خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - خیار عیب

1553 - اگر اداره های رسمی از ثبت مِِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او می شود؟
ج. اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض این که این امر عرفاًً عیب محسوب میشود، موجب ثبوت خیار برای خریدار می گردد.

1554 - اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معاملهمی شود یا خیر؟
ج. این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم برای او نمی شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,681,923