خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - خون - آیت الله العظمی امام خمینی

96 - خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگ آن راببرند خون از آن جستن می کند، نجس است . پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد، پاک می باشد.

97 - اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش می ماند، پاک است . ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است .

98 - خونی که در تخم مرغ می باشد نجس نیست ، ولی به احتیاط واجب بایداز خوردن آن اجتناب کند. و اگر خون را با زرده تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعی ندارد.

99 - خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می شود، نجس است و شیر را نجس می کند.

100 - خونی که از لای دندانها می آید، اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بین برود پاک است ، و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.

101 - خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است . و اگر به آن خون بگویند، در صورتی که ناخن یا پوست سوراخ شود، اگر مشقت ندارد، باید برای وضو و غسل خون رابیرون آورند. و اگر مشقت دارد، باید اطراف آن را به طوری که نجاست زیاد نشودبشویند، و پارچه یا چیزی مثل پارچه ، بر آن بگذارند و روی پارچه دست تربکشند.

102 - اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یا گوشت به واسطه کوبیده شدن به آن حالت درآمده ، پاک است .

103 - اگر موقع جوشیدن غذا ذره ای خون در آن بیفتد، تمام غذا و ظرف آن نجس می شود، و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست .

104 - زردآبه ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می شود، اگر معلوم نباشدکه با خون مخلوط است ، پاک می باشد.

96 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الخامس)221-63

97 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الخامس)221-63

98 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)، مسأله 1221-63

99 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)، مسأله 4221-63

100 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)، مسأله 13231-66

101 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)، مسأله 14231-66

102 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)، مسأله 14231-66

103 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، مسأله 11231-65

104 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الخامس)،مسأله 10231-65

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,079,517