خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - اقتدا به اهل سنت

599 - آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایز است؟
ج. نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی، جایز و صحیح است .

600 - محل کار من در یکی از مناطق کردنشین است که اکثر ائمه جمعه و جماعات آن جا از اهل سنت هستند، اقتدا به آن ها چه حکمی دارد و آیا غیبت آنها جایز است؟
ج. مشارکت با آنان در نماز جمعه و جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشکال ندارد، و از غیبت باید پرهیز شود .

601 - در مکان های مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شرکت در نمازهای روزانه، در بعضی از موارد مانند آنان عمل می کنیم، مثل نماز بهصورت تکتّف و عدم رعایت وقت و سجده بر فرش، آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارند؟
ج. اگر حفظ وحدت مقتضی انجام آن کارها باشد، نماز صحیح و مجزی است، حتی اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولی تکتّف در نماز جایز نیست، مگر اینکه ضرورت آن را اقتضا کند .

602 - در مکه و مدینه به استناد فتوای امام خمینی (ره) نماز جماعت را با برادران اهل سنت می خوانیم و گاهی برای درک فضیلت نماز در مسجد مثل ادای نماز عصر یا عشا بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به صورت فرادی در مساجد اهل سنت بدون مهر و با سجده بر فرش به جا می آوریم، این نمازها چه حکمی دارد؟
ج. در فرض مذکور اگر با فریضه تقیه، منافات نداشته باشد باید بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کند .

603 - مشارکت ما شیعیان در نماز جماعت مساجد کشورهای دیگر با برادران اهل سنت که دست بسته نماز می خوانند، چگونه است؟ آیا تبعیت از آنان درتکتف بر ما واجب است یا آن که باید نماز را بدون تکتف بخوانیم؟
ج. اقتدا به اهل سنت، برای رعایت وحدت جایز است و نماز خواندن با آن ها صحیح و مجزی است، ولی تکتف واجب نیست و بلکه جایز نیست، مگر در صورتیکه ضرورتی آن را اقتضا کند .

604 - هنگام شرکت در نماز جماعت با برادران اهل سنت، چسباندن انگشتان کوچک پا در حال قیام به انگشتان پاهای دو نفری که در دو طرف نمازگزارایستاده چنانچه آنان ملتزم هستند چه حکمی دارد؟
ج. این کار واجب نیست، ولی انجام آن به صحّت نماز ضرر نمی رساند .

605 - برادران اهل سنت در ایام حج یا غیر آن، نماز مغرب را قبل از اذان مغرب می خوانند، آیا برای ما اقتدا به آنان و اکتفا به آن نماز صحیح است؟
ج. معلوم نیست که آنان نماز را قبل از وقت بخوانند، ولی اگر مکلّف دخول وقت را احراز نکند، نمی تواند داخل شود، مگر آن که رعایت وحدت آن را اقتضا کندکه در این صورت شرکت در نماز جماعت آنان و اکتفا به آن اشکال ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,376,597