خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - اهمیت و شرایط نماز

338 - کسی که عمداً نماز را ترک کند یا سبک بشمارد، چه حکمی دارد؟
ج. نمازهای روزانه ای که در پنج نوبت خوانده می شود، از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه ستون دین است وترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است .

339 - آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمّم بر آن صحیح است، در اختیار ندارد (فاقد الطهورین) ، نماز واجب است؟
ج. بنا بر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمّم قضا نماید .

340 - به نظر شریف جناب عالی، موارد عدول در نماز واجب کدام است؟
1. از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتی که در بین نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است . 2. از نماز عشا به نماز مغرب اگر در بین نماز عشا متوجه شود که نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز نکردهباشد . 3. اگر دو نماز قضایی که در ادای آن هاترتیب معتبر است، بر عهده او باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندننماز دوم مشغول شود . و عدول در موارد زیر مستحبّ است: 1. از نماز ادا به نماز قضای واجب، در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت ادا فوت نشود . 2. از نماز واجب به مستحبّ برای درک ثواب نماز جماعت . 3. از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه برای کسی که قرائت سوره جمعه را فراموش کرده و به جای آن سوره دیگری راخوانده و به نصف رسیده و یا از آن گذشته است. البته در این مورد اگرچه عدول برای درک ثواب قرائت سوره جمعه موافقاحتیاط استحبابی است لکن می تواند آن سوره را رها کند و سوره جمعه را بخواند .

341 - نمازگزاری که می خواهد در روز جمعه بین نماز جمعه و ظهر جمع نماید، آیا باید برای هر یک بدون قصد وجوب، فقطقصد قربت کند، یا این که برای یکی از آن دو هم قصد قربت نماید و هم قصد وجوب و برای دیگری فقط قصد قربت نماید و یااین که باید برای هر دو هم قصد وجوب کند و هم قصد قربت؟
ج. در هر یک از آن دو قصد قربت کافی است و قصد وجوب در هیچ کدام واجب نیست .

342 - اگر خونریزی از دهان یا بینی از اول وقت نماز تا نزدیک آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه حکمی دارد؟
ج. اگر تطهیر بدن ممکن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود، نماز را در همان حالت بخواند .

343 - آیا هنگام خواندن ذکرهای مستحبّی نماز، آرامش کامل بدن واجب است یا خیر؟
ج. فرقی بین ذکر واجب و مستحبّ در وجوب استقرار و آرامش بدن نیست. بلی، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکتاشکال ندارد .

344 - برای بعضی از افراد در بیمارستان لوله هایی به نام سوند برای خروج بول قرار می دهند که در این صورت بول بدوناختیار از مریض در حالت خواب یا بیداری و یا در بین نماز خارج می شود، امیدواریم به این سؤال پاسخ فرمایید: آیا این فردباید دوباره نماز را در وقت دیگری بخواند یا نمازی که در آن حالت خوانده، کافی است؟
ج. اگر در آن حالت نماز را طبق وظیفه شرعی و فعلی خود خوانده، صحیح است و اعاده و قضای آن واجب نیست .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,039,870