خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام تخلی، بول و غائط کردن/ - استبراء - آیت الله العظمی امام خمینی

72 - استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می دهند، و آن دارای اقسامی است . و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگرمخرج غائط نجس شده اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند، و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست رازیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت رافشار دهند.

73 - آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود، و به آن (مذی )می گویند پاک است . نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید، و به آن (وذی ) گفته می شود و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن (ودی ) می گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است . و چنانچه بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از اوخارج شود شک کند که بول است یا یکی از اینها، پاک می باشد.

74 - اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداندپاک است یا نه ، نجس می باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می شود. ولی اگر شک کند که استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداندپاک است یا نه ، پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند.

75 - کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی از بول کردن او گذشته یقین کند بول در مجری نمانده است ، و رطوبتی ببیند و شک کند که پاک است یا نه ،َن رطوبت پاک می باشد، وضو را هم باطل نمی کند.

76 - اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبت ببیند که بداند یا بول است یا منی ، واجب است احتیاطا غسل کند، وضو هم بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است .

77 - برای زن استبراء از بول نیست ، و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه ، پاک می باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی کند.

72 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء، قبل از مسأله 1581-176
باید توجه داشت ، استبراء از منى غیر از استبراء از بول است ،و با بول کردن بعد از خروج منى حاصل مى شود،
73 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء، قبل از مسأله 1581-176

74 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء، مسأله 5591-177

75 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء،قبل از مسأله 1581-176

76 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء، مسأله 8591-177

77 - عروةالوثقى ، فى الاستبراء، قبل از مسأله 1581-176

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,679,831