن آدمى شرف دارد
   • غم نه بر دل كه گر نهى بر كوه
   • سخن زيد نشنوى بر عمرو
   • همه فرزند آدمند بشر
   • همه دانند لشكر و ميران
   • اگر هوشمندى مكن جمع مال
   • اين دغل دوستان كه مي بينى
   • هر كه را باشد از تو بيم گزند
   • هر كه بي مشورت كند تدبير
   • اى پسنديده حيف بر درويش
   • برگزيدندت اى گل خرم
   • قيمت عمر اگر بداند مرد
   • خرى از روستائيى بگريخت
   • حرص فرزند آدم نادان
   • پيرى اندر قبيله ى ما بود
   • سپاس و شكر بي پايان خدا را
   • حديث پادشاهان عجم را
   • حرامش باد بدعهد بدانديش
   • سلطان بايد كه خير درويش
   • آنكه هفت اقليم عالم را نهاد
   • دوام دولت اندر حق شناسيست
   • كتاب از دست دادن سست راييست
   • الا تا ننگرى در روى نيكو
   • جوان سخت رو در راه بايد
   • الا گر بختمند و هوشيارى
   • هر كه آمد بر خداى قبول
   • به حال نيك و بد راضى شو اى مرد
   • بكوش امروز تا گندم بپاشى
   • اى خداوندان طاق و طمطراق
   • به يك سال در جادويى ارمنى
  • رباعیات
   • آن كيست كه دل نهاد و فارغ بنشست
   • تدبير صواب از دل خوش بايد جست
   • آن كس كه خطاى خويش بيند كه رواست
   • گر در همه شهر يك سر نيشترست
   • گر خود ز عبادت استخوانى در پوست
   • تا يك سر مويى از تو هستى باقيست
   • بالاى قضاى رفته فرمانى نيست
   • ماهى اميد عمرم از شست برفت
   • دادار كه بر ما در قسمت بگشاد
   • نه هر كه زمانه كار او دربندد
   • اى قدر بلند آسمان پيش تو خرد
   • شاها سم اسبت آسمان مي سپرد
   • ظلم از دل و دست ملك نيرو ببرد
   • از مى طرب افزايد و مردى خيزد
   • نادان همه جا با همه كس آميزد
   • هر كس كه درست قول و پيمان باشد
   • هر دولت و مكنت كه قضا مي بخشد
   • بس چون تو ملك زمانه بر تخت نشاند
   • نه هر كه ستم بر دگرى بتواند
   • مردان همه عمر پاره بردوخته اند
   • عنقا بشد و فر هماييش بماند
   • نه هر كه طراز جامه بر دوش كند
   • فرزانه رضاى نفس رعنا نكند
   • آن گل كه هنوز نو به دست آمده بود
   • افسوس بر آن دل كه سماعش نربود
   • با گل به مل چو خار مي بايد بود
   • جائی که درخت عیش پربار بود
   • داد طرب از عمر بده تا برود
   • درياب كزين جهان گذر خواهد بود
   • گر تير جفاى دشمنان مي آيد
   • هركس به نصيب خويش خواهند رسيد
   • درويش كه حلقه ى درى زد يك بار
   • از دست مده طريق احسان پدر
   • گر آدميى باده ى گلرنگ بخور
   • چون خيل تو صد باشد و خصم تو هزار
   • چون زهره ى شيران بدرد ناله ى كوس
   • سودى نكند فراخناى بر و دوش
   • اى صاحب مال، فضل كن بر درويش
   • بوى بغلت مي رود از پارس به كيش
   • تا دل ز مراعات جهان بركندم
   • چون ما و شما مقارب يكدگريم
   • تنها ز همه خلق و نهان مي گريم
   • بشنو به ارادت سخن پير كهن
   • امروز كه دستگاه دارى و توان
   • با زنده دلان نشين و صادق نفسان
   • روزى دو سه شد كه بنده ننواخته اى
   • اى يار كجايى كه در آغوش نه اى
   • گر كان فضائلى وگر دريايى
   • گر سنگ همه لعل بدخشان بودى
   • فردا كه به نامه ى سيه درنگرى
   • گويند كه دوش شحنگان تترى
   • آيين برادرى و شرط يارى
   • تا كى به جمال و مال دنيا نازى
   • اى غايب چشم و حاضر دل چوني؟
   • در مرد چو بد نگه كنى زن بينى
   • تا دل به غرور نفس شيطان ندهى
  • مفردات - مي ميرم و همچنان نظر بر چپ و راست
  • مثلثات - خليلى الهدى انجى و اصلح
 • مفردات
  • ز حد بگذشت مشتاقى و صبر اندر غمت يارا
  • مي ندانم چكنم چاره من اين دستان را
  • اى مسلمانان فغان زان نرگس جادو فريب
  • قيامتست سفر كردن از ديار حبيب
  • چشم تو طلسم جاودانست
  • حالم از شرح غمت افسانه ايست
  • خسته ى تيغ فراقم سخت مشتاقم به غايت
  • مي روم با درد و حسرت از ديارت خير باد
  • ما ترك سر بگفتيم، تا دردسر نباشد
  • بخت و دولت به برم زآب روان باز آمد
  • رفت آن كم بر تو آبى بود
  • ياد دارم كه روزگارى بود
  • خسرو من چون به بارگاه برآيد
  • باد بهارى وزيد، از طرف مرغزار
  • ايا نسيم سحر بوى زلف يار بيار
  • اگر چه دل به كسى داد، جان ماست هنوز
  • چه درد دلست اينچه من درفتادم
  • من از تو هيچ نبريدم كه هستى يار دلبندم
  • من اين نامه كه اكنون مي نويسم
  • ديدى اى دل كه دگر باره چه آمد پيشم
  • بيا بيا كه ز عشقت چنان پريشانم
  • من خسته چون ندارم، نفسى قرار بي تو
  • اى يار ناسامان من از من چرا رنجيده اي؟
  • چنان خوب رويى بدان دلربايى
  • هر شبى با دلى و صد زارى
  • ابیات پراکنده - در عهد تو اى نگار دلبند
  • مفردات - مي ميرم و همچنان نظر بر چپ و راست
 • مقطّعات
  • متى حللت به شيراز يا نسيم الصبح
  • گر مرا بي تو در بهشت برند
  • گفتم چه كرده ام كه نگاهم نمي كنى
  • آشفتن چشمهاى مستت
  • خوب را گو پلاس در بر كن
  • در قطره ى باران بهارى چه توان گفت؟
  • سخن عشق حرامست بر آن بيهده گوى
  • من بگويم نديده ام دهنى
  • كوه عنبر نشسته بر زنخش
  • تو آن نه اى كه به جور از تو روى برپيچند
  • بس اى غلام بديع الجمال شيرين كار
  • آن پريروى كه از مرد و زن و پير و جوان
  • مرا به صورت شاهد نظر حلال بود
  • شبى خواهم كه پنهانت بگويم
  • هزار بوسه دهد بت پرست بر سنگى
  • كسى ملامتم از عشق روى او مي كرد
  • چند گويى كه مهر ازو بردار
  • بر آن گليم سياهم حسد همى آيد
  • گفتم به ره ببينم و دامن بگيرمش
  • وه كه چه آزار بود من از مهر تو
 • غزلیات
  • اول دفتر به نام ايزد دانا
  • اى نفس خرم باد صبا
  • روى تو خوش مي نمايد آينه ما
  • اگر تو فارغى از حال دوستان يارا
  • شب فراق نخواهم دواج ديبا را
  • پيش ما رسم شكستن نبود عهد وفا را
  • مشتاقى و صبورى از حد گذشت يارا
  • ز اندازه بيرون تشنه ام ساقى بيار آن آب را
  • گر ماه من برافكند از رخ نقاب را
  • با جوانى سرخوشست اين پير بى تدبير را
  • وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را
  • دوست مي دارم من اين ناليدن دلسوز را
  • وه كه گر من بازبينم روى يار خويش را
  • امشب سبكتر مي زنند اين طبل بي هنگام را
  • برخيز تا يك سو نهيم اين دلق ازرق فام را
  • تا بود بار غمت بر دل بي هوش مرا
  • چه كند بنده كه گردن ننهد فرمان را
  • ساقى بده آن كوزه ياقوت روان را
  • كمان سخت كه داد آن لطيف بازو را
  • لاابالى چه كند دفتر دانايى را
  • تفاوتى نكند قدر پادشايى را
  • من بدين خوبى و زيبايى نديدم روى را
  • رفتيم اگر ملول شدى از نشست ما
  • وقتى دل سودايى مي رفت به بستان ها
  • اگر تو برفكنى در ميان شهر نقاب
  • ما را همه شب نمي برد خواب
  • ماه رويا روى خوب از من متاب
  • سرمست درآمد از خرابات
  • متناسبند و موزون حركات دلفريبت
  • هر كه خصم اندر او كمند انداخت
  • چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت
  • معلمت همه شوخى و دلبرى آموخت
  • كهن شود همه كس را به روزگار ارادت
  • دل هر كه صيد كردى نكشد سر از كمندت
  • دوست دارم كه بپوشى رخ همچون قمرت
  • بنده وار آمدم به زنهارت
  • مپندار از لب شيرين عبارت
  • چه دل ها بردى اى ساقى به ساق فتنه انگيزت
  • بى تو حرامست به خلوت نشست
  • چنان به موى تو آشفته ام به بوى تو مست
  • دير آمدي اى نگار سرمست
  • نشايد گفتن آن كس را دلى هست
  • اگر مراد تو اى دوست بى مرادى ماست
  • بوى گل و بانگ مرغ برخاست
  • خوش مي رود اين پسر كه برخاست
  • ديگر نشنيديم چنين فتنه كه برخاست
  • سلسله موى دوست حلقه دام بلاست
  • صبر كن اى دل كه صبر سيرت اهل صفاست
  • خرم آن بقعه كه آرامگه يار آن جاست
  • عشق ورزيدم و عقلم به ملامت برخاست
  • آن نه زلفست و بناگوش كه روزست و شب ست
  • آن ماه دوهفته در نقابست
  • ديدار تو حل مشكلاتست
  • سرو چمن پيش اعتدال تو پستست
  • مجنون عشق را دگر امروز حالتست
  • اى كاب زندگانى من در دهان توست
  • هر صبحدم نسيم گل از بوستان توست
  • اتفاقم به سر كوى كسى افتادست
  • اين تويى يا سرو بستانى به رفتار آمدست
  • شب فراق كه داند كه تا سحر چندست
  • افسوس بر آن ديده كه روى تو نديدست
  • اى لعبت خندان لب لعلت كه مزيدست
  • از هر چه مي رود سخن دوست خوشترست
  • اين بوى روح پرور از آن خوى دلبرست
  • عيب ياران و دوستان هنرست
  • هر كسى را نتوان گفت كه صاحب نظرست
  • فرياد من از فراق يارست
  • چشمت خوشست و بر ار خواب خوشترست
  • عشرت خوشست و بر طرف جوى خوشترست
  • اى كه از سرو روان قد تو چالاكترست
  • دلى كه عاشق و صابر بود مگر سنگست
  • پاى سرو بوستانى در گلست
  • ديده از ديدار خوبان برگرفتن مشكلست
  • شراب از دست خوبان سلسبيلست
  • كارم چو زلف يار پريشان و درهمست
  • يارا بهشت صحبت ياران همدمست
  • بر من كه صبوحى زده ام خرقه حرامست
  • امشب به راستى شب ما روز روشنست
  • اين باد بهار بوستانست
  • اين خط شريف از آن بنانست
  • چه رويست آن كه پيش كاروانست
  • هزار سختى اگر بر من آيد آسانست
  • مگر نسيم سحر بوى زلف يار منست
  • ز من مپرس كه در دست او دلت چونست
  • با همه مهر و با منش كينست
  • بخت جوان دارد آن كه با تو قرينست
  • گر كسى سرو شنيدست كه رفتست اينست
  • با خردمندى و خوبى پارسا و نيك خوست
  • بتا هلاك شود دوست در محبت دوست
  • سرمست درآمد از درم دوست
  • سفر دراز نباشد به پاى طالب دوست
  • كس به چشم در نمي آيد كه گويم مل اوست
  • يار من آن كه لطف خداوند يار اوست
  • خورشيد زير سايه زلف چو شام اوست
  • آن كه دل من چو گوى در خم چوگان اوست
  • ز هر چه هست گزيرست و ناگزير از دوست
  • صبحى مباركست نظر بر جمال دوست
  • گفتم مگر به خواب ببينم خيال دوست
  • صبح مي خندد و من گريه كنان از غم دوست
  • اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست
  • اى پيك پى خجسته كه دارى نشان دوست
  • تا دست ها كمر نكنى بر ميان دوست
  • ز حد گذشت جدايى ميان ما اى دوست
  • مرا تو غايت مقصودى از جهان اى دوست
  • آب حيات منست خاك سر كوى دوست
  • شادى به روزگار گدايان كوى دوست
  • صبحدم خاكى به صحرا برد باد از كوى دوست
  • مرا خود با تو چيزى در ميان هست
  • بيا بيا كه مرا با تو ماجرايى هست
  • هر چه در روى تو گويند به زيبايى هست
  • مشنو اى دوست كه غير از تو مرا يارى هست
  • زهى رفيق كه با چون تو سروبالاييست
  • مرا از آن چه كه بيرون شهر صحراييست
  • درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست
  • كيست آن كش سر پيوند تو در خاطر نيست
  • گر صبر دل از تو هست و گر نيست
  • اى كه گفتى هيچ مشكل چون فراق يار نيست
  • جان ندارد هر كه جانانيش نيست
  • هر چه خواهى كن كه ما را با تو روى جنگ نيست
  • خبرت هست كه بى روى تو آرامم نيست
  • با فراقت چند سازم برگ تنهاييم نيست
  • در من اين هست كه صبرم ز نكورويان نيست
  • در من اين هست كه صبرم ز نكورويان نيست
  • روز وصلم قرار ديدن نيست
  • كس ندانم كه در اين شهر گرفتار تو نيست
  • نه خود اندر زمين نظير تو نيست
  • دل نماندست كه گوى خم چوگان تو نيست
  • چو ترك دلبر من شاهدى به شنگى نيست
  • خسرو آنست كه در صحبت او شيرينيست
  • دوش دور از رويت اى جان جانم از غم تاب داشت
  • دوشم آن سنگ دل پريشان داشت
  • چو ابر زلف تو پيرامن قمر مي گشت
  • خيال روى توام دوش در نظر مي گشت
  • دلى كه ديد كه پيرامن خطر مي گشت
  • آن را كه ميسر نشود صبر و قناعت
  • اى ديدنت آسايش و خنديدنت آفت
  • كيست آن لعبت خندان كه پرى وار برفت
  • عشق در دل ماند و يار از دست رفت
  • دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت
  • چشمت چو تيغ غمزه خون خوار برگرفت
  • هر كه دلارام ديد از دلش آرام رفت
  • اى كسوت زيبايى بر قامت چالاكت
  • اين كه تو دارى قيامتست نه قامت
  • اى كه رحمت مي نيايد بر منت
  • آفرين خداى بر جانت
  • اى جان خردمندان گوى خم چوگانت
  • جان و تنم اى دوست فداى تن و جانت
  • چو نيست راه برون آمدن ز ميدانت
  • چه لطيفست قبا بر تن چون سرو روانت
  • خوش مي روى به تنها تن ها فداى جانت
  • گر جان طلبى فداى جانت
  • بيا كه نوبت صلحست و دوستى و عنايت
  • سر تسليم نهاديم به حكم و رايت
  • جان من جان من فداى تو باد
  • زان گه كه بر آن صورت خوبم نظر افتاد
  • فرهاد را چو بر رخ شيرين نظر فتاد
  • پيش رويت قمر نمي تابد
  • مويت رها مكن كه چنين بر هم اوفتد
  • نه آن شبست كه كس در ميان ما گنجد
  • حديث عشق به طومار در نمي گنجد
  • كس اين كند كه ز يار و ديار برگردد
  • طرفه مي دارند ياران صبر من بر داغ و درد
  • هر كه مى با تو خورد عربده كرد
  • ديدار يار غايب دانى چه ذوق دارد
  • كه مي رود به شفاعت كه دوست بازآرد
  • هر كه چيزى دوست دارد جان و دل بر وى گمارد
  • گر از جفاى تو روزى دلم بيازارد
  • كس اين كند كه دل از يار خويش بردارد
  • تو را ز حال پريشان ما چه غم دارد
  • غلام آن سبك روحم كه با من سر گران دارد
  • مگر نسيم سحر بوى يار من دارد
  • هر آن ناظر كه منظورى ندارد
  • آن كه بر نسترن از غاليه خالى دارد
  • آن شكرخنده كه پرنوش دهانى دارد
  • بازت ندانم از سر پيمان ما كه برد
  • آن كيست كاندر رفتنش صبر از دل ما مي برد
  • هر گه كه بر من آن بت عيار بگذرد
  • كيست آن فتنه كه با تير و كمان مي گذرد
  • كيست آن ماه منور كه چنين مي گذرد
  • انصاف نبود آن رخ دلبند نهان كرد
  • باد آمد و بوى عنبر آورد
  • زنده شود هر كه پيش دوست بميرد
  • كدام چاره سگالم كه با تو درگيرد
  • دلم دل از هوس يار بر نمي گيرد
  • كسى به عيب من از خويشتن نپردازد
  • بگذشت و باز آتش در خرمن سكون زد
  • هشيار كسى بايد كز عشق بپرهيزد
  • به حديث درنيايى كه لبت شكر نريزد
  • آه اگر دست دل من به تمنا نرسد
  • از اين تعلق بيهوده تا به من چه رسد
  • كى برست اين گل خندان و چنين زيبا شد
  • گر آن مراد شبى در كنار ما باشد
  • شورش بلبلان سحر باشد
  • شب عاشقان بي دل چه شبى دراز باشد
  • از تو دل برنكنم تا دل و جانم باشد
  • سر جانان ندارد هر كه او را خوف جان باشد
  • نظر خداى بينان طلب هوا نباشد
  • با كاروان مصرى چندين شكر نباشد
  • تا حال منت خبر نباشد
  • چه كسى كه هيچ كس را به تو بر نظر نباشد
  • آن به كه نظر باشد و گفتار نباشد
  • جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد
  • تو را ناديدن ما غم نباشد
  • گر گويمت كه سروى سرو اين چنين نباشد
  • اگر سروى به بالاى تو باشد
  • در پاى تو افتادن شايسته دمى باشد
  • تو را خود يك زمان با ما سر صحرا نمي باشد
  • مرا به عاقبت اين شوخ سيمتن بكشد
  • تا كى اى دلبر دل من بار تنهايى كشد
  • خواب خوش من اى پسر دستخوش خيال شد
  • امروز در فراق تو ديگر به شام شد
  • هر كه شيرينى فروشد مشترى بر وى بجوشد
  • دوش بى روى تو آتش به سرم بر مي شد
  • سرمست ز كاشانه به گلزار برآمد
  • ساعتى كز درم آن سرو روان بازآمد
  • روز برآمد بلند اى پسر هوشمند
  • آن را كه غمى چون غم من نيست چه داند
  • آن سرو كه گويند به بالاى تو ماند
  • كسى كه روى تو ديدست حال من داند
  • دلم خيال تو را ره نماى مي داند
  • مجلس ما دگر امروز به بستان ماند
  • حسن تو دايم بدين قرار نماند
  • عيب جويانم حكايت پيش جانان گفته اند
  • گلبنان پيرايه بر خود كرده اند
  • اينان مگر ز رحمت محض آفريده اند
  • درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند
  • آخر اى سنگ دل سيم زنخدان تا چند
  • كاروان مي رود و بار سفر مي بندند
  • پيش رويت دگران صورت بر ديوارند
  • شايد اين طلعت ميمون كه به فالش دارند
  • تو آن نه اى كه دل از صحبت تو برگيرند
  • دو چشم مست تو كز خواب صبح برخيزند
  • روندگان مقيم از بلا نپرهيزند
  • آفتاب از كوه سر بر مي زند
  • بلبلى بي دل نوايى مي زند
  • توانگران كه به جنب سراى درويشند
  • يار بايد كه هر چه يار كند
  • بخرام بالله تا صبا بيخ صنوبر بركند
  • كسى كه روى تو بيند نگه به كس نكند
  • چه كند بنده كه بر جور تحمل نكند
  • ميل بين كان سروبالا مي كند
  • سرو بلند بين كه چه رفتار مي كند
  • زلف او بر رخ چو جولان مي كند
  • يار با ما بي وفايى مي كند
  • هر كه بى او زندگانى مي كند
  • دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمند
  • با دوست باش گر همه آفاق دشمنند
  • شوخى مكن اى يار كه صاحب نظرانند
  • اين جا شكرى هست كه چندين مگسانند
  • خوبرويان جفاپيشه وفا نيز كنند
  • اگر تو برشكنى دوستان سلام كنند
  • نشايد كه خوبان به صحرا روند
  • به بوى آن كه شبى در حرم بياسايند
  • اخترانى كه به شب در نظر ما آيند
  • تو را سماع نباشد كه سوز عشق نبود
  • نفسى وقت بهارم هوس صحرا بود
  • از دست دوست هر چه ستانى شكر بود
  • مرا راحت از زندگى دوش بود
  • ناچار هر كه صاحب روى نكو بود
  • من چه در پاى تو ريزم كه خوراى تو بود
  • يا رب شب دوشين چه مبارك سحرى بود
  • عيبى نباشد از تو كه بر ما جفا رود
  • گفتمش سير ببينم مگر از دل برود
  • هر كه مجموع نباشد به تماشا نرود
  • هر كه را باغچه اى هست به بستان نرود
  • در من اين عيب قديمست و به در مي نرود
  • سروبالايى به صحرا مي رود
  • اى ساربان آهسته رو كرام جانم مي رود
  • آن كه مرا آرزوست دير ميسر شود
  • هر لحظه در برم دل از انديشه خون شود
  • بخت اين كند كه راى تو با ما يكى شود
  • آن كه نقشى ديگرش جايى مصور مي شود
  • هفته اى مي رود از عمر و به ده روز كشيد
  • چه سروست آن كه بالا مي نمايد
  • نگفتم روزه بسيارى نپايد
  • به حسن دلبر من هيچ در نمي بايد
  • بخت بازآيد از آن در كه يكى چون درآيد
  • سروى چو تو مي بايد تا باغ بيارايد
  • فراق را دلى از سنگ سختتر بايد
  • مرو به خواب كه خوابت ز چشم بربايد
  • اميدوار چنانم كه كار بسته برآيد
  • مرا چو آرزوى روى آن نگار آيد
  • سرمست اگر درآيى عالم به هم برآيد
  • به كوى لاله رخان هر كه عشقباز آيد
  • كاروانى شكر از مصر به شيراز آيد
  • اگر آن عهدشكن با سر ميثاق آيد
  • نه چندان آرزومندم كه وصفش در بيان آيد
  • كه برگذشت كه بوى عبير مي آيد
  • آن نه عشقست كه از دل به دهان مي آيد
  • تو را سريست كه با ما فرو نمي آيد
  • آنك از جنت فردوس يكى مي آيد
  • شيرين دهان آن بت عيار بنگريد
  • آفتابست آن پرى رخ يا ملايك يا بشر
  • آمد گه آن كه بوى گلزار
  • خفتن عاشق يكيست بر سر ديبا و خار
  • دولت جان پرورست صحبت آموزگار
  • زنده كدامست بر هوشيار
  • شرطست جفا كشيدن از يار
  • اى صبر پاى دار كه پيمان شكست يار
  • يار آن بود كه صبر كند بر جفاى يار
  • هر شب انديشه ديگر كنم و راى دگر
  • به فلك مي رسد از روى چو خورشيد تو نور
  • پروانه نمي شكيبد از دور
  • آن كيست كه مي رود به نخجير
  • از همه باشد به حقيقت گزير
  • اى پسر دلربا وى قمر دلپذير
  • دل برگرفتى از برم اى دوست دست گير
  • فتنه ام بر زلف و بالاى تو اى بدر منير
  • ما در اين شهر غريبيم و در اين ملك فقير
  • اى به خلق از جهانيان ممتاز
  • متقلب درون جامه ناز
  • بزرگ دولت آن كز درش تو آيى باز
  • برآمد باد صبح و بوى نوروز
  • مباركتر شب و خرمترين روز
  • پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز
  • ساقى سيمتن چه خسبى خيز
  • بوى بهار آمد بنال اى بلبل شيرين نفس
  • امشب مگر به وقت نمي خواند اين خروس
  • هر كه بى دوست مي برد خوابش
  • يارى به دست كن كه به اميد راحتش
  • آن كه هلاك من همي خواهد و من سلامتش
  • خجلست سرو بستان بر قامت بلندش
  • هر كه نازك بود تن يارش
  • هر كه نامهربان بود يارش
  • كس نديدست به شيرينى و لطف و نازش
  • دست به جان نمي رسد تا به تو برفشانمش
  • چون برآمد ماه روى از مطلع پيراهنش
  • رها نمي كند ايام در كنار منش
  • خوشست درد كه باشد اميد درمانش
  • زينهار از دهان خندانش
  • هر كه هست التفات بر جانش
  • هر كه سوداى تو دارد چه غم از هر كه جهانش
  • خطا كردى به قول دشمنان گوش
  • قيامت باشد آن قامت در آغوش
  • يكى را دست حسرت بر بناگوش
  • رفتى و نمي شوى فراموش
  • گر يكى از عشق برآرد خروش
  • دلى كه ديد كه غايب شدست از اين درويش
  • گردن افراشته ام بر فلك از طالع خويش
  • هر كسى را هوسى در سر و كارى در پيش
  • گرم قبول كنى ور برانى از بر خويش
  • يار بيگانه نگيرد هر كه دارد يار خويش
  • به عمر خويش نديدم شبى كه مرغ دلم
  • ساقى بده آن شراب گلرنگ
  • گرم بازآمدى محبوب سيم اندام سنگين دل
  • مرا رسد كه برآرم هزار ناله چو بلبل
  • جزاى آن كه نگفتيم شكر روز وصال
  • چشم خدا بر تو اى بديع شمايل
  • بي دل گمان مبر كه نصيحت كند قبول
  • من ايستاده ام اينك به خدمتت مشغول
  • نشسته بودم و خاطر به خويشتن مشغول
  • جانان هزاران آفرين بر جانت از سر تا قدم
  • رفيق مهربان و يار همدم
  • وقت ها يك دم برآسودى تنم
  • انتبه قبل السحر يا ذالمنام
  • چو بلبل سحرى برگرفت نوبت بام
  • حكايت از لب شيرين دهان سيم اندام
  • زهى سعادت من كم تو آمدى به سلام
  • ساقيا مى ده كه مرغ صبح بام
  • شمع بخواهد نشست بازنشين اى غلام
  • ماه چنين كس نديد خوش سخن و كش خرام
  • مرا دو ديده به راه و دو گوش بر پيغام
  • روزگاريست كه سودازده روى توام
  • من اندر خود نمي يابم كه روى از دوست برتابم
  • به خاك پاى عزيزت كه عهد نشكستم
  • گو خلق بدانند كه من عاشق و مستم
  • من خود اى ساقى از اين شوق كه دارم مستم
  • دل پيش تو و ديده به جاى دگرستم
  • چو تو آمدى مرا بس كه حدي خويش گفتم
  • من همان روز كه آن خال بديدم گفتم
  • من از آن روز كه دربند توام آزادم
  • عشقبازى نه من آخر به جهان آوردم
  • هزار عهد كردم كه گرد عشق نگردم
  • از در درآمدى و من از خود به درشدم
  • چنان در قيد مهرت پاى بندم
  • خرامان از درم بازآ كت از جان آرزومندم
  • شكست عهد مودت نگار دلبندم
  • من با تو نه مرد پنجه بودم
  • آمدى وه كه چه مشتاق و پريشان بودم
  • عهد بشكستى و من بر سر پيمان بودم
  • دو هفته مي گذرد كان مه دوهفته نديدم
  • من چون تو به دلبرى نديدم
  • مي روم وز سر حسرت به قفا مي نگرم
  • نرفت تا تو برفتى خيالت از نظرم
  • يك امشبى كه در آغوش شاهد شكرم
  • شب دراز به اميد صبح بيدارم
  • من آن نيم كه دل از مهر دوست بردارم
  • منم اين بى تو كه پرواى تماشا دارم
  • باز از شراب دوشين در سر خمار دارم
  • نه دسترسى به يار دارم
  • من اگر نظر حرامست بسى گناه دارم
  • من دوست مي دارم جفا كز دست جانان مي برم
  • گر به رخسار چو ماهت صنما مي نگرم
  • به خدا اگر بميرم كه دل از تو برنگيرم
  • گر من ز محبتت بميرم
  • من اين طمع نكنم كز تو كام برگيرم
  • از تو با مصلحت خويش نمي پردازم
  • نظر از مدعيان بر تو نمي اندازم
  • خنك آن روز كه در پاى تو جان اندازم
  • وه كه در عشق چنان مي سوزم
  • يك روز به شيدايى در زلف تو آويزم
  • من بي مايه كه باشم كه خريدار تو باشم
  • در آن نفس كه بميرم در آرزوى تو باشم
  • غم زمانه خورم يا فراق يار كشم
  • هزار جهد بكردم كه سر عشق بپوشم
  • بار فراق دوستان بس كه نشست بر دلم
  • تا تو به خاطر منى كس نگذشت بر دلم
  • امروز مباركست فالم
  • تا خبر دارم از او بي خبر از خويشتنم
  • چشم كه بر تو مي كنم چشم حسود مي كنم
  • گر تيغ بركشد كه محبان همي زنم
  • آن دوست كه من دارم وان يار كه من دانم
  • آن نه رويست كه من وصف جمالش دانم
  • اگر دستم رسد روزى كه انصاف از تو بستانم
  • اى مرهم ريش و مونس جانم
  • بس كه در منظر تو حيرانم
  • سخن عشق تو بى آن كه برآيد به زبانم
  • گر دست دهد هزار جانم
  • مرا تا نقره باشد مي فشانم
  • ما همه چشميم و تو نور اى صنم
  • چون من به نفس خويشتن اين كار مي كنم
  • آن كس كه از او صبر محالست و سكونم
  • ز دستم بر نمي خيزد كه يك دم بى تو بنشينم
  • من از تو صبر ندارم كه بى تو بنشينم
  • منم يا رب در اين دولت كه روى يار مي بينم
  • دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمي بينم
  • من از اين جا به ملامت نروم
  • نه از چينم حكايت كن نه از روم
  • تو مپندار كز اين در به ملامت بروم
  • به تو مشغول و با تو همراهم
  • امشب آن نيست كه در خواب رود چشم نديم
  • ما دگر كس نگرفتيم به جاى تو نديم
  • ما به روى دوستان از بوستان آسوده ايم
  • ما در خلوت به روى خلق ببستيم
  • اى سروبالاى سهى كز صورت حال آگهى
  • عمرها در پى مقصود به جان گرديديم
  • بگذار تا مقابل روى تو بگذريم
  • ما دل دوستان به جان بخريم
  • ما گدايان خيل سلطانيم
  • كاش كان دلبر عيار كه من كشته اويم
  • عهد كرديم كه بى دوست به صحرا نرويم
  • گر غصه روزگار گويم
  • بكن چندان كه خواهى جور بر من
  • يا رب آن رويست يا برگ سمن
  • در وصف نيايد كه چه شيرين دهنست آن
  • اى كودك خوبروى حيران
  • برخيز كه مي رود زمستان
  • خوشا و خرما وقت حبيبان
  • چه خوشست بوى عشق از نفس نيازمندان
  • بگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران
  • دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران
  • فراق دوستانش باد و ياران
  • سخت به ذوق مي دهد باد ز بوستان نشان
  • ديگر به كجا مي رود اين سرو خرامان
  • خفته خبر ندارد سر بر كنار جانان
  • ما نتوانيم و عشق پنجه درانداختن
  • چند بشايد به صبر ديده فرودوختن
  • گر متصور شدى با تو درآميختن
  • نبايستى هم اول مهر بستن
  • خلاف دوستى كردن به ترك دوستان گفتن
  • سهل باشد به ترك جان گفتن
  • طوطى نگويد از تو دلاويزتر سخن
  • چه خوش بود دو دلارام دست در گردن
  • دست با سرو روان چون نرسد در گردن
  • ميان باغ حرامست بى تو گرديدن
  • تا كى اى جان ار وصل تو نتوان ديدن
  • آخر نگهى به سوى ما كن
  • چشم اگر با دوست دارى گوش با دشمن مكن
  • گواهى امينست بر درد من
  • اى روى تو راحت دل من
  • وه كه جدا نمي شود نقش تو از خيال من
  • اى به ديدار تو روشن چشم عالم بين من
  • دى به چمن برگذشت سرو سخنگوى من
  • نشان بخت بلندست و طالع ميمون
  • بهست آن يا زنخ يا سيب سيمين
  • صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از يمين
  • چه روى و موى و بناگوش و خط و خالست اين
  • اى چشم تو دلفريب و جادو
  • من از دست كمانداران ابرو
  • گفتم به عقل پاى برآرم ز بند او
  • صيد بيابان عشق چون بخورد تير او
  • هر كه به خويشتن رود ره نبرد به سوى او
  • راستى گويم به سروى ماند اين بالاى تو
  • بيا كه در غم عشقت مشوشم بى تو
  • اى طراوت برده از فردوس اعلا روى تو
  • آن سرو ناز بين كه چه خوش مي رود به راه
  • پنجه با ساعد سيمين كه نيندازى به
  • اى كه شمشير جفا بر سر ما آخته اى
  • اى رخ چون آينه افروخته
  • اى كه ز ديده غايبى در دل ما نشسته اى
  • حناست آن كه ناخن دلبند رشته اى
  • اى باغ حسن چون تو نهالى نيافته
  • سرمست بتى لطيف ساده
  • اى يار جفاكرده پيوندبريده
  • مي برزند ز مشرق شمع فلك زبانه
  • اى صورتت ز گوهر معنى خزينه اى
  • خلاف سرو را روزى خرامان سوى بستان آى
  • قيمت گل برود چون تو به گلزار آيى
  • خرم آن روز كه چون گل به چمن بازآيى
  • تا كيم انتظار فرمايى
  • تو از هر در كه بازآيى بدين خوبى و زيبايى
  • تو با اين لطف طبع و دلربايى
  • تو پرى زاده ندانم ز كجا مي آيى
  • چه رويست آن كه ديدارش ببرد از من شكيبايى
  • خبرت خرابتر كرد جراحت جدايى
  • دريچه اى ز بهشتش به روى بگشايى
  • گرم راحت رسانى ور گزايى
  • مشتاق توام با همه جورى و جفايى
  • من ندانستم از اول كه تو بى مهر و وفايى
  • نه من تنها گرفتارم به دام زلف زيبايى
  • هر كس به تماشايى رفتند به صحرايى
  • همه چشميم تا برون آيى
  • اى ولوله عشق تو بر هر سر كويى
  • اى خسته دلم در خم چوگان تو گويى
  • چه جرم رفت كه با ما سخن نمي گويى
  • كدام كس به تو ماند كه گويمت كه چنويى
  • اى حسن خط از دفتر اخلاق تو بابى
  • تو خون خلق بريزى و روى درتابى
  • سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابى
  • كه دست تشنه مي گيرد به آبى
  • سل المصانع ركبا تهيم فى الفلوات
  • تو هيچ عهد نبستى كه عاقبت نشكستى
  • همه عمر برندارم سر از اين خمار مستى
  • يارا قدحى پر كن از آن داروى مستى
  • اگر مانند رخسارت گلى در بوستانستى
  • تعالى الله چه رويست آن كه گويى آفتابستى
  • اى باد كه بر خاك در دوست گذشتى
  • ياد مي دارى كه با من جنگ در سر داشتى
  • سست پيمانا به يك ره دل ز ما برداشتى
  • نديدمت كه بكردى وفا بدان چه بگفتى
  • اى از بهشت جزوى و از رحمت آيتى
  • چون خراباتى نباشد زاهدى
  • اى باد بامدادى خوش مي روى به شادى
  • ديدى كه وفا به جا نياوردى
  • مپرس از من كه هيچم ياد كردى
  • مكن سرگشته آن دل را كه دست آموز غم كردى
  • چه باز در دلت آمد كه مهر بركندى
  • گفتم آهن دلى كنم چندى
  • نگارا وقت آن آمد كه دل با مهر پيوندى
  • خلاف شرط محبت چه مصلحت ديدى
  • مگر دگر سخن دشمنان نيوشيدى
  • آخر نگاهى بازكن وقتى كه بر ما بگذرى
  • اى برق اگر به گوشه آن بام بگذرى
  • اى كه بر دوستان همي گذرى
  • بخت آيينه ندارم كه در او مي نگرى
  • جور بر من مي پسندد دلبرى
  • خانه صاحب نظران مي برى
  • دانى چه گفت مرا آن بلبل سحرى
  • دانمت آستين چرا پيش جمال مي برى
  • ديدم امروز بر زمين قمرى
  • رفتى و همچنان به خيال من اندرى
  • روى گشاده اى صنم طاقت خلق مي برى
  • سرو بستانى تو يا مه يا پرى
  • كس درنيامدست بدين خوبى از درى
  • گر برود به هر قدم در ره ديدنت سرى
  • گر كنم در سر وفات سرى
  • هرگز اين صورت كند صورتگرى
  • هر نوبتم كه در نظر اى ماه بگذرى
  • چونست حال بستان اى باد نوبهارى
  • خبر از عيش ندارد كه ندارد يارى
  • خوش بود يارى و يارى بر كنار سبزه زارى
  • دو چشم مست تو برداشت رسم هشيارى
  • عمرى به بوى يارى كرديم انتظارى
  • مرا دليست گرفتار عشق دلدارى
  • من از تو روى نپيچم گرم بيازارى
  • نه تو گفتى كه به جاى آرم و گفتم كه نيارى
  • اگر به تحفه جانان هزار جان آرى
  • كس از اين نمك ندارد كه تو اى غلام دارى
  • حديث يا شكرست آن كه در دهان دارى
  • هرگز نبود سرو به بالا كه تو دارى
  • تو اگر به حسن دعوى بكنى گواه دارى
  • اين چه رفتارست كاراميدن از من مي برى
  • تو در كمند نيفتاده اى و معذورى
  • ما بى تو به دل برنزديم آب صبورى
  • هر سلطنت كه خواهى مي كن كه دلپذيرى
  • اگر گلاله مشكين ز رخ براندازى
  • اميدوارم اگر صد رهم بيندازى
  • تو خود به صحبت امثال ما نپردازى
  • تا كى اى آتش سودا به سرم برخيزى
  • گر درون سوخته اى با تو برآرد نفسى
  • همي زنم نفس سرد بر اميد كسى
  • يار گرفته ام بسى چون تو نديده ام كسى
  • ما سپر انداختيم گر تو كمان مي كشى
  • هرگز آن دل بنميرد كه تو جانش باشى
  • اگر تو پرده بر اين زلف و رخ نمي پوشى
  • به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقى
  • به قلم راست نيايد صفت مشتاقى
  • عمرم به آخر آمد عشقم هنوز باقى
  • دل ديوانگيم هست و سر ناباكى
  • عشق جانان در جهان هرگز نبودى كاشكى
  • سخت زيبا مي روى يك بارگى
  • روى بپوش اى قمر خانگى
  • بسم از هوا گرفتن كه پرى نماند و بالى
  • ترحم ذلتى يا ذا المعالى
  • هرگز حسد نبردم بر منصبى و مالى
  • مرا تو جان عزيزى و يار محترمى
  • بسيار سفر بايد تا پخته شود خامى
  • تو كدامى و چه نامى كه چنين خوب خرامى
  • چون تنگ نباشد دل مسكين حمامى
  • صاحب نظر نباشد دربند نيك نامى
  • اى دريغا گر شبى در بر خرابت ديدمى
  • آسوده خاطرم كه تو در خاطر منى
  • اگر تو ميل محبت كنى و گر نكنى
  • زنده بى دوست خفته در وطنى
  • سروقدى ميان انجمنى
  • كس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منى
  • من چرا دل به تو دادم كه دلم مي شكنى
  • اى سرو حديقه معانى
  • بر آنم گر تو بازآيى كه در پايت كنم جانى
  • بنده ام گر به لطف مي خوانى
  • بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بستانى
  • جمعى كه تو در ميان ايشانى
  • ذوقى چنان ندارد بى دوست زندگانى
  • كبر يك سو نه اگر شاهد درويشانى
  • ندانمت به حقيقت كه در جهان به كه مانى
  • نگويم آب و گلست آن وجود روحانى
  • نه طريق دوستانست و نه شرط مهربانى
  • همه كس را تن و اندام و جمالست و جوانى
  • چرا به سركشى از من عنان بگردانى
  • فرخ صباح آن كه تو بر وى نظر كنى
  • سرو ايستاده به چو تو رفتار مي كنى
  • چشم رضا و مرحمت بر همه باز مي كنى
  • ديدار مي نمايى و پرهيز مي كنى
  • روزى به زنخدانت گفتم به سيمينى
  • شبست و شاهد و شمع و شراب و شيرينى
  • امروز چنانى اى پرى روى
  • خواهم اندر پايش افتادن چو گوى
  • تا كى روم از عشق تو شوريده به هر سوى
  • گلست آن ياسمن يا ماه يا روى
  • مرحبا اى نسيم عنبربوى
  • وقت آن آمد كه خوش باشد كنار سبزه جوى
  • سرو سيمينا به صحرا مي روى
  • اى باد صبحدم خبر دلستان بگوى
  • اى كه به حسن قامتت سرو نديده ام سهى
  • اگرم حيات بخشى و گرم هلاك خواهى
  • نشنيده ام كه ماهى بر سر نهد كلاهى
  • ندانم از من خسته جگر چه مي خواهى
 • رباعیات
  • هر ساعتم اندرون بجوشد خون را
  • عشاق به درگهت اسيرند بيا
  • اى چشم تو مست خواب و سرمست شراب
  • چون دل ز هواى دوست نتوان پرداخت
  • دل مي رود و ديده نمي شايد دوخت
  • روزى گفتى شبى كنم دلشادت
  • صد بار بگفتم به غلامان درت
  • آن يار كه عهد دوستارى بشكست
  • شبها گذرد كه ديده نتوانم بست
  • هشيار سرى بود ز سوداى تو مست
  • يا همچو هماى بر من افكن پر خويش
  • اى بي تو فراخاى جهان بر ما تنگ
  • گر دست دهد دولت ايام وصال
  • خود را به مقام شير مي دانستم
  • خورشيد رخا من به كمند تو درم
  • هر سروقدى كه بگذرد در نظرم
  • شبهاى دراز بيشتر بيدارم
  • از جمله ى بندگان منش بنده ترم
  • خيزم كه نماند بيش ازين تدبيرم
  • گر بر رگ جان ز شستت آيد تيرم
  • آن دوست كه ديدنش بياريد چشم
  • آن رفته كه بود دل بدو مشغولم
  • منديش كه سست عهد و بدپيمانم
  • من بنده ى بالاى تو شمشاد تنم
  • هر گه كه نظر بر گل رويت فكنم
  • آرام دل خويش نجويم چه كنم؟
  • گفتم كه دگر چشم به دلبر نكنم
  • من با تو سكون نگيرم و خو نكنم
  • خيزم قد و بالاى چو حورش بينم
  • مي آيى و لطف و كرمت مي بينم
  • چون مي كشد آن طيره ى خورشيد و مهم
  • من با دگرى دست به پيمان ندهم
  • ما حاصل عمرى به دمى بفروشيم
  • بگذشت بر آب چشم همچون جويم
  • ياران به سماع ناى و نى جامه دران
  • يرليغ ده اى خسرو خوبان جهان
  • من خاك درش به ديده خواهم رفتن
  • مه را ز فلك به طرف بام آوردن
  • در ديده به جاى سرمه سوزن ديدن
  • اى دوست گرفته بر سر ما دشمن
  • اى دست تو آتش زده در خرمن من
  • آن لطف كه در شمايل اوست ببين
  • چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو
  • يك روز به اتفاق صحرا من و تو
  • ما را نه ترنج از تو مرادست نه به
  • نه سرو توان گفت و نه خورشيد و نه ماه
  • اى كاش نكردمى نگاه از ديده
  • اى بي رخ تو چو لاله زارم ديده
  • اى مطرب ازان حريف پيغامى ده
  • اى راهروان را گذر از كوى تو نه
  • هرگز بود آدمى بدين زيبايي؟
  • گيرم كه به فتواى خردمندى و راى
  • كى دانستم كه بيخطا برگردي؟
  • اى كاش كه مردم آن صنم ديدندى
  • گفتم بكنم توبه ز صاحبنظرى
  • هر روز به شيوه اى و لطفى دگرى
  • اى بلبل خوش سخن چه شيرين نفسى
  • اى پيش تو لعبتان چينى حبشى
  • ماها همه شيرينى و لطف و نمكى
  • كرديم بسى جام لبالب خالى
  • در وهم نيايد كه چه شيرين دهنى
  • گر كام دل از زمانه تصوير كنى
  • اى كودك لشكرى كه لشكر شكنى
  • اى مايه ى درمان نفسى ننشينى
  • گر دشمن من به دوستى بگزينى
  • گر دولت و بخت باشد و روزبهى
  • گر زحمت مردمان اين كوى از ماست
  • وه وه كه قيامتست اين قامت راست
  • سرو از قدت اندازه ى بالا بردست
  • امشب كه حضور يار جان افروزست
  • آن شب كه تو در كنار مايى روزست
  • گويند هواى فصل آزار خوشست
  • خيزم بروم چو صبر نامحتملست
  • آن ماه كه گفتى ملك رحمانست
  • آن سست وفا كه يار دل سخت منست
  • از بس كه بيازرد دل دشمن و دوست
  • اى در دل من رفته چو خون در رگ و پوست
  • چون حال بدم در نظر دوست نكوست
  • غازى ز پى شهادت اندر تك و پوست
  • گر دل به كسى دهند بارى به تو دوست
  • گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
  • گويند رها كنش كه يارى بدخوست
  • شب نيست كه چشمم آرزومند تو نيست
  • با دوست چنانكه اوست مي بايد داشت
  • بگذشت و چه گويم كه چه بر من بگذشت
  • روى تو به فال دارم اى حور نژاد
  • تو هرچه بپوشى به تو زيبا گردد
  • نوروز كه سيل در كمر مي گردد
  • كس عهد وفا چنانكه پروانه ى خرد
  • دستارچه اى كان بت دلبر دارد
  • گر باد ز گل حسن شبابش ببرد
  • كس نيست كه غم از دل ما داند برد
  • هر وقت كه بر من آن پسر مي گذرد
  • خالى كه مرا عاجز و محتال بكرد
  • چون بخت به تدبير نكو نتوان كرد
  • شمع ارچه به گريه جانگدازى مي كرد
  • اى باد چو عزم آن زمين خواهى كرد
  • آن دوست كه آرام دل ما باشد
  • آن را كه جمال ماه پيكر باشد
  • آن را كه نظر به سوى هر كس باشد
  • هر سرو كه در بسيط عالم باشد
  • گر دست تو در خون روانم باشد
  • بيچاره كسى كه بر تو مفتون باشد
  • آهو بره را كه شير در پى باشد
  • ما را به چه روى از تو صبورى باشد
  • مشنو كه مرا از تو صبورى باشد
  • آن خال حسن كه ديدمى خالى شد
  • دانى كه چرا بر دهنم راز آمد
  • روزى نظرش بر من درويش آمد
  • گفتم شب وصل و روز تعطيل آمد
  • وقت گل و روز شادمانى آمد
  • در چشم من آمد آن سهى سرو بلند
  • در خرقه ى توبه آمدم روزى چند
  • گويند مرو در پى آن سرو بلند
  • كس با تو عدو محاربت نتواند
  • آنان كه پريروى و شكر گفتارند
  • آن كودك لشكرى كه لشكر شكند
  • كس عيب نظر باختن ما نكند
  • مجنون اگر احتمال ليلى نكند
  • آن درد ندارم كه طبيبان دانند
  • مردان نه بهشت و رنگ و بو مي خواهند
  • هر چند كه عيبم از قفا مي گويند
  • با دوست به گرمابه درم خلوت بود
  • من دوش قضا يار و قدر پشتم بود
  • داد طرب از عمر بده تا برود
  • سوداى تو از سرم به در مي نرود
  • من گر سگكى زان تو باشم چه شود؟
  • چون صورت خويشتن در آيينه بديد
  • گر تير جفاى دشمنان مي آيد
  • من چاكر آنم كه دلى بربايد
  • اين ريش تو سخت زود برمي آيد
  • امشب نه بياض روز برمي آيد
  • هرچند كه هست عالم از خوبان پر
  • بستان رخ تو گلستان آرد بار
  • از هرچه كنى مرهم ريش اوليتر
  • اى دست جفاى تو چو زلف تو دراز
  • تا سر نكنم در سرت اى مايه ى ناز
  • نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز
  • اى ماه شب افروز شبستان افروز
  • يا روى به كنج خلوت آور شب و روز
  • رويى كه نخواستم كه بيند همه كس
  • گر بيخبران و عيبگويان از پس
  • منعم كه به عيش مي رود روز و شبش
  • نونيست كشيده عارض موزونش
  • گويند مرا صوابرايان به هوش
  • همسايه كه ميل طبع بينى سويش
 • ترجیع بند - اى سرو بلند قامت دوست
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,368,531,341