خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طلاق/ - طلاق خلع - آیت الله العظمی امام خمینی

2528 - طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود رابه او می بخشد که طلاقش دهد طلاق خلع گویند.

2529 - اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند، چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد می گوید: "زوجتی فاطمة خالعتها علی ما بذلت هی طالق " یعنی زنم فاطمه را طلاق خلع دادم او رها است .

2530 - اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر،همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد، چنانچه اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل صیغه را این طور می خواند: "عن موکلتی فاطمة بذلت مهرها لموکلی محمدلیخلعها علیه " پس از آن بدون فاصله می گوید: "زوجة موکلی خالعتها علی مابذلت هی طالق " و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهرببخشد که او را طلاق دهد وکیل به جای کلمه "مهرها" آن چیز را بگوید، مثلا اگر صدتومان داده باید بگوید: "بذلت مأة تومان ".

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,052,769