خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خمس/ - زمینی که کافر ذمی از مسلمانان بخرد - آیت الله العظمی امام خمینی

1829 - اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانان بخرد، باید خمس آن را ازهمان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینهارابخرد، چنانچه زمین آن را جداگانه قیمت کنند و بفروشند باید خمس زمین آن رابدهد. و اگر خانه و دکان را روی هم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود خمس زمین واجب نیست . و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.

1830 - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمانان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.

1831 - اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن رابدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کندکه فروشنده مقدارخمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.

1832 - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید وفروش ، ملک کافر کند و عوض آن رابگیرد مثلا به او صلح نماید، بنابر احتیاط واجب در ضمن عقد با کافر ذمی شرطکند که خمس آن را بدهد.

1833 - اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد، احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود خمس زمین را از او نگیرند.

1829 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس،فصل 1، بعد از مسأله 39 (السادس )4392-386

1830 - عروةالوثقى ،کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 414402-387

1831 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 424422-387

1832 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، بعد از مسأله 39(السادس )4392-386

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,348,995