خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - ترتیب - آیت الله العظمی امام خمینی

1108 - اگر عمدا ترتیب نماز را به هم بزند مثلا سوره را پیش از حمد بخواندیا سجود را پیش از رکوع بجا آورد، نماز باطل می شود.

1109 - اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد مثلا پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید، نماز باطل است .

1110 - اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست بجاآورد مثلا پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند باید رکن را بجا آورد و آنچه رااشتباها پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

1111 - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد، مثلاحمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است .

1112 - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است وآن هم رکن نیست بجا آورد مثلا حمد را فراموش کند و سوره را بخواند چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد مثلا در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده باید بگذرد و نمازاو صحیح است و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد باید آنچه را فراموش کرده بجاآورد وبعد از آن چیزی را که اشتباها جلوتر خوانده دوباره بخواند.

1113 - اگر سجده اول را به خیال این که سجده دوم است یا سجده دوم را به خیال اینکه سجده اول است بجا آورد نماز صحیح است و سجده اول او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب می شود.

1108 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696

1109 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696

1110 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696
آیةالله فاضل لنکرانى در این جا و در دو مسأله بعد هر جا که سهوازیادى یا نقصانى رخ داده بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو را لازم مى دانند، ولى حضرات آیات دیگر متعرض سجده سهو از جهت وجوب یا عدم وجوب نشده اند و در بحث سجده سهو آن را مطرح مى فرمایند،
1111 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696

1112 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696

1113 - عروةالوثقى ، فى الترتیب 2401-696

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,387,843