خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام آبها

70 - اگر قسمت پایین آب قلیلی که به طور سرازیر و بدون فشار به پایین می ریزد، با نجاست برخورد کند، آیا قسمت بالایاین آب همچنان پاک باقی می ماند؟
ج. اگر سرازیری آب به گونه ای باشد که جریان از بالا به پایین بر آن صدق کند، قسمت بالای آن پاک است .

71 - آیا در شستن لباس های نجس با آب کرّ و جاری، فشردن هم لازم است و یا این که بعد از زوال عین نجاست همین کهآب آن را فرا گرفت، کفایت می کند.
ج. باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند .

72 - آیا در تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جاری، فشار دادن خارج آب لازم است یا با همان فشار داخل آب پاک می شود؟
ج. فشار یا تکان دادن داخل آب، کافی است .

73 - آیا گلیم یا فرش نجسی را که با آب لوله کشی متصل به منبع آب شهری شستشو می دهیم، به مجرد رسیدن آب لولهکشی به محل نجس، پاک می شوند یا باید آب غساله از آن جدا شود؟
ج. در تطهیر با آب لوله کشی، جدا شدن آب غساله شرط نیست، بلکه به مجرد رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عیننجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل می شود .

74 - حکم وضو و غسل با آبی که به طور طبیعی غلیظ است چیست؟ مانند آب دریایی که بر اثر وجود املاح فراوان غلیظ شدهاست، مثل دریاچه ارومیه یا موارد دیگری که غلظت بیشتری دارند.
ج. مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمی شود، و برای ترتّب آثار شرعی آب مطلق،صدق عنوان آن در نظر عرف کافی است .

75 - آیا برای ترتّب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب است یا این که بنا بر کر بودن آب کافی است؟ (مانند آبموجود در دست شویی های قطار و غیره)
ج. اگر حالت سابقه ی کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جایز است .

76 - در مسأله (741) رساله امام خمینی (قدّس سرّه) آمده است:»در طهارت و نجاست به گفته کودک ممیز تا زمان بلوغاعتنا نمی شود«. این فتوا تکلیف دشواری است. زیرا به طور مثال مستلزم این است که پدر و مادر تطهیر فرزندشان را پس ازقضای حاجت تا سن پانزده سالگی به عهده بگیرند. لطفاً وظیفه شرعی ما را بیان فرمایید.
ج. قول کودکی که در آستانه بلوغ است در این باره معتبر است .

77 - گاهی به آب موادی اضافه می کنند که آن را به رنگ شیر در می آورد، آیا این آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهیر با آنچیست؟
ج. آن آب حکم آب مضاف را ندارد .

78 - در تطهیر، چه فرقی بین آب کر و آب جاری است؟
ج. هیچ تفاوتی با هم ندارند .

79 - اگر آب شور جوشانده شود، آیا با آبی که از بخار آن به دست می آید، می توان وضو گرفت؟
ج. اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد .

80 - برای پاک شدن کف پا یا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آیا این کار باید بعد از زوال عین نجاست صورتبگیرد یا پانزده گام رفتن با وجود عین نجاست کافی است؟ آیا پس از آن که عین نجاست با پانزده گام از بین رفت، کف پا یاکفش پاک می شود؟
ج. کسی که بر اثر راه رفتن روی زمین ، کف پا یا کفش او، نجس شده است هرگاه تقریباًً به قدر ده قدم روی زمین خشک وپاک راه برود، کف پا و کفش او پاک می شود مشروط به این که عین نجاست، زائل شود .

81 - آیا کف پا یا ته کفش با راه رفتن روی زمین ی که آسفالت شده، پاک می شود؟
ج. زمین های آسفالت و یا آغشته به قیر، پاک کننده کف پا یا ته کفش نیستند .

82 - آیا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرایط مطهّریت آن چیست؟
ج. تابیدن آفتاب باعث طهارت زمین و همه اشیاء غیر منقول از قبیل ساختمان و چیزهایی که در آن به کار رفته مانند چوب،در، پنجره و مانند آن می شود، به شرطی که عین نجاست قبلاًً از آن ها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب تر باشند و بهوسیله آفتاب خشک شوند .

83 - لباس های نجسی که در موقع تطهیر، آب را رنگین می کنند، چگونه پاک می شوند؟
ج. اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباس های نجس با ریختن آب بر آن ها، پاک می شوند .

84 - کسی که برای غسل جنابت آب را در ظرفی می ریزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف می چکد، آیا موجب نجسشدن آب می گردد؟ و آیا مانع از تمام کردن غسل با آن آب می شود؟
ج. اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعی برای تمام کردن غسل با آن وجود ندارد .

85 - آیا تطهیر تنوری که با گِِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، امکان دارد؟
ج. ظاهر آن با شستن قابل تطهیر است و طهارت ظاهر تنور که خمیر به آن می چسبد برای پختن نان کافی است .

86 - آیا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شیمیایی بر روی آن به طوری که ماده ی آن دارای خواص جدیدی شود، برنجاست خود باقی می ماند یا این که حکم استحاله را پیدا می کند؟
ج. برای تطهیر مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شیمیایی که خاصیت جدیدی به مواد ببخشد، کافی نیست .

87 - در روستای ما حمامی وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمامکنندگان می چکد. آیا این قطرات پاک است؟ آیا غسل بعد از چکیدن این قطرات صحیح است؟
ج. بخار حمام و قطراتی که از سقف پاک می چکد، محکوم به طهارت است، و چکیدن این قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمیشود و به صحّت غسل ضرر نمی رساند .

88 - با توجه به این که بر اساس تحقیقات علمی ، وزن آب های فاضلاب ها در اثر اختلاط با مواد معدنی و آلودگی به میکروب٪10 بیشتر از وزن طبیعی آب است، اگر در این گونه آب ها در تصفیه خانه ها تغییراتی به وجود آید و به وسیله عملیاتفیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی، مواد معدنی آلوده و میکروب ها را از آن جدا سازند. به طوری که بعد از تصفیه کامل از جهتفیزیکی (رنگ، بو، طعم) و از جهت شیمیایی (مواد معدنی آلوده) و از جهت بهداشتی (میکروب های مضر و تخم انگل ها)بمراتب بهداشتی تر و بهتر از آب های بسیاری از نهرها و دریاها بویژه آب هایی که برای آبیاری استفاده می نمایند، گردد. آیااین آب ها که قبل از تصفیه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آن ها جاری می گردد یا آن که پس از تصفیه هم محکوم به نجاست هستند؟
ج. در فرض مذکور با مجرد جداسازی مواد معدنی آلوده و میکروب ها و غیر آن از آب های فاضلاب ها، استحاله تحقق پیدا نمیکند. مگر این که عمل تصفیه با تبخیر آب و تبدیل دوباره بخار به آب، انجام شود .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,389,324