خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مسائل متفرقه تقلید

46 - مراد از جاهل مقصّر چه کسی است؟
ج. جاهل مقصر به کسی گفته می شود که متوجه جهل خود بوده و راه ها ی رفع جهالت خود را هم می داند، ولی در آموختناحکام کوتاه ی می کند .

47 - جاهل قاصر کیست؟
ج. جاهل قاصر کسی است که اصلاً متوجه جهل خود نیست و یا راهی برای برطرف کردن جهل خود ندارد .

48 - احتیاط واجب چه معنایی دارد؟
ج. یعنی وجوب انجام یا ترک فعلی از باب احتیاط .

49 - آیا عبارت »فیه اشکال« که در بعضی از فتاوی ذکر می شود، دلالت بر حرمت دارد؟
ج. بر حسب اختلاف موارد، معنای آن فرق می کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد .

50 - عبارت های »فیه اشکال«، »مشکل«، »لایخلو من اشکال«، »لا اشکال فیه« فتواست یا احتیاط؟
ج. همه این عبارت ها دلالت بر احتیاط دارند، مگر عبارت »لا اشکال فیه« که فتوا است .

51 - فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟
ج. در مقام عمل بین آن ها فرقی نیست .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,678,046