خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام شیردادن/ - شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است - آیت الله العظمی امام خمینی

2474 - شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد: اول : بچه شیر زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد فایده ندارد. دوم :شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی شود. سوم : بچه شیر را از پستان بمکد پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد. چهارم : شیر خالص و باچیز دیگر مخلوط نباشد. پنجم : شیر از یک شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن ، شیری که از شوهراول داشته باقی باشد و مثلا هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود. ششم : بچه به واسطه مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند بنابر احتیاط واجب کسانی که به واسطه شیر خوردن به آن بچه محرم می شوند باید با او ازدواج نکنند ونگاه محرمانه هم به او ننمایند. هفتم : پانزده مرتبه یا یک شبانه روز به طوری که در مسأله بعد گفته می شود شیر سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند ازآن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است ، بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن او به اومحرم می شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند. هشتم : دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند به کسی محرم نمی شود بلکه اگر مثلا پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه و بعد از آن یک مرتبه شیر بخورد به کسی محرم نمی شود، ولی چنانچه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دوسال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد آن بچه به کسانی که گفته شد محرم می شود.

2475 - باید بچه در بین یک شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را نخورد ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین ، غذا خورده اشکال ندارد و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد ودر هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می شود یک دفعه حساب شود اشکال ندارد.

2476 - اگر زن از شیر شوهر خود بچه ای را شیر دهد بعد شوهر دیگر کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگر را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی شوند اگر چه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند.

2477 - اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد همه آنان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می شوند.

2478 - اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم بچه ای راشیر دهد همه آن بچه ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می شوند.

2479 - اگر کسی دو زن شیرده داشته باشد و یکی از آنان بچه ای را مثلا هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی شود.

2480 - اگر زنی از شیر یک شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی شوند.

2481 - انسان نمی تواند بدون اذن زن خود با زنهایی که به واسطه شیر خوردن خواهرزاده یا برادر زاده زن او شده اند ازدواج کند و نیز اگر با پسری لواط کند نمی تواند با دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر که رضاعی هستند یعنی به واسطه شیر خوردن دختر و خواهر و مادر او شده اند ازدواج نماید.

2482 - زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی شود، اگر چه احتیاطمستحب آن است که با او ازدواج نکند.

2483 - انسان نمی تواند با دو خواهر اگر چه رضاعی باشند یعنی به واسطه شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهربوده اند در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده هر دو باطل است و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل می باشد.

2484 - اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعدا گفته می شود شیر دهد شوهرش براو حرام نمی شود، اگر چه بهتر آن است که احتیاط کنند: اول : برادر و خواهر خود را.دوم : عمو و عمه و دایی و خاله خود را. سوم : اولاد عمو و اولاد دایی خود را. چهارم :برادر زاده خود را. پنجم : برادر شوهر یا خواهر شوهر خود را. ششم : خواهر زاده خودیا خواهر زاده شوهرش را. هفتم : عمو و عمه و دایی و خاله شوهرش را. هشتم : نوه زن دیگر شوهر خود را.

2485 - اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به انسان محرم نمی شودولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری نماید.

2486 - مردی که دو زن دارد اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن دیگر را شیر دهدزنی که فرزند عموی او شیر خورده به شوهر خود حرام نمی شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,362,555