خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - قی کردن - آیت الله العظمی امام خمینی

1646 - هرگاه روزه دار عمدا قی کند - اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچارباشد - روزه اش باطل می شود، ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند، اشکال ندارد.

1647 - اگر در شب چیزی بخورد که می داند به واسطه خوردن آن در روز بی اختیار قی می کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.

1648 - اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.

1649 - اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است ، واگر به این مقدار پایین نرود، باید آن را بیرون آورد، اگرچه موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود، و بنابراحتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد.

1650 - اگر سهوا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که روزه است ، چنانچه به قدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خوردن نمی گویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است .

1651 - اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن چیزی از گلو بیرون می آید، نباید عمدا آروغ بزند، ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

1652 - اگر آروزغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید آن را بیرون بریزد، و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است .

1646 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 68 (العاشر)3592-193

1647 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 713592-194

1648 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 723592-194

1649 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 733592-195

1650 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 753592-195

1651 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2 مسأله 743592-195

1652 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسأله 783602-197

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,379,921