خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - زکات فطره/ - مصرف زکات فطره - آیت الله العظمی امام خمینی

2014 - اگر زکات فطره را به یکی از هشت مصرفی که سابقا برای زکات مال گفته شد برسانند کافی است ، ولی احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بدهد.

2015 - اگر طفل شیعه ای فقیر باشد، انسان می تواند فطره را به مصرف اوبرساند یا به واسطه دادن به ولی طفل ملک طفل نماید.

2016 - فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد، ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند.

2017 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند، نباید فطره بدهند.

2018 - احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتراز یک صاع که تقریبا سه کیلو است فطره ندهند.

2019 - اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست ، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد کفایت نمی کند.

2020 - انسان نمی تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را ازجنس دیگر مثلا جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد، بلکه کافی نیست .

2021 - مستحب است در دادن زکات فطره خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد.

2022 - اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمدفقیر نبوده ، چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد می تواندپس بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره رابدهد، و اگر از بین رفته باشد در صورتی که گیرنده فطره می دانسته یا احتمال می داده آنچه را گرفته فطره است باید عوض آن را بدهد، و الا دادن عوض بر اوواجب نیست و انسان باید دوباره فطره بدهد.

2023 - اگر کسی بگوید فقیرم نمی شود به او فطره داد، مگر آن که اطمینان پیداکند یا از ظاهر حالش گمان پیدا شود که فقیر است یا انسان بداند که قبلا فقیربوده است .

2014 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 5، قبل از مسأله 14302-364

2015 - عروةالوثقى ، فى زکاةالفطرة، فصل 5، قبل از مسأله 14302-364

2016 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 5، مسأله 14302-364

2017 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 5، مسأله 14302-364

2018 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة،فصل 5، مسائل 3 و 44302-364

2019 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 3، مسأله 34292-362

2020 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 3، مسأله 44302-362

2021 - عروةالوثقى ، فى زکاةالفطرة، فصل 5، مسأله 54302-365

2022 - عروةالوثقى ، فى زکاةالفطرة، فصل 5، مسأله 64302-365

2023 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 5، مسأله 74302-365

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,024,650