خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - زکات فطره/ - مسائل متفرقه زکات فطره - آیت الله العظمی امام خمینی

2024 - انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوندعالم بدهد و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.

2025 - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست ، و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.

2026 - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنانباشد، و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به یک صاع برسد، ولی اگر مثلا یک صاع گندم به چندین من خاک مخلوط باشد که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد دادن آن کافی نیست .

2027 - اگر فطره را از چیز معیوب بدهد، کافی نیست .

2028 - کسی که فطره چند نفر را می دهد لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگرمثلا فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است .

2029 - کسی که نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره راپیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادن فطره را تاظهر تأخیر بیندازد.

2030 - اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روزعید به مستحق ندهد احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می دهد نیت فطره نماید.

2031 - اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد احتیاط واجب آن است که بعدا بدون این که نیت ادا و قضا کند، فطره را بدهد.

2032 - اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگررا برای فطره بگذارد.

2033 - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.

2034 - اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانچه دسترس به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته باید عوض آن را بدهد و اگر دسترس به فقیر نداشته ضامن نیست ، مگر آنکه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

2035 - در صورتی زکات فطره را از مال خود جدا کرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد. و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

2024 - عروةالوثقى ، فى زکاةالفطرة، فصل 5، مسأله 84302-365

2025 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، مسأله 14292-363

2026 - عروةالوثقى ، فى زکاةالفطرة، فصل 3، مسأله 14292-361

2027 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 3، مسأله 14292-361

2028 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 3، مسأله 64292-362

2029 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، قبل از مسأله 14292-362

2030 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، قبل از مسأله 14292-362

2031 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، قبل از مسأله 14292-362

2032 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، مسأله 64302-364

2033 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، مسأله 24292-363

2034 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة، فصل 4، مسأله 34302-363

2035 - عروةالوثقى ، فى زکاة الفطرة،فصل 4، مسأله 44302-363

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,127,668,442