خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - نصاب گاو - آیت الله العظمی امام خمینی

1912 - گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سی تا است ، که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است ، و زکات آن یک گوساله ماده ای است که داخل سال سوم شده باشد. و زکات مابین سی و چهل واجب نیست ، مثلا کسی که سی و نه گاو دارد، فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد، و نیزاگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد، تا به شصت نرسیده ، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دوگوساله ای که داخل سال دوم شده بدهد، و همچنین هر چه بالا رود باید سی تا سی تاحساب کند، یا چهل تا چهل تا، یا با سی و چهل حساب نماید، و زکات آن را به دستوری که گفته شده بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگرچیزی باقی می ماند، از نه تا بیشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن ، زکات سی تا، و برای چهل تای آن ، زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سی تا حساب کند، ده تا زکات نداده می ماند.

1912 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 12912-275

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,195,068