خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - مردار - آیت الله العظمی امام خمینی

88 - مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است ، چه خودش مرده باشدیا به غیر دستوری که در شرع معین شده ، آن را کشته باشند، و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد، پاک است .

89 - چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان روح نداشته ، اگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است ، پاک می باشد.

90 - اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد و در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند نجس است .

91 - پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده ، اگرچه آنها را بکنند پاک است . ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع افتادنش نرسیده و آن را کنده اند اجتناب نمایند.

92 - تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می آید، اگر پوست روی آن سفت شده باشد پاک است ، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.

93 - اگر بره و بزغاله پیش از آن که علف خوار شوند بمیرند، پنیرمایه ای که در شیردان آنها می باشد پاک است ، ولی ظاهر آن را باید آب کشید.

94 - دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از خارجه می آورند، اگرانسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد، پاک است .

95 - گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است ، وهمچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد. ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، نجس می باشد.

88 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الرابع)201-58
گرچه از مردار انسان در متن ذکرى نشده است ، ولى نجاست مردار انسان مورداتفاق همه است ، تفاوت در این است که مردار انسان با غسل میت پاک مى شود،
89 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الرابع)201-58

90 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الرابع)، مسأله 1211-58

91 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ،(الرابع)، مسأله 1211-58

92 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الرابع)201-58

93 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الرابع)201-58

95 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الرابع)، مسائل 6 و 7211-60

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,369,060