خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مسائل متفرقه روزه

824 - اگر زنی در حال روزه نذری معین حیض شود، چه حکمی دارد؟
ج. روزه با عارض شدن حیض باطل می شود و قضای آن بعد از طهارت واجب است .

825 - شخصی از اول ماه رمضان تا بیست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر دیر) روزه گرفته و در صبح روز بیست و هشتمبه دبی مسافرت کرده و در روز بیست و نهم به آن جا رسیده و متوجه شده که در آن جا عید اعلام شده است، او اکنون به وطنخود برگشته، آیا قضای روزه هایی که از وی فوت شده، واجب است؟ اگر یک روز قضا نماید، ماه رمضان نسبت به او بیست وهشت روز می شود و اگر بخواهد دو روز قضا کند، روز بیست و نهم در جایی بوده که در آن جا عید اعلام شده بود، این شخصچه حکمی دارد؟
ج. اگر اعلان عید در روز بیست و نهم در آن مکان، به نحو شرعی و صحیح باشد، قضای آن روز بر او واجب نیست، ولی با فرضاین که افق دو محل یکی بوده این امر کشف می کند که یک روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است قضای روزه ایرا که یقین به فوت آن دارد، به جا آورد .

826 - اگر روزه داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروبنکرده است، روزه آن روز او چه حکمی دارد؟ آیا تناول مفطرات برای او در آن جا قبل از غروب خورشید جایز است؟
ج. روزه او صحیح است و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشید با فرض این که در وقت غروب در سرزمین خودافطار کرده، برای او جایز است .

827 - شهیدی به یکی از دوستانش وصیت نموده که احتیاطاً از طرف وی چند روز روزه قضا بگیرد، ولی ورثه شهید به اینمسائل پایبند نیستند و طرح وصیت او هم برای آن ها ممکن نیست و روزه گرفتن هم برای دوست آن شهید مشقت دارد، آیا راهحل دیگری وجود دارد؟
ج. اگر آن شهید به دوست خود وصیت کرده که خودش شخصاًً برای او روزه بگیرد، ورثه او در این مورد تکلیفی ندارند، و اگربرای آن فرد روزه گرفتن به نیابت از شهید مشقت دارد، تکلیف از او ساقط است .

828 - من فردی کثیر الشک هستم و یا به تعبیر دقیق تر زیاد وسوسه می شوم، و در مسائل دینی به خصوص فروع دین زیادشک می کنم، یکی از موارد آن این است که در ماه رمضان گذشته شک کردم که آیا غبار غلیظی که وارد دهان من شده آن رافرو برده ام یا خیر؟ و یا آبی را که داخل دهانم کردم، خارج کرده و بیرون ریختم یا نه؟ در نتیجه آیا روزه من صحیح است یاخیر؟
ج. روزه شما در فرض سؤال محکوم به صحّت است و این شکها اعتباری ندارند .

829 - آیا حدیث شریف کساء را که از حضرت فاطمه زهرا (سلام اﷲ علیها) نقل شده، حدیث معتبری می دانید؟ آیا نسبتدادن آن در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه (علیهاالسلام) جایز است؟
ج. اگر نسبت دادن آن به صورت حکایت و نقل از کتاب هایی باشد که آن را نقل کرده اند، اشکال ندارد .

830 - از بعضی از علما و غیر آنان شنیده ایم که اگر انسان هنگام روزه مستحبّی به خوردن غذا دعوت شود، می تواند آن راقبول کرده و مقداری از غذا میل کند و با این کار روزه اش باطل نمی شود، بلکه ثواب هم دارد امیدواریم نظر شریف خود را در
این باره بیان فرمایید . ج. قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبّی، شرعاًً امری پسندیده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هرچند روزه را باطلمی کند، ولی او را از اجر و ثواب روزه محروم نمی سازد .

831 - دعاهایی مخصوص ماه رمضان به صورت دعای روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آن ها در صورتشک در صحّت شان چه حکمی دارد؟
ج. به هر حال اگر قرائت آن ها به قصد رجاء ورود و مطلوبیت باشد، اشکال ندارد .

832 - شخصی قصد داشت روزه بگیرد، ولی برای خوردن سحری بیدار نشد، لذا نتوانست روزه بگیرد. آیا گناه روزه نگرفتن اوبه عهده خود وی است یا کسی که او را بیدار نکرده است؟ اگر فردی بدون سحری روزه بگیرد، آیا روزه اش صحیح است؟
ج. در این مورد چیزی بر عهده دیگران نیست، و روزه بدون خوردن سحری هم صحیح است .

833 - روزه روز سوم ایام اعتکاف در مسجدالحرام، چه حکمی دارد؟
ج. اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مکه مکرّمه نماید و یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد، بر او واجب است بعد ازاین که دو روز روزه گرفت، اعتکاف خود را با روزه روز سوم کامل کند. ولی اگر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزهاو در سفر صحیح نیست و با عدم صحّت روزه، اعتکاف هم صحیح نیست .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,386,456