خدمات تلفن همراه

منوهای محتوای تبیان - ديوان غزليات شمس

  
 • آ
  • شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد آ
  • تا چند تو پس روی به پیش آ
  • آمد بهار جان ها ای شاخ تر به رقص آ
  • ای در ما را زده شمع سرایی درآ
 • ا
  • ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها
  • ای طایران قدس را عشقت فزوده بال ها
  • ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها
  • ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
  • آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا
  • بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما
  • بنشسته ام من بر درت تا بوک برجوشد وفا
  • جز وی چه باشد کز اجل اندررباید کل ما
  • من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا
  • مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا
  • ای طوطی عیسی نفس وی بلبل شیرین نوا
  • ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما
  • ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما
  • ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
  • ای نوش کرده نیش را بی خویش کن باخویش را
  • ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا
  • آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا
  • ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما
  • امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
  • چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را
  • جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را
  • چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها
  • چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها
  • چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را
  • من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا
  • هر لحظه وحی آسمان آید به سر جان ها
  • آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفتست پا
  • ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما
  • ای از ورای پرده ها تاب تو تابستان ما
  • ای فصل باباران ما برریز بر یاران ما
  • بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
  • می ده گزافه ساقیا تا کم شود خوف و رجا
  • ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا
  • ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
  • خواجه بیا خواجه بیا خواجه دگربار بیا
  • یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
  • رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا
  • آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا
  • طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را
  • شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما
  • کار تو داری صنما قدر تو باری صنما
  • کاهل و ناداشت بدم کام درآورد مرا
  • در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
  • با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا
  • دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را
  • ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا
  • ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما
  • با تو حیات و زندگی بی تو فنا و مردنا
  • ای بگرفته از وفا گوشه کران چرا چرا
  • گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا
  • چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما
  • عشق تو آورد قدح پر ز بلاها
  • از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها
  • شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها
  • عطارد مشتری باید متاع آسمانی را
  • مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را
  • رسید آن شه رسید آن شه بیارایید ایوان را
  • تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها
  • ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را
  • هلا ای زهره زهرا بکش آن گوش زهرا را
  • بهار آمد بهار آمد سلام آورد مستان را
  • چه چیزست آنک عکس او حلاوت داد صورت را
  • تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا
  • ببین ذرات روحانی که شد تابان از این صحرا
  • تو را ساقی جان گوید برای ننگ و نامی را
  • از آن مایی ای مولا اگر امروز اگر فردا
  • چو شست عشق در جانم شناسا گشت شستش را
  • چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا
  • برات آمد برات آمد بنه شمع براتی را
  • اگر نه عشق شمس الدین بدی در روز و شب ما را
  • به خانه خانه می آرد چو بیذق شاه جان ما را
  • آمد بت میخانه تا خانه برد ما را
  • گر زان که نه ای طالب جوینده شوی با ما
  • ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را
  • آخر بشنید آن مه آه سحر ما را
  • آب حیوان باید مر روح فزایی را
  • ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را
  • ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را
  • امروز گزافی ده آن باده نابی را
  • ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را
  • معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا
  • ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا
  • چون گل همه تن خندم نه از راه دهان تنها
  • از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا
  • ای گشته ز تو خندان بستان و گل رعنا
  • جانا سر تو یارا مگذار چنین ما را
  • یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا
  • ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا
  • در آب فکن ساقی بط زاده آبی را
  • زهی باغ زهی باغ که بشکفت ز بالا
  • میندیش میندیش که اندیشه گری ها
  • زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
  • زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
  • لب را تو به هر بوسه و هر لوت میالا
  • رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را
  • ای از نظرت مست شده اسم و مسما
  • دلارام نهان گشته ز غوغا
  • بیا ای جان نو داده جهان را
  • بسوزانیم سودا و جنون را
  • سلیمانا بیار انگشتری را
  • دل و جان را در این حضرت بپالا
  • خبر کن ای ستاره یار ما را
  • چو او باشد دل دلسوز ما را
  • مرا حلوا هوس کردست حلوا
  • امیر حسن خندان کن چشم را
  • به برج دل رسیدی بیست این جا
  • بکت عینی غداه البین دمعا
  • تو بشکن چنگ ما را ای معلا
  • برای تو فدا کردیم جان ها
  • ز روی تست عید آثار ما را
  • ای مطرب دل برای یاری را
  • اندر دل ما تویی نگارا
  • ای جان و قوام جمله جان ها
  • ای سخت گرفته جادوی را
  • از دور بدیده شمس دین را
  • بنمود وفا از این جا
  • برخیز و صبوح را بیارا
  • چون خانه روی ز خانه ما
  • دیدم رخ خوب گلشنی را
  • دیدم شه خوب خوش لقا را
  • ساقی تو شراب لامکان را
  • گفتی که گزیده ای تو بر ما
  • گستاخ مکن تو ناکسان را
  • کو مطرب عشق چست دانا
  • ما را سفری فتاد بی ما
  • مشکن دل مرد مشتری را
  • بیدار کنید مستیان را
  • من چو موسی در زمان آتش شوق و لقا
  • در میان پرده خون عشق را گلزارها
  • غمزه عشقت بدان آرد یکی محتاج را
  • ساقیا در نوش آور شیره عنقود را
  • ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را
  • پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما
  • با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا
  • سکه رخسار ما جز زر مبادا بی شما
  • رنج تن دور از تو ای تو راحت جان های ما
  • درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما
  • جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا
  • دولتی همسایه شد همسایگان را الصلا
  • دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را
  • عقل دریابد تو را یا عشق یا جان صفا
  • ای وصالت یک زمان بوده فراقت سال ها
  • در صفای باده بنما ساقیا تو رنگ ما
  • آخر از هجران به وصلش دررسیدستی دلا
  • از پی شمس حق و دین دیده گریان ما
  • خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا
  • درد شمس الدین بود سرمایه درمان ما
  • سر برون کن از دریچه جان ببین عشاق را
  • دوش آن جانان ما افتان و خیزان یک قبا
  • شمع دیدم گرد او پروانه ها چون جمع ها
  • دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز را
  • از فراق شمس دین افتاده ام در تنگنا
  • ای هوس های دلم بیا بیا بیا بیا
  • ای هوس های دلم باری بیا رویی نما
  • امتزاج روح ها در وقت صلح و جنگ ها
  • ای ز مقدارت هزاران فخر بی مقدار را
  • مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را
  • چو فرستاد عنایت به زمین مشعله ها را
  • تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
  • بروید ای حریفان بکشید یار ما را
  • چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا
  • اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا
  • چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا
  • کی بپرسد جز تو خسته و رنجور تو را
  • ای بروییده به ناخواست به مانند گیا
  • رو ترش کن که همه روترشانند این جا
  • تا به شب ای عارف شیرین نوا
  • چون نمایی آن رخ گلرنگ را
  • در میان عاشقان عاقل مبا
  • از یکی آتش برآوردم تو را
  • ز آتش شهوت برآوردم تو را
  • از ورای سر دل بین شیوه ها
  • روح زیتونیست عاشق نار را
  • ای بگفته در دلم اسرارها
  • می شدی غافل ز اسرار قضا
  • گر تو عودی سوی این مجمر بیا
  • ای تو آب زندگانی فاسقنا
  • دل چو دانه ما مثال آسیا
  • در میان عاشقان عاقل مبا
  • ای دل رفته ز جا بازمیا
  • من رسیدم به لب جوی وفا
  • از بس که ریخت جرعه بر خاک ما ز بالا
  • ای میرآب بگشا آن چشمه روان را
  • از سینه پاک کردم افکار فلسفی را
  • با آن که می رسانی آن باده بقا را
  • بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را
  • بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها
  • جانا قبول گردان این جست و جوی ما را
  • خواهم گرفتن اکنون آن مایه صور را
  • شهوت که با تو رانند صدتو کنند جان را
  • در جنبش اندرآور زلف عبرفشان را
  • ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا
  • ای صوفیان عشق بدرید خرقه ها
  • ای خان و مان بمانده و از شهر خود جدا
  • نام شتر به ترکی چه بود بگو دوا
  • شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما
  • هر روز بامداد سلام علیکما
  • آمد بهار خرم آمد نگار ما
  • سر بر گریبان درست صوفی اسرار را
  • چند گریزی ز ما چند روی جا به جا
  • ای همه خوبی تو را پس تو کرایی که را
  • ای که به هنگام درد راحت جانی مرا
  • از جهت ره زدن راه درآرد مرا
  • گر نه تهی باشدی بیشترین جوی ها
  • باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا
  • اسیر شیشه کن آن جنیان دانا را
  • اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا
  • درخت اگر متحرک بدی ز جای به جا
  • من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا
  • روم به حجره خیاط عاشقان فردا
  • چه نیکبخت کسی که خدای خواند تو را
  • ز بهر غیرت آموخت آدم اسما را
  • چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا
  • ز بامداد سعادت سه بوسه داد مرا
  • مرا تو گوش گرفتی همی کشی به کجا
  • رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا
  • کجاست مطرب جان تا ز نعره های صلا
  • چه خیره می نگری در رخ من ای برنا
  • بپخته است خدا بهر صوفیان حلوا
  • برفت یار من و یادگار ماند مرا
  • به جان پاک تو ای معدن سخا و وفا
  • بیار آن که قرین را سوی قرین کشدا
  • شراب داد خدا مر مرا تو را سرکا
  • ز سوز شوق دل من همی زند عللا
  • سبکتری تو از آن دم که می رسد ز صبا
  • چو عشق را تو ندانی بپرس از شب ها
  • کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را
  • ز جام ساقی باقی چو خورده ای تو دلا
  • مرا بدید و نپرسید آن نگار چرا
  • مبارکی که بود در همه عروسی ها
  • یار ما دلدار ما عالم اسرار ما
  • هله ای کیا نفسی بیا
  • کرانی ندارد بیابان ما
  • تو جان و جهانی کریما مرا
  • نرد کف تو بردست مرا
  • خیک دل ما مشک تن ما
  • بگشا در بیا درآ که مبا عیش بی شما
  • چه شدی گر تو همچون من شدییی عاشق ای فتا
  • از برای صلاح مجنون را
  • صد دهل می زنند در دل ما
  • بانگ تسبیح بشنو از بالا
  • گوش من منتظر پیام تو را
  • دل بر ما شدست دلبر ما
  • هین که منم بر در در برگشا
  • پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا
  • نذر کند یار که امشب تو را
  • چند نهان داری آن خنده را
  • باده ده آن یار قدح باره را
  • خیز صبوحی کن و درده صلا
  • داد دهی ساغر و پیمانه را
  • لعل لبش داد کنون مر مرا
  • گر بنخسبی شبی ای مه لقا
  • پیش کش آن شاه شکرخانه را
  • چرخ فلک با همه کار و کیا
  • هان ای طبیب عاشقان سوداییی دیدی چو ما
  • به شکرخنده اگر می ببرد جان مرا
  • لی حبیب حبه یشوی الحشا
  • راح بفیها و الروح فیها
  • هیج نومی و نفی ریح علی الغور هفا
  • قد اشرقت الدنیا من نور حمیانا
  • تعالوا بنا نصفوا نخلی التدللا
  • افدی قمرا لاح علینا و تلالا
  • حداء الحادی صباحا بهواکم فاتینا
  • طال ما بتنا بلاکم یا کرامی و شتنا
  • ایه یا اهل الفرادیس اقرا منشورنا
  • ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها
  • سبق الجد الینا نزل الحب علینا
  • انا لا اقسم الا برجال صدقونا
  • مولانا مولانا اغنانا اغنانا
  • یا منیر الخد یا روح البقا
  • یا ساقی المدامه حی علی الصلا
  • یا من لواء عشقک لا زال عالیا
  • جاء الربیع مفتخرا فی جوارنا
  • اخی رایت جمالا سبا القلوب سبا
  • اتاک عید وصال فلا تذق حزنا
  • یا من بنا قصر الکمال مشیدا
  • یا کالمینا یا حاکمینا
  • یا مخجل البدر اشرقنا بلالا
  • مادر عشق طفل عاشق را
  • یا عاشقین المقصد سیحوا الی ما ترشدوا
  • ابناء ربیعنا تعالوا
  • آنکه چون ابر خواند کف ترا
 • ب
  • بی یار مهل ما را بی یار مخسب امشب
  • ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب
  • زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب
  • مهمان توام ای جان زنهار مخسب امشب
  • بریده شد از این جوی جهان آب
  • الا ای روی تو صد ماه و مهتاب
  • مخسب ای یار مهمان دار امشب
  • ای در غم تو به سوز و یارب
  • آه از این زشتان که مه رو می نمایند از نقاب
  • یا وصال یار باید یا حریفان را شراب
  • کو همه لطف که در روی تو دیدم همه شب
  • هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب
  • در هوایت بی قرارم روز و شب
  • مجلس خوش کن از آن دو پاره چوب
  • هیچ می دانی چه می گوید رباب
  • آواز داد اختر بس روشنست امشب
  • رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایب
  • کار همه محبان همچون زرست امشب
  • خوابم ببسته ای بگشا ای قمر نقاب
  • واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب
  • بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب
  • زشت کسی کو نشد مسخره یار خوب
  • به جان تو که مرو از میان کار مخسب
  • رباب مشرب عشقست و مونس اصحاب
  • تو را که عشق نداری تو را رواست بخسب
  • چشم ها وا نمی شود از خواب
  • چونک درآییم به غوغای شب
  • یار آمد به صلح ای اصحاب
  • امسی و اصبح بالجوی اتعذب
  • ابشروا یا قوم هذا فتح باب
  • هم صدوا هم عتبوا عتابا ما له سبب
  • امسی و اصبح بالجوی اتعذب
  • دوش همه شب دوش همه شب
 • ت
  • آن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده ست
  • آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت
  • آن نفسی که باخودی یار چو خار آیدت
  • درآ تا خرقه قالب دراندازم همین ساعت
  • که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست
  • حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت
  • از دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده ست
  • بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت
  • بیایید بیایید که گلزار دمیده ست
  • بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت
  • زان شاه که او را هوس طبل و علم نیست
  • این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه ست
  • اندر دل هر کس که از این عشق اثر نیست
  • از اول امروز حریفان خرابات
  • همه خوف آدمی را از درونست
  • بده یک جام ای پیر خرابات
  • ببستی چشم یعنی وقت خوابست
  • سماع از بهر جان بی قرارست
  • سماع آرام جان زندگانیست
  • دگربار این دلم آتش گرفتست
  • بیا کامروز ما را روز عیدست
  • مرا چون تا قیامت یار اینست
  • ز همراهان جدایی مصلحت نیست
  • به جان تو که سوگند عظیمست
  • بگو ای یار همراز این چه شیوه ست
  • شنیدم مر مرا لطفت دعا گفت
  • قرار زندگانی آن نگارست
  • صدایی کز کمان آید نذیریست
  • مبر رنج ای برادر خواجه سختست
  • ز بعد وقت نومیدی امیدیست
  • طبیب درد بی درمان کدامست
  • چو با ما یار ما امروز جفتست
  • زهی می کاندر آن دستست هیهات
  • ز میخانه دگربار این چه بویست
  • در این خانه کژی ای دل گهی راست
  • تو را در دلبری دستی تمامست
  • چو آن کان کرم ما را شکارست
  • نگار خوب شکربار چونست
  • در این جو دل چو دولاب خرابست
  • ایا ساقی توی قاضی حاجات
  • اگر حوا بدانستی ز رنگت
  • دو چشم آهوانش شیرگیرست
  • چنان کاین دل از آن دلدار مستست
  • تا نقش خیال دوست با ماست
  • می دان که زمانه نقش سوداست
  • دود دل ما نشان سوداست
  • دل آمد و دی به گوش جان گفت
  • گویم سخن شکرنباتت
  • در شهر شما یکی نگاریست
  • آمد رمضان و عید با ماست
  • گر جام سپهر زهرپیماست
  • من سر نخورم که سر گران ست
  • گر می نکند لبم بیانت
  • پرسید کسی که ره کدامست
  • مر عاشق را ز ره چه بیمست
  • امروز جنون نو رسیده ست
  • آن را که در آخرش خری هست
  • ای گشته ز شاه عشق شهمات
  • ای کرده میان سینه غارت
  • آن خواجه اگر چه تیزگوش است
  • آن ره که بیامدم کدامست
  • ای از کرم تو کار ما راست
  • هین که گردن سست کردی کو کبابت کو شرابت
  • عاشقان را گر چه در باطن جهانی دیگرست
  • خلق های خوب تو پیشت دود بعد از وفات
  • چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات
  • خاک آن کس شو که آب زندگانش روشنست
  • خدمت بی دوستی را قدر و قیمت هست نیست
  • چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست
  • ساربانا اشتران بین سر به سر قطار مست
  • مطربا این پرده زن کان یار ما مست آمدست
  • گر ندید آن شادجان این گلستان را شاد چیست
  • جمع باشید ای حریفان زانک وقت خواب نیست
  • چشمه ای خواهم که از وی جمله را افزایش است
  • عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست
  • در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست
  • آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست
  • از سقاهم ربهم بین جمله ابرار مست
  • آخر ای دلبر نه وقت عشرت انگیزی شدست
  • چون نظر کردن همه اوصاف خوب اندر دلست
  • اندرآ ای مه که بی تو ماه را استاره نیست
  • نقش بند جان که جان ها جانب او مایلست
  • گر تو پنداری به حسن تو نگاری هست نیست
  • هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت
  • به خدا کت نگذارم که روی راه سلامت
  • چند گویی که چه چاره ست و مرا درمان چیست
  • چشم پرنور که مست نظر جانانست
  • آن شنیدی که خضر تخته کشتی بشکست
  • تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش ترست
  • دوش آمد بر من آنک شب افروز منست
  • عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست
  • آنک بی باده کند جان مرا مست کجاست
  • من نشستم ز طلب وین دل پیچان ننشست
  • روز و شب خدمت تو بی سر و بی پا چه خوشست
  • تشنه بر لب جو بین که چه در خواب شدست
  • مطرب و نوحه گر عاشق و شوریده خوش است
  • من پری زاده ام و خواب ندانم که کجا است
  • سر مپیچان و مجنبان که کنون نوبت تو است
  • بوسه ای داد مرا دلبر عیار و برفت
  • ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت
  • ساقیا این می از انگور کدامین پشته ست
  • ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشادست
  • مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
  • دلبری و بی دلی اسرار ماست
  • عاشقان را جست و جو از خویش نیست
  • غیر عشقت راه بین جستیم نیست
  • در دل و جان خانه کردی عاقبت
  • این چنین پابند جان میدان کیست
  • عاشقی و بی وفایی کار ماست
  • گم شدن در گم شدن دین منست
  • عشوه دشمن بخوردی عاقبت
  • این چنین پابند جان میدان کیست
  • اندر این جمع شررها ز کجاست
  • هم به بر این بت زیبا خوشکست
  • هر کی بالاست مر او را چه غمست
  • گفتا که کیست بر در گفتم کمین غلامت
  • هر جور کز تو آید بر خود نهم غرامت
  • هر دم سلام آرد کاین نامه از فلانست
  • بگذشت روز با تو جانا به صد سعادت
  • امروز شهر ما را صد رونق ست و جانست
  • بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
  • بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست
  • از دل به دل برادر گویند روزنیست
  • ساقی بیار باده که ایام بس خوشست
  • این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست
  • گر چپ و راست طعنه و تشنیع بیهده ست
  • ای گل تو را اگر چه رخسار نازکست
  • امروز روز نوبت دیدار دلبرست
  • جانا جمال روح بسی خوب و بافرست
  • از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
  • پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست
  • ساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست
  • بد دوش بی تو تیره شب و روشنی نداشت
  • جان سوی جسم آمد و تن سوی جان نرفت
  • آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست
  • ما را کنار گیر تو را خود کنار نیست
  • ای چنگ پرده های سپاهانم آرزوست
  • امروز چرخ را ز مه ما تحیریست
  • ای مرده ای که در تو ز جان هیچ بوی نیست
  • عاشق آن قند تو جان شکرخای ماست
  • شاه گشادست رو دیده شه بین که راست
  • یوسف کنعانیم روی چو ماهم گواست
  • هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
  • نوبت وصل و لقاست نوبت حشر و بقاست
  • کار ندارم جز این کارگه و کارم اوست
  • باز درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست
  • آنک چنان می رود ای عجب او جان کیست
  • با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست
  • ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
  • ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
  • پیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست
  • کالبد ما ز خواب کاهل و مشغول خاست
  • هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
  • ز عشق روی تو روشن دل بنین و بنات
  • بیا که عاشق ماهست وز اختران پیداست
  • بخند بر همه عالم که جای خنده تو راست
  • ز آفتاب سعادت مرا شراباتست
  • وجود من به کف یار جز که ساغر نیست
  • ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست
  • به حق آن که در این دل بجز ولای تو نیست
  • چه گوهری تو که کس را به کف بهای تو نیست
  • برات عاشق نو کن رسید روز برات
  • هر آنک از سبب وحشت غمی تنهاست
  • هر آنچ دور کند مر تو را ز دوست بدست
  • سه روز شد که نگارین من دگرگونست
  • به حق چشم خمار لطیف تابانت
  • چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات
  • در این سلام مرا با تو دار و گیر جداست
  • اگر تو مست وصالی رخ تو ترش چراست
  • مرا چو زندگی از یاد روی چون مه توست
  • جهان و کار جهان سر به سر اگر بادست
  • ز دام چند بپرسی و دانه را چه شدست
  • تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست
  • به شاه نهانی رسیدی که نوشت
  • اگر مر تو را صلح آهنگ نیست
  • طرب ای بحر اصل آب حیات
  • صوفیان آمدند از چپ و راست
  • فعل نیکان محرض نیکیست
  • عشق جز دولت و عنایت نیست
  • قبله امروز جز شهنشه نیست
  • امشب از چشم و مغز خواب گریخت
  • اندرآ عیش بی تو شادان نیست
  • بر شکرت جمع مگس ها چراست
  • خیز که امروز جهان آن ماست
  • پیشتر آ روی تو جز نور نیست
  • کار من اینست که کاریم نیست
  • کیست که او بنده رای تو نیست
  • شیر خدا بند گسستن گرفت
  • مرغ دلم باز پریدن گرفت
  • باز به بط گفت که صحرا خوشست
  • همچو گل سرخ برو دست دست
  • صبر مرا آینه بیماریست
  • کیست در این شهر که او مست نیست
  • قصد سرم داری خنجر به مشت
  • خانه دل باز کبوتر گرفت
  • بازرسیدیم ز میخانه مست
  • ای ز بگه خاسته سر مست مست
  • نفسی بهوی الحبیب فارت
  • به خدایی که در ازل بوده ست
 • ج
  • ای دل فرورو در غمش کالصبر مفتاح الفرج
 • ح
  • ای مبارک ز تو صبوح و صباح
  • یا راهبا انظر الی مصباح
  • یا ساقی اسقنی براح
 • خ
  • ماه دیدم شد مرا سودای چرخ
 • د
  • ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد
  • بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
  • بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
  • ای لولیان ای لولیان یک لولیی دیوانه شد
  • گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند
  • آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند
  • خامی سوی پالیز جان آمد که تا خربز خورد
  • امروز خندانیم و خوش کان بخت خندان می رسد
  • صوفی چرا هوشیار شد ساقی چرا بی کار شد
  • مر عاشقان را پند کس هرگز نباشد سودمند
  • رندان سلامت می کنند جان را غلامت می کنند
  • رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند
  • سودای تو در جوی جان چون آب حیوان می رود
  • آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود
  • کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خود
  • گر آتش دل برزند بر ممن و کافر زند
  • مستی سلامت می کند پنهان پیامت می کند
  • مستی سلامت می کند پنهان پیامت می کند
  • صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارویی بود
  • بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
  • یار مرا می نهلد تا که بخارم سر خود
  • ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود
  • بی تو به سر می نشود با دگری می نشود
  • هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود
  • سجده کنم پیشکش آن قد و بالا چه شود
  • چشم تو ناز می کند ناز جهان تو را رسد
  • آب زنید راه را هین که نگار می رسد
  • پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
  • جان و جهان چو روی تو در دو جهان کجا بود
  • چیست صلای چاشتگه خواجه به گور می رود
  • بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود
  • این رخ رنگ رنگ من هر نفسی چه می شود
  • چونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند
  • جور و جفا و دوریی کان کنکار می کند
  • دل چو بدید روی تو چون نظرش به جان بود
  • یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد
  • زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند
  • عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود
  • طوطی جان مست من از شکری چه می شود
  • خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد
  • دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
  • همی بینیم ساقی را که گرد جام می گردد
  • اگر صد همچو من گردد هلاک او را چه غم دارد
  • بتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد
  • نباشد عیب پرسیدن تو را خانه کجا باشد
  • چو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد
  • بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
  • بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
  • بیا کامشب به جان بخشی به زلف یار می ماند
  • ورای پرده جانت دلا خلقان پنهانند
  • برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گوید
  • مرا عاشق چنان باید که هر باری که برخیزد
  • ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد
  • دل من چون صدف باشد خیال دوست در باشد
  • چو برقی می جهد چیزی عجب آن دلستان باشد
  • مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد
  • دگرباره سر مستان ز مستی در سجود آمد
  • صلا یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد
  • مه دی رفت و بهمن هم بیا که نوبهار آمد
  • اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند
  • رسیدم در بیابانی که عشق از وی پدید آید
  • یکی گولی همی خواهم که در دلبر نظر دارد
  • مرا دلبر چنان باید که جان فتراک او گیرد
  • سعادت جو دگر باشد و عاشق خود دگر باشد
  • صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد
  • صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد
  • شکایت ها همی کردی که بهمن برگ ریز آمد
  • سر از بهر هوس باید چو خالی گشت سر چه بود
  • چه بویست این چه بویست این مگر آن یار می آید
  • اگر چرخ وجود من از این گردش فروماند
  • برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید
  • امروز جمال تو سیمای دگر دارد
  • آن را که درون دل عشق و طلبی باشد
  • آن مه که ز پیدایی در چشم نمی آید
  • امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
  • یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد
  • امشب عجبست ای جان گر خواب رهی یابد
  • جامم بشکست ای جان پهلوش خلل دارد
  • آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد
  • آن کس که تو را دارد از عیش چه کم دارد
  • گویند به بلا ساقون ترکی دو کمان دارد
  • هرک آتش من دارد او خرقه ز من دارد
  • ای دوست شکر خوشتر یا آنک شکر سازد
  • با تلخی معزولی میری بنمی ارزد
  • ای دل به غمش ده جان یعنی بنمی ارزد
  • ایمان بر کفر تو ای شاه چه کس باشد
  • در خانه غم بودن از همت دون باشد
  • نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد
  • ای خفته شب تیره هنگام دعا آمد
  • بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد
  • ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد
  • آن بنده آواره بازآمد و بازآمد
  • خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند
  • چونی و چه باشد چون تا قدر تو را داند
  • چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند
  • چون جغد بود اصلش کی صورت باز آید
  • آن صبح سعادت ها چون نورفشان آید
  • از سرو مرا بوی بالای تو می آید
  • در تابش خورشیدش رقصم به چه می باید
  • جان پیش تو هر ساعت می ریزد و می روید
  • عاشق شده ای ای دل سودات مبارک باد
  • هر ذره که بر بالا می نوشد و پا کوبد
  • گر ماه شب افروزان روپوش روا دارد
  • هر کتش من دارد او خرقه ز من دارد
  • عاشق به سوی عاشق زنجیر همی درد
  • ای دوست شکر بهتر یا آنک شکر سازد
  • عاشق چو منی باید می سوزد و می سازد
  • گر دیو و پری حارس باتیغ و سپر باشد
  • نومید مشو جانا کاومید پدید آمد
  • عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد
  • شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد
  • نک ماه رجب آمد تا ماه عجب بیند
  • مستان می ما را هم ساقی ما باید
  • بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
  • برانید برانید که تا بازنمانید
  • ملولان همه رفتند در خانه ببندید
  • آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد
  • تا باد سعادت ز محمد خبر افکند
  • در حلقه عشاق به ناگه خبر افتاد
  • در خانه نشسته بت عیار کی دارد
  • در کوی خرابات مرا عشق کشان کرد
  • تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
  • بار دگر آن آب به دولاب درآمد
  • بار دگر آن مست به بازار درآمد
  • تدبیر کند بنده و تقدیر نداند
  • ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
  • بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد
  • آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد
  • مهتاب برآمد کلک از گور برآمد
  • تدبیر کند بنده و تقدیر نداند
  • چون بر رخ ما عکس جمال تو برآید
  • هر نکته که از زهر اجل تلختر آید
  • از بهر خدا عشق دگر یار مدارید
  • مرغان که کنون از قفص خویش جدایید
  • گر یک سر موی از رخ تو روی نماید
  • بگو دل را که گرد غم نگردد
  • دلم امروز خوی یار دارد
  • نثرنا فی ربیع الوصل بالورد
  • بیا ای زیرک و بر گول می خند
  • اگر عالم همه پرخار باشد
  • تویی نقشی که جان ها برنتابد
  • دلی دارم که گرد غم نگردد
  • خنک جانی که او یاری پسندد
  • چمن جز عشق تو کاری ندارد
  • سماع صوفیان می درنگیرد
  • رجب بیرون شد و شعبان درآمد
  • چو شب شد جملگان در خواب رفتند
  • پریر آن چهره یارم چه خوش بود
  • دلم را ناله سرنای باید
  • بگویم خفیه تا خواجه نرنجد
  • کسی کز غمزه ای صد عقل بندد
  • چنان کز غم دل دانا گریزد
  • هر آن دل ها که بی تو شاد باشد
  • سگ ار چه بی فغان و شر نباشد
  • عجب آن دلبر زیبا کجا شد
  • به صورت یار من چون خشمگین شد
  • چو دیوم عاشق آن یک پری شد
  • نگارا مردگان از جان چه دانند
  • کسی که غیر این سوداش نبود
  • یکی لحظه از او دوری نباید
  • ز خاک من اگر گندم برآید
  • ز رویت دسته گل می توان کرد
  • دل با دل دوست در حنین باشد
  • ای مطرب جان چو دف به دست آمد
  • کی باشد کاین قفص چمن گردد
  • روی تو به رنگریز کان ماند
  • دوش از بت من جهان چه می شد
  • ای عشق که جمله از تو شادند
  • هر چند که بلبلان گزینند
  • رفتیم بقیه را بقا باد
  • جانی که ز نور مصطفی زاد
  • آن کز دهن تو رنگ دارد
  • این قافله بار ما ندارد
  • بیچاره کسی که زر ندارد
  • دل بی لطف تو جان ندارد
  • آن کس که ز تو نشان ندارد
  • بیچاره کسی که می ندارد
  • آن خواجه خوش لقا چه دارد
  • آن خواجه خوش لقا چه دارد
  • پرکندگی از نفاق خیزد
  • آن کس که ز جان خود نترسد
  • آن جا که چو تو نگار باشد
  • ای کز تو همه جفا وفا شد
  • روزم به عیادت شب آمد
  • آن یوسف خوش عذار آمد
  • برخیز که ساقی اندرآمد
  • جان از سفر دراز آمد
  • آن شعله نور می خرامد
  • امروز نگار ما نیامد
  • خوش باش که هر که راز داند
  • ساقی زان می که می چریدند
  • اول نظر ار چه سرسری بود
  • اول نظر ار چه سرسری بود
  • دیر آمده ای سفر مکن زود
  • آن کس که به بندگیت آید
  • آخر گهر وفا ببارید
  • ای اهل صبوح در چه کارید
  • از بهر چه در غم و زحیرید
  • هر سینه که سیمبر ندارد
  • ما مست شدیم و دل جدا شد
  • ساقی برخیز کان مه آمد
  • گرمابه دهر جان فزا بود
  • کس با چو تو یار راز گوید
  • شب رفت حریفکان کجایید
  • از دلبر ما نشان کی دارد
  • دشمن خویشیم و یار آنک ما را می کشد
  • اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند
  • اینک آن مرغان که ایشان بیضه ها زرین کنند
  • پیش از آن کاندر جهان باغ و می و انگور بود
  • دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود
  • ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد
  • مطربا این پرده زن کز رهزنان فریاد و داد
  • دوش آمد پیل ما را باز هندستان به یاد
  • گر یکی شاخی شکستم من ز گلزاری چه شد
  • نام آن کس بر که مرده از جمالش زنده شد
  • مطربم سرمست شد انگشت بر رق می زند
  • قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند
  • مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند
  • پنج در چه فایده چون هجر را شش تو کند
  • عشق عاشق را ز غیرت نیک دشمن رو کند
  • آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود
  • رو ترش کردی مگر دی باده ات گیرا نبود
  • آمدم تا رو نهم بر خاک پای یار خود
  • برنشست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید
  • ای طربناکان ز مطرب التماس می کنید
  • فخر جمله ساقیانی ساغرت در کار باد
  • مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد
  • شاد شد جانم که چشمت وعده احسان نهاد
  • هر زمان کز غیب عشق یار ما خنجر کشد
  • هم دلم ره می نماید هم دلم ره می زند
  • هم لبان می فروشت باده را ارزان کند
  • می خرامد آفتاب خوبرویان ره کنید
  • شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود
  • علتی باشد که آن اندر بهاران بد شود
  • وصف آن مخدوم می کن گر چه می رنجد حسود
  • دل من کار تو دارد گل و گلنار تو دارد
  • دل من رای تو دارد سر سودای تو دارد
  • خنک آن کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد
  • چو سحرگاه ز گلشن مه عیار برآمد
  • بدرد مرده کفن را به سر گور برآید
  • خنک آن کس که چو ما شد همگی لطف و رضا شد
  • مشو ای دل تو دگرگون که دل یار بداند
  • هله نومید نباشی که تو را یار براند
  • خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد
  • صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد
  • چمنی که جمله گل ها به پناه او گریزد
  • چه توقفست زین پس همه کاروان روان شد
  • همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
  • هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند
  • صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد
  • سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد
  • به میان دل خیال مه دلگشا درآمد
  • هله هش دار که در شهر دو سه طرارند
  • عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند
  • ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند
  • از دلم صورت آن خوب ختن می نرود
  • همه خفتند و من دلشده را خواب نبرد
  • بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد
  • در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد
  • خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد
  • ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند
  • عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند
  • ما نه زان محتشمانیم که ساغر گیرند
  • آنک عکس رخ او راه ثریا بزند
  • آنچ روی تو کند نور رخ خور نکند
  • آه کان طوطی دل بی شکرستان چه کند
  • از دلم صورت آن خوب ختن می نرود
  • واقف سرمد تا مدرسه عشق گشود
  • این کبوتربچه هم عزم هوا کرد و پرید
  • هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
  • هست مستی که مرا جانب میخانه برد
  • هر کی از حلقه ما جای دگر بگریزد
  • وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد
  • وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
  • ز اول روز که مخموری مستان باشد
  • ننگ عالم شدن از بهر تو ننگی نبود
  • سفره کهنه کجا درخور نان تو بود
  • گر نخسبی ز تواضع شبکی جان چه شود
  • عشرتی هست در این گوشه غنیمت دارید
  • می رسد یوسف مصری همه اقرار دهید
  • بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد
  • صنما گر ز خط و خال تو فرمان آرند
  • یا رب این بوی که امروز به ما می آید
  • یا رب این بوی خوش از روضه جان می آید
  • لحظه ای قصه کنان قصه تبریز کنید
  • عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند
  • طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت برآید
  • باز شیری با شکر آمیختند
  • آن شکرپاسخ نباتم می دهد
  • خنب های لایزالی جوش باد
  • موشکی صندوق را سوراخ کرد
  • بار دیگر یار ما هنباز کرد
  • شهر پر شد لولیان عقل دزد
  • خلق می جنبند مانا روز شد
  • چون مرا جمعی خریدار آمدند
  • ساقیان سرمست در کار آمدند
  • اندک اندک جمع مستان می رسند
  • هر چه آن خسرو کند شیرین کند
  • خنده از لطفت حکایت می کند
  • عشق اکنون مهربانی می کند
  • عمر بر اومید فردا می رود
  • عاشقان پیدا و دلبر ناپدید
  • برنشین ای عزم و منشین ای امید
  • ای خدا از عاشقان خشنود باد
  • نه فلک مر عاشقان را بنده باد
  • هر که را اسرار عشق اظهار شد
  • هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود
  • صاف جان ها سوی گردون می رود
  • هر زمان لطفت همی در پی رسد
  • شب شد و هنگام خلوتگاه شد
  • مرگ ما هست عروسی ابد
  • از دل رفته نشان می آید
  • گل خندان که نخندد چه کند
  • گر نخسپی شبکی جان چه شود
  • هر کجا بوی خدا می آید
  • گر نخسپی شبکی جان چه شود
  • خشمین بر آن کسی شو کز وی گزیر باشد
  • بعد از سماع گویی کان شورها کجا شد
  • باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد
  • آن ماه کو ز خوبی بر جمله می دواند
  • در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید
  • گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد
  • مرغی که ناگهانی در دام ما درآمد
  • بیمار رنج صفرا ذوق شکر نداند
  • پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند
  • از چشم پرخمارت دل را قرار ماند
  • ای آن که از عزیزی در دیده جات کردند
  • یک خانه پر ز مستان مستان نو رسیدند
  • ای آنک پیش حسنت حوری قدم دو آید
  • جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید
  • مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد
  • گفتم مکن چنین ها ای جان چنین نباشد
  • عید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد
  • برجه ز خواب و بنگر نک روز روشن آمد
  • گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند
  • وقتی خوشست ما را لابد نبید باید
  • نی دیده هر دلی را دیدار می نماید
  • ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد
  • لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد
  • قومی که بر براق بصیرت سفر کنند
  • آتش پریر گفت نهانی به گوش دود
  • بلبل نگر که جانب گلزار می رود
  • جانا بیار باده که ایام می رود
  • چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد
  • چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد
  • به حرم به خود کشید و مرا آشنا ببرد
  • خیاط روزگار به بالای هیچ مرد
  • چشمم همی پرد مگر آن یار می رسد
  • آمد بهار خرم و رحمت نثار شد
  • این عشق جمله عاقل و بیدار می کشد
  • خفته نمود دلبر گفتم ز باغ زود
  • امروز مرده بین که چه سان زنده می شود
  • گر عید وصل تست منم خود غلام عید
  • تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید
  • امسال بلبلان چه خبرها همی دهند
  • صحرا خوشست لیک چو خورشید فر دهد
  • صبح آمد و صحیفه مصقول برکشید
  • صد مصر مملکت ز تعدی خراب شد
  • آه که بار دگر آتش در من فتاد
  • جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید
  • جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد
  • پرده دل می زند زهره هم از بامداد
  • بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد
  • از رسن زلف تو خلق به جان آمدند
  • روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود
  • زهره من بر فلک شکل دگر می رود
  • روی تو چون روی مار خوی تو زهر قدید
  • صبحدمی همچو صبح پرده ظلمت درید
  • دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
  • آمد شهر صیام سنجق سلطان رسید
  • نیک بدست آنک او شد تلف نیک و بد
  • نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید
  • وسوسه تن گذشت غلغله جان رسید
  • غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند
  • شرح دهم من که شب از چه سیه دل بود
  • بانگ زدم من که دل مست کجا می رود
  • یار مرا عارض و عذار نه این بود
  • بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد
  • اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد
  • ز سر بگیرم عیشی چو پا به گنج فروشد
  • اگر مرا تو نخواهی دلم تو را نگذارد
  • ز باد حضرت قدسی بنفشه زار چه می شد
  • شدم ز عشق به جایی که عشق نیز نداند
  • گرفت خشم ز بستان سرخری و برون شد
  • مده به دست فراقت دل مرا که نشاید
  • چو درد گیرد دندان تو عدو گردد
  • چه پادشاست که از خاک پادشا سازد
  • بر آستانه اسرار آسمان نرسد
  • به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
  • نگفتمت مرو آن جا که مبتلات کنند
  • بگو به گوش کسانی که نور چشم منند
  • ز بانگ پست تو ای دل بلند گشت وجود
  • بیا که ساقی عشق شراب باره رسید
  • درخت و برگ برآید ز خاک این گوید
  • به یارکان صفا جز می صفا مدهید
  • چو کارزار کند شاه روم با شمشاد
  • ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد
  • کسی که عاشق آن رونق چمن باشد
  • سخن که خیزد از جان ز جان حجاب کند
  • چو عشق را هوس بوسه و کنار بود
  • رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود
  • به روح های مقدس ز من سلام برید
  • دو ماه پهلوی همدیگرند بر در عید
  • حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید
  • به باغ بلبل از این پس حدیث ما گوید
  • هزار جان مقدس فدای روی تو باد
  • ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
  • سپاس و شکر خدا را که بندها بگشاد
  • مها به دل نظری کن که دل تو را دارد
  • مها به دل نظری کن که دل تو را دارد
  • میان باغ گل سرخ های و هو دارد
  • میان باغ گل سرخ های و هو دارد
  • مکن مکن که پشیمان شوی و بد باشد
  • مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند
  • فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند
  • سخن به نزد سخندان بزرگوار بود
  • به پیش تو چه زند جان و جان کدام بود
  • ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود
  • ز بعد خاک شدن یا زیان بود یا سود
  • اگر مرا تو نخواهی دلم تو را خواهد
  • نماز شام چو خورشید در غروب آید
  • به باغ بلبل از این پس نوای ما گوید
  • ندا رسید به جان ها که چند می پایید
  • میان باغ گل سرخ های و هو دارد
  • مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد
  • کسی خراب خرابات و مست می باشد
  • مرا وصال تو باید صبا چه سود کند
  • سپاس آن عدمی را که هست ما بربود
  • هر آن نوی که رسد سوی تو قدید شود
  • ز شمس دین طرب نوبهار بازآید
  • سپیده دم بدمید و سپیده می ساید
  • افزود آتش من آب را خبر ببرید
  • سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید
  • ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
  • هزار جان مقدس فدای روی تو باد
  • کدام لب که از او بوی جان نمی آید
  • اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
  • به حارسان نکوروی من خطاب کنید
  • جهان را بدیدم وفایی ندارد
  • سحر این دل من ز سودا چه می شد
  • دل من که باشد که تو را نباشد
  • گفتم که ای جان خود جان چه باشد
  • دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود
  • دیده خون گشت و خون نمی خسبد
  • رسم نو بین که شهریار نهاد
  • سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
  • سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
  • دیده ها شب فراز باید کرد
  • عشق تو مست و کف زنانم کرد
  • عاشقانی که باخبر میرند
  • صوفیان در دمی دو عید کنند
  • گر تو را بخت یار خواهد بود
  • آتش افکند در جهان جمشید
  • خسروانی که فتنه ای چینید
  • عید بر عاشقان مبارک باد
  • زندگانی صدر عالی باد
  • شاهدی بین که در زمانه بزاد
  • شعر من نان مصر را ماند
  • یوسف آخرزمان خرامان شد
  • هر کی در ذوق عشق دنگ آمد
  • هین که هنگام صابران آمد
  • هر که بهر تو انتظار کند
  • عشق را جان بی قرار بود
  • هر که را ذوق دین پدید آید
  • بوی دلدار ما نمی آید
  • صبر با عشق بس نمی آید
  • من بسازم ولیک کی شاید
  • عشق جانان مرا ز جان ببرید
  • خسروانی که فتنه ای چینید
  • زان ازلی نور که پرورده اند
  • دوست همان به که بلاکش بود
  • دیدن روی تو هم از بامداد
  • گفت کسی خواجه سنایی بمرد
  • پیرهن یوسف و بو می رسد
  • آتش عشق تو قلاووز شد
  • از سوی دل لشکر جان آمدند
  • آنچ گل سرخ قبا می کند
  • آه در آن شمع منور چه بود
  • چونک کمند تو دلم را کشید
  • شاخ گلی باغ ز تو سبز و شاد
  • دوش دل عربده گر با کی بود
  • هر که ز عشاق گریزان شود
  • عشق مرا بر همگان برگزید
  • گفت کسی خواجه سنایی بمرد
  • یا من نعماه غیر معدود
  • طارت الکتب الکرام من کرام یا عباد
  • من رای درا تلالا نوره وسط الفاد
  • میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید
  • یا شبه الطیف لی انت قریب بعید
  • اگر حریف منی پس بگو که دوش چه بود
  • حکم البین بموتی و عمد
  • در چمن آیید و بربندید دید
  • الیوم من الوصل نسیم و سعود
  • اتاک الصوم فی حلل السعود
 • ر
  • ای شاهد سیمین ذقن درده شرابی همچو زر
  • انا فتحنا عینکم فاستبصروا الغیب البصر
  • آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر
  • رو چشم جان را برگشا در بی دلان اندرنگر
  • ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر
  • ای تو نگار خانگی خانه درآ از این سفر
  • گرم درآ و دم مده باده بیار و غم ببر
  • دی سحری بر گذری گفت مرا یار
  • اگر باده خوری باری ز دست دلبر ما خور
  • مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر
  • مرا آن اصل بیداری دگرباره به خواب اندر
  • گر چه نه به دریاییم دانه گهریم آخر
  • یغمابک ترکستان بر زنگ بزد لشکر
  • ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر
  • جان بر کف خود داری ای مونس جان زوتر
  • نیمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر
  • جان من و جان تو بستست به همدیگر
  • تا چند زنی بر من ز انکار تو خار آخر
  • ای دیده مرا بر در واپس بکشیده سر
  • مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار
  • ای عاشق بیچاره شده زار به زر بر
  • ای رخت فکنده تو بر اومید و حذر بر
  • گیرم که بود میر تو را زر به خروار
  • به حسن تو نباشد یار دیگر
  • بگرد فتنه می گردی دگربار
  • جفا از سر گرفتی یاد می دار
  • مرا یارا چنین بی یار مگذار
  • منم از جان خود بیزار بیزار
  • مرا اقبال خندانید آخر
  • به ساقی درنگر در مست منگر
  • بگردان ساقیا آن جام دیگر
  • نگشتم از تو هرگز ای صنم سیر
  • در این سرما و باران یار خوشتر
  • خداوند خداوندان اسرار
  • صد بار بگفتمت نگهدار
  • کی باشد اختری در اقطار
  • شب گشت ولیک پیش اغیار
  • نوریست میان شعر احمر
  • نزدیک توام مرا مبین دور
  • ای یار شگرف در همه کار
  • انجیرفروش را چه بهتر
  • انجیرفروش را چه بهتر
  • دارد درویش نوش دیگر
  • آخر کی شود از آن لقا سیر
  • گفتی که زیان کنی زیان گیر
  • عاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار
  • عرض لشکر می دهد مر عاشقان را عشق یار
  • چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
  • عزم رفتن کرده ای چون عمر شیرین یاد دار
  • مطربا در پیش شاهان چون شدستی پرده دار
  • یا ربا این لطف ها را از لبش پاینده دار
  • مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار
  • سر برآور ای حریف و روی من بین همچو زر
  • نیشکر باید که بندد پیش آن لب ها کمر
  • در سماع عاشقان زد فر و تابش بر اثیر
  • گر به خلوت دیدمی او را به جایی سیر سیر
  • معده را پر کرده ای دوش از خمیر و از فطیر
  • گر خورد آن شیر عشقت خون ما را خورده گیر
  • خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار
  • گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار
  • آینه چینی تو را با زنگی اعشی چه کار
  • لحظه لحظه می برون آمد ز پرده شهریار
  • از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار
  • شادیی کان از جهان اندر دلت آید مخر
  • بهر شهوت جان خود را می دهی همچون ستور
  • ساقیا هستند خلقان از می ما دور دور
  • ای صبا حالی ز خد و خال شمس الدین بیار
  • عقل بند ره روان و عاشقانست ای پسر
  • هله زیرک هله زیرک هله زیرک زوتر
  • مه روزه اندرآمد هله ای بت چو شکر
  • همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر
  • هله زیرک هله زیرک هله زیرک هله زوتر
  • بده آن باده به ما باده به ما اولیتر
  • سر فروکن به سحر کز سر بازار نظر
  • هین که آمد به سر کوی تو مجنون دگر
  • صنما این چه گمانست فرودست حقیر
  • نه که مهمان غریبم تو مرا یار مگیر
  • اختران را شب وصلست و نثارست و نثار
  • روستایی بچه ای هست درون بازار
  • پر ده آن جام می را ساقیا بار دیگر
  • داد جاروبی به دستم آن نگار
  • گر ز سر عشق او داری خبر
  • عقل بند ره روانست ای پسر
  • آمدم من بی دل و جان ای پسر
  • ای نهاده بر سر زانو تو سر
  • بس که می انگیخت آن مه شور و شر
  • نرم نرمک سوی رخسارش نگر
  • عشق را با گفت و با ایما چه کار
  • رفتم آن جا مست و گفتم ای نگار
  • باز شد در عاشقی بابی دگر
  • ای خیالت در دل من هر سحور
  • راز را اندر میان نه وامگیر
  • ساقیا باده چون نار بیار
  • ساقیا باده گلرنگ بیار
  • از لب یار شکر را چه خبر
  • روزی خوشست رویت از نور روز خوشتر
  • بر منبرست این دم مذکر مذکر
  • ای جان جان جان ها جانی و چیز دیگر
  • ای محو عشق گشته جانی و چیز دیگر
  • ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر
  • هر کس به جنس خویش درآمیخت ای نگار
  • دل ناظر جمال تو آن گاه انتظار
  • میر شکار من که مرا کرده ای شکار
  • کس بی کسی نماند می دان تو این قدر
  • مستیم و بیخودیم و جمال تو پرده در
  • آمد بهار خرم و آمد رسول یار
  • اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر
  • پرده خوش آن بود کز پس آن پرده دار
  • تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار
  • چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر
  • سست مکن زه که من تیر توام چارپر
  • وجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر
  • بر سر ره دیدمش تیزروان چون قمر
  • عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر
  • آید هر دم رسول از طرف شهر یار
  • گفت لبم چون شکر ارزد گنج گهر
  • چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مبر
  • نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار
  • چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار
  • بیار ساقی بادت فدا سر و دستار
  • نبشتست خدا گرد چهره دلدار
  • شدست نور محمد هزار شاخ هزار
  • چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار
  • مجوی شادی چون در غمست میل نگار
  • بیامدیم دگربار چون نسیم بهار
  • ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار
  • درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر
  • تو شاخ خشک چرایی به روی یار نگر
  • ندا رسید به جان ها ز خسرو منصور
  • به من نگر که منم مونس تو اندر گور
  • مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار
  • بکش بکش که چه خوش می کشی بیار بیار
  • کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر
  • فغان فغان که ببست آن نگار بار سفر
  • به خدمت لبت آمد به انتجاع شکر
  • قدح شکست و شرابم نماند و من مخمور
  • ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر
  • مه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر
  • چو دررسید ز تبریز شمس دین چو قمر
  • از آن مقام که نبود گشاد زود گذر
  • مطرب عاشقان بجنبان تار
  • گر تو خواهی وطن پر از دلدار
  • رحم بر یار کی کند هم یار
  • عشق جانست عشق تو جانتر
  • روی بنما به ما مکن مستور
  • مطربا عیش و نوش از سر گیر
  • مطربا عشقبازی از سر گیر
  • عار بادا جهانیان را عار
  • خلق را زیر گنبد دوار
  • میر خرابات تویی ای نگار
  • چند از این راه نو روزگار
  • مست توام نه از می و نه از کوکنار
  • جان خراباتی و عمر بهار
  • هست کسی صافی و زیبانظر
  • رحم کن ار زخم شوم سر به سر
  • در بگشا کمد خامی دگر
  • جاء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطر
  • بشنو خبر صادق از گفته پیغامبر
  • مرا می گفت دوش آن یار عیار
  • انجیرفروش را چه بهتر
  • انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر
  • آفتابی برآمد از اسرار
  • جاء الربیع و البطر زال الشتاء و الخطر
  • غره وجه سلبت قلب جمیع البشر
  • سیدی انی کلیل انت فی زی النهار
  • حد البشیر بشاره یا جار
  • مررت بدر فی هواه بحار
  • یا ملک المبعث والمحشر
  • نسیم الصبح جد بابتشار
 • ز
  • به سوی ما نگر چشمی برانداز
  • تو چشم شیخ را دیدن میاموز
  • اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز
  • بیا با تو مرا کارست امروز
  • چنان مستم چنان مستم من امروز
  • چنان مستم چنان مستم من امروز
  • در این سرما سر ما داری امروز
  • الا ای شمع گریان گرم می سوز
  • در این سرما سر ما داری امروز
  • ای خفته به یاد یار برخیز
  • ماییم فداییان جانباز
  • برخیز و صبوح را برانگیز
  • من از سخنان مهرانگیز
  • گر نه ای دیوانه رو مر خویش را دیوانه ساز
  • سوی خانه خویش آمد عشق آن عاشق نواز
  • عاشقان را شد مسلم شب نشستن تا به روز
  • اگر آتش است یارت تو برو در او همی سوز
  • سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز
  • یا مکثر الدلال علی الخلق بالنشوز
  • ساقی روحانیان روح شدم خیز خیز
  • برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز
  • به آفتاب شهم گفت هین مکن این ناز
  • برو برو که نفورم ز عشق عارآمیز
 • س
  • عشق گزین عشق و در او کوکبه می ران و مترس
  • سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس
  • سوی لبش هر آنک شد زخم خورد ز پیش و پس
  • نیم شب از عشق تا دانی چه می گوید خروس
  • حال ما بی آن مه زیبا مپرس
  • ای دل بی بهره از بهرام ترس
  • نیست در آخرزمان فریادرس
  • ای روترش به پیشم بد گفته ای مرا پس
  • دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس
  • ای سگ قصاب هجر خون مرا خوش بلیس
  • بیا که دانه لطیفست رو ز دام مترس
 • ش
  • ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش
  • گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش
  • الحذر از عشق حذر هر کی نشانی بودش
  • ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبش
  • یار نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش
  • دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش
  • اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش
  • چه دارد در دل آن خواجه که می تابد ز رخسارش
  • قرین مه دو مریخند و آن دو چشمت ای دلکش
  • پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانش
  • ریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش
  • آن یار ترش رو را این سوی کشانیدش
  • رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینش
  • ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش
  • زلفی که به جان ارزد هر تار بشوریدش
  • جانم به چه آرامد ای یار به آمیزش
  • وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش
  • هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش
  • درون ظلمتی می جو صفاتش
  • قضا آمد شنو طبل نفیرش
  • نگاری را که می جویم به جانش
  • برفتم دی به پیشش سخت پرجوش
  • شنو پندی ز من ای یار خوش کیش
  • امروز خوش است دل که تو دوش
  • ای خواجه تو عاقلانه می باش
  • آن مطرب ما خوشست و چنگش
  • ما نعره به شب زنیم و خاموش
  • گر لاش نمود راه قلاش
  • اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش
  • ای سنایی گر نیابی یار یار خویش باش
  • آنک بیرون از جهان بد در جهان آوردمش
  • دوش رفتم در میان مجلس سلطان خویش
  • عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
  • ساقیا بی گه رسیدی می بده مردانه باش
  • شده ام سپند حسنت وطنم میان آتش
  • به شکرخنده اگر می ببرد جان رسدش
  • گر لب او شکند نرخ شکر می رسدش
  • آن که مه غاشیه زین چو غلامان کشدش
  • بر ملک نیست نهان حال دل و نیک و بدش
  • من توام تو منی ای دوست مرو از بر خویش
  • اندک اندک راه زد سیم و زرش
  • آنک جانش داده ای آن را مکش
  • چون تو شادی بنده گو غمخوار باش
  • آن مایی همچو ما دلشاد باش
  • عقل آمد عاشقا خود را بپوش
  • اندرآمد شاه شیرینان ترش
  • روی تو جان جانست از جان نهان مدارش
  • گر جان بجز تو خواهد از خویش برکنیمش
  • سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
  • می گفت چشم شوخش با طره سیاهش
  • آن مه که هست گردون گردان و بی قرارش
  • روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش
  • در عشق آتشینش آتش نخورده آتش
  • صد سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش
  • آینه ام من آینه ام من تا که بدیدم روی چو ماهش
  • مستی امروز من نیست چو مستی دوش
  • باز درآمد طبیب از در رنجور خویش
  • باز فرود آمدیم بر در سلطان خویش
  • ما به سلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش
  • خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش
  • چون بزند گردنم سجده کند گردنش
  • باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش
  • خواجه غلط کرده ای در صفت یار خویش
  • یار درآمد ز باغ بیخود و سرمست دوش
  • باز درآمد طبیب از در ایوب خویش
  • جان منست او هی مزنیدش
  • ز هدهدان تفکر چو دررسید نشانش
  • تمام اوست که فانی شدست آثارش
  • ندا رسید به عاشق ز عالم رازش
  • سری برآر که تا ما رویم بر سر عیش
  • شکست نرخ شکر را بتم به روی ترش
  • شنو ز سینه ترنگاترنگ آوازش
  • مباد با کس دیگر ثنا و دشنامش
  • چو رو نمود به منصور وصل دلدارش
  • دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش
  • مست گشتم ز ذوق دشنامش
  • توبه من درست نیست خموش
  • آمد آن خواجه سیماترش
  • علی الله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش
  • کل عقل بوصلکم مدهش
 • ع
  • بیا بیا که تویی جان جان سماع
  • بیا بیا که تویی جان جان جان سماع
 • غ
  • مدارم یک زمان از کار فارغ
  • امروز روز شادی و امسال سال لاغ
  • گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ
  • عیسی روح گرسنه ست چو زاغ
 • ف
  • ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
  • ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف
  • گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف
  • باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف
  • کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف
  • بیا بیا که تویی شیر شیر شیر مصاف
 • ق
  • ای مونس و غمگسار عاشق
  • گر خمار آرد صداعی بر سر سودای عشق
  • ای جهان را دلگشا اقبال عشق
  • ای ناطق الهی و ای دیده حقایق
  • باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق
  • فریفت یار شکربار من مرا به طریق
  • جان و سر تو که بگو بی نفاق
  • الا یا ساقیا انی لظمن و مشتاق
  • جود الشموس علی الوری اشراق
  • یا ملک المغرب والمشرق
  • قلت له مصیحا یا ملک المشرق
 • ک
  • به دلجویی و دلداری درآمد یار پنهانک
  • روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک
  • رو رو که نه ای عاشق ای زلفک و ای خالک
  • آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
  • هر اول روز ای جان صد بار سلام علیک
  • بباید عشق را ای دوست دردک
  • اندرآ با ما نشان ده راستک
  • ایا هوای تو در جان ها سلام علیک
  • ای ظریف جهان سلام علیک
  • ای ظریف جهان سلام علیک
 • گ
  • برخیز ز خواب و ساز کن چنگ
  • عشق خامش طرفه تر یا نکته های چنگ چنگ
  • عاشقی و آنگهانی نام و ننگ
  • تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ
  • حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ
  • چو زد فراق تو بر سر مرا به نیرو سنگ
  • بگردان شراب ای صنم بی درنگ
  • هر کی در او نیست از این عشق رنگ
  • توبه سفر گیرد با پای لنگ
 • ل
  • ای تو ولی احسان دل ای حسن رویت دام دل
  • این بوالعجب کاندر خزان شد آفتاب اندر حمل
  • بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه دل
  • حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل
  • الا ای رو ترش کرده که تا نبود مرا مدخل
  • بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل
  • مهم را لطف در لطفست از آنم بی قرار ای دل
  • هر آن کو صبر کرد ای دل ز شهوت ها در این منزل
  • امروز بحمدالله از دی بترست این دل
  • چه کارستان که داری اندر این دل
  • صد هزاران همچو ما غرقه در این دریای دل
  • شتران مست شدستند ببین رقص جمل
  • تو مرا می بده و مست بخوابان و بهل
  • رفت عمرم در سر سودای دل
  • سوی آن سلطان خوبان الرحیل
  • امروز روز شادی و امسال سال گل
  • تا نزند آفتاب خیمه نور جلال
  • چشم تو با چشم من هر دم بی قیل و قال
  • شد پی این لولیان در حرم ذوالجلال
  • چند از این قیل و قال عشق پرست و ببال
  • چگونه برنپرد جان چو از جناب جلال
  • تو را سعادت بادا در آن جمال و جلال
  • دو چشم اگر بگشادی به آفتاب وصال
  • اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال
  • پیام کرد مرا بامداد بحر عسل
  • به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل
  • ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل
  • باده ده ای ساقی جان باده بی درد و دغل
  • عمرک یا واحدا فی درجات الکمال
  • لجکنن اغلن هی بزه کلکل
  • کجکنن اغلن اودیا کلکل
  • ایها النور فی الفاد تعال
  • یا منیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال
  • یا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال
  • رشاء العشق حبیبی لشرود و مضل
  • عمرک یا واحدا فی درجات الکمال
  • تعال یا مدد العیش و السرور تعال
  • الام طماعیة العاذل
  • یا ویح نفسنا بفوات الفضائل
 • م
  • علونا سماء الود من غیر سلم
  • آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
  • ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام
  • این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام
  • هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم
  • ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
  • بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم
  • کاری ندارد این جهان تا چند گل کاری کنم
  • ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم
  • ای آسمان این چرخ من زان ماه رو آموختم
  • آمد خیال خوش که من از گلشن یار آمدم
  • دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم
  • هرگز ندانم راندن مستی که افتد بر درم
  • ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرم
  • تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم
  • عشقا تو را قاضی برم کاشکستیم همچون صنم
  • بس جهد می کردم که من آیینه نیکی شوم
  • آمد بهار ای دوستان منزل به سروستان کنیم
  • هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم
  • ای نفس کل صورت مکن وی عقل کل بشکن قلم
  • ای پاک رو چون جام جم وز عشق آن مه متهم
  • بازآمدم بازآمدم از پیش آن یار آمدم
  • تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم
  • یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم
  • مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم
  • دفع مده دفع مده من نروم تا نخورم
  • مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم
  • باز در اسرار روم جانب آن یار روم
  • زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
  • جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم
  • هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم
  • تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم
  • کوه نیم سنگ نیم چونک گدازان نشوم
  • دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم
  • آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم
  • کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم
  • میل هواش می کنم طال بقاش می زنم
  • هر شب و هر سحر تو را من به دعا بخواستم
  • دوش چه خورده ای بگو ای بت همچو شکرم
  • تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم
  • ای تو بداده در سحر از کف خویش باده ام
  • تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم
  • گرم درآ و دم مده باده بیار ای صنم
  • بیا هر کس که می خواهد که تا با وی گرو بندم
  • کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
  • درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم
  • ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم
  • ترش رویی و خشمینی چنین شیرین ندیدستم
  • به حق روی تو که من چنین رویی ندیدستم
  • دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم
  • بگفتم حال دل گویم از آن نوعی که دانستم
  • اگر شد سود و سرمایه چه غمگینی چو من هستم
  • بیا بشنو که من پیش و پس اسبت چرا گردم
  • طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردم
  • تو تا دوری ز من جانا چنین بی جان همی گردم
  • بگفتم عذر با دلبر که بی گه بود و ترسیدم
  • دعا گویی است کار من بگویم تا نطق دارم
  • چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم
  • من از اقلیم بالایم سر عالم نمی دارم
  • همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم
  • نه آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم
  • نهادم پای در عشق که بر عشاق سر باشم
  • مرا چون کم فرستی غم حزین و تنگ دل باشم
  • تو خود دانی که من بی تو عدم باشم عدم باشم
  • من آنم کز خیالاتش تراشنده وثن باشم
  • چو آمد روی مه رویم که باشم من که من باشم
  • به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم
  • تو خورشیدی و یا زهره و یا ماهی نمی دانم
  • چو رعد و برق می خندد ثنا و حمد می خوانم
  • ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پایم
  • من این ایوان نه تو را نمی دانم نمی دانم
  • بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم
  • بنه ای سبز خنگ من فراز آسمان ها سم
  • زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم
  • بشستم تخته هستی سر عالم نمی دارم
  • ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم
  • من دلق گرو کردم عریان خراباتم
  • گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پابستم
  • رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم
  • در مجلس آن رستم در عربده بنشستم
  • زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم
  • بستان قدح از دستم ای مست که من مستم
  • گر تو بنمی خسپی بنشین تو که من خفتم
  • ساقی چو شه من بد بیش از دگران خوردم
  • در آینه چون بینم نقش تو به گفت آرم
  • گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم
  • ای خواجه سلام علیک من عزم سفر دارم
  • توبه نکنم هرگز زین جرم که من دارم
  • من خفته وشم اما بس آگه و بیدارم
  • یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم
  • تا عاشق آن یارم بی کارم و بر کارم
  • بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم
  • پایی به میان درنه تا عیش ز سر گیرم
  • صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم
  • شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم
  • سر برمزن از هستی تا راه نگردد گم
  • ای کرده تو مهمانم در پیش درآ جانم
  • در عشق سلیمانی من همدم مرغانم
  • این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم
  • امروز خوشم با تو جان تو و فردا هم
  • بیخود شده ام لیکن بیخودتر از این خواهم
  • جانم به فدا بادا آن را که نمی گویم
  • مخمورم پرخواره اندازه نمی دانم
  • دگربار دگربار ز زنجیر بجستم
  • بیایید بیایید به گلزار بگردیم
  • حکیمیم طبیبیم ز بغداد رسیدیم
  • بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم
  • طبیبیم حکیمیم طبیبان قدیمیم
  • از اول امروز چو آشفته و مستیم
  • المنه لله که ز پیکار رهیدیم
  • آن خانه که صد بار در او مایده خوردیم
  • خیزید مخسپید که نزدیک رسیدیم
  • ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم
  • چون در عدم آییم و سر از یار برآریم
  • امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم
  • بشکن قدح باده که امروز چنانیم
  • صبح است و صبوح است بر این بام برآییم
  • چون آینه رازنما باشد جانم
  • امروز چنانم که خر از بار ندانم
  • ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم
  • ساقی ز پی عشق روان است روانم
  • از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم
  • خلقان همه نیکند جز این تن که گزیدیم
  • بار دگر از راه سوی چاه رسیدیم
  • ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم
  • افتادم افتادم در آبی افتادم
  • اگر تو نیستی در عاشقی خام
  • چه دیدم خواب شب کامروز مستم
  • به جان جمله مستان که مستم
  • بیا کز غیر تو بیزار گشتم
  • بیا کز عشق تو دیوانه گشتم
  • چنان مست است از آن دم جان آدم
  • منم فتنه هزاران فتنه زادم
  • ز زندان خلق را آزاد کردم
  • غلامم خواجه را آزاد کردم
  • حسودان را ز غم آزاد کردم
  • یکی مطرب همی خواهم در این دم
  • همیشه من چنین مجنون نبودم
  • ایا یاری که در تو ناپدیدم
  • سفر کردم به هر شهری دویدم
  • سفر کردم به هر شهری دویدم
  • اگر عشقت به جای جان ندارم
  • بیا ای آنک بردی تو قرارم
  • گهی در گیرم و گه بام گیرم
  • اگر سرمست اگر مخمور باشم
  • خداوندا مده آن یار را غم
  • چه نزدیک است جان تو به جانم
  • چه نزدیک است جان تو به جانم
  • مرا گویی که رایی من چه دانم
  • من آن ماهم که اندر لامکانم
  • بیا کامروز بیرون از جهانم
  • مرا پرسی که چونی بین که چونم
  • من از عالم تو را تنها گزینم
  • ورا خواهم دگر یاری نخواهم
  • نه آن شیرم که با دشمن برآیم
  • چو آب آهسته زیر که درآیم
  • ز قند یار تا شاخی نخایم
  • از آن باده ندانم چون فنایم
  • بیا کامروز گرد یار گردیم
  • به پیش باد تو ما همچو گردیم
  • شب دوشینه ما بیدار بودیم
  • من و تو دوش شب بیدار بودیم
  • بیا کامروز شه را ما شکاریم
  • بیا تا عاشقی از سر بگیریم
  • بیا امروز ما مهمان میریم
  • بیا ما چند کس با هم بسازیم
  • بیا تا قدر یک دیگر بدانیم
  • میان ما درآ ما عاشقانیم
  • چرا شاید چو ما شه زادگانیم
  • بر آن بودم که فرهنگی بجویم
  • مگردان روی خود ای دیده رویم
  • بیا با هم سخن از جان بگوییم
  • مرا خواندی ز در تو خستی از بام
  • چنان مستم چنان مستم من این دم
  • کجایی ساقیا درده مدامم
  • مرا گویی چه سانی من چه دانم
  • شراب شیره انگور خواهم
  • رفتم تصدیع از جهان بردم
  • من با تو حدیث بی زبان گویم
  • روی تو چو نوبهار دیدم
  • زنهار مرا مگو که پیرم
  • گر از غم عشق عار داریم
  • از اصل چو حورزاد باشیم
  • ما آفت جان عاشقانیم
  • ما صحبت همدگر گزینیم
  • چون ذره به رقص اندرآییم
  • جز جانب دل به دل نیاییم
  • ای برده نماز من ز هنگام
  • یا رب توبه چرا شکستم
  • دانی کامروز از چه زردم
  • من دوش به تازه عهد کردم
  • تا عشق تو سوخت همچو عودم
  • تا چهره آن یگانه دیدم
  • گر ناز تو را به گفت نارم
  • من اشتر مست شهریارم
  • روزی که گذر کنی به گورم
  • ای دشمن روزه و نمازم
  • تا با تو قرین شده ست جانم
  • امروز مرا چه شد چه دانم
  • ای جان لطیف و ای جهانم
  • ناآمده سیل تر شدستیم
  • آن عشرت نو که برگرفتیم
  • در عشق قدیم سال خوردیم
  • گر گمشدگان روزگاریم
  • ما عاشق و بی دل و فقیریم
  • نی سیم و نه زر نه مال خواهیم
  • ما شاخ گلیم نی گیاهیم
  • ما زنده به نور کبریاییم
  • امروز نیم ملول شادم
  • من جز احد صمد نخواهم
  • ما آب دریم ما چه دانیم
  • تا دلبر خویش را نبینیم
  • گر به خوبی می بلافد لا نسلم لا نسلم
  • هرچ گویی از بهانه لا نسلم لا نسلم
  • می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام گام
  • هر که گوید کان چراغ دیده ها را دیده ام
  • ای جهان آب و گل تا من تو را بشناختم
  • خویش را چون خار دیدم سوی گل بگریختم
  • عشوه دادستی که من در بی وفایی نیستم
  • من سر خم را ببستم باز شد پهلوی خم
  • چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم
  • چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم
  • وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم
  • نی تو گفتی از جفای آن جفاگر نشکنم
  • روی نیکت بد کند من نیک را بر بد نهم
  • ایها العشاق آتش گشته چون استاره ایم
  • سر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم
  • چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم
  • این چه کژطبعی بود که صد هزاران غم خوریم
  • ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم
  • چون بدیدم صبح رویت در زمان برخیستم
  • از شهنشه شمس دین من ساغری را یافتم
  • بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم
  • می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام
  • چونک در باغت به زیر سایه طوبیستم
  • بده آن باده دوشین که من از نوش تو مستم
  • بزن آن پرده نوشین که من از نوش تو مستم
  • هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم
  • ز فلک قوت بگیرم دهن از لوت ببندم
  • چه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه مندم
  • چو یکی ساغر مردی ز خم یار برآرم
  • منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم
  • مکن ای دوست غریبم سر سودای تو دارم
  • منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم
  • به خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزم
  • بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم
  • من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم
  • ز یکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم
  • بت بی نقش و نگارم جز تو یار ندارم
  • علم عشق برآمد برهانم ز زحیرم
  • تو گواه باش خواجه که ز توبه توبه کردم
  • هوسی است در سر من که سر بشر ندارم
  • چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم
  • تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم
  • هذیان که گفت دشمن به درون دل شنیدم
  • خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارم
  • دو هزار عهد کردم که سر جنون نخارم
  • فلکا بگو که تا کی گله های یار گویم
  • نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم
  • دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم
  • دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم
  • گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم
  • در فروبند که ما عاشق این میکده ایم
  • هله رفتیم و گرانی ز جمالت بردیم
  • در فروبند که ما عاشق این انجمنیم
  • عقل گوید که من او را به زبان بفریبم
  • دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم
  • از بت باخبر من خبری می رسدم
  • منم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم
  • مادرم بخت بده است و پدرم جود و کرم
  • ای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم
  • گر تو خواهی که تو را بی کس و تنها نکنم
  • من چو در گور درون خفته همی فرسایم
  • ساقیا ما ز ثریا به زمین افتادیم
  • چند خسپیم صبوح است صلا برخیزیم
  • جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم
  • گر تو مستی بر ما آی که ما مستانیم
  • روز آن است که ما خویش بر آن یار زنیم
  • روز شادی است بیا تا همگان یار شویم
  • ساقیا عربده کردیم که در جنگ شویم
  • وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم
  • خوش بنوشم تو اگر زهر نهی در جامم
  • ما سر و پنجه و قوت نه از این جان داریم
  • ای دریغا که شب آمد همه از هم ببریم
  • من از این خانه پرنور به در می نروم
  • تا که ما از نظر و خوبی تو باخبریم
  • دوش می گفت جانم کی سپهر معظم
  • هم به درد این درد را درمان کنم
  • می رسد بوی جگر از دو لبم
  • عاشقم از عاشقان نگریختم
  • دست من گیر ای پسر خوش نیستم
  • ای گزیده یار چونت یافتم
  • سالکان راه را محرم شدم
  • بوی آن خوب ختن می آیدم
  • نو به نو هر روز باری می کشم
  • می شناسد پرده جان آن صنم
  • عاشقی بر من پریشانت کنم
  • گفته ای من یار دیگر می کنم
  • من ز وصلت چون به هجران می روم
  • من به سوی باغ و گلشن می روم
  • آتشی نو در وجود اندرزدیم
  • ما به خرمنگاه جان بازآمدیم
  • گر دم از شادی وگر از غم زنیم
  • روز باران است و ما جو می کنیم
  • امشب ای دلدار مهمان توییم
  • ما ز بالاییم و بالا می رویم
  • دوش عشق شمس دین می باختیم
  • عاقبت ای جان فزا نشکیفتم
  • یک دمی خوش چو گلستان کندم
  • من اگر نالم اگر عذر آرم
  • من اگر مستم اگر هشیارم
  • من اگر پرغم اگر شادانم
  • من از این خانه به در می نروم
  • من اگر پرغم اگر خندانم
  • من که حیران ز ملاقات توام
  • من از این خانه به در می نروم
  • ای مطرب این غزل گو کی یار توبه کردم
  • گفتم که عهد بستم وز عهد بد برستم
  • گر جان منکرانت شد خصم جان مستم
  • رفتم ز دست خود من در بیخودی فتادم
  • صد بار مردم ای جان وین را بیازمودم
  • اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم
  • خواهم که کفک خونین از دیگ جان برآرم
  • یا رب چه یار دارم شیرین شکار دارم
  • من پاکباز عشقم تخم غرض نکارم
  • بازآمدم خرامان تا پیش تو بمیرم
  • پیش چنین جمال جان بخش چون نمیرم
  • ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم
  • آری ستیزه می کن تا من همی ستیزم
  • ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم
  • دل را ز من بپوشی یعنی که من ندانم
  • عالم گرفت نورم بنگر به چشم هایم
  • آوازه جمالت از جان خود شنیدیم
  • درده شراب یک سان تا جمله جمع باشیم
  • من آن شب سیاهم کز ماه خشم کردم
  • اشکم دهل شده ست از این جام دم به دم
  • از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم
  • برخیز تا شراب به رطل و سبو خوریم
  • چیزی مگو که گنج نهانی خریده ام
  • ای گوش من گرفته تویی چشم روشنم
  • ما قحطیان تشنه و بسیارخواره ایم
  • با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم
  • بگشای چشم خود که از آن چشم روشنیم
  • ما در جهان موافقت کس نمی کنیم
  • خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم
  • چند روی بی خبر آخر بنگر به بام
  • هر کی بمیرد شود دشمن او دوستکام
  • امشب جان را ببر از تن چاکر تمام
  • لولیکان توییم در بگشا ای صنم
  • ای تو ترش کرده رو تا که بترسانیم
  • پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم
  • بار دگر ذره وار رقص کنان آمدیم
  • خوش سوی ما آ دمی ز آنچ که ما هم خوشیم
  • بدار دست ز ریشم که باده ای خوردم
  • نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم
  • همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم
  • نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم
  • بیار باده که دیر است در خمار توام
  • به غم فرونروم باز سوی یار روم
  • مرا اگر تو نخواهی منت به جان خواهم
  • اگر چه شرط نهادیم و امتحان کردیم
  • چه روز باشد کاین جسم و رسم بنوردیم
  • اگر زمین و فلک را پر از سلام کنیم
  • به حق آنک بخواندی مرا ز گوشه بام
  • به جان عشق که از بهر عشق دانه و دام
  • سماع چیست ز پنهانیان دل پیغام
  • به گوش من برسانید هجر تلخ پیام
  • به گرد تو چو نگردم به گرد خود گردم
  • بیار باده که اندر خمار خمارم
  • به گوشه ای بروم گوش آن قدح گیرم
  • زهی حلاوت پنهان در این خلای شکم
  • خوشی خوشی تو ولی من هزار چندانم
  • به کوی عشق تو من نامدم که بازروم
  • ببسته است پری نهانیی پایم
  • اگر چه ما نه خروس و نه ماکیان داریم
  • بیار مطرب بر ما کریم باش کریم
  • فضول گشته ام امروز جنگ می جویم
  • بر آن شده ست دلم کتشی بگیرانم
  • اگر به عقل و کفایت پی جنون باشم
  • می گریزد از ما و ما قوامش داریم
  • گه چرخ زنان همچون فلکم
  • تلخی نکند شیرین ذقنم
  • تشنه خویش کن مده آبم
  • کون خر را نظام دین گفتم
  • آمدم باز تا چنان گردم
  • آتشی از تو در دهان دارم
  • در طریقت دو صد کمین دارم
  • تا به جان مست عشق آن یارم
  • همتم شد بلند و تدبیرم
  • در وصالت چرا بیاموزم
  • اه چه بی رنگ و بی نشان که منم
  • ما همه از الست همدستیم
  • آمدستیم تا چنان گردیم
  • ما که باده ز دست یار خوریم
  • ناله بلبل بهار کنیم
  • عاشق روی جان فزای توییم
  • خیز تا فتنه ای برانگیزیم
  • تو چه دانی که ما چه مرغانیم
  • چند قبا بر قد دل دوختم
  • ای دل صافی دم ثابت قدم
  • آمد سرمست سحر دلبرم
  • شد ز غمت خانه سودا دلم
  • چند گهی فاتحه خوانت کنم
  • بار دگر جانب یار آمدیم
  • ما به تماشای تو بازآمدیم
  • گر تو کنی روی ترش زحمت از این جا ببرم
  • منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم
  • انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم
  • رحت انا من بینکم غبت کذا من عینکم
  • اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم
  • اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدام
  • قد رجعنا قد رجعنا جائیا من طورکم
  • ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم
  • فان وفق الله الکریم وصالکم
  • علی اهل نجد الثنا و سلام
  • طیب الله عیشکم لا وحش الله منکم
  • بگردان ساقی مه روی جام
  • الا هات حمرا کالعندم
 • ن
  • بیا بیا دلدار من دلدار من درآ درآ در کار من در کار من
  • دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
  • گر آخر آمد عشق تو گردد ز اول ها فزون
  • تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون
  • ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان
  • دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
  • بویی همی آید مرا مانا که باشد یار من
  • این کیست این این کیست این این یوسف ثانی است این
  • این کیست این این کیست این هذا جنون العاشقین
  • ای باغبان ای باغبان آمد خزان آمد خزان
  • هین دف بزن هین کف بزن کاقبال خواهی یافتن
  • دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
  • ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من
  • ای یار من ای یار من ای یار بی زنهار من
  • در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک من
  • هذا رشاد الکافرین هذا جزاء الصابرین
  • آن شاخ خشک است و سیه هان ای صبا بر وی مزن
  • چندان بگردم گرد دل کز گردش بسیار من
  • بخت نگار و چشم من هر دو نخسبد در زمن
  • با آن سبک روحی گل وان لطف شه برگ سمن
  • پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من
  • آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من
  • ای بس که از آواز دش وامانده ام زین راه من
  • با آنک از پیوستگی من عشق گشتم عشق من
  • بر گرد گل می گشت دی نقش خیال یار من
  • من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان
  • خوش می گریزی هر طرف از حلقه ما نی مکن
  • ای نور افلاک و زمین چشم و چراغ غیب بین
  • کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من
  • عشق تو آورد قدح پر ز بلای دل من
  • من خوشم از گفت خسان وز لب و لنج ترشان
  • آینه ای بزدایم از جهت منظر من
  • قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من
  • قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من
  • کافرم ار در دو جهان عشق بود خوشتر از این
  • هی چه گریزی چندین یک نفس این جا بنشین
  • آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
  • ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من
  • سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
  • سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فزای من
  • من طربم طرب منم زهره زند نوای من
  • هر کی ز حور پرسدت رخ بنما که همچنین
  • دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
  • باز نگار می کشد چون شتران مهار من
  • گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من
  • تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من
  • راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این
  • مانده شده ست گوش من از پی انتظار آن
  • آمده ام به عذر تو ای طرب و قرار جان
  • عید نمای عید را ای تو هلال عید من
  • گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من
  • باز بهار می کشد زندگی از بهار من
  • یا رب من بدانمی چیست مراد یار من
  • چند گریزی ای قمر هر طرفی ز کوی من
  • واقعه ای بدیده ام لایق لطف و آفرین
  • مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
  • تا چه خیال بسته ای ای بت بدگمان من
  • چهره شرمگین تو بستد شرمگان من
  • دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
  • مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان
  • عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهان
  • حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن
  • خرامان می روی در دل چراغ افروز جان و تن
  • چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن
  • چرا کوشد مسلمان در مسلمان را فریبیدن
  • چراغ عالم افروزم نمی تابد چنین روشن
  • نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن
  • چو آمد روی مه رویم کی باشم من که باشم من
  • چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من
  • چه دانی تو خراباتی که هست از شش جهت بیرون
  • چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
  • مرا هر دم همی گویی که برگو قطعه شیرین
  • توقع دارم از لطف تو ای صدر نکوآیین
  • چو افتم من ز عشق دل به پای دلربای من
  • منم آن حلقه در گوش و نشسته گوش شمس الدین
  • الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین
  • ای قاعده مستان در همدگر افتادن
  • چون چنگ شدم جانا آن چنگ تو دروا کن
  • ای سنجق نصرالله وی مشعله یاسین
  • در پرده دل بنگر صد دختر آبستان
  • ای سرو و گل بستان بنگر به تهی دستان
  • ای کار من از تو زر ای سیمبر مستان
  • ای جانک من چونی یک بوسه به چند ای جان
  • دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان
  • رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان
  • ای نفس چو سگ آخر تا چند زنی دندان
  • دو چیز نخواهد بد در هر دو جهان می دان
  • ای در غم بیهوده رو کم ترکوا برخوان
  • دانی که کجا جویی ما را به گه جستن
  • از آتش روی خود اندر دلم آتش زن
  • ای یار مقامردل پیش آ و دمی کم زن
  • بی جا شو در وحدت در عین فنا جا کن
  • ای دل چو نمی گردد در شرح زبان من
  • من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون
  • آرایش باغ آمد این روی چه روی است این
  • در زیر نقاب شب این زنگیکان را بین
  • از چشمه جان ره شد در خانه هر مسکین
  • آن کس که تو را بیند وانگه نظرش بر تن
  • بی او نتوان رفتن بی او نتوان گفتن
  • آن ساعد سیمین را در گردن ما افکن
  • ای سرده صد سودا دستار چنین می کن
  • نی نی به از این باید با دوست وفا کردن
  • گرت هست سر ما سر و ریش بجنبان
  • بیا بوسه به چند است از آن لعل مثمن
  • دل دل دل تو دل مرا مرنجان
  • با روی تو کفر است به معنی نگریدن
  • ما دست تو را خواجه بخواهیم کشیدن
  • هر شب که بود قاعده سفره نهادن
  • صد گوش نوم باز شد از راز شنودن
  • گر زانک ملولی ز من ای فتنه حوران
  • بفریفتیم دوش و پرندوش به دستان
  • نشاید از تو چندین جور کردن
  • در این دم همدمی آمد خمش کن
  • ندا آمد به جان از چرخ پروین
  • دل خون خواره را یک باره بستان
  • بیا ای مونس جان های مستان
  • ز زخم دف کفم بدرید ای جان
  • چرا منکر شدی ای میر کوران
  • شنیدی تو که خط آمد ز خاقان
  • کجا خواهی ز چنگ ما پریدن
  • اگر تو عاشقی غم را رها کن
  • تو نقد قلب را از زر برون کن
  • گر این جا حاضری سر همچنین کن
  • نتانی آمدن این راه با من
  • دل معشوق سوزیده است بر من
  • تو هر جزو جهان را بر گذر بین
  • تو را پندی دهم ای طالب دین
  • بیا ساقی می ما را بگردان
  • به باغ آییم فردا جمله یاران
  • اگر خواهی مرا می در هوا کن
  • برو ای دل به سوی دلبر من
  • برآ بر بام و اکنون ماه نو بین
  • چو بربندند ناگاهت زنخدان
  • فرود آ تو ز مرکب بار می بین
  • عشق است بر آسمان پریدن
  • دیر آمده ای مرو شتابان
  • ای ساقی و دستگیر مستان
  • ما شادتریم یا تو ای جان
  • ای روی مه تو شاد خندان
  • ای روی تو نوبهار خندان
  • بازآمد آستین فشانان
  • مال است و زر است مکسب تن
  • وقت آمد توبه را شکستن
  • ای دوست عتاب را رها کن
  • ای عربده کرده دوش با من
  • امروز تو خوشتری و یا من
  • عقل از کف عشق خورد افیون
  • ای دشمن عقل و جان شیرین
  • برخیز و صبوح را برنجان
  • از ما مرو ای چراغ روشن
  • دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان
  • عاشقان نالان چو نای و عشق همچون نای زن
  • هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگین
  • نازنینی را رها کن با شهان نازنین
  • می پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان
  • ای ز تو مه پای کوبان وز تو زهره دف زنان
  • مهره ای از جان ربودم بی دهان و بی دهان
  • من ز گوش او بدزدم حلقه دیگر نهان
  • می گزید او آستین را شرمگین در آمدن
  • چون ببینی آفتاب از روی دلبر یاد کن
  • هر چه آن سرخوش کند بویی بود از یار من
  • کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من
  • سوی بیماران خود شد شاه مه رویان من
  • بانگ آید هر زمانی زین رواق آبگون
  • آنچ می آید ز وصفت این زمانم در دهن
  • بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست این
  • ای برادر تو چه مرغی خویشتن را بازبین
  • هست ما را هر زمانی از نگار راستین
  • هر صبوحی ارغنون ها را برنجان همچنین
  • عیش هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان
  • ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان
  • سر فروکرد از فلک آن ماه روی سیمتن
  • هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن
  • ساقیا چون مست گشتی خویش را بر من بزن
  • روی او فتوی دهد کز کعبه بر بتخانه زن
  • آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
  • نوبهارا جان مایی جان ها را تازه کن
  • یار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من
  • پرده بردار ای حیات جان و جان افزای من
  • شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین
  • در میان ظلمت جان تو نور چیست آن
  • جام پر کن ساقیا آتش بزن اندر غمان
  • ای تو را گردن زده آن تسخرت بر گرد نان
  • ای دل من در هوایت همچو آب و ماهیان
  • از بدی ها آن چه گویم هست قصدم خویشتن
  • مطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن
  • از دخول هر غری افسرده ای در کار من
  • عاشقا دو چشم بگشا چارجو در خود ببین
  • موی بر سر شد سپید و روی من بگرفت چین
  • ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین
  • عشق شمس الدین است یا نور کف موسی است آن
  • عشق شمس حق و دین کان گوهر کانی است آن
  • در ستایش های شمس الدین نباشم مفتتن
  • ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصف من
  • عاشقان را مژده ای از سرفراز راستین
  • یارکان رقصی کنید اندر غمم خوشتر از این
  • مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن
  • گلسن بنده ستایک غرضم یق اشد رسن
  • به خدا میل ندارم نه به چرب و نه به شیرین
  • بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیرین
  • صنما بیار باده بنشان خمار مستان
  • صنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن
  • هله نیم مست گشتم قدحی دگر مدد کن
  • چه شکر داد عجب یوسف خوبی به لبان
  • جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن
  • جان حیوان که ندیده است بجز کاه و عطن
  • همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن
  • خوی با ما کن و با بی خبران خوی مکن
  • هیچ باشد که رسد آن شکر و پسته من
  • بشنو از بوالهوسان قصه میر عسسان
  • اینک آن انجم روشن که فلک چاکرشان
  • چون خیال تو درآید به دلم رقص کنان
  • هر که را گشت سر از غایت برگردیدن
  • به خدا گل ز تو آموخت شکر خندیدن
  • مکن ای دوست ز جور این دلم آواره مکن
  • ای ز هجران تو مردن طرب و راحت من
  • دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من
  • تو سبب سازی و دانایی آن سلطان بین
  • همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن
  • شیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان
  • چه نشستی دور چون بیگانگان
  • هر کجا که پا نهی ای جان من
  • شاه ما باری برای کاهلان
  • می بده ای ساقی آخرزمان
  • نک بهاران شد صلا ای لولیان
  • بشنو از دل نکته های بی سخن
  • جان جان هایی تو جان را برشکن
  • ای دلارام من و ای دل شکن
  • ساقیا برخیز و می در جام کن
  • راز چون با من نگوید یار من
  • فقر را در خواب دیدم دوش من
  • جان من جان تو جانت جان من
  • آمد آمد در میان خوب ختن
  • مرغ خانه با هما پر وا مکن
  • ای ببرده دل تو قصد جان مکن
  • ای خدا این وصل را هجران مکن
  • صبحدم شد زود برخیز ای جوان
  • ای زیان و ای زیان و ای زیان
  • رو قرار از دل مستان بستان
  • مات خود را صنما مات مکن
  • ای به انکار سوی ما نگران
  • به شکرخنده ببردی دل من
  • ای امتان باطل بر نان زنید بر نان
  • گر چه بسی نشستم در نار تا به گردن
  • ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن
  • گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن
  • ای محو راه گشته از محو هم سفر کن
  • من از کی باک دارم خاصه که یار با من
  • جانا نخست ما را مرد مدام گردان
  • ای دل ز شاه حوران یا قبله صبوران
  • آن خوب را طلب کن اندر میان حوران
  • امروز سرکشان را عشقت جلوه کردن
  • چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن
  • از زنگ لشکر آمد بر قلب لشکرش زن
  • رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
  • روز است ای دو دیده در روزنم نظر کن
  • پروانه شد در آتش گفتا که همچنین کن
  • ای سنگ دل تو جان را دریای پرگهر کن
  • دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن
  • جانا بیار باده و بختم بلند کن
  • تو آب روشنی تو در این آب گل مکن
  • مستی و عاشقی و جوانی و جنس این
  • می آیدم ز رنگ تو ای یار بوی آن
  • آن کیست ای خدای کز این دام خامشان
  • ای دم به دم مصور جان از درون تن
  • جانا بیار باده و بختم تمام کن
  • می بینمت که عزم جفا می کنی مکن
  • ای آنک از میانه کران می کنی مکن
  • با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
  • بشنیده ام که عزم سفر می کنی مکن
  • مست شدی عاقبت آمدی اندر میان
  • خواجه غلط کرده ای در روش یار من
  • یار شو و یار بین دل شو و دلدار بین
  • با رخ چون مشعله بر در ما کیست آن
  • گفت لبم ناگهان نام گل و گلستان
  • یک غزل آغاز کن بر صفت حاضران
  • بوسه بده خویش را ای صنم سیمتن
  • سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من
  • ای رخ خندان تو مایه صد گلستان
  • باز فروریخت عشق از در و دیوار من
  • باز درآمد ز راه فتنه برانگیز من
  • باز برآمد ز کوه خسرو شیرین من
  • ای هوس عشق تو کرده جهان را زبون
  • بازشکستند خلق سلسله یا مسلمین
  • بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
  • یا تو ترش کرده رو مایه ده شکران
  • هر چه کنی تو کرده من دان
  • جفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان
  • دلا تو شهد منه در دهان رنجوران
  • مکن مکن که روا نیست بی گنه کشتن
  • توی که بدرقه باشی گهی گهی رهزن
  • به جان تو که از این دلشده کرانه مکن
  • به من نگر به دو رخسار زعفرانی من
  • چهار روز ببودم به پیش تو مهمان
  • مقام ناز نداری برو تو ناز مکن
  • چهار شعر بگفتم بگفت نی به از این
  • نعیم تو نه از آن است که سیر گردد جان
  • برای چشم تو صد چشم بد توان دیدن
  • اگر سزای لب تو نبود گفته من
  • بیا بیا که ز هجرت نه عقل ماند نه دین
  • به صلح آمد آن ترک تند عربده کن
  • من کجا بودم عجب بی تو این چندین زمان
  • بگویم مثالی از این عشق سوزان
  • ببردی دلم را بدادی به زاغان
  • تنت زین جهان است و دل زان جهان
  • به پیش آر سغراق گلگون من
  • ای هفت دریا گوهر عطا کن
  • آن دلبر من آمد بر من
  • تازه شد از او باغ و بر من
  • یک قوصره پر دارم ز سخن
  • با من صنما دل یک دله کن
  • گر تنگ بدی این سینه من
  • چون دل جانا بنشین بنشین
  • شب محنت که بد طبیب و تو افکار یاد کن
  • چند نظاره جهان کردن
  • چند بوسه وظیفه تعیین کن
  • سیر گشتم ز نازهای خسان
  • چیست با عشق آشنا بودن
  • گر چه اندر فغان و نالیدن
  • شب که جهان است پر از لولیان
  • ساقی من خیزد بی گفت من
  • مست رسید آن بت بی باک من
  • جان منی جان منی جان من
  • می نروم هیچ از این خانه من
  • ای تو پناه همه روز محن
  • بانگ برآمد ز خرابات من
  • بانگ برآمد ز خرابات من
  • ظلمت شب پرتو ظلمات من
  • ای تو چو خورشید و شه خاص من
  • بانگ برآمد ز دل و جان من
  • بازرسید آن بت زیبای من
  • آمده ای بی گه خامش مشین
  • پیشتر آ ای صنم شنگ من
  • می تلخی که تلخی ها بدو گردد همه شیرین
  • اگر امروز دلدارم درآید همچو دی خندان
  • دگرباره چو مه کردیم خرمن
  • افندس مسین کاغا یومیندن
  • کیف اتوب یا اخی من سکر کارجوان
  • العشق یقول لی تزین
  • ایا بدر الدجی بل انت احسن
  • اطیب الاسفار عندی انتقالی من مکان
  • اطیب الاعمار عمر فی طریق العاشقین
  • یا صغیر السن یا رطب البدن
  • ابشر ثم ابشر یا متمن
  • نحن الی سیدنا راجعون
  • یا قمرا لوعه للقمرین سکن
  • اتی النیروز مسرورالجنان
  • الا یا مالکا رق الزمان
  • یا مالک دمة الزمان
  • اخرج عن المکان، یا صارم الزمان
 • و
  • ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او
  • حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
  • مستی ببینی رازدان می دانک باشد مست او
  • بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو
  • نبود چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو
  • ای شعشعه نور فلق در قبه مینای تو
  • ساقی اگر کم شد میت دستار ما بستان گرو
  • آن کون خر کز حاسدی عیسی بود تشویش او
  • ای عشق تو موزونتری یا باغ و سیبستان تو
  • والله ملولم من کنون از جام و سغراق و کدو
  • دل دی خراب و مست و خوش هر سو همی افتاد از او
  • ای تن و جان بنده او بند شکرخنده او
  • چون بجهد خنده ز من خنده نهان دارم از او
  • روشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو
  • کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو
  • شب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو
  • ای شکران ای شکران کان شکر دارم از او
  • چیست که هر دمی چنین می کشدم به سوی او
  • جان و سر تو ای پسر نیست کسی به پای تو
  • ای تو خموش پرسخن چیست خبر بیا بگو
  • عید نمی دهد فرح بی نظر هلال تو
  • در سفر هوای تو بی خبرم به جان تو
  • سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو
  • ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو
  • هین کژ و راست می روی باز چه خورده ای بگو
  • کی ز جهان برون شود جزو جهان هله بگو
  • سیمبرا ز سیم تو سیمبرم به جان تو
  • سنگ شکاف می کند در هوس لقای تو
  • من که ستیزه روترم در طلب لقای تو
  • باده چو هست ای صنم بازمگیر و نی مگو
  • ندیدم در جهان کس را که تا سر پر نبوده ست او
  • اگر نه عاشق اویم چه می پویم به کوی او
  • دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو
  • چو شیرینتر نمود ای جان مها شور و بلای تو
  • اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو
  • فقیر است او فقیر است او فقیر ابن الفقیر است او
  • دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو
  • دل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن تو
  • نمی گفتی مرا روزی که ما را یار غاری تو
  • ز مکر حق مباش ایمن اگر صد بخت بینی تو
  • هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو
  • گشته ست طپان جانم ای جان و جهان برگو
  • هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او
  • چنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو
  • ای یار قلندردل دلتنگ چرایی تو
  • در خشکی ما بنگر و آن پرده تر برگو
  • آن دلبر عیار جگرخواره ما کو
  • خزان عاشقان را نوبهار او
  • تو کمترخواره ای هشیار می رو
  • تو جام عشق را بستان و می رو
  • از این پستی به سوی آسمان شو
  • دل و جان را طربگاه و مقام او
  • به پیشت نام جان گویم زهی رو
  • به پیشت نام جان گویم زهی رو
  • بیا ای رونق گلزار از این سو
  • چو بگشادم نظر از شیوه تو
  • خداوندا چو تو صاحب قران کو
  • گران جانی مکن ای یار برگو
  • در این رقص و در این های و در این هو
  • بازم صنما چه می فریبی تو
  • دیدی که چه کرد آن پری رو
  • ای رونق نوبهار برگو
  • ای عارف خوش کلام برگو
  • ای صید رخ تو شیر و آهو
  • آن وعده که کرده ای مرا کو
  • خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو
  • از حلاوت ها که هست از خشم و از دشنام او
  • ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو
  • جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو
  • ای سنایی عاشقان را درد باید درد کو
  • ای صبا بادی که داری در سر از یاری بگو
  • در گذر آمد خیالش گفت جان این است او
  • ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو
  • جسم و جان با خود نخواهم خانه خمار کو
  • عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو
  • دوش خوابی دیده ام خود عاشقان را خواب کو
  • ای برادر عاشقی را درد باید درد کو
  • در خلاصه عشق آخر شیوه اسلام کو
  • ناله ای کن عاشقانه درد محرومی بگو
  • ای ز رویت تافته در هر زمانی نور نو
  • طرب اندر طرب است او که در عقل شکست او
  • ز من و تو شرری زاد در این دل ز چنان رو
  • تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل است او
  • خنک آن جان که رود مست و خرامان بر او
  • خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو
  • گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو
  • تن مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو
  • چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو
  • همه خوردند و برفتند و بماندم من و تو
  • من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
  • هله ای شاه مپیچان سر و دستار مرو
  • سر و پا گم کند آن کس که شود دلخوش از او
  • سر عثمان تو مست است بر او ریز کدو
  • ای همه سرگشتگان مهمان تو
  • ای بمرده هر چه جان در پای او
  • شکر ایزد را که دیدم روی تو
  • ای بکرده رخت عشاقان گرو
  • مطربا اسرار ما را بازگو
  • جان ما را هر نفس بستان نو
  • ای غذای جان مستم نام تو
  • صوفیانیم آمده در کوی تو
  • می دوید از هر طرف در جست و جو
  • به حریفان بنشین خواب مرو
  • ای ترک ماه چهره چه گردد که صبح تو
  • ای دیده من جمال خود اندر جمال تو
  • آمد خیال آن رخ چون گلستان تو
  • جانا تویی کلیم و منم چون عصای تو
  • این ترک ماجرا ز دو حکمت برون نبو
  • ای کرده چهره تو چو گلنار شرم تو
  • رفتم به کوی خواجه و گفتم که خواجه کو
  • ننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو
  • هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو
  • تا که درآمد به باغ چهره گلنار تو
  • آینه جان شده چهره تابان تو
  • سیر نیم سیر نی از لب خندان تو
  • مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو
  • ای سر مردان برگو برگو
  • مرا اگر تو نیابی به پیش یار بجو
  • من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او
  • به وقت خواب بگیری مرا که هین برگو
  • هزار بار کشیده ست عشق کافرخو
  • چو از سر بگیرم بود سرور او
  • بی دل شده ام بهر دل تو
  • نور دل ما روی خوش تو
  • دل من دل من دل من بر تو
  • بنشسته به گوشه ای دو سه مست ترانه گو
  • به قرار تو او رسد که بود بی قرار تو
  • قلم از عشق بشکند چو نویسد نشان تو
  • هله ای طالب سمو بگداز از غمش چو مو
  • هله طبل وفا بزن که بیامد اوان تو
  • بوقلمون چند از انکار تو
  • پرده بگردان و بزن ساز نو
  • بوسیسی افندیمو هم محسن و هم مه رو
 • ه
  • ورد البشیر مبشرا ببشاره
  • امروز مستان را نگر در مست ما آویخته
  • ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته
  • یک چند رندند این طرف در ظل دل پنهان شده
  • این کیست این این کیست این شیرین و زیبا آمده
  • این کیست این این کیست این در حلقه ناگاه آمده
  • ای عاشقان ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله
  • ای از تو خاکی تن شده تن فکرت و گفتن شده
  • ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته
  • ساقی فرخ رخ من جام چو گلنار بده
  • باده بده باد مده وز خودمان یاد مده
  • یا رجلا حصیده مجبنه و مبخله
  • ای تو برای آبرو آب حیات ریخته
  • آمد یار و بر کفش جام میی چو مشعله
  • شحنه عشق می کشد از دو جهان مصادره
  • دایم پیش خود نهی آینه را هرآینه
  • کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
  • بر آنم کز دل و دیده شوم بیزار یک باره
  • به لاله دوش نسرین گفت برخیزیم مستانه
  • یکی ماهی همی بینم برون از دیده در دیده
  • ز بردابرد عشق او چو بشنید این دل پاره
  • سراندازان همی آیی نگارین جگرخواره
  • مرا گویی که چونی تو لطیف و لمتر و تازه
  • چو در دل پای بنهادی بشد از دست اندیشه
  • زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه
  • سراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده
  • با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به
  • من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به
  • هشیار شدم ساقی دستار به من واده
  • ناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده
  • هر روز پری زادی از سوی سراپرده
  • کی باشد من با تو باده به گرو خورده
  • ناموس مکن پیش آ ای عاشق بیچاره
  • بربند دهان از نان کمد شکر روزه
  • یا رب چه کس است آن مه یا رب چه کس است آن مه
  • من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه
  • ای غایب از این محضر از مات سلام الله
  • از انبهی ماهی دریا به نهان گشته
  • دیدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکفته
  • ای جان تو جانم را از خویش خبر کرده
  • ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده
  • دل دست به یک کاسه با شهره صنم کرده
  • امروز بت خندان می بخش کند خنده
  • ای خاک کف پایت رشک فلکی بوده
  • مستی ده و هستی ده ای غمزه خماره
  • آن یار غریب من آمد به سوی خانه
  • بی برگی بستان بین کمد دی دیوانه
  • ای دل به کجایی تو آگاه هیی یا نه
  • هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه
  • ای دل تو بگو هستم چون ماهی بر تابه
  • روزی تو مرا بینی میخانه درافتاده
  • امروز من و باده و آن یار پری زاده
  • ای بر سر بازاری دستار چنان کرده
  • ای جنبش هر شاخی از لون دگر میوه
  • چون عزم سفر کردی فی لطف امان الله
  • هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته
  • آن عشق جگرخواره کز خون شود او فربه
  • ای دلبر بی صورت صورتگر ساده
  • ای آنک تو را ما ز همه کون گزیده
  • این کیست چنین مست ز خمار رسیده
  • ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده
  • رندان همه جمعند در این دیر مغانه
  • این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده
  • هلا ساقی بیا ساغر مرا ده
  • بیا دل بر دل پردرد من نه
  • ایا گم گشتگان راه و بیراه
  • چنین می زن دو دستک تا سحرگاه
  • سماع آمد هلا ای یار برجه
  • خدایا مطربان را انگبین ده
  • ایا خورشید بر گردون سواره
  • مبارک باد آمد ماه روزه
  • چو بی گاه است و باران خانه خانه
  • مکن راز مرا ای جان فسانه
  • خدایا رحمت خود را به من ده
  • فریاد ز یار خشم کرده
  • ای دیده راست راست دیده
  • آمد مه و لشکر ستاره
  • دیدی که چه کرد آن یگانه
  • یک جام ز صد هزار جان به
  • جان آمده در جهان ساده
  • ای بی تو حیات ها فسرده
  • ای دوش ز دست ما رهیده
  • ماییم قدیم عشق باره
  • ای گشته دلت چو سنگ خاره
  • ماییم و دو چشم و جان خیره
  • آن سفره بیار و در میان نه
  • ای نقد تو را زکات نسیه
  • ای روز مبارک و خجسته
  • ای دو چشمت جاودان را نکته ها آموخته
  • ای ز هندستان زلفت رهزنان برخاسته
  • ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته
  • ای ز گلزار جمالت یاسمین پا کوفته
  • ای سراندازان همه در عشق تو پا کوفته
  • تا چه عشق است آن صنم را با دل پرخون شده
  • ای به میدان های وحدت گوی شاهی باخته
  • چشم بگشا جان ها بین از بدن بگریخته
  • این چه باد صرصر است از آسمان پویان شده
  • کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته
  • هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره
  • مشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه
  • هله صیاد نگویی که چه دام است و چه دانه
  • سوی اطفال بیامد به کرم مادر روزه
  • صنما از آنچ خوردی بهل اندکی به ما ده
  • ای خداوند یکی یار جفاکارش ده
  • صد خمار است و طرب در نظر آن دیده
  • بده آن باده جانی که چنانیم همه
  • پیش جوش عفو بی حد تو شاه
  • عشق بین با عاشقان آمیخته
  • ای بخاری را تو جان پنداشته
  • عشق تو از بس کشش جان آمده
  • جسته اند دیوانگان از سلسله
  • روز ما را دیگران را شب شده
  • قرابه باز دانا هش دار آبگینه
  • پیغام زاهدان را کمد بلای توبه
  • این جا کسی است پنهان دامان من گرفته
  • در خانه دل ای جان آن کیست ایستاده
  • آن آتشی که داری در عشق صاف و ساده
  • بازآمد آن مغنی با چنگ سازکرده
  • ای کهربای عشقت دل را به خود کشیده
  • برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده
  • از بس که مطرب دل از عشق کرد ناله
  • دیدم نگار خود را می گشت گرد خانه
  • ای پاک از آب و از گل پایی در این گلم نه
  • ای گرد عاشقانت از رشک تخته بسته
  • آن دم که دررباید باد از رخ تو پرده
  • ای از تو من برسته ای هم توام بخورده
  • گل را نگر ز لطف سوی خار آمده
  • ای صد هزار خرمن ها را بسوخته
  • باده بده ساقیا عشوه و بادم مده
  • ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده
  • ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره
  • ای همه منزل شده از تو ره بی رهه
  • ایا دلی چو صبا ذوق صبح ها دیده
  • زهی لواء و علم لا اله الا الله
  • چو آفتاب برآمد ز قعر آب سیاه
  • که بوده است تو را دوش یار و همخوابه
  • مقام خلوت و یار و سماع و تو خفته
  • دلم چو دیده و تو چون خیال در دیده
  • چو مست روی توام ای حکیم فرزانه
  • عجب دلی که به عشق بت است پیوسته
  • ز لقمه ای که بشد دیده تو را پرده
  • تو دیده گشته و ما را بکرده نادیده
  • برو برو که به بز لایق است بزغاله
  • خلاصه دو جهان است آن پری چهره
  • ای جان ای جان فی ستر الله
  • خوش بود فرش تن نور دیده
  • آمد آمد نگار پوشیده
  • مطرب جان های دل برده
  • رخ نفسی بر رخ این مست نه
  • یا رشا فدیته من زمن رایته
  • هل طربا لعاشق وافقه زمانه
  • طوبی لمن آواه سر فاده
  • فدیتتک یا ستی الناسیه
 • ی
  • دیدم سحر آن شاه را بر شاهراه هل اتی
  • بر چشمه ضمیرت کرد آن پری وثاقی
  • فیما تری فیما تری یا من یری و لا یری
  • فدیتک یا ذا الوحی آیاته تتری
  • تعالوا کلنا ذا الیوم سکری
  • یا خفی الحسن بین الناس یا نور الدجی
  • گر باغ از او واقف بدی از شاخ تر خون آمدی
  • فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری
  • ای در طواف ماه تو ماه و سپهر مشتری
  • ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی
  • این عشق گردان کو به کو بر سر نهاده طبله ای
  • ای رونق هر گلشنی وی روزن هر خانه ای
  • ای آنک اندر باغ جان آلاجقی برساختی
  • از دار ملک لم یزل ای شاه سلطان آمدی
  • من دوش دیدم سر دل اندر جمال دلبری
  • ای یار اگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی
  • ای یوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی
  • دزدید جمله رخت ما لولی و لولی زاده ای
  • دامن کشانم می کشد در بتکده عیاره ای
  • ای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی
  • آخر مراعاتی بکن مر بی دلان را ساعتی
  • بانکی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی
  • ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی
  • چون درشوی در باغ دل مانند گل خوش بو شوی
  • از بامدادان ساغری پر کرد خوش خماره ای
  • ای شهسوار خاص بک کز عالم جان تاختی
  • یک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی
  • ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی
  • من پیش از این می خواستم گفتار خود را مشتری
  • در دل خیالش زان بود تا تو به هر سو ننگری
  • دریوزه ای دارم ز تو در اقتضای آشتی
  • ای دل نگویی چون شدی ور عشق روزافزون شدی
  • بویی ز گردون می رسد با پرسش و دلداریی
  • عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی
  • برگذری درنگری جز دل خوبان نبری
  • هم نظری هم خبری هم قران را قمری
  • ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی
  • سنگ مزن بر طرف کارگه شیشه گری
  • عارف گوینده اگر تا سحر صبر کنی
  • تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی
  • چون دل من جست ز تن بازنگشتی چه شدی
  • طوطی و طوطی بچه ای قند به صد ناز خوری
  • آه چه دیوانه شدم در طلب سلسله ای
  • هر طربی که در جهان گشت ندیم کهتری
  • آمده ای که راز من بر همگان بیان کنی
  • ای که به لطف و دلبری از دو جهان زیاده ای
  • کعبه طواف می کند بر سر کوی یک بتی
  • نیست بجز دوام جان ز اهل دلان روایتی
  • آه خجسته ساعتی که صنما به من رسی
  • جان به فدای عاشقان خوش هوسی است عاشقی
  • سوخت یکی جهان به غم آتش غم پدید نی
  • چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی
  • آب تو ده گسسته را در دو جهان سقا تویی
  • ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی
  • باز ترش شدی مگر یار دگر گزیده ای
  • هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی
  • سرکه هفت ساله را از لب او حلاوتی
  • باز چه شد تو را دلا باز چه مکر اندری
  • پیش از آنک از عدم کرد وجودها سری
  • ای دل بی قرار من راست بگو چه گوهری
  • با همگان فضولکی چون که به ما ملولکی
  • ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی
  • تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی
  • خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستی
  • یاور من تویی بکن بهر خدای یاریی
  • ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه ای
  • هست به خطه عدم شور و غبار و غارتی
  • ای که غریب آتشی در دل و جان ما زدی
  • گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری
  • ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری
  • جمع مکن تو برف را بر خود تا که نفسری
  • هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی
  • رو بنمودی به تو گر همگی نه جانمی
  • زرگر آفتاب را بسته گاز می کنی
  • آنک بخورد دم به دم سنگ جفای صدمنی
  • خواجه ترش مرا بگو سرکه به چند می دهی
  • صبح چو آفتاب زد رایت روشناییی
  • مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی
  • مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی
  • چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی
  • گرم سیم و درم بودی مرا مونس چه کم بودی
  • امیر دل همی گوید تو را گر تو دلی داری
  • چو سرمست منی ای جان ز خیر و شر چه اندیشی
  • اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی خویشی
  • چو بی گه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی
  • مبارک باشد آن رو را بدیدن بامدادانی
  • بیامد عید ای ساقی عنایت را نمی دانی
  • مرا آن دلبر پنهان همی گوید به پنهانی
  • بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی
  • مرا پرسید آن سلطان به نرمی و سخن خایی
  • به باغ و چشمه حیوان چرا این چشم نگشایی
  • رها کن ماجرا ای جان فروکن سر ز بالایی
  • بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی
  • درآمد در میان شهر آدم زفت سیلابی
  • یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی
  • اگر الطاف شمس الدین بدیده برفتادستی
  • ز رنگ روی شمس الدین گرم خود بو و رنگستی
  • اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی
  • غلام پاسبانانم که یارم پاسبانستی
  • گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی
  • اگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی
  • دل پردرد من امشب بنوشیده ست یک دردی
  • دل آتش پرست من که در آتش چو گوگردی
  • اگر آب و گل ما را چو جان و دل پری بودی
  • اگر گل های رخسارش از آن گلشن بخندیدی
  • نکو بنگر به روی من نه آنم من که هر باری
  • بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری
  • مروت نیست در سرها که اندازند دستاری
  • ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داری
  • دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری
  • چو سرمست منی ای جان ز درد سر چه غم داری
  • کی افسون خواند در گوشت که ابرو پرگره داری
  • برآ بر بام ای عارف بکن هر نیم شب زاری
  • مها یک دم رعیت شو مرا شه دان و سالاری
  • هر آن بیمار مسکین را که از حد رفت بیماری
  • مثال باز رنجورم زمین بر من ز بیماری
  • مگر دانید با دلبر به حق صحبت و یاری
  • حجاب از چشم بگشایی که سبحان الذی اسری
  • یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازی
  • چو شیر و انگبین جانا چه باشد گر درآمیزی
  • الا ای جان جان جان چو می بینی چه می پرسی
  • بتاب ای ماه بر یارم بگو یارا اغا پوسی
  • بیا ای شاه خودکامه نشین بر تخت خودکامی
  • شنیدم کاشتری گم شد ز کردی در بیابانی
  • مگر مستی نمی دانی که چون زنجیر جنبانی
  • سحرگه گفتم آن مه را که ای من جسم و تو جانی
  • شدم از دست یک باره ز دست عشق تا دانی
  • تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی
  • چو دید آن طره کافر مسلمان شد مسلمانی
  • یکی دودی پدید آمد سحرگاهی به هامونی
  • دلی یا دیده عقلی تو یا نور خدابینی
  • کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی
  • کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی گویی
  • اگر بی من خوشی یارا به صد دامم چه می بندی
  • چرا چون ای حیات جان در این عالم وطن داری
  • زهی چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزی
  • هر آن چشمی که گریان است در عشق دلارامی
  • الا ای نقش روحانی چرا از ما گریزانی
  • الا ای یوسف مصری از این دریای ظلمانی
  • الا ای جان قدس آخر به سوی من نمی آیی
  • مسلمانان مسلمانان مرا جانی است سودایی
  • یکی فرهنگ دیگر نو برآر ای اصل دانایی
  • من پای همی کوبم ای جان و جهان دستی
  • گر عشق بزد راهم ور عقل شد از مستی
  • ای دوست ز شهر ما ناگه به سفر رفتی
  • آورد طبیب جان یک طبله ره آوردی
  • افتاد دل و جانم در فتنه طراری
  • یک حمله و یک حمله کمد شب و تاریکی
  • آن زلف مسلسل را گر دام کنی حالی
  • پنهان به میان ما می گردد سلطانی
  • ای شاه مسلمانان وی جان مسلمانی
  • جانا به غریبستان چندین به چه می مانی
  • در پرده خاک ای جان عیشی است به پنهانی
  • از آتش ناپیدا دارم دل بریانی
  • هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی
  • ای خواجه سلام علیک از زحمت ما چونی
  • همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی
  • ای بود تو از کی نی وی ملک تو تا کی نی
  • با هر کی تو درسازی می دانک نیاسایی
  • ای خیره نظر در جو پیش آ و بخور آبی
  • ای سوخته یوسف در آتش یعقوبی
  • خواهم که روم زین جا پایم بگرفتستی
  • آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی
  • ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی
  • گر نرگس خون خوارش دربند امانستی
  • گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی
  • ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی
  • ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی
  • نه چرخ زمرد را محبوس هوا کردی
  • ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی
  • ای پرده در پرده بنگر که چه ها کردی
  • ای صورت روحانی امروز چه آوردی
  • گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
  • از مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری
  • امشب پریان را من تا روز به دلداری
  • نظاره چه می آیی در حلقه بیداری
  • گر روی بگردانی تو پشت قوی داری
  • ای جان و جهان آخر از روی نکوکاری
  • ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری
  • گفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاری
  • ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری
  • ای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی
  • ای بر سر و پا گشته داری سر حیرانی
  • آن چهره و پیشانی شد قبله حیرانی
  • ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی
  • مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی
  • آن ماه همی تابد بر چرخ و زمین یا نی
  • افند کلیمیرا از زحمت ما چونی
  • در عشق کجا باشد مانند تو عشقینی
  • چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی
  • جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی
  • در کوی کی می گردی ای خواجه چه می خواهی
  • ای شادی آن روزی کز راه تو بازآیی
  • ما می نرویم ای جان زین خانه دگر جایی
  • هم پهلوی خم سر نه ای خواجه هرجایی
  • من نیت آن کردم تا باشم سودایی
  • عیسی چو تویی جانا ای دولت ترسایی
  • جانا نظری فرما چون جان نظرهایی
  • گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
  • ای دل به ادب بنشین برخیز ز بدخویی
  • از هر چه ترنجیدی با دل تو بگو حالی
  • ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی
  • ما گوش شماییم شما تن زده تا کی
  • برخیز که جان است و جهان است و جوانی
  • گر علم خرابات تو را همنفسستی
  • ای دل تو در این غارت و تاراج چه دیدی
  • عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیری
  • هر روز بگه ای شه دلدار درآیی
  • ای ماه اگر باز بر این شکل بتابی
  • یا ساقی شرف بشراباتک زندی
  • تو دوش رهیدی و شب دوش رهیدی
  • ای جان گذرکرده از این گنبد ناری
  • در خانه خود یافتم از شاه نشانی
  • امروز در این شهر نفیر است و فغانی
  • امروز سماع است و مدام است و سقایی
  • ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی
  • امروز سماع است و شراب است و صراحی
  • ای آنک به دل ها ز حسد خار خلیدی
  • برخیز که صبح است و صبوح است و سکاری
  • مگریز ز آتش که چنین خام بمانی
  • گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی
  • زان جای بیا خواجه بدین جای نه جایی
  • ای شاه تو ترکی عجمی وار چرایی
  • یک روز مرا بر لب خود میر نکردی
  • بخوردم از کف دلبر شرابی
  • چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی
  • دلا چون واقف اسرار گشتی
  • دریغا کز میان ای یار رفتی
  • منم فانی و غرقه در ثبوتی
  • تو آن ماهی که در گردون نگنجی
  • کریما تو گلی یا جمله قندی
  • نگارا تو در اندیشه درازی
  • گر این سلطان ما را بنده باشی
  • ببین این فتح ز استفتاح تا کی
  • تو نقشی نقش بندان را چه دانی
  • نه آتش های ما را ترجمانی
  • دلا تا نازکی و نازنینی
  • اگر درد مرا درمان فرستی
  • کسی کو را بود در طبع سستی
  • چرا ز اندیشه ای بیچاره گشتی
  • کجا شد عهد و پیمانی که کردی
  • دلا رو رو همان خون شو که بودی
  • مرا چون ناف بر مستی بریدی
  • از این تنگین قفص جانا پریدی
  • صلا ای صوفیان کامروز باری
  • به تن این جا به باطن در چه کاری
  • مبارک باد بر ما این عروسی
  • خبر واده کز این دنیای فانی
  • برفتیم ای عقیق لامکانی
  • خوشی آخر بگو ای یار چونی
  • بر من نیستی یارا کجایی
  • دلا در روزه مهمان خدایی
  • سالی دارم ای خواجه خدایی
  • هلا ای آب حیوان از نوایی
  • بیاموز از پیمبر کیمیایی
  • سبک بنواز ای مطرب ربایی
  • سلام علیک ای مقصود هستی
  • اگر خورشید جاویدان نگشتی
  • ز ما برگشتی و با گل فتادی
  • چنین باشد چنین گوید منادی
  • کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
  • به بخت و طالع ما ای افندی
  • نگارا تو گلی یا جمله قندی
  • شنودم من که چاکر را ستودی
  • دگرباره شه ساقی رسیدی
  • اگر یار مرا از من برآری
  • صلا ای صوفیان کامروز باری
  • صلا ای صوفیان کامروز باری
  • منم غرقه درون جوی باری
  • چو عشق آمد که جان با من سپاری
  • نگفتم دوش ای زین بخاری
  • به جان تو پس گردن نخاری
  • به تن با ما به دل در مرغزاری
  • مرا بگرفت روحانی نگاری
  • متاز ای دل سوی دریای ناری
  • مرا در خنده می آرد بهاری
  • بدید این دل درون دل بهاری
  • خداوندا زکات شهریاری
  • ندارد مجلس ما بی تو نوری
  • ز هر چیزی ملول است آن فضولی
  • مرا هر لحظه قربان است جانی
  • مگیر ای ساقی از مستان کرانی
  • ز مهجوران نمی جویی نشانی
  • برون کن سر که جان سرخوشانی
  • مرا هر لحظه منزل آسمانی
  • چه دلشادم به دلدار خدایی
  • کجایید ای شهیدان خدایی
  • تو هر روزی از آن پشته برآیی
  • دلاراما چنین زیبا چرایی
  • بیا ای غم که تو بس باوفایی
  • بیا ای یار کامروز آن مایی
  • بیا جانا که امروز آن مایی
  • چنان گشتم ز مستی و خرابی
  • چو اسم شمس دین اسما تو دیدی
  • مرا اندر جگر بنشست خاری
  • بگفتم با دلم آخر قراری
  • تو جانا بی وصالش در چه کاری
  • بیا ای آنک سلطان جمالی
  • مگر تو یوسفان را دلستانی
  • تو تا بنشسته ای بر دار فانی
  • نه آتش های ما را ترجمانی
  • به کوی دل فرورفتم زمانی
  • دیدی که چه کرد یار ما دیدی
  • روز ار دو هزار بار می آیی
  • مندیش از آن بت مسیحایی
  • ای دیده ز نم زبون نگشتی
  • گر وسوسه ره دهی به گوشی
  • باغ است و بهار و سرو عالی
  • با این همه مهر و مهربانی
  • آورد خبر شکرستایی
  • بشنیده بدم که جان جانی
  • ای ساقی باده معانی
  • ای وصل تو آب زندگانی
  • ای بی تو حرام زندگانی
  • برجه که بهار زد صلایی
  • چون سوی برادری بپویی
  • مجلس چو چراغ و تو چو آبی
  • من پار بخورده ام شرابی
  • ای یار یگانه چند خسبی
  • بازم صنما چه می فریبی
  • ای آنک تو خواب ما ببستی
  • ای آنک تو خواب ما ببستی
  • رو رو که از این جهان گذشتی
  • روز طرب است و سال شادی
  • آخر گل و خار را بدیدی
  • آن را که به لطف سر بخاری
  • خضری به میان سینه داری
  • می آید سنجق بهاری
  • ای چشم و چراغ شهریاری
  • ای جان و جهان چه می گریزی
  • از قصه حال ما نپرسی
  • ای دلبر بی دلان صوفی
  • ای آنک تو شاه مطربانی
  • روزی که مرا ز من ستانی
  • چون عشق کند شکرفشانی
  • ای وصل تو اصل شادمانی
  • کژزخمه مباش تا توانی
  • مست می عشق را حیا نی
  • گویم سخن لب تو یا نی
  • با دل گفتم چرا چنینی
  • در خون دلم رسید فتوی
  • در عشق هر آنک شد فدایی
  • عشق است دلاور و فدایی
  • ماها چو به چرخ دل برآیی
  • آن شمع چو شد طرب فزایی
  • ای بی تو محال جان فزایی
  • گر یار لطیف و باوفایی
  • ساقی انصاف خوش لقایی
  • برخیز و بزن یکی نوایی
  • رخ ها بنگر تو زعفرانی
  • ای قلب و درست را روایی
  • ای آنک تو خواب ما ببستی
  • با یار بساز تا توانی
  • در فنای محض افشانند مردان آستی
  • مرغ دل پران مبا جز در هوای بیخودی
  • ای رها کرده تو باغی از پی انجیرکی
  • شاد آن صبحی که جان را چاره آموزی کنی
  • ای خدایی که مفرح بخش رنجوران تویی
  • بانگ می زن ای منادی بر سر هر رسته ای
  • در شرابم چیز دیگر ریختی درریختی
  • ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی
  • گر شراب عشق کار جان حیوانیستی
  • ای نرفته از دل من اندرآ شاد آمدی
  • در جهان گر بازجویی نیست بی سودا سری
  • گر من از اسرار عشقش نیک دانا بودمی
  • آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای
  • ای مهی کاندر نکویی از صفت افزوده ای
  • آه از آن رخسار برق انداز خوش عیاره ای
  • پیش شمع نور جان دل هست چون پروانه ای
  • بار دیگر ملتی برساختی برساختی
  • هر دلی را گر سوی گلزار جانان خاستی
  • سر نهاده بر قدم های بت چین نیستی
  • این چه چتر است این که بر ملک ابد برداشتی
  • ای ملامت گر تو عاشق را سبک پنداشتی
  • ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شدی
  • ای که جان ها خاک پایت صورت اندیش آمدی
  • تا بنستانی تو انصاف از جهود خیبری
  • در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری
  • بی گهان شد هر رفتن سوی روزن ننگری
  • در میان جان نشین کامروز جان دیگری
  • عاشقان را آتشی وآنگه چه پنهان آتشی
  • آخر ای دلبر تو ما را می نجویی اندکی
  • ساقیا شد عقل ها هم خانه دیوانگی
  • چون تو آن روبند را از روی چون مه برکنی
  • ای خوشا عیشی که باشد ای خوشا نظاره ای
  • آه کان سایه خدا گوهردلی پرمایه ای
  • گشت جان از صدر شمس الدین یکی سوداییی
  • گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی
  • ساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی
  • ای بداده دیده های خلق را حیرانیی
  • از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی
  • ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای
  • اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی
  • خنک آن دم که به رحمت سر عشاق بخاری
  • بمشو همره مرغان که چنین بی پر و بالی
  • که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
  • مکن ای دوست نشاید که بخوانند و نیایی
  • صنما چونک فریبی همه عیار فریبی
  • اگر او ماه منستی شب من روز شدستی
  • چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی
  • تو ز هر ذره وجودت بشنو ناله و زاری
  • تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری
  • ز کجایی ز کجایی هله ای مجلس سامی
  • مه ما نیست منور تو مگر چرخ درآیی
  • مثل ذره روزن همگان گشته هوایی
  • همه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی
  • بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی
  • خبری است نورسیده تو مگر خبر نداری
  • تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماری
  • هله پاسبان منزل تو چگونه پاسبانی
  • چو نماز شام هر کس بنهد چراغ و خوانی
  • صنما چنان لطیفی که به جان ما درآیی
  • سوی باغ ما سفر کن بنگر بهار باری
  • به مبارکی و شادی بستان ز عشق جامی
  • ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی
  • به چه روی پشت آرم به کسی که از گزینی
  • هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی
  • صفت خدای داری چو به سینه ای درآیی
  • بکشید یار گوشم که تو امشب آن مایی
  • منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی
  • به خدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی
  • بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی
  • هله ای پری شب رو که ز خلق ناپدیدی
  • تو کیی در این ضمیرم که فزونتر از جهانی
  • بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادی
  • چو مرا ز عشق کهنه صنما به یاد دادی
  • دل بی قرار را گو که چو مستقر نداری
  • سحر است خیز ساقی بکن آنچ خوی داری
  • ز بهار جان خبر ده هله ای دم بهاری
  • ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی
  • شب و روز آن نکوتر که به پیش یار باشی
  • چو یقین شده ست دل را که تو جان جان جانی
  • تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی
  • برسید لک لک جان که بهار شد کجایی
  • هله ای دلی که خفته تو به زیر ظل مایی
  • صنما چگونه گویم که تو نور جان مایی
  • چه جمال جان فزایی که میان جان مایی
  • صنما تو همچو آتش قدح مدام داری
  • برو ای عشق که تا شحنه خوبان شده ای
  • هست در حلقه ما حلقه ربایی عجبی
  • چند روز است که شطرنج عجب می بازی
  • هله هشدار که با بی خبران نستیزی
  • وقت آن شد که بدان روح فزا آمیزی
  • به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی
  • در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی
  • گر گریزی به ملولی ز من سودایی
  • نیستی عاشق ای جلف شکم خوار گدای
  • در دلت چیست عجب که چو شکر می خندی
  • هست اندر غم تو دلشده دانشمندی
  • ای دریغا در این خانه دمی بگشودی
  • به دغل کی بگزیند دل یارم یاری
  • مرغ اندیشه که اندر همه دل ها بپری
  • رو رو ای جان سبک خیز غریب سفری
  • سحری کرد ندایی عجب آن رشک پری
  • نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری
  • شکنی شیشه مردم گرو از من گیری
  • بر یکی بوسه حقستت که چنان می لرزی
  • هله تا ظن نبری کز کف من بگریزی
  • ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی
  • به حق و حرمت آنک همگان را جانی
  • گر تو ما را به جفای صنمان ترسانی
  • تیغ را گر تو چو خورشید دمی رنده زنی
  • چه حریصی که مرا بی خور و بی خواب کنی
  • به شکرخنده بتا نرخ شکر می شکنی
  • هله آن به که خوری این می و از دست روی
  • اگر امشب بر من باشی و خانه نروی
  • بده ای کف تو را قاعده لطف افزایی
  • به شکرخنده اگر می ببرد جان ز کسی
  • ای که تو چشمه حیوان و بهار چمنی
  • سخن تلخ مگو ای لب تو حلوایی
  • هر کی از نیستی آید به سوی او خبری
  • ای شه جاودانی وی مه آسمانی
  • قدر غم گر چشم سر بگریستی
  • با چنین رفتن به منزل کی رسی
  • چاره ای کو بهتر از دیوانگی
  • قره العین منی ای جان بلی
  • بوی باغ و گلستان آید همی
  • هر دم ای دل سوی جانان می روی
  • بار دیگر عزم رفتن کرده ای
  • بوی مشکی در جهان افکنده ای
  • فارغم گر گشت دل آواره ای
  • ای درآورده جهانی را ز پای
  • باوفا یارا جفا آموختی
  • عاقبت از عاشقان بگریختی
  • اندرآ در خانه یارا ساعتی
  • گوید آن دلبر که چون همدل شدی
  • آفتابا سوی مه رویان شدی
  • باوفاتر گشت یارم اندکی
  • هست امروز آنچ می باید بلی
  • باز گردد عاقبت این در بلی
  • طبع چیزی نو به نو خواهد همی
  • با من ای عشق امتحان ها می کنی
  • باز چون گل سوی گلشن می روی
  • ناگهان اندردویدم پیش وی
  • خوش بود گر کاهلی یک سو نهی
  • مرحبا ای پرده تو آن پرده ای
  • هیچ خمری بی خماری دیده ای
  • می زنم حلقه در هر خانه ای
  • گر سران را بی سری درواستی
  • ای بهار سبز و تر شاد آمدی
  • ساقی این جا هست ای مولا بلی
  • هم تو شمعی هم تو شاهد هم تو می
  • باد بین اندر سرم از باده ای
  • آه از عشق جمال حوریی
  • ای دلی کز گلشکر پرورده ای
  • گر در آب و گر در آتش می روی
  • ز کجا آمده ای می دانی
  • آنچ در سینه نهان می داری
  • ای خیالی که به دل می گذری
  • تو چرا جمله نبات و شکری
  • از دلبر نهانی گر بوی جان بیابی
  • چه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی
  • ای آنک امام عشقی تکبیر کن که مستی
  • گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی
  • گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادی
  • ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
  • از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی
  • آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی
  • ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی
  • چون زخمه رجا را بر تار می کشانی
  • ای گوهر خدایی آیینه معانی
  • اندر مصاف ما را در پیش رو سپر نی
  • گرمی مجوی الا از سوزش درونی
  • ای مبدعی که سگ را بر شیر می فزایی
  • ای حیله هات شیرین تا کی مرا فریبی
  • دی عهد و توبه کردی امروز درشکستی
  • یا من عجب فتادم یا تو عجب فتادی
  • ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی
  • در غیب هست عودی کاین عشق از او است دودی
  • ای آنک جان ما را در گلشکر کشیدی
  • زان خاک تو شدم تا بر من گهر بباری
  • گر از شراب دوشین در سر خمار داری
  • بازآمدی که ما را درهم زنی به شوری
  • گر روشنی تو یارا یا خود سیه ضمیری
  • چون روی آتشین را یک دم تو می نپوشی
  • دل را تمام برکن ای جان ز نیک نامی
  • اندر شکست جان شد پیدا لطیف جانی
  • مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی
  • ای آنک جمله عالم از توست یک نشانی
  • رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی
  • در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
  • با تو عتاب دارم جانا چرا چنینی
  • می زن سه تا که یکتا گشتم مکن دوتایی
  • دی دامنش گرفتم کای گوهر عطایی
  • ای برده اختیارم تو اختیار مایی
  • هر چند بی گه آیی بی گاه خیز مایی
  • آمد ز نای دولت بار دگر نوایی
  • ای چنگیان غیبی از راه خوش نوایی
  • بوی کباب داری تو نیز دل کبابی
  • با صد هزار دستان آمد خیال یاری
  • اندر قمارخانه چون آمدی به بازی
  • ای آن که مر مرا تو به از جان و دیده ای
  • ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای
  • آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی
  • هر روز بامداد به آیین دلبری
  • شد جادوی حرام و حق از جادوی بری
  • هر روز بامداد درآید یکی پری
  • ای دل ز بامداد تو بر حال دیگری
  • هر روز بامداد طلبکار ما تویی
  • آن لحظه کفتاب و چراغ جهان شوی
  • ای سیرگشته از ما ما سخت مشتهی
  • ای ساقیی که آن می احمر گرفته ای
  • ای ساقیی که آن می احمر گرفته ای
  • ای مرغ گیر دام نهانی نهاده ای
  • مه طلعتی و شهره قبایی بدیده ای
  • ای عشق کز قدیم تو با ما یگانه ای
  • ای جان و ای دو دیده بینا چگونه ای
  • هر چند شیر بیشه و خورشیدطلعتی
  • رویش ندیده پس مکنیدم ملامتی
  • جان خاک آن مهی که خداش است مشتری
  • ای عشق پرده در که تو در زیر چادری
  • ای بس فراز و شیب که کردم طلب گری
  • شاها بکش قطار که شهوار می کشی
  • ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی
  • اندر میان جمع چه جان است آن یکی
  • گر من ز دست بازی هر غم پژولمی
  • ای آسمان که بر سر ما چرخ می زنی
  • سوگند خورده ای که از این پس جفا کنی
  • تا چند از فراق مرا کار بشکنی
  • ساقی بیار باده سغراق ده منی
  • ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی
  • شوری فتاد در فلک ای مه چه شسته ای
  • ای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی
  • بزم و شراب لعل و خرابات و کافری
  • آن دل که گم شده ست هم از جان خویش جوی
  • سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری
  • دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی
  • خواجه سلام علیک گنج وفا یافتی
  • آه که چه شیرین بتیست در تتق زرکشی
  • روی من از روی تو دارد صد روشنی
  • هر نفسی از درون دلبر روحانیی
  • ای دل چون آهنت بوده چو آیینه ای
  • یار در آخرزمان کرد طرب سازیی
  • رو که به مهمان تو می نروم ای اخی
  • جان و جهان می روی جان و جهان می بری
  • بازرهان خلق را از سر و از سرکشی
  • لاله ستانست از عکس تو هر شوره ای
  • ای تو ز خوبی خویش آینه را مشتری
  • ای که تو عشاق را همچو شکر می کشی
  • پیشتر آ پیشتر چند از این رهزنی
  • شیردلا صد هزار شیردلی کرده ای
  • گفت مرا آن طبیب رو ترشی خورده ای
  • قصر بود روح ما نی تل ویرانه ای
  • بستگی این سماع هست ز بیگانه ای
  • جای دگر بوده ای زانک تهی روده ای
  • خیره چرا گشته ای خواجه مگر عاشقی
  • نیست عجب صف زده پیش سلیمان پری
  • ای صنم گلزاری چند مرا آزاری
  • آه که دلم برد غمزه های نگاری
  • سلمک الله نیست مثل تو یاری
  • خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی
  • از پگه ای یار زان عقار سمایی
  • چند دویدم سوی افندی
  • می رسد ای جان باد بهاری
  • گاه چو اشتر در وحل آیی
  • به خاک پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی
  • ببرد عقل و دلم را براق عشق معانی
  • هزار جان مقدس هزار گوهر کانی
  • چه آفتاب جمالی که از مجره گشادی
  • اگر مرا تو ندانی بپرس از شب تاری
  • چو مهر عشق سلیمان به هر دو کون تو داری
  • ز حد چون بگذشتی بیا بگوی که چونی
  • گهی به سینه درآیی گهی ز روح برآیی
  • من آن نیم که تو دیدی چو بینیم نشناسی
  • چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی
  • به جان تو ای طایی که سوی ما بازآیی
  • تو آسمان منی من زمین به حیرانی
  • ربود عقل و دلم را جمال آن عربی
  • خدایگان جمال و خلاصه خوبی
  • به عاقبت بپریدی و در نهان رفتی
  • چه باده بود که در دور از بگه دادی
  • ز قیل و قال تو گر خلق بو نبردندی
  • منم که کار ندارم به غیر بی کاری
  • بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری
  • خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری
  • اگر ز حلقه این عاشقان کران گیری
  • ز بامداد درآورد دلبرم جامی
  • چه باک دارد عاشق ز ننگ و بدنامی
  • نهان شدند معانی ز یار بی معنی
  • اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی
  • اگر تو مست شرابی چرا حشر نکنی
  • به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی
  • ز بامداد دلم می پرد به سودایی
  • شدم به سوی چه آب همچو سقایی
  • رسید ترکم با چهره های گل وردی
  • تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری
  • فرست باده جان را به رسم دلداری
  • نگاهبان دو دیده ست چشم دلداری
  • اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری
  • دلا همای وصالی بپر چرا نپری
  • به من نگر که بجز من به هر کی درنگری
  • بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری
  • مسلم آمد یار مرا دل افروزی
  • بیا بیا که تو از نادرات ایامی
  • بلندتر شده ست آفتاب انسانی
  • ایا مربی جان از صداع جان چونی
  • ز آب تشنه گرفته ست خشم می بینی
  • بیامدیم دگربار سوی مولایی
  • تو نور دیده جان یا دو دیده مایی
  • تو عاشقی چه کسی از کجا رسیدستی
  • رهید جان دوم از خودی و از هستی
  • بیا بیا که چو آب حیات درخوردی
  • به جان تو که بگویی وطن کجا داری
  • به حق آنک تو جان و جهان جانداری
  • شبی که دررسد از عشق پیک بیداری
  • اگر تو همره بلبل ز بهر گلزاری
  • حرام گشت از این پس فغان و غمخواری
  • به اهل پرده اسرارها ببر خبری
  • بجه بجه ز جهان تا شه جهان باشی
  • اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی
  • هزار جان مقدس فدای سلطانی
  • نگفتمت که تو سلطان خوبرویانی
  • بگو به جان مسافر ز رنج ها چونی
  • از این درخت بدان شاخ و بر نمی بینی
  • ز بامداد دلم می جهد به سودایی
  • بیا بیا که شدم در غم تو سودایی
  • ترش ترش بنشستی بهانه دربستی
  • بداد پندم استاد عشق از استادی
  • ببست خواب مرا جاودانه دلداری
  • کسی که باده خورد بامداد زین ساقی
  • برست جان و دلم از خودی و از هستی
  • پدید گشت یکی آهوی در این وادی
  • طواف کعبه دل کن اگر دلی داری
  • ز صبحگاه فتادم به دست سرمستی
  • فرست باده ی جان را به رسم دلداری
  • میان تیرگی خواب و نور بیداری
  • به دست هجر تو زارم تو نیز می دانی
  • کالی تیشبی آپانسو، ای افندی چلبی
  • جان جان مایی، خوشتر از حلوایی
  • تو چنین نبودی تو چنین چرایی
  • تو خدای خویی تو صفات هویی
  • نه ز عاقلانم که ز من بگیری
  • عشق تو خواند مرا کز من چه می گذری
  • در لطف اگر بروی شاه همه چمنی
  • دلا گر مرا تو ببینی ندانی
  • پذیرفت این دل ز عشقت خرابی
  • نشانت کی جوید که تو بی نشانی
  • اگر چه لطیفی و زیبالقایی
  • هم ایثار کردی هم ایثار گفتی
  • الا میر خوبان هلا تا نرنجی
  • به حیلت تو خواهی که در را ببندی
  • چو عشقش برآرد سر از بی قراری
  • بتا گر مرا تو ببینی ندانی
  • گل سرخ دیدم شدم زعفرانی
  • عجب العجایب توی در کیایی
  • تو هر چند صدری شه مجلسی
  • رضیت بما قسم الله لی
  • تماشا مرو نک تماشا تویی
  • خواهیم یارا کامشب نخسپی
  • حدی نداری در خوش لقایی
  • تو جان مایی، ماه سمایی
  • با چرخ گردان تیره هوایی
  • خواهی ز جنون بویی ببری
  • سلطان منی سلطان منی
  • آن به که مرا تمکین نکنی
  • صنما خرگه توم که بسازی و برکنی
  • صنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری
  • ای خجل از تو شکر و آزادی
  • حکم نو کن که شاه دورانی
  • مستی و عاشقانه می گویی
  • بحر ما را کنار بایستی
  • آوخ آوخ چو من وفاداری
  • ای دلزار محنت و بلا داری
  • ساقیا ساقیا روا داری
  • تا شدستی امیر چوگانی
  • مستم از باده های پنهانی
  • من مرید توام مراد تویی
  • چند اندر میان غوغایی
  • گر چه تو نیم شب رسیدستی
  • ز اول بامداد سر مستی
  • ز اول بامداد سرمستی
  • در غم یار یار بایستی
  • در غم یار، یار بایستی
  • رو، مسلم تراست بی کاری
  • زندگانی مجلس سامی
  • جان جانی و جان صد جانی
  • خامشی ناطقی مگر جانی
  • ای که مستک شدی و می گویی
  • عشق در کفر کرد اظهاری
  • جان و جهان! دوش کجا بوده ی
  • از مه من مست دو صد مشتری
  • گر نه شکار غم دلدارمی
  • ای که تو از عالم ما می روی
  • خشم مرو خواجه! پشیمان شوی
  • ای که ازین تنگ قفص می پری
  • باده ده، ای ساقی هر متقی
  • صد دل و صد جان بدمی دادمی
  • کار به پیری و جوانیستی
  • کردم با کان گهر آشتی
  • آدمیی، آدمیی، آدمی
  • در دل من پرده ی نو می زنی
  • این طریق دارهم یا سندی و سیدی
  • اخلائی! اخلائی! صفونی عند مولایی
  • ما انصف ندمانی، لو انکر ادمانی
  • بغداد همانست که دیدی و شنیدی
  • ای جان، چندان خوبی، نوباوه ی یعقوبی
  • کسی کو را بود خلق خدایی
  • عزیزی و کریم و لطف داری
  • بگو ای تازه رو، کم کن ملولی
  • ادر کاسی و دعنی عن فنونی
  • سلب العشق فادی، حصل الیوم مرادی
  • کالی تیشی آینوسای افندی چلبی
  • لا یغرنک سد هوس عن رایی
  • غدرالعشق فزلت قدمی
  • وقتت خوش ای حبیبی، بشنو بحق یاری
  • درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامی
  • بار منست او بچه نغزی، خواجه اگرچه همه مغزی
  • سیدی ایم هو کی، خذیدی ایم هو کی
  • گهی پرده سوزی، گهی پرده داری
  • یا ساقی الحی اسمع سالی
  • هذا سیدی، هذا سندی
  • طیب الله عیشکم، لا اوحش الله من ابی
  • روزن دل! آه چه خوش روزنی
  • اضحکنی بنظرة، قلت له فهکذی
  • قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری
  • الا فی الغشق تشریفی و عیدی
  • نسیت الیوم من عشقی صلاتی
  • یا ساقیةالمدام هاتی
  • طارت حیلی و زال حیلی
  • قالت الکأس ارفعونی کم تحبسونی
  • ترکبن طبقا عن طبق مولائی
  • اسفا لقلبی یوما هجرالحبیب داری
  • لا قی الفراش نارا کن هکذا حبیبی
  • الا حریم لیلی، علیکم سلامی
  • یا من یزید حسنک حقا تحیری
  • یا ملک المحشر، ترحم لا ترتشی
  • یا ساقی الراح خذ و امرلاء به طاسی
  • ایا ملتقی العیش کم تبعدی
  • یا ولی نعمتی و سلطانی
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,109,924