خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - رساندن غبار غلیظ به حلق - آیت الله العظمی امام خمینی

1603 - رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل می کند، چه غبار چیزی باشدکه خوردن آن حلال است ، مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است .

1604 - اگر به واسطه باد غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود.

1605 - احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند. ولی بخار غلیظ روزه را باطل نمی کند، مگر این که دردهان به صورت آب درآید و فرو دهد.

1606 - اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود،چنانچه یقین داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است .

1607 - اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانندآن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود، و چنانچه ممکن است باید آن رابیرون آورد.

1603 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 29 (السادس )3552-183

1604 - عروة الوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 29 (السادس )3552-183

1605 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد ازمسأله 29 (السادس )3552-183

1606 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 29 (السادس )3552-183

1607 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 29 (السادس )3552-183

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,699,265