خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد - آیت الله العظمی امام خمینی

848 - در سه صورت که تفصیل آنها بعدا گفته می شود، اگر بدن یا لباس نمازگزارنجس باشد، نماز او صحیح است : اول : آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که دربدن او است ، لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد. دوم : آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم که تقریبا به اندازه یک اشرفی می شود، به خون آلوده باشد. سوم : آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است : اول : آنکه لباسهای کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. دوم : آنکه لباس زنی که پرستار بچه است ،نجس شده باشد. و احکام این پنج صورت مفصلا در مسائل بعد گفته می شود.

849 - اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل باشد، چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است ، تا وقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است ،می تواند با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده یا دوایی که روی زخم گذاشته اند و نجس شده ، در بدن یا لباس او باشد.

850 - اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب می شود و شستن آن آسان است ، دربدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است .

851 - اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود،جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولا به رطوبت زخم آلوده می شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.

852 - اگر از توی دهان و بینی و مانند اینهاست خونی به بدن یا لباس برسد احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند ولی با خون بواسیرمیشود نماز خواند اگر چه دانه هایش در داخل باشد.

853 - کسی که بدنش زخم است اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و ندانداز زخم است یا خون دیگر با آن نماز خواندن مانعی ندارد.

854 - اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزدیک هم باشند که یک زخم حساب شود، تا وقتی همه خوب نشده اند، نماز خواندن با خون آنها اشکال ندارد. ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود، هر کدام که خوب شد، بایدبرای نماز بدن و لباس را از خون آن ، آب بکشد.

855 - اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس در بدن یا لباس نمازگزارباشد، نماز او باطل است ، و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار نباشد. ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت ، وخون سگ و خوک و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت ، اگر چه در چند جای بدن ولباس باشد، در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد (که تقریبا به اندازه یک اشرفی می شود) نماز خواندن با آن اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که ازخون سگ و کافر و مردار و حیوان حرام گوشت ، اجتناب کند.

856 - خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون حساب می شود. ولی اگر پشت آن ، جدا خونی شود، بنابر احتیاط واجب باید هر کدام را جداحساب نمود. پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است ، روی هم کمتر ازدرهم باشد نماز با آن صحیح ، و اگر بیشتر باشد، نماز با آن نماز باطل است .

857 - اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به آستر بریزد و روی لباس خونی شود، باید هر کدام را جدا حساب نمود. پس اگرخون روی لباس و آستر کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح ، و اگر بیشتر باشد،نماز با آن باطل است .

858 - اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد، درصورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده ، به اندازه درهم یا بیشتر شود و اطراف را آلوده کند، نماز با آن باطل است . بلکه اگر رطوبت و خون به اندازه درهم نشودو اطراف را هم آلوده نکند، نمازخواندن با آن اشکال دارد. ولی اگر رطوبت مخلوط به خون شود و از بین برود، نماز صحیح است .

859 - اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن به خون نجس شود، اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی شود با آن ، نماز خواند.

860 - اگر خونی که در بدن یا لباس است ، کمتر از درهم باشد و نجاست دیگری به آن برسد، مثلا یک قطره بول روی آن بریزد، نماز خواندن با آن جایز نیست .

861 - اگر لباسهای کوچک نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که نمی شود با آنها عورت را پوشانده نجس باشد، چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست نشده باشد، نماز با آنها صحیح است . و نیز اگر با انگشتری نجس نماز بخواند، اشکال ندارد.

862 - احتیاط آن است که چیز نجسی که با آن می شود عورت را پوشاند، همراه نمازگزار نباشد. ولی کسی که این مسأله را نمی دانسته و مثلا مدتی با این طور نمازخوانده ، لازم نیست آن نمازها را قضا کند.

863 - زنی که پرستار بچه است و بیشتر از یک لباس ندارد هرگاه شبانه روزی یک مرتبه لباس خود را آب بکشد اگرچه تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس شود می تواند با آن لباس نماز بخواند ولی احتیاط واجب آن است که لباس خود را در شبانه روز یک مرتبه برای اولین نمازی که لباسش پیش از آن نجس شده آب بکشد و نیز اگر بیشتر از یک لباس دارد ولی ناچار است که همه آنها رابپوشد چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری که گفته شده همه آنها را آب بکشد کافی است .

848 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة35 و 371-101 و 106

849 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، قبل از مسأله 1 و مسأله 1351-101

850 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، قبل از مسأله 1351-101
منظور خونى است که بیش از مقدار مورد عفو باشد،
851 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، قبل از مسأله 1352-101

852 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، مسأله 3351-101
باید توجه داشت که فرض مسأله در صورتى است که خون به اندازه درهم یابیشتر باشد
853 - عروةالوثقى ،فى ما یعفى عنه فى الصلاة، مسأله 6351-102

854 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، مسأله 7351-102

855 - عروةالوثقى ، فى مایعفى عنه فى الصلاة، مسأله 7 (الثانى )351-102

856 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، (الثانى )، مسأله 1361-103

857 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، (الثانى )، مسأله 1361-103

858 - عروةالوثقى ، فى مایعفى عنه فى الصلاة، (الثانى )، مسأله 2361-103

859 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، (الثانى )، مسأله 4361-104
مثلا اگر کسى بدن یا لباسش تر باشد و به خونى که خشک شده برسد، حتى اگراز آن خون به بدن یا لباس سرایت هم نکند، با آن لباس یا بدن نمى شود نمازخواند،
860 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، (الثانى )، مسأله 8361-104

861 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة، مسأله 8 (الثالث )361-104

862 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه فى الصلاة (الرابع)361-105

863 - عروةالوثقى ، فى ما یعفى عنه الصلاة (الخامس)371-105

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,189,377