خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - سلام

510 - نظر جناب عالی درباره ردّ تحیتی که به صیغه سلام نباشد، چیست؟
ج. اگر در حال نماز باشد، جواب دادن جایز نیست، ولی اگر در حال نماز نباشد، اگر کلامی است که عرف آن را تحیت محسوب می کند، احتیاط، جواب گفتن آناست .

511 - آیا جواب سلام کودکان اعم از دختر و پسر واجب است؟
ج. جواب سلام کودکانِ ممیز، اعم از پسر و دختر، مانند جواب سلام زنان و مردان واجب است .

512 - اگر کسی سلام را بشنود، ولی به دلیل غفلت یا هر سبب دیگر جواب سلام را ندهد، به طوری که زمان کمی فاصله شود، آیا بعد از آن گفتن جواب سلامواجب است؟
ج. اگر تأخیر به مقداری باشد که جواب سلام و ردّ تحیت بر آن صدق نکند، واجب نیست .

513 - اگر شخصی به گروهی سلام کند و بگوید:»السلامُ علیکم جمیعاً«، و یکی از آنان مشغول نماز باشد، آیا بر او هم جواب سلام واجب است، حتی اگردیگران جواب سلام را داده باشند؟
ج. اگر کس دیگری جواب آن را بدهد، نمازگزار اقدام به جواب گفتن نکند .

514 - اگر شخصی در یک زمان چند بار سلام کند و یا چند نفر سلام دهند، آیا یکبار جواب دادن از همه آن ها کفایت می کند؟
ج. در صورت اول یک جواب کافی است، و در حالت دوم یک جواب به صیغه ای که شامل همه آن ها گردد و به قصد جواب سلام آنان باشد، کفایت می کند .

515 - شخصی هنگام سلام دادن به جای »سلامٌ علیکم« از لفظ »سلام« استفاده می کند، آیا جواب سلام او واجب است؟
ج. اگر عرفاً بر آن تحیت و سلام صدق نماید، جواب دادن واجب است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,035,617