خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - شاهنامه فردوسي تبيان

  
 • آغاز کتاب
  • آغاز کتاب
  • ستایش خرد
  • گفتار اندر آفرینش عالم
  • گفتار اندر آفرینش مردم
  • گفتار اندر آفرینش آفتاب
  • در آفرینش ماه
  • گفتار اندر ستایش پیغمبر
  • گفتار اندر فراهم آوردن کتاب
  • داستان دقیقی شاعر
  • بنیاد نهادن کتاب
  • در داستان ابومنصور
  • ستایش سلطان محمود
 • کیومرث
  • سخن گوی دهقان چه گوید نخست
  • خجسته سیامک یکی پور داشت
 • هوشنگ
  • جهاندار هوشنگ با رای و داد
  • یکی روز شاه جهان سوی کوه
  • چو بشناخت آهنگری پیشه کرد
 • طهمورث
  • طهمورث
 • جمشید
  • گرانمایه جمشید فرزند او
  • یکی مرد بود اندر آن روزگار
  • چو ابلیس پیوسته دید آن سخن
  • از آن پس برآمد ز ایران خروش
 • ضحاک
  • چو ضحاک شد بر جهان شهریار
  • چنان بد که هر شب دو مرد جوان
  • چو از روزگارش چهل سال ماند
  • برآمد برین روزگار دراز
  • نشد سیر ضحاک از آن جست جوی
  • چو بگذشت ازان بر فریدون دو هشت
  • چنان بد که ضحاک را روز و شب
  • فریدون به خورشید بر برد سر
  • چو آمد به نزدیک اروندرود
  • طلسمی که ضحاک سازیده بود
  • چوکشور ز ضحاک بودی تهی
  • جهاندار ضحاک ازان گفت‌گوی
 • فریدون
  • فریدون چو شد بر جهان کامگار
  • ز سالش چو یک پنجه اندر کشید
  • فرستاده‌ی شاه را پیش خواند
  • سوی خانه رفتند هر سه چوباد
  • نهفته چو بیرون کشید از نهان
  • برآمد برین روزگار دراز
  • فرستاده‌ی سلم چون گشت باز
  • یکی نامه بنوشت شاه زمین
  • چو تنگ اندر آمد به نزدیکشان
  • چو برداشت پرده ز پیش آفتاب
  • فریدون نهاده دو دیده به راه
  • برآمد برین نیز یک چندگاه
  • به سلم و به تور آمد این آگهی
  • سپه چون به نزدیک ایران کشید
  • بدان گه که روشن جهان تیره گشت
  • سپیده چو از تیره شب بردمید
  • چو از روز رخشنده نیمی برفت
  • به شاه آفریدون یکی نامه کرد
  • به سلم آگهی رفت ازین رزمگاه
  • تهی شد ز کینه سر کینه دار
 • منوچهر
  • منوچهر یک هفته با درد بود
  • کنون پرشگفتی یکی داستان
  • یکایک به شاه آمد این آگهی
  • چنان بد که روزی چنان کرد رای
  • چنان بد که مهراب روزی پگاه
  • ورا پنج ترک پرستنده بود
  • پرستنده برخاست از پیش اوی
  • رسیدند خوبان به درگاه کاخ
  • چو خورشید تابنده شد ناپدید
  • چو خورشید تابان برآمد ز کوه
  • چو برخاست از خواب با موبدان
  • میان سپهدار و آن سرو بن
  • چو آمد ز درگاه مهراب شاد
  • پس آگاهی آمد به شاه بزرگ
  • به مهراب و دستان رسید این سخن
  • چو در کابل این داستان فاش گشت
  • چو شد ساخته کار خود بر نشست
  • پس آگاهی آمد سوی شهریار
  • بفرمود تا موبدان و ردان
  • چنین گفت پس شاه گردن فراز
  • زمانی پر اندیشه شد زال زر
  • پس آن نامه‌ی سام پاسخ نوشت
  • همی رند دستان گرفته شتاب
  • بزد نای مهراب و بربست کوس
  • بسی برنیامد برین روزگار
  • بیامد یکی موبدی چرب دست
  • چو آگاهی آمد به سام دلیر
  • منوچهر را سال شد بر دو شست
 • پادشاهی نوذر
  • چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت
  • پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه
  • چو دشت از گیا گشت چون پرنیان
  • سپیده چو از کوه سر برکشید
  • برآسود پس لشکر از هر دو روی
  • ازان پس بیاسود لشکر دو روز
  • چو بشنید نوذر که قارن برفت
  • بشد ویسه سالار توران سپاه
  • و دیگر که از شهر ارمان شدند
  • فرستاده نزدیک دستان رسید
  • سوی شاه ترکان رسید آگهی
  • به گستهم و طوس آمد این آگهی
  • چو اغریرث آمد ز آمل به ری
 • پادشاهی زوطهماسپ
  • پادشاهی زوطهماسپ
 • پادشاهی گرشاسپ
  • پسر بود زو را یکی خویش کام
  • چنان شد ز گفتار او پهلوان
  • بزد مهره در جام بر پشت پیل
  • به رستم چنین گفت فرخنده زال
  • ز ترکان طلایه بسی بد براه
 • کیقباد
  • به شاهی نشست از برش کیقباد
  • چو رستم بدید آنک قارن چه کرد
  • برفت از لب رود نزد پشنگ
  • سپهدار ترکان دو دیده پرآب
  • وزانجا سوی پارس اندر کشید
 • پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران
  • درخت برومند چون شد بلند
  • همی رفت پیش اندرون زال زر
  • چو زال سپهبد ز پهلو برفت
  • ازان پس جهانجوی خسته جگر
  • برون رفت پس پهلو نیمروز
  • یکی راه پیش آمدش ناگزیر
  • ز دشت اندر آمد یکی اژدها
  • چو از آفرین گشت پرداخته
  • وزانجا سوی راه بنهاد روی
  • یکی مغفری خسروی بر سرش
  • وزان جایگه تنگ بسته کمر
  • یکی نامه‌ای بر حریر سپید
  • چنین داد پاسخ به کاووس کی
  • چو نامه به مهر اندر آورد شاه
  • چو رستم ز مازندران گشت باز
  • چو آگاهی آمد به کاووس شاه
  • چو کاووس در شهر ایران رسید
 • رزم کاووس با شاه هاماوران
  • ازان پس چنین کرد کاووس رای
  • ازان پس به کاووس گوینده گفت
  • غمی بد دل شاه هاماوران
  • یکی مرد بیدار جوینده راه
  • دگر روز لشکر بیاراستند
  • فرستاده شد نزد قیصر ز شاه
  • بیامد سوی پارس کاووس کی
  • چنان بد که ابلیس روزی پگاه
  • همی کرد پوزش ز بهر گناه
  • چه گفت آن سراینده مرد دلیر
  • چنین گفت پس گیو با پهلوان
  • تهمتن برانگیخت رخش از شتاب
 • سهراب
  • اگر تندبادی براید ز کنج
  • ز گفتار دهقان یکی داستان
  • چو نزدیک شهر سمنگان رسید
  • چو یک بهره از تیره شب در گذشت
  • چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه
  • خبر شد به نزدیک افراسیاب
  • چو آگاه شد دختر گژدهم
  • چو برگشت سهراب گژدهم پیر
  • یکی نامه فرمود پس شهریار
  • گرازان بدرگاه شاه آمدند
  • دگر روز فرمود تا گیو و طوس
  • چو خورشید گشت از جهان ناپدید
  • چو افگند خور سوی بالا کمند
  • چو بشنید این گفتهای درشت
  • به آوردگه رفت نیزه بکفت
  • برفتند و روی هوا تیره گشت
  • چو خورشید تابان برآورد پر
  • دگر باره اسپان ببستند سخت
  • به گودرز گفت آن زمان پهلوان
  • بفرمود رستم که تا پیشکار
  • وزان جایگه شاه لشکر براند
 • داستان سیاوش
  • کنون ای سخن گوی بیدار مغز
  • چنین گفت موبد که یک روز طوس
  • بسی برنیمد برین روزگار
  • بدین داستان نیز شب برگذشت
  • به مهر اندرون بود شاه جهان
  • چو یک پاس بگذشت از تیره شب
  • بیاورد گرسیوز آن خواسته
  • هیونی بیاراست کاووس شاه
  • چو خورشید تابنده بنمود پشت
  • نگه کرد گرسیوز نامدار
  • دبیر پژوهنده را پیش خواند
  • چو از سروبن دور گشت آفتاب
  • شبی قیرگون ماه پنهان شده
  • چو آگاهی آمد به کاووس شاه
  • چو لشکر بیامد ز دشت نبرد
  • چو خورشید برزد سر از کوهسار
  • چنان دید گودرز یک شب به خواب
  • بسا رنجها کز جهان دیده‌اند
  • سواران گزین کرد پیران هزار
  • چو از لشگر آگه شد افراسیاب
  • چو با گیو کیخسرو آمد به زم
  • چو آگاهی آمد به آزادگان
 • پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
  • پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
 • گفتار اندر داستان فرود سیاوش
  • گفتار اندر داستان فرود سیاوش
 • داستان کاموس کشانی
  • داستان کاموس کشانی
 • داستان خاقان چین
  • کنون ای خردمند روشن روان
 • داستان اکوان دیو
  • تو بر کردگار روان و خرد
 • داستان بیژن و منیژه
  • شبی چون شبه روی شسته بقیر
 • داستان دوازده رخ
  • جهان چون بزاری برآید همی
 • اندر ستایش سلطان محمود
  • اندر ستایش سلطان محمود
 • پادشاهی لهراسپ
  • چو لهراسپ بنشست بر تخت داد
  • دو فرزند بودش به کردار ماه
  • همی رفت گشتاسپ پرتاب و خشم
  • شب تیره شبدیز لهراسپی
  • چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید
  • همی بود گشتاسپ دل مستمند
  • چنان بود قیصر بدانگه برای
  • چو بشنید قیصر بر آن برنهاد
  • یکی رومی بود میرین به نام
  • چو نزدیک شد بیشه و جای گرگ
  • ز میرین یکی بود کهتر به سال
  • بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست
  • به قیصر خزر بود نزدیکتر
  • چو خورشید شد بر سر کوه زرد
  • برین نیز بگذشت چندی سپهر
  • پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر
  • چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت
 • پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود
  • به خواب دیدن فردوسی دقیقی را
  • سخن دقیقی
  • چو یک چند سالان برآمد برین
  • چو چندی برآمد برین روزگار
  • برین ایستادند ترکان چین
  • بپیچید و نامه بکردش نشان
  • همان چون بگفت این سخن شهریار
  • سخن چون بسر برد شاه زمین
  • چو آگاهی آمد به گشتاسپ شاه
  • چو از بلخ بامی به جیحون رسید
  • چو جاماسپ گفت این سپیده دمید
  • چو اندر گذشت آن شب و بود روز
  • بیامد سر سروران سپاه
  • دو هفته برآمد برین کارزار
  • پس آگاهی آمد به اسفندیار
  • چو اسفندیار آن گو تهمتن
  • بدو داد پس شاه بهزاد را
  • چو بازآورید آن گرانمایه کین
  • چو ترکان بدیدند کارجاسپ رفت
  • کی نامبردار فرخنده شاه
  • کی نامبردار زان روزگار
  • یکی روز بنشست کی شهریار
  • بدان روزگار اندر اسفندیار
  • چو آگاه شد شاه کامد پسر
  • برآمد بسی روزگاری بدوی
  • سخن فردوسی
  • کنون زرم ارجاسپ را نو کنیم
  • . زنی بود گشتاسپ را هوشمند
  • سرانجام گشتاسپ بنمود پشت
  • یکی مایه‌ور پور اسفندیار
  • چو شب شد چو آهرمن کینه‌خواه
  • .برآمد بران تند بالا فراز
  • ازان پس بیامد به پرده‌سرای
 • داستان هفتخوان اسفندیار
  • داستان هفتخوان اسفندیار
  • سخن گوی دهقان چو بنهاد خوان
  • غم آمد همه بهره‌ی گرگسار
  • بفرمود تا پیش او گرگسار
  • ازان کار پر درد شد گرگسار
  • جهانجوی پیش جهان‌آفرین
  • ازان پس بفرمود تا گرگسار
  • چو یک پاس بگذشت از تیره شب
  • وز انجا بیامد به پرده‌سرای
  • چو خورشید تابان ز گنبد بگشت
  • شب آمد یکی آتشی برفروخت
  • چو تاریکتر شد شب اسفندیار
  • چو ماه از بر تخت سیمین نشست
  • دبیر جهاندیده را پیش خواند
  • چو آن نامه برخواند اسفندیار
 • داستان رستم و اسفندیار
  • آغاز داستان
  • ز بلبل شنیدم یکی داستان
  • چو بگذشت شب گرد کرده عنان
  • به فرزند پاسخ چنین داد شاه
  • کتایون چو بشنید شد پر ز خشم
  • به شبگیر هنگام بانگ خروس
  • بفرمود تا بهمن آمدش پیش
  • سخنهای آن نامور پیشگاه
  • یکی کوه بد پیش مرد جوان
  • چو بشنید رستم ز بهمن سخن
  • ز رستم چو بشنید بهمن سخن
  • بفرمود کاسپ سیه زین کنید
  • چو رستم برفت از لب هیرمند
  • نشست از بر رخش چون پیل مست
  • چنین گفت با رستم اسفندیار
  • بدو گفت رستم که آرام گیر
  • چو از رستم اسفندیار این شنید
  • چنین گفت رستم به اسفندیار
  • چنین پاسخ آوردش اسفندیار
  • چو رستم بدر شد ز پرده‌سرای
  • چو رستم بیامد به ایوان خویش
  • چو شد روز رستم بپوشید گبر
  • بدانگه که رزم یلان شد دراز
  • کمان برگرفتند و تیر خدنگ
  • وزان روی رستم به ایوان رسید
  • ببودند هر دو بران رای مند
  • سپیده همانگه ز که بر دمید
  • بدانست رستم که لابه به کار
  • چنین گفت با رستم اسفندیار
  • یکی نغز تابوت کرد آهنین
  • همی بود بهمن به زابلستان
 • داستان رستم و شغاد
  • یکی پیر بد نامش آزاد سرو
  • چنین گوید آن پیر دانش‌پژوه
  • بداختر چو از شهر کابل برفت
  • چو با خستگی چشمها برگشاد
  • ازان نامداران سواری بجست
  • فرامرز چون سوک رستم بداشت
  • چنین گفت رودابه روزی به زال
  • چو شد روزگار تهمتن به سر
 • پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود
  • چو بهمن به تخت نیا بر نشست
  • چو آمد به نزدیکی هیرمند
  • غمی شد فرامرز در مرز بست
  • گامی پشوتن که دستور بود
  • پسر بد مر او را یکی همچو شیر
 • پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود
  • به بیماری اندر بمرد اردشیر
  • چو بیگاه گازر بیامد ز رود
  • به گازر چنین گفت روزی که من
  • چنان بد که روزی یکی تندباد
  • بگفت این و زان جایگه برگرفت
  • وزان جایگه بازگشتند شاد
  • ز درگاه پرده فروهشت شاه
 • پادشاهی داراب دوازده سال بود
  • کنون آفرین جهان‌آفرین
  • چنان بد که از تازیان صدهزار
  • شد از جنگ نیزه‌وران تا به روم
  • شبی خفته بد ماه با شهریار
 • پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
  • چو دارا به دل سوک داراب داشت
  • به مرد اندرون چند گه فیلقوس
  • سکندر چو بشنید کامد سپاه
  • چو خورشید برزد سر از کوه و راغ
  • چو دارا ز پیش سکندر برفت
  • سکندر چو از کارش آگاه شد
  • دبیر جهاندیده را پیش خواند
  • چو آن پاسخ نامه دارا بخواند
  • به نزدیک اسکندر آمد وزیر
  • ز کرمان کس آمد سوی اصفهان
 • پادشاهی اسکندر
  • سکندر چو بر تخت بنشست گفت
  • بفرمود تا پیش او شد دبیر
  • دلارای چون آن سخنها شنید
  • ز عموریه مادرش را بخواند
  • چنین گفت گوینده‌ی پهلوی
  • چو بشنید مهران ز کید این سخن
  • سکندر چو کرد اندر ایران نگاه
  • چو نامه بر کید هندی رسید
  • فرستاده آمد به کردار باد
  • گزین کرد زان رومیان مرد چند
  • فرستاده برگشت زان مرز و بوم
  • چو شد کار آن سرو بن ساخته
  • بفرمود تا رفت پیشش پزشک
  • ازان پس بفرمود کان جام زرد
  • ز میلاد چون باد لشکر براند
  • چو آن نامه برخواند فور سترگ
  • چو پاسخ به نزد سکندر رسید
  • چو اسکندر آمد به نزدیک فور
  • چو لشکر شد از خواسته بی‌نیاز
  • چو برگشت و آمد به درگاه قصر
  • سکندر چو بشنید از یادگیر
  • چو اسکندر آن نامه‌ی او بخواند
  • جهانجوی ده نامور برگزید
  • بخندید قیدافه از کار اوی
  • سکندر بیامد دلی همچو کوه
  • چو طینوش گفت سکندر شنید
  • همی چاره جست آن شب دیریاز
  • وزان جایگه لشکر اندر کشید
  • همی رفت منزل به منزل به راه
  • وزان جایگه رفت خورشیدفش
  • چو نزدیکی نرم‌پایان رسید
  • بپرسید هرچیز و دریا بدید
  • وزان جایگه شاد لشگر براند
  • سکندر سوی روشنایی رسید
  • سکندر چو بشنید شد سوی کوه
  • سوی باختر شد چو خاور بدید
  • همی رفت یک ماه پویان به راه
  • ز راه بیابان به شهری رسید
  • وزان روی لشکر سوی چین کشید
  • بدان جایگه شاه ماهی بماند
  • سکندر سپه را به بابل کشید
  • بدانست کش مرگ نزدیک شد
  • به بابل هم‌ان روز شد دردمند
  • چو آگاه شد لشکر از درد شاه
  • چو آمد سکندر به اسکندری
  • ازان پس بیامد دوان مادرش
  • الا ای برآورده چرخ بلند
 • پادشاهی اشکانیان
  • کنون پادشاه جهان را ستای
  • کنون ای سراینده فرتوت مرد
  • چو دارا به رزم اندرون کشته شد
  • چو نه ماه بگذشت بر ماه‌چهر
  • چو آمد به نزدیکی بارگاه
  • یکی کاخ بود اردوان را بلند
  • چو شد روی کشور به کردار قیر
  • چنان بد که بی‌ماه روی اردوان
  • چو شب روز شد بامداد پگاه
  • وزین سو به دریا رسید اردشیر
  • یکی نامور بود نامش سباک
  • چو آگاهی آمد سوی اردوان
  • سپاهی ز اصطخر بی‌مر ببرد
  • چو خورشید شد زرد لشکر براند
  • ببین این شگفتی که دهقان چه گفت
  • ز شهر کجاران برآمد نفیر
  • چو آگه شد از هفتواد اردشیر
  • به جهرم یکی مرد بد بدنژاد
  • پراندیشه بود آن شب از کرم شاه
  • وزان جایگه شد سوی جنگ کرم
  • چو آگاه شد زان سخن هفتواد
 • پادشاهی اردشیر
  • به بغداد بنشست بر تخت عاج
  • بدانگه که شاه اردوان را بکشت
  • به دل گفت موبد که بد روزگار
  • چو هنگامه زادن آمد فراز
  • بیامد به شبگیر دستور شاه
  • چو شاپور شد همچو سرو بلند
  • کنون بشنو از دخت مهرک سخن
  • بسی برنیامد برین روزگار
  • کنون از خردمندی اردشیر
  • چو از روم وز چین وز ترک و هند
  • به گفتار این نامدار اردشیر
  • چو بر تخت بنشست شاه اردشیر
  • الا ای خریدار مغز سخن
  • چو سال اندر آمد به هفتاد و هشت
 • پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
  • چو شاپور بنشست بر تخت داد
  • وزان پس پراگنده شد آگهی
  • همی بود شاپور با داد و رای
 • پادشاهی اورمزد
  • سر گاه و دیهیم شاه اورمزد
  • چو دانست کز مرگ نتوان گریخت
 • پادشاهی بهرام اورمزد
  • چو بهرام بنشست بر تخت زر
  • برو نیز بگذشت سال دراز
 • پادشاهی بهرام نوزده سال بود
  • پادشاهی بهرام نوزده سال بود
 • پادشاهی بهرام بهرامیان
  • پادشاهی بهرام بهرامیان
 • پادشاهی نرسی بهرام
  • پادشاهی نرسی بهرام
 • پادشاهی اورمزد نرسی
  • پادشاهی اورمزد نرسی
 • پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
  • به شاهی برو آفرین خواندند
  • چو یک چند بگذشت بر شاه روز
  • به شبگیر شاپور یل برنشست
  • ز خاور چو خورشید بنمود تاج
  • چنان بد که یک روز با تاج و گنج
  • چنین تا برآمد برین چندگاه
  • چو بر زد سر از برج شیر آفتاب
  • ببود آن شب و خورد و گفت و شنید
  • چو پالیزبان گفت و موبد شنید
  • بسی برنیامد برین روزگار
  • چو شب دامن روز اندر کشید
  • عرض‌گاه و دیوان بیاراستند
  • یکی مرد بود از نژاد سران
  • برانوش چون پاسخ نامه دید
  • ز شاهیش بگذشت پنجاه سال
  • ز شاپور زان‌گونه شد روزگار
 • پادشاهی اردشیر نکوکار
  • پادشاهی اردشیر نکوکار
 • پادشاهی شاپور سوم
  • پادشاهی شاپور سوم
 • پادشاهی بهرام شاپور
  • پادشاهی بهرام شاپور
 • پادشاهی یزدگرد بزه گر
  • چو شد پادشا بر جهان یزدگرد
  • ز شاهیش بگذشت چون هفت سال
  • چو بشنید زو این سخن یزدگرد
  • جز از گوی و میدان نبودیش کار
  • دگر هفته با لشکری سرفراز
  • پدر آرزو کرد بهرام را
  • چنان بد که یک روز در بزمگاه
  • وزان پس غم و شادی یزدگرد
  • بدو گفت موبد که ای شهریار
  • چو در دخمه شد شهریار جهان
  • پس آگاهی آمد به بهرام گور
  • چو ایرانیان آگهی یافتند
  • خود و شاه بهرام با رای‌زن
  • چنین گفت بهرام کای مهتران
  • چنین گفت بهرام کای مهتران
  • گذشت آن شب و بامداد پگاه
  • چو بهرام و خسرو به هامون شدند
 • پادشاهی بهرام گور
  • چو بر تخت بنشست بهرام گور
  • دگر روز چون بردمید آفتاب
  • چنان بد که روزی به نخچیر شیر
  • ز پیش سواران چو ره برگرفت
  • برفت و بیامد به ایوان خویش
  • چو یوز شکاری به کار آمدش
  • چو بنشست می خواست از بامداد
  • برین‌گونه بگذشت سالی تمام
  • بیامد سوم روز شبگیر شاه
  • دگر هفته با موبدان و ردان
  • دگر هفته آمد به نخچیرگاه
  • به روز سدیگر برون رفت شاه
  • به هشتم بیامد به دشت شکار
  • وزانجا برانگیخت شبرنگ را
  • بخفت آن شب و بامداد پگاه
  • بفرمود تا تخت شاهنشهی
  • دگر روز چون تاج بفروخت هور
  • دگر هفته تنها به نخچیر شد
  • همی بود یک چند با مهتران
  • برین‌گونه یک چند گیتی بخورد
  • وزان روی بهرام بیدار بود
  • بیاسود در مرو بهرام‌گور
  • چو شد کار توران زمین ساخته
  • چو شد ساخته کار آتشکده
  • سیوم روز بزم ردان ساختند
  • به نرسی چنین گفت یک روز شاه
  • سپهبد فرستاده را پیش خواند
  • چو خورشید بر چرخ بنمود دست
  • چو از کار رومی بپردخت شاه
  • وزیر خردمند بر پای خاست
  • چو بنهاد بر نامه‌بر مهر شاه
  • چو بشنید شد نامه را خواستار
  • چو بشنید شنگل به بهرام گفت
  • ز بهرام شنگل شد اندرگمان
  • یکی کرگ بود اندران شهر شاه
  • یکی اژدها بود بر خشک و آب
  • همان شاه شنگل دلی پر ز درد
  • چو زین آگهی شد به فغفور چین
  • چو بهرام با دخت شنگل بساخت
  • سواری ز قنوج تازان برفت
  • چو آگاهی آمد به ایران که شاه
  • پس آگاه شد شنگل از کار شاه
  • بیامد ز میدان چو تیر از کمان
  • چو باز آمد از راه بهرامشاه
  • ازان پس به هرسو یکی نامه کرد
  • برین سان همی خورد شست و سه سال
 • پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
  • پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
  • پادشاهی هرمز یک سال بود
  • پادشاهی پیروز بیست و هفت سال بود
  • پادشاهی بلاش پیروز چهار سال بود
 • پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
  • پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
  • داستان مزدک با قباد
 • پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود
  • آغاز داستان
  • داستان نوش زاد با کسری
  • داستان بوزرجمهر
  • داستان مهبود با زروان
  • رزم خاقان چین با هیتالیان
  • داستان درنهادن شطرنج
  • داستان طلخند و گو
  • داستان کلیله ودمنه
  • داستان کسری با بوزرجمهر
  • نامه کسری به هرمزد
  • سخن پرسیدن موبد ازکسری
  • وفات یافتن قیصر روم و رزم کسری
 • پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
  • پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
  • آغاز داستان
 • پادشاهی خسرو پرویز
  • چوگستهم وبندوی به آذرگشسپ
  • چو خسرو نشست از برتخت زر
  • چو پنهان شد آن چادر آبنوس
  • چوبشنید بهرام کز روزگار
  • رسیدند بهرام و خسرو بهم
  • چوخواهرش بشنید کامد ز راه
  • وزان روی شد شهریار جوان
  • وزین روی بنشست بهرام گرد
  • ز لشکر گزین کرد بهرام شیر
  • وزان جایگه شد به پیش پدر
  • چوبهرام رفت اندر ایوان شاه
  • چوروی زمین گشت خورشید فام
  • چو خورشید خنجر کشید از نیام
  • چوپیدا شد آن چادر قیرگون
  • همی‌بود بندوی بسته چو یوز
  • همی‌تاخت خسرو به پیش اندرون
  • چو بگذشت لشکر بران تازه بوم
  • ببود اندر آن شهر خسرو سه روز
  • چوآمد بران شارستان شهریار
  • دبیر جهاندیده را پیش خواند
  • ز بیگانه قیصر به پرداخت جای
  • چوقیصر نگه کرد و نامه بخواند
  • هم آنگه یکی نامه بنوشت زود
  • چو آن نامه نزدیک خسرو رسید
  • چو خورشید گردنده بی‌رنگ شد
  • بدو گفت قیصر که جاوید زی
  • وزان پس چو دانست کامد سپاه
  • بهشتم بیاراست خورشید چهر
  • چوآمد به بهرام زین آگهی
  • بیامد به نزدیک چوبینه مرد
  • چوخورشید برزد سراز تیره کوه
  • چو بر زد ز دریا درفش سپید
  • هم آنگه ز کوه اندر آمد سپاه
  • چو خورشید روشن بیاراست گاه
  • ازین سوی خسرو بران رزمگاه
  • دگر روز خسرو بیاراست گاه
  • بخراد برزین بفرمود شاه
  • مرا سال بگذشت برشست و پنج
  • کنون داستانهای دیرینه گوی
  • چوشب دامن تیره اندر کشید
  • چو چندی برآمد برین روزگار
  • چو پیدا شد ازآسمان گرد ماه
  • چنین تا خبرها به ایران رسید
  • ازان پس چو بشنید بهرام گرد
  • چو آگاهی آمد به شاه بزرگ
  • وزان روی بهرام شد تا به مرو
  • قلون بستد آن مهر وت ازان چو غرو
  • چو بشنید خاقان که بهرام را
  • چوخراد بر زین به خسرو رسید
  • ازآن پس چو خاقان به پردخت دل
  • وزان پس جوان و خردمند زن
  • ز لشکر بسی زینهاری شدند
  • چو پیروز شد سوی ایران کشید
  • ازآن پس به آرام بنشست شاه
  • وزان پس بسوی خراسان کسی
  • چنین تا برآمد برین چندگاه
  • دوان و قلم خواست ناباک زن
  • دو هفته برآمد بدو گفت شاه
  • برآمد برین روزگاری دراز
  • چنین تا بیامد مه فوردین
  • ازان پس چو گسترده شد دست شاه
  • چو بر پادشاهیش شد پنج‌سال
  • به قیصر یکی نامه فرمود شاه
  • چویک ماه شد نامه پاسخ نوشت
  • گفتار اندر داستان خسرو و شیرین
  • چنان بد که یک روز پرویز شاه
  • چو آگاهی آمد ز خسرو به راه
  • ازان پس فزون شد بزرگی شاه
  • کنون داستان گوی در داستان
  • همی هر زمان شاه برتر گذشت
  • از ایوان خسرو کنون داستان
  • کنون از بزرگی خسرو سخن
  • بدان نامور تخت و جای مهی
  • بدانست هم زاد فرخ که شاه
  • همان زاد فرخ بدرگاه بر
  • همی‌بود خسرو بران مرغزار
 • پادشاهی شیرویه
  • چو شیروی بنشست برتخت ناز
  • بدان نامور گفت پاسخ شنو
  • چوبشنید شیروی بگریست سخت
  • کنون شیرین بار بد گوش دار
  • هر آنکس که بد کرد با شهریار
  • چو آوردم این روز خسرو ببن
 • پادشاهی اردشیر شیروی
  • چو بنشست بر تخت شاه اردشیر
  • پس آگاهی به نزد گر از
 • پادشاهی فرایین
  • فرایین چو تاج کیان بر سر نهاد
 • پادشاهی پوران دخت
  • پادشاهی پوران دخت
 • پادشاهی آزرم دخت
  • پادشاهی آزرم دخت
 • پادشاهی فرخ زاد
  • پادشاهی فرخ زاد
 • پادشاهی یزدگرد
  • چو بگذشت زو شاه شد یزدگرد
  • عمر سعد وقاس را با سپاه
  • فرستاده‌ی نیز چون برق و رعد
  • . چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد
  • بفرمود تابرکشیدند نای
  • فرخ زاد هر مزد با آب چشم
  • دبیر جهاندیده راپیش خواند
  • یکی نامه بنوشت دیگر بطوس
  • وزان جایگه برکشیدند کوس
  • یکی پهلوان بود گسترده کام
  • چو ماهوی دل را برآورد گرد
  • چو بشنید ماهوی بیدادگر
  • چنین دادخوانیم بر یزدگرد
  • کس آمد به ماهوی سوری بگفت
  • چنین تا به بیژن رسید آگهی
  • چو بیژن سپه را همه راست کرد
  • چو بگذشت سال ازبرم شست و پنج
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,368,545,697