خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - خیار تأخیر

1555 - شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معینی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آن که شرطتأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا این که دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه راتحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می شود؟
ج. مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمی کند هرچند آن را با فروشنده شرطنکرده باشد. ولی بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,384,599