خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - متعه یا صیغه - آیت الله العظمی امام خمینی

2421 - صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است .

2422 - شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه خود را ترک کند.

2423 - زنی که صیغه می شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند، عقدو شرط او صحیح است و شوهر فقط می تواند لذتهای دیگر از او ببرد ولی اگر بعدا به نزدیکی راضی شود، شوهر می تواند با او نزدیکی نماید.

2424 - زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد.

2425 - زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی برد و شوهر هم ازاو ارث نمی برد.

2426 - زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او صحیح است و برای آن که نمی دانسته ، حقی به شوهر پیدا نمی کند.

2427 - زنی که صیغه شده ، می تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون رفتن ، حق شوهر از بین می رود بیرون رفتن او حرام است .

2428 - اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود صیغه نماید، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معین شده او را صیغه کند، وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح و گرنه باطل است .

2429 - پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن ، یک ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نیز می توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن ، به عقد کسی درآورند ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد.

2430 - اگر پدر یا جد پدری ، طفل خود را که در محل دیگری است ونمی داند زنده است یا مرده ، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسانی که به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند.

2431 - اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام چیزی را که قرار گذاشته باو بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد.

2432 - مرد می تواند زنی را که صیغه او بوده وهنوز عده اش تمام نشده به عقد دائم خود درآورد.

2422 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 1، مسأله 76292-810

2428 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 12، مسأله 176572-869

2432 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، مسأله 36322-818

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,026,346