خدمات تلفن همراه تبیان

احکام تبیان - احکام طهارت/ نجاسات/ منی - آیت الله العظمی امام خمینی

87 - منی حیوانی که خون جهنده دارد نجس است .

87 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ،(الثالث )201-58دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,714,373,470