خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام نگاه کردن - آیت الله العظمی امام خمینی

2433 - نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مردنامحرم حرام می باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصدلذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم معمولا می پوشانند نگاه نکند.

2434 - اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای اهل کتاب مثل زنهای یهود و نصارا نگاه کند در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد.

2435 - زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاطواجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد رامی فهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.

2436 - نگاه کردن به عورت دیگری حرام است اگر چه از پشت شیشه یا درآئینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

2437 - مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانندغیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.

2438 - مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است .

2439 - عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست ، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند یانظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد.و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس اونگاه کند.

2440 - اگر در حال ناچاری زن بخواهد زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود راتنقیه کند، یا عورت او را آب بکشد باید چیزی در دست کند که دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر دیگری ، یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد.

2441 - اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند ودست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نبایددست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند.

2442 - اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آئینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگرچاره ای جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.

2433 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، مسائل 31 و 356252-803
منظور تا مچ دست است نه بالاتر،
2434 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، مسأله 276252-802

2435 - عروةالوثقى ،کتاب الصلاة، فصل 8، قبل از مسأله 11831-549

2436 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 8، قبل از مسائل 1 و 21831-549

2437 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ،مسأله 326262-803

2438 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، مسأله 286252-802

2441 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، مسأله 356262-803

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,343,714