خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - اماله کردن - آیت الله العظمی امام خمینی

1645 - اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل می کند، ولی استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد، واحتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای کیف کردن است ، مثل شیاف تریاک یا برای تغذیه از این مجرا است ، خودداری نمایند.

1645 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 67 (التاسع)3592-193

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,045,718