خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - قضای سجده و تشهد فراموش شده - آیت الله العظمی امام خمینی

1251 - سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را بجامی آورد باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن وشرطهای دیگر را داشته باشد.

1252 - اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول ویک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را باسجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها است .

1253 - اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هرکدام را اول فراموش کرده اول قضا نماید واگر نداند کدام اول فراموش شده باید احتیاطایک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد یا یک تشهد و یک سجده و بعدیک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قضا نموده است .

1254 - اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آوردو بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این که اول تشهد رافراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

1255 - اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوادر نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

1256 - اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر رافراموش کرده باید قضای سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن دوسجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه و اگرتشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

1257 - اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهوواجب می شود مثل آن که سهوا حرف بزند باید سجده یا تشهد را قضا کند.

1258 - اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را به احتیاط واجب بایدهر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز بجا آورد.

1259 - اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضانماید.

1260 - اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا نه ، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

1261 - کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

1262 - اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجاآورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا تشهد را قضا نماید و اگروقت نماز هم گذشته بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.

1251 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 22992-40

1252 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة،مسأله 72992-41

1253 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسائل 8 و 92992-41

1254 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 82992-41

1255 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاءالمنسیة، مسأله 32992-40

1256 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 133002-42

1257 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 42992-41

1258 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 92992-42

1259 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 103002-42

1260 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 103002-42

1261 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 113002-42

1262 - عروةالوثقى ، فى حکم قضاء الاجزاء المنسیة، مسأله 163002-43

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,006,252