خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام اجاره/ - شرایط استفادهای که مال را برای آن اجاره میدهند - آیت الله العظمی امام خمینی

2187 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول : آنکه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است . دوم : پول دادن برای آن استفاده در نظرمردم بیهوده نباشد. سوم : اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد،استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نماید، مثلا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده های آن . چهارم : مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلا با خیاط قرار بگذارندکه لباس معینی را بطور مخصوصی بدوزد کافی است .

2188 - اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است .

2189 - اگر خانه ای را مثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعداز خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است ، اگرچه موقعی که صیغه می خوانند خانه دراجاره دیگری باشد.

2190 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست .

2191 - اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقیه به همان قیمت ، در ماه اول صحیح است . ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان ، و اول و آخر آن را معین نکند، اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است .

2192 - خانه ای را که غریب و زوار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلا شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود،استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.

2188 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 1، مسأله 105262-578

2189 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 3، مسأله 195352-599

2190 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 1،مسأله 105262-578

2191 - عروةالوثقى ، کتاب الاجاره ، فصل 1، مسأله 105262-578

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,055,762