خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - شرط دوم - آیت الله العظمی امام خمینی

815 - لباس نمازگزار باید مباح باشد. و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ، اگر عمدا در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا دگمه یا چیزدیگر آن غصبی است نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید.

816 - کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی نمی داند نماز را باطل می کند، اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند، باید آن نماز را با لباس غیرغصبی بخواند.

817 - اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن ، نمازبخواند، نمازش صحیح است . ولی اگر خودش آن لباس را غصب کرده باشد وبعدا فراموش کرده و با آن نماز خوانده ، به احتیاط واجب باید آن نماز رااعاده کند.

818 - اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد،چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می تواند فورا یا بدون اینکه موالات یعنی پی در پی بودن نماز بهم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است . و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یانمی تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز به هم می خورد، در صورتی که به تعداد یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز رابشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند. و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید درحال نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان ، نماز را تمام نماید.

819 - اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند، یا مثلا برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است .

820 - اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است . و همچنین است اگر به ذمه بخرد و درموقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.

815 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، قبل از مسأله 11861-555

816 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، قبل از مسأله 11861-555

817 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، قبل از مسأله 11861-555

818 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 71871-557

820 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 91871-558

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,375,329