خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

1488 - اگر در صفهای جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها بایستد.

1489 - مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.

1490 - مسافری که نماز ظهر و عشا را دو رکعت می خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

1488 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الجماعة، قبل از مسأله 12831-804

1489 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الجماعة (الخامس)2831-805

1490 - عروةالوثقى ، فى مکروهات الجماعة (السادس )2831-805

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,349,269