خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - آلات قمار

1121 - آیا اگر افراد بدون شرط بندی و قصد قمار و بُُرد و باخت و کسب درآمد بلکه فقط برای سرگرمی و مشغول بودن، مبادرتبه بازی با ورق کنند، آن افراد مرتکب حرام شده اند؟ حضور در مجالس بازی با ورق برای تفریح چه حکمی دارد؟
ج. بازی با ورقی که عرفاًً از آلات قمار محسوب می شود، به طور مطلق حرام است و جایز نیست انسان با اختیار در مجلس قماریا بازی با آلات قمار شرکت کند .

1122 - آیا استفاده از ورق های پاسور در صورتی که برای بازی های فکری محض که بدون شرط بندی بوده و متضمّن مفاهیمعلمی و دینی باشند، جایز است؟ بازی با ورق هایی که با چیدن آن ها به نحو خاصی، بعضی از شکل ها مثل موتورسیکلت یا ماشین و مانند آن ایجاد می شود و در عین حال استفاده از آن ها برای شرط بندی و مسابقه هم ممکن است، چه حکمی دارد؟
ج. بازی با ورق هایی که عرفاً، آلات قمار محسوب می شوند، مطلقاً جایز نیست ولی بازی با ورق هایی که عرفاًً آلت قمار محسوبنمی شوند، بدون شرط بندی اشکال ندارد. و به طور کلی بازی با هر چیزی که مکلّف تشخیص دهد از آلات قمار است و یا در آن شرط بندی شود، به هیچ وجه، جایزنیست. و بازی با هر وسیله ای که جزء آلات قمار به حساب نیاید، بدون شرط بندی، اشکال ندارد .

1123 - بازی باگردو و تخم مرغ و چیزهای دیگری که شرعاً مالیت دارند، چه حکمی دارد؟ آیا این بازی ها برای کودکان جایزاست؟
ج. اگر بازی قمار و شرط بندی باشد، شرعاًً حرام است و طرف برنده، مالک چیزی که برده و از طرف مقابل گرفته است، نمیشود. ولی اگر بازی کنندگان غیربالغ باشند شرعاً مکلّف نبوده و تکلیفی ندارند، هرچند که مالک چیزی که می برند نمی شوند .

1124 - آیا شرط بندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آلات قمار جایز است؟
ج. شرط بندی در بازی جایز نیست هرچند بازی با غیر آلات قمار باشد .

1125 - بازی با آلات قمار مانند پاسور و غیر آن از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟
ج. اگر بازی بین دو نفر باشد حکم بازی با آلات قمار را دارد و اگر به تنهایی بازی می کند در صورتی که مفسده ای بر آن مترتبنباشد اشکال ندارد .

1126 - بازی با »أنو« چه حکمی دارد؟
ج. اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازی با آن ها جایز نیست هرچند بدون شرط بندی باشد.

1127 - اگر بعضی از وسیله های بازی در شهری از آلات قمار محسوب شوند ولی در شهر دیگری از آلات قمار محسوب نشوند،آیا بازی با آن ها جایز است؟
ج. باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنی که اگر آن وسیله ها در یکی از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و درگذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده اند، در حال حاضر هم بازی با آن ها حرام است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,604,029