خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مالیات و عوارض

1990 - بعضی از افراد و شرکت ها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحقدریافت آن است، از راه های مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج. خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامیبرای هیچ کس جایز نیست .

1991 - شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانک ها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری ازدرآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد،مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
ج. این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهمخود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمی باشد .

1992 - خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواستکه قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوتبین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام، بر من واجب است؟
ج. پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است .

1993 - بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خوددارد واجب نیست، به خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت (علیهم السلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیاجایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟
ج. این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچنددولت غیر اسلامی باشد .

1994 - شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات اوحساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانهساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیرهستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیات ها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج. عوارض شهرداری و مالیات های رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیات ها برعهدهمیت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب استاز اموال آنان پرداخت شوند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,373,821