خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - (1) چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است - آیت الله العظمی امام خمینی

1480 - اگر مأموم یک مرد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد، واگر یک زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده اش مساوی زانو یا قدم امام باشد، و اگر یک مرد و یک زن ، یا یک مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند، و اگرچند مرد یا چند زن باشند، مستحب است پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و چندزن باشند، مستحب است مردها عقب امام و زنها پشت مردها بایستند.

1481 - اگر امام و مأموم هر دو زن باشند احتیاط آن است که امام کمی جلوتر بایستد.

1482 - مستحب است امام در وسط بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف اول بایستند.

1483 - مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد.

1484 - مستحب است بعد از گفتن "قد قامت الصلاة" مأمومین برخیزند.

1485 - مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند، و نیز مستحب است قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده اندمایلند.

1486 - مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می خواندصدای خود را بقدری بلند کند که دیگران بشنوند ولی باید بیش از اندازه صدا رابلند نکند.

1487 - اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کند مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است .

1480 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 12821-803

1481 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 12821-803

1482 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 1(الثانى و الثالث )2821-803

1483 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 1 (السادس )2821-804

1484 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 1 (الرابع عشر)2821-804

1485 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 1(الثامن )2821-804

1486 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة و مکروهاتها، قبل از مسأله 1(الحادى عشر)2821-804

1487 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة ومکروهاتها، قبل از مسأله 1 (الثانى عشر)2821-804

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,016,439