خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - واجبات نماز/ - سجود/ - چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است - آیت الله العظمی امام خمینی

1076 - باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید مانند چوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست و نیز سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند طلا و نقره و عقیق و فیروزه باطل است ، اما سجده کردن بر سنگهای معدنی مانند سنگ مرمر و سنگهای سیاه اشکال ندارد.

1077 - احتیاط واجب آن است که بر برگ درخت مو اگر تازه باشد سجده نکنند.

1078 - سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل علف و کاه صحیح است .

1079 - سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند صحیح است ولی سجده بر دواهای خوراکی که از زمین می روید مانند گل بنفشه و گل گاو زبان صحیح نیست .

1080 - سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح نیست .

1081 - سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است بلکه به گچ و آهک پخته و آجر وکوزه گلی و مانند آن هم می شود سجده کرد.

1082 - اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلا از کاه ساخته باشند می شود بر آن سجده کرد و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده اشکال ندارد.

1083 - برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا علیه السلام می باشد، بعد از آن خاک ، بعد از خاک سنگ ، و بعد از سنگ گیاه است .

1084 - اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد بواسطه سرما یاگرمای زیاد و مانند اینها نمی تواند بر آن سجده کند باید به لباسش اگر ازکتان یا پنبه است سجده کند و اگر از چیز دیگر است بر همان چیز سجده کندو اگر آن هم نیست باید بر پشت دست و چنانچه آنهم ممکن نباشد به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید.

1085 - سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی گیرد اگر بعد ازآن که مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد.

1086 - اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارددوباره به سجده برود اشکال دارد ، بلکه نماز باطل است و باید اعاده کند.

1087 - اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند و اگروقت تنگ است باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر ازچیز دیگری است بر همان چیز و اگر آنهم ممکن نیست بر پشت دست و اگر آن هم نمی شود به چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید.

1088 - هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است اگر ممکن باشد باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و اگر وقت تنگ است به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمل کند.

1089 - اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است اشکال ندارد.

1090 - سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام میباشد و بعضی از مردم عوام که مقابل قبر امامان علیهم السلام پیشانی را به زمین می گذارند اگر برای شکر خداوندمتعال باشد اشکال ندارد و گرنه حرام است .

1076 - عروةالوثقى ،فى مسجد الجبهة، قبل از مسأله 11981-588

1077 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 101991-590

1078 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 51981-589

1079 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسائل 4 و 12198 و 1991-589 و 590

1080 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسائل 11 و 131991-590

1081 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 11981-589

1082 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 221991-591

1083 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 261991-592

1084 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 231991-591

1085 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة،مسأله 241991-592

1086 - عروةالوثقى ، فى السجود، مسأله 22311-675

1087 - عروةالوثقى ، فى مسجدالجبهة، مسأله 272001-593

1088 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 282001-593

1089 - عروةالوثقى ، فى مسجد الجبهة، مسأله 282001-593

1090 - عروةالوثقى ، فى سائر اقسام السجود، مسأله 242371-689

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,036,060