خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - نقد و نسیه - آیت الله العظمی امام خمینی

2104 - اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانندجنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه وزمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند درآن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن راطوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.

2105 - در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است .

2106 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اندنمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.

2107 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اندمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد بایداو را مهلت دهد.

2108 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داندنسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.

2109 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگرمثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرداشکال ندارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,021,641