خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - نصاب شتر - آیت الله العظمی امام خمینی

1910 - شتر دوازده نصاب دارد: اول : پنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است ، و تاشماره شتر به این مقدار نرسد، زکات ندارد. دوم : ده شتر، و زکات آن دو گوسفنداست . سوم : پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است . چهارم : بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است . پنجم : بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است . ششم :بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم :سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم : چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم : شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم : هفتاد وشش شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند. یازدهم : نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم : صد و بیست و یک شتر و بالاتر آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تایک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند، ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دوشتری که داخل سال چهارم شده ، و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوم شده بدهد.و شتری که در زکات داده می شود، باید ماده باشد.

1911 - زکات مابین دو نصاب واجب نیست . پس اگر شماره شترهایی که دارد ازنصاب اول که پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده ، فقط بایدزکات پنج تای آن را بدهد. و همچنین است در نصابهای بعد.

1910 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة،فصل 2، قبل از مسأله 13902-273

1911 - عروةالوثقى ،کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 12912-275

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,914,548