خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - شکیات/ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد/ - شک بعد از وقت - آیت الله العظمی امام خمینی

1180 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه یا گمان کندکه نخوانده ، خواندن آن لازم نیست ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده یا نه یا گمان کند که نخوانده ، باید آن نماز را بخواند، بلکه اگرگمان کند که خوانده ، باید آن را بجا آورد.

1181 - اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند.

1182 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر باید چهار رکعت نماز قضا به نیت نمازی که بر او واجب است بخواند.

1183 - اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند یک نماز خوانده ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.

1180 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51،مسأله 12882-12

1181 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الثانى )3032-51

1182 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 62882-13

1183 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 51، مسأله 62882-13

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,015,993