خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام تخلّى

89 - عشایر به خصوص در ایام کوچ کردن، آب کافی برای تطهیر در اختیار ندارند، آیا چوب و سنگریزه برای تطهیر مخرج بولکفایت می کند؟ آیا آنان می توانند با این حال نماز بخوانند؟
ج. مخرج بول جز با آب پاک نمی شود. ولی نماز کسی که توانایی تطهیر بدن خود با آب را ندارد، صحیح است .

90 - حکم تطهیر مخرج بول و غائط با آب قلیل چیست؟
ج. برای طهارت مخرج بول با آب قلیل دو بار شستن بنا بر احتیاط لازم است، و برای طهارت مخرج غائط شستن تا مقداری کهعین نجاست و آثار آن از بین برود، لازم است .

91 - بر حسب عادت، نمازگزار باید بعد از بول کردن استبراء نماید. در عورت من زخمی وجود دارد که هنگام استبراء بر اثرفشار از آن خون جاری شده و با آبی که برای تطهیر استفاده می کنم مخلوط می شود و باعث نجاست بدن و لباسم می گردد.اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود یابد ولی با استبراء و فشاری که بر آن وارد می شود زخم باقی خواهد ماند و خوبشدن آن سه ماه طول خواهد کشید. خواهش می کنم بیان فرمایید که عمل استبراء را انجام بدهم یا خیر؟
ج. استبراء واجب نیست. و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبتمشتبه خارج شود، حکم بول را دارد .

92 - گاهی بدون اختیار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتی خارج می شود که شبیه بول است. آیا این رطوبت نجس استیا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتی به طور اتفاقی متوجه این مسأله شود، نمازها ی گذشته اش چه حکمی دارد؟ آیا از حالا به بعدبر او واجب است در مورد خروج این رطوبت غیر اختیاری بررسی نماید؟
ج. اگر بعد از استبراء رطوبتی خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و بررسیو جستجو در این باره لازم نیست .

93 - لطف بفرمایید در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج می شود، توضیح دهید .
ج. رطوبتی که گاهی بعد از خروج منی از انسان خارج می شود، وَذْْی نام دارد، و رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بول خارجمی شود، وَدْْی نامیده می شود، و رطوبتی که بعد از ملاعبه زن و مرد با یکدیگر خارج می شود، مَذْْی نام دارد. همه این رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمی شود .

94 - اگر کاسه توالت ها در جهت مخالف سمتی که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتی متوجه شویم که جهتکاسه با جهت قبله 02 تا 22 درجه تفاوت دارد. آیا تغییر جهت کاسه توالت واجب است یا خیر؟
ج. انحراف از قبله به مقداری که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافی است و اشکال ندارد .

95 - بر اثر بیماری در مجاری ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمی شود و رطوبت می بینم. برای معالجه به پزشکمراجعه نموده و به دست ورات او عمل کردم ولی بیماری ام معالجه نشد. وظیفه شرعی من چیست؟
ج. بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمی شود، و اگر یقین دارید که بول به صورت قطره قطره از شما خارج می شود،باید به وظیفه مسلوس که در رساله عملیه امام خمینی (قدّس سرّه) ذکر شده، عمل نمایید و تکلیفی زائد بر آن ندارید .

96 - کیفیت استبراء قبل از تطهیر مخرج غایط چگونه است؟
ج. تفاوتی بین استبراء قبل از تطهیر مخرج غائط و بعد از تطهیر آن، از نظر کیفیت وجود ندارد .

97 - استخدام در بعضی از شرکت ها و مؤسسات مستلزم معاینات پزشکی است که گاهی مشتمل بر کشف عورت و نگاه بهآن است. آیا این عمل در صورت نیاز جایز است؟
ج. کشف عورت و نگاه به آن، هرچند لازمه استخدام باشد جایز نیست، البته در مواردی که پزشک احتمال دهد فرد مراجعهکننده دچار بیماری خاصی است که استخدام وی با داشتن این بیماری ممنوع است و راهی برای احراز عدم ابتلاء به این بیماریجز با معاینه مستقیم وجود نداشته باشد که فقط در این صورت نگاه جایز است .

98 - در هنگام تخلّی، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک می شود؟
ج. محل دفع بول بنا بر احتیاط واجب با دو مرتبه شستن با آب قلیل پاک می شود .

99 - مخرج مدفوع را چگونه می توان تطهیر کرد؟
ج. مخرج مدفوع را به دوگونه می توان تطهیر کرد: اول آن که با آب بشوید تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشیدن لازمنیست. دوم آن که با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نماید و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد باقطعات دیگری آن را کاملاً پاک کند، و به جای سه قطعه می تواند از سه جای یک قطعه سنگ یا پارچه استفاده کند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,051,600